Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7nedelja

7nedelja

Ratings: (0)|Views: 511|Likes:
Published by sedgehammer

More info:

Published by: sedgehammer on Sep 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

Mehanika III \u2013Din a mik a- Ki ne t i ka
Predavanja XIV
\u0160kolska 2006-2007
Ma\u0161inski fakultet Univerziteta u Ni\u0161u
Predmetni nastavnik: Prof. dr Katica (Stevanovi\u0107) Hedrih
Katedra za mehaniku
(nelektorisan \u2013 brief - tekst)
Str. 1 od 43
DINAMIKA REALIZACIJE PROGRAMA PREDMETA
MEHANIKA III - DINAMIKA - KINETIKA

Analiza izabranih zadataka
Oscilatori, prinudne oscilacije i rezonancija
Obrtanje krutog tela oko nepomi\u010dne ta\u010dke

Euler-ovo re\u0161enje
Lagrange-ovo re\u0161enje.
Re\u0161enje Sofije Kovaljevske

Primeri mogu\u0107ih ispitnih zadataka
I*\u010cetiri slo\u017eena zadatka koji sadr\u017ee ve\u0107i broj mogu\u0107ih ispitnih
zadataka.
Za materijalne sisteme prikazane na slede\u0107im slikama na kojima su nazna\u010denikinemati\u010dko-
kineti\u010dki parametriodrediti:
a* Broj stepeni slobode kretanja sistem i na\u010diniti izbor generalisanih koordinata sistema;
b* Sve koordinate polo\u017eaja i konfiguracije sistema, kao i ugaone brzine koturova izraziti pomo\u0107u
izabranih generalisanih koordinata sistema;

c* Izraze za kineti\u010dku i potencijalnu energiju sistema; Da li se energija datog sistema menja u toku vremena i toku kretanja sistema? Napisati integral energije sistema; Da li je sistem konzervativan? Kolika je snaga rada sila koje dejstvuju na sistem?

d* Diferencijalne jedna\u010dine sistema pomo\u0107u generalisanih koordinata i Lagrage-ovih jedna\u010dina
druge vrste:
e* Podsisteme prou\u010davanog materijalnog sistema vezanih krutih tela dekompozicijom istog na
sastavne delove i na\u010diniti analizu sila interakcije (medjudejstva medju njima);
f* Sile u delovima u\u017eadi koriste\u0107i princip dinami\u010dke ravnote\u017ee (Lagrage-D\u2019Alambert-ov princip)

za svaki od dekomponovanih podsistema;
g* Ubrzanja, translatornih kretanja elemenata, kao i ugaona ubrzanja koturova;
h* Sile kotrljanja diskova po kosim ravnima.
e* \u0160ta je rezonancija i kada se ona javlja? U kom od ovih sistema je mogu\u0107a rezonancija?

R
m,
2
R
m,
2
5
R
m,
2
r
m,
r
m,
r
m,
R
m,
2
\u03b1
R
m,
2
5
\u03b2
c
mg
fst
4
3
=
B
C
A
D
K
L
2
P
1
P
1
C
2
C
c
R
m,
2
R
m,
2
R
m,
2
r
m,
r
m,
R
m,
2
\u03b1
R
m,
3
c
B
C
A
D
L
2
P
1
P
1
C
2
C
c
mg
fst=
2
c
mg
fst=
1
c
R
m,
2
R
m,
2
5
R
m,
2
r
m,
r
m,
r
m,
R
m,
2
\u03b1
R
m,
2
5
\u03b2
c
B
C
A
D
K
L
2
P
1
P
1
C
2
C
cc
mg
fst
4
3
2=
0
1=
st
f
R
m,
2
R
m,
2
\u03b1
R
m,
2
c
B
C
A
( )
t
F
F
t
F
\u2126
+
=
cos
~0
0
0
1=
st
f
R
m,
2
r
m,
D
K
Mehanika III \u2013Din a mik a- Ki ne t i ka
Predavanja XIV
\u0160kolska 2006-2007
Ma\u0161inski fakultet Univerziteta u Ni\u0161u
Predmetni nastavnik: Prof. dr Katica (Stevanovi\u0107) Hedrih
Katedra za mehaniku
(nelektorisan \u2013 brief - tekst)
Str. 2 od 43
II* \u0160est slo\u017eenih zadataka koji sadr\u017ee ve\u0107i broj mogu\u0107ih ispitnih zadataka.
Za materijalne sisteme prikazane na slede\u0107im slikama na kojima su nazna\u010denikinemati\u010dko-
kineti\u010dki parametriodrediti:
a* Broj stepeni slobode kretanja sistem i na\u010diniti izbor generalisanih koordinata sistema;
b* Sve koordinate polo\u017eaja i konfiguracije sistema, kao i ugaone brzine koturova izraziti pomo\u0107u
izabranih generalisanih koordinata sistema;
c* Izraze za kineti\u010dku i potencijalnu energiju sistema; Da li se energija datog sistema menja u
toku vremena i toku kretanja sistema? Napisati integral energije sistema; Da li je sistem konzervativan?
d* Diferencijalne jedna\u010dine sistema pomo\u0107u generalisanih koordinata i Lagrage-ovih jedna\u010dina
druge vrste:
e* Podsisteme prou\u010davanog materijalnog sistema vezanih krutih tela dekompozicijom istog na
sastavne delove i na\u010diniti analizu sila interakcije (medjudejstva medju njima);
f* Sile u delovima u\u017eadi koriste\u0107i princip dinami\u010dke ravnote\u017ee (Lagrage-D\u2019Alambert-ov princip)

za svaki od dekomponovanih podsistema;
g* Ubrzanja, translatornih kretanja elemenata, kao i ugaona ubrzanja koturova;
h* Sile kotrljanja diskova po kosim ravnima;

m* Ako veze nisu idealne odrediti sile trenja klizanja tegova po kosim (ili horizontalnim)
hrapavim ravnima.
m
2
R
m,
2
5
R
m,
2
r
m,
m
r
m,
R
m,
2
\u03b1
R
m,
2
5
\u03b2
c
mg
fst
4
3
=
B
C
A
D
K
L
2
P
1
P
1
C
2
C
c
m
2
R
m,
2
R
m,
2
r
m,
r
m,
R
m,
2
\u03b1
R
m,
3
c
B
C
A
D
L
2
P
1
P
1
C
2
C
c
mg
fst=
2
c
mg
fst=
1
c
m
2
R
m,
2
R
m,
2
r
m,
r
m,
R
m,
2
\u03b1
R
m,
2
\u03b2
c
B
C
A
D
L
2
P
1
P
1
C
2
C
c
0
1=
st
f
c
mg
fst
2
2=
m
2
R
m,
2
r
m,
R
m,
2
\u03b1
R
m,
2
\u03b2
c
B
C
A
D
L
c
0
1=
st
f
c
mg
fst
2
2=
m
2
R
m,
2
R
m,
2
\u03b1
R
m,
2
c
B
C
A
D
( )
t
F
F
t
F
\u2126
+
=
cos
~0
0
0
1=
st
f
m
2
R
m,
2
r
m,
R
m,
2
\u03b1
R
m,
2
\u03b2
c
B
C
A
D
L
c
0
1=
st
f
c
mg
fst
2
2=
( )
t
F
F
t
F
\u2126
+
=
cos
~0
0
Mehanika III \u2013Din a mik a- Ki ne t i ka
Predavanja XIV
\u0160kolska 2006-2007
Ma\u0161inski fakultet Univerziteta u Ni\u0161u
Predmetni nastavnik: Prof. dr Katica (Stevanovi\u0107) Hedrih
Katedra za mehaniku
(nelektorisan \u2013 brief - tekst)
Str. 3 od 43
III* Primeri materijalnih sistema sa jednim ili vi\u0161e stepeni slobode
kretanja.
Za materijalne sisteme prikazane na slede\u0107im slikama na kojima su nazna\u010denikinemati\u010dko-
kineti\u010dki parametriodrediti:
a* Broj stepeni slobode kretanja sistem i na\u010diniti izbor generalisanih koordinata sistema;
b* Sve koordinate polo\u017eaja i konfiguracije sistema, kao i ugaone brzine koturova izraziti pomo\u0107u
izabranih generalisanih koordinata sistema;

c* Izraze za kineti\u010dku i potencijalnu energiju sistema, kao i funkciju rasipanja; Da li se energija datog sistema menja u toku vremena i toku kretanja sistema? Da li je sistem konzervativan? Koriste\u0107i teoremu o promeni energije sistema mapisati vezu izmedju ukupne energije sistema i funkcije rasipanja; Kolika je snaga rada sila koje dejstvuju na sistem?

d* Diferencijalne jedna\u010dine sistema pomo\u0107u generalisanih koordinata i Lagrage-ovih jedna\u010dina
druge vrste:
e* Podsisteme prou\u010davanog materijalnog sistema vezanih krutih tela dekompozicijom istog na
sastavne delove i na\u010diniti analizu sila interakcije (medjudejstva medju njima);
f* Sile u delovima u\u017eadi koriste\u0107i princip dinami\u010dke ravnote\u017ee (Lagrage-D\u2019Alambert-ov princip)

za svaki od dekomponovanih podsistema;
g* Ubrzanja, translatornih kretanja elemenata, kao i ugaona ubrzanja koturova;
h* Sile kotrljanja diskova po kosim ravnima;

m* Ako veze nisu idealne odrediti sile trenja klizanja tegova po kosim (ili horizontalnim) hrapavim
ravnima; Kolika je tada snaga rada sila koje dejstvuju na sistem?
m
2
R
m,
2
5
R
m,
2
r
m,
m
r
m,
R
m,
2
\u03b1
R
m,
2
5
\u03b2
c
mg
fst
4
3
=
B
C
A
D
K
L
2
P
1
P
1
C
2
C
c
b
m
2
R
m,
2
R
m,
2
r
m,
r
m,
R
m,
2
\u03b1
R
m,
3
c
B
C
A
D
L
2
P
1
P
1
C
2
C
c
mg
fst=
2
c
mg
fst=
1
c
b
b
b
m
2
R
m,
2
R
m,
2
r
m,
r
m,
R
m,
2
\u03b1
R
m,
2
\u03b2
c
B
C
A
D
L
2
P
1
P
1
C
2
C
c
0
1=
st
f
c
mg
fst
2
2=
b
b
b
m
2
R
m,
2
r
m,
R
m,
2
\u03b1
R
m,
2
\u03b2
c
B
C
A
D
L
c
0
1=
st
f
c
mg
fst
2
2=
b
b
m
2
R
m,
2
R
m,
2
\u03b1
R
m,
2
c
B
C
A
D
( )
t
F
F
t
F
\u2126
+
=
cos
~0
0
0
1=
st
f
b
m
2
R
m,
2
r
m,
R
m,
2
\u03b1
R
m,
2
\u03b2
c
B
C
A
D
L
c
0
1=
st
f
c
mg
fst
2
2=
( )
t
F
F
t
F
\u2126
+
=
cos
~0
0
b

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vahidmesicvaha liked this
dusan132 liked this
dusan132 liked this
aco_n liked this
MartinVidic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->