Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ประวัติมวยไทย

ประวัติมวยไทย

Ratings: (0)|Views: 3,826|Likes:
Published by cadet37

More info:

Published by: cadet37 on Sep 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

 
 1
ประวติความเป็นมาและคุณค่าของกีฬามวยไทย
 
มวยไทย
จดเป็นศลปะประจาชาตไทยมาแต่คร งโบราณกาล ในอดตมวยไทยถอเป็นกฬาและ การละเล่นพ นเมอง เคยงคู ่กบประวตศาสตร์การก่อต งสงคมของชนชาตจากกลกฐานการคนคว เก ยวกบเร องน เท่าท ปรากฏผลเป็นท น่าเช อถอไดสามารถแยกแยะ เรยบเรยง และสรุปเร องราว เก ยวกบมวยไทยยอนจากอดตจนถงปัจจุบนไดโดยแบ่งออกเป็นสมยต่างๆ ดงน 
 
สมยอาณาจกรสุ โขท
 
อาณาจกรสุโขทยมพระมหากษตรย์ปกครองท งส น ๙ พระองค์ช่วงสมยท เจรญรุ ่งเรองมาก ท สุดคอช่วงพ่อขุนรามคาแหงมหาราชทรงปกครอง ในสมยสุโขทยชายฉกรรจ์ทุกคนถูกเกณฑ์มาเป็ ทหารเพ อตระเตรยมกองทพไวทาสงคราม มการฝึกความแขงแรงของร่างกายและการต่อสู  ป้องกนต การทาสงครามสมยน นพระมหากษตรย์จะตองเป็นจอมทพ เป็นผู  นาในการรบ ดงน นพระมหากษตรย์ จงตองมความรอบรู  ศาสตร์ต่างๆ ท เป็นท งกฬาและการต่อสู  เช่น มวย กระบ กระบอง มด ดาบ ข มา ข  ชาง เป็นต
 
จากหลกศลาจารกไดกล่าวถงวธการฝึกทหารซ งไดนาเอากจกรรมทางกฬาและพลศกษามาฝึ เช่น การต่อสู  ป้องกนตวท งประเภทใชอาวุธและมอเปล่า การต่อสู  บนหลงชางและหลงมา ฯลฯ ส่วน ศลปะป้องกนตวท คนไทยนยมฝึกหดและถ่ายทอดสู ่กนมากกมมวย กระบ กระบอง มด หอก ดาบ แหลน หลาว ท งน ฝึกเพ อการอยู ่รอดและเพ อการทหารจนกลายมาเป็นกฬาในยามสงบสุขดวย ใน ท สุดศลปะเหล่าน นกไดสบทอดต่อกนมาในสมยต่อไป
 
ขอคนพบท อางองไดขางตนแสดงใหเหนว่ากฬาและการละเล่นพ นเมองของไทยน นเร มม รูปแบบมาพรองๆ กบกาเนดของอาณาจกรไทย และค่อยๆ พฒนาข นโดยมอทธพลจากการท ตอง ปรบตวเขากบสงคราม เพ อสรางและป้องกนอาณาจกรประการหน ง อกประการหน งเป็นอทธพลจาก ความเจรญรุ ่งเรองทางดานวฒนธรรม จนเกดประเพณท เก ยวของกบศาสนาและสภาพแวดลอม ซ  กฬาและการละเล่นพ นเมองดงกล่าวจงเป็นพ นฐานสบเน องในสมยต่อมา
 
สมยอาณาจกรอยุธยา
 
กรุงศรอยุธยาเป็นราชธานของอาณาอยุธยาอยู ่นานถง ๔๑๗ ปีในช่วงน มท งสงครามและ ความสงบสุขสลบกนไป ในยามสงครามผู  เก ยวของจาเป็นตองฝึกฝนร่างกายและยุทธวธการต่อสู  ไว ช่วยชาตส่วนในยามสงบพระมหากษตรย์กทรงทานาบารุงศลปวฒนธรรมใหเจรญรุ ่งเรอง ดงน นจาก
 
 2
ประวตศาสตร์อนยามนานของกรุงศรอยุธยา จงทาใหอาณาจกรของชนชาวไทยยุคน มการพฒนาท  ดานการกฬา การละเล่น ตลอดจนศลปวฒนธรรมต่างๆ ท งยงไดรบอทธพลจากชาวยุโรปท เขามา ตดต่อคาขายอกดวย
 
พระมหากษตรย์ท ทรงมความสาคญท สุดพระองค์หน งในสมยกรุงศรอยุธยากค
สมเดจพระนเรศวรมหาราช
 
จากบนทกในประวตศาสตร์กล่าวว่า เม อคร งทรงพระเยาว์ทรงเอาชนะ
 
มงสามเกยดในการชนไก่เม อทรงเจรญพระชนมายุข นทรงศกษาตาราพชยสงคาม และฝึกหดอาวุ ต่อสู  ป้องกนตว ไดแก่กระบ กระบอง เขน ด งแพนแสน เสโล โดมร ธนูศร และมวยไทย
 
ส่วนในรชสมยสมเดจพระนารายณ์มหาราช ทรงทานุบารุงบานเมองดานการศาสนา ศลปวฒนธรรมเป็นอย่างมาก ในส่วนท นบว่าเก ยวของกบการกฬาจงไดรบผลพลอยไดตามไปดวย กฬาพ นเมองท ไดรบความนยมมากไดแก่ 
การชกมวย
มวยไทยเป็นศลปะประจาชาตอย่างแน่แทจาก ขออางองของพระบรหารเทพธานท ว่
ไทยมีศิลปะในการต่อสู  ้รอบตัว คือ ต่อย เตะ ศอก เข่า เป็ นักมวยของชาติไทยโดยแท้ 
และการชกมวยไทยสมยกรุงศรอยุธยาโดยเฉพาะรชสมยสมเดจพระเจ เสอเป็นท นยมกนมาก เน องจากพระเจาเสอเองกทรงปลอมพระองค์เป็นสามญชนเดนทางไปชกมวยท  เมองวเศษไชยชาญ และสามารถเอาชนะนกมวยเอกได๓ คน นอกจากน นกมการแข่งเรอ การล่าสตว์  การชนชาง การชนไก่กฬาวว ว งวว ไต่ลวดไมสูง ตะกรอ หอยโหน และว่ายน  
สมยอาณาจกรธนบุรี
 
พระเจากรุงธนบุรเสดจข นครองราชย์ท่ามกลางสงครามกบอรราชศตรูดงน นการทหารในยุ น จงตองเตรยมพรอมอยู ่เสมอ การฝึกซอมของชายชาตทหารในยุคน นอกเหนอจากการใชอาวุธท วๆ ไปแลว กมการฝึกซอมดวยการใชอาวุธในระยะประชดตว เช่น มด ดาบ หอก กระบ และการชกมวย ซ งในสมยน มการชกมวยโดยนกมวยหญงดวย ดงจะเหนไดจากโคลงยอพระเกยรตพระเจากรุงธนบุร  ซ งนายสวนมหาดเลกเป็นผู  แต่งบทหน งซ งพรรณนาไวว่
 
สุดส นอาวุธส น ขบวนถ
 
มวยหมดวดผจญมอ หมดหม 
 
มวยหญงย งหญงฤๅ ชายเปรยบ เสมอแฮ
 
เคยนคาดคู ่ถนถ น แปลกเบ อง ขบวนชาย
 
จากโคลงยอพระเกยรตขางตน เม อไดวเคราะห์ท งหมดพบว่าอาวุธท ผู  แต่งระบุถงเก ยวกบการ ใชฝึกซอมของทหารพระเจากรุงธนบุรประกอบดวย โล่ดาบ ด ง กระบ กระบอง ทวน งาว หอก กร และการชกมวยท กล่าวแลวซ งกจกรรมท งหลายน นใหคุณค่าต่อความคล่องแคล่วว่องไวและความ แขงแกร่งของร่างกายอย่างย 
 
สมยรตนโกสินทร์
 
 
 3
การกฬาของชนชาวไทยในสมยก่อนน ค่อนขางซบเซาลงเลกนอย เน องจากกาลงอยู ่ในช่วง การบูรณะบานเมอง โดยเฉพาะในช่วงตนกรุงรตนโกสนทร์ซ งยงคงตองทาศกสงครามกบศตรูอยู ่อ หลายคร ง ดงน นอทธพลของการเล่นกฬาในยุคน จงมผลพลอยไดมาจากการฝึกฝนความแขงแกร่งของ ร่างกายเพ อเขารบราชการเป็นทหารป้องกนประเทศชาตกจกรรมกฬาท ฝึกฝนกนมาก ไดแก่การต่อสู   ป้องกนตวท ตองใชอาวุธในระยะกระช นชด การต่อสู  ป้องกนตวดวยท่ามอเปล่า เช่น มวย เป็นต ในช่วงต่อมากฬาท นยมเล่นกนตามพ นบานท วไปกมเช่น ว่าว แข่งเรอ ตะกรอ ชนไก่กดปลา และล่ สตว์เป็นตน ดงปรากฏในพระราชบญญตการจดเกบภาษอากรในสมยพระบาทสมเดจพระจอมเกล เจาอยู ่หวตอนหน งว่
การแข่งเรอหน ง ว งววหน ง ว งมาหน ง ว งควายหน ง ชนไก่กดปลาหน ง ตองเส ภาษอากรแก่แขวงก่อนจงเล่นได
 
นอกจากน ในช่วงสมยรตนโกสนทร์ตอนตน ชาวต่างประเทศเร มเขามาเจรญสมพนธไมตร และนาอารยธรรมต่างๆ เขามาเผยแพร่ท งทางตรงและทางออม ดานการกฬากเช่นกน พระบาทสมเด พระพุทธเลศหลานภาลยทรงฝึกหดข มาและยงปืน ส่วนพระบาทสมเดจพระจอมเกลาเจาอยู ่หวกทรง ฝึกหดข มา รวมท งพระองค์ยงทรงฝึกหดกระบ กระบองตามแบบไทยเดมอกดวย
 
จะเหนไดว่าการเล่นกฬาและการละเล่นพ นเมองของชาวไทยท ผ่านมาต งแต่สมยอาณาจกร สุโขทยถงสมยรตนโกสนทร์ตอนตนน น ยงไม่มรูปแบบเป็นเร องเป็นราวหรอมแบบแผนท แน่นอน ท งน อาจเน องจากกจกรรมต่างๆ เหล่าน นมไดกาเนดมาจากรากฐานทางการกฬา แต่มกาเนดมาจากผล พลอยไดจากการด นรนเพ อปกป้องตนเองและประเทศชาตหรอมกาเนดมาจากบรรพบุรุษตราบจน กระท งรชสมยพระบาทสมเกจพระจุลจอมเกลาเจาอยู ่หวเป็นตนมา การกฬาและการละเล่นต่างๆ เร มม แบบแผนมกฎเกณฑ์มากข นท งน โดยไดรบอทธพลจากวฒนธรรมของประเทศตะวนตกเป็นสาค
 
การกฬาในสมยพระบาทสมเดจพระจุลจอมเกลาเจาอยู ่หวน น จดไดว่าเป็นช่วงอนเป็ จุดเร มตนของการวางรากฐานการกฬาเขาสู ่ระบบสากล ซ งจาการวเคราะห์แลวสนนษฐานไดว่ จุดมุ ่งหมายของการกฬาในรชสมยน กเพ อการศกษา การส่งเสรมสมรรถภาพร่างกาย การทหารและ เพ อการร นเรงในโอกาสสาคญๆ กฬาพ นเมองไทยท ระบุปรากฏเป็นหลกฐานในรชสมยน  ประกอบดวย การแข่งเรอ ว่าว มวยไทย กระบ กระบอง แข่งมา การคลองชาง หมากรุก ชนวว ฯลฯ
 
จากประวตศาสตร์พบว่าในสมยรชกาลท ๕ ประเทศไทยตองประสบปัญหาการขยายอานาจ จากมหาประเทศยุโรป ประเทศไทยจาเป็นตองยอมเสยดนแดนบางส่วนเพ อผลทางการเมอง ใน ขณะเดยวกนประเทศไทยกจาเป็นตองปรบปรุงประเทศใหทนสมยทดเทยมอารยประเทศ โดยการร เอาวฒนธรรมดานต่าง ๆ เขามา การกฬากเช่นเดยวกนในยุคสมยน กฬาสากลหลายประเภทเร มเขาสู ่ สงคมไทย ท งในดานรูปแบบการเล่น กฎกตกาการแข่งขจงนบไดว่าในรชสมยน การกฬาเร  เปล ยนแปลงไปในรูปแบบสากลตามลาดบ สาหรบกฬาและการละเล่นพ นเมองของไทยน นกยงคงม เล่นกนอยู ่จนถงปัจจุบน แต่อาจมการปรบปรุงรูปแบบการเล่นไปบางเพ อความเหมาะสมก

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->