Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ons Nieuwegein 070713

Ons Nieuwegein 070713

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,320|Likes:
Published by anon-864809
Stadskrant Ons Nieuwegein, vrijdag 13 juli 2007
Stadskrant Ons Nieuwegein, vrijdag 13 juli 2007

More info:

Published by: anon-864809 on Jul 16, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2011

pdf

text

original

 
ACTUEEL
 Vrijdag 13 juli 2007 week 28
 
2266121288
 
www.pen.nl
Ons Nieuwegein heeft eenredactionele samenwerking met:
Winkelmedewerksterberoofd, getuige(n)gezocht
Op dinsdag 10 juli omstreeks 10.10uur vond een beroving plaats opeen medewerkster van een tabaks- winkel uit Nieuwegein. De 36-jari-ge vrouw reed op haar scooter overhet fietspad van de Batauweg. Zij was op weg naar City Plaza om bijeen bank geld af te storten. Onge- veer ter hoogte van het buurtcen-trum van de Nedereindseweg werdzij door twee personen op eenscooter klemgereden. De vrouw moest hierdoor hard remmen,kwam ten val en liep licht letsel op.De twee opzittenden zagen door de val kans om de vrouw van haar tas,met daarin onder andere een geld- bedrag, te beroven. Hierna redende twee op de scooter weg over hethouten bruggetje in de richting vanhet park gelegen achter het buurt-huis op de Nedereindseweg. Vanaf daar ontbreekt tot nu toe iederspoor. Van de twee personen op descooter is slechts een summier sig-nalement bekend. Het gaat omtwee personen met valhelmen opdie donkere kleding droegen. Uitingesteld onderzoek kwam verdernaar voren dat op dinsdag 10 julirond 09.00 uur twee mannentegenover de tabakswinkel hebbengestaan die mogelijk betrokkenzijn bij de beroving. De twee man-nen stonden bij de winkelwagens van de supermarkt tegenover detabakswinkel aan het Muntplein.Het gaat om twee mannen met eenlicht getint uiterlijk, rond de 20 en25 jaar, met donkerbruin tot zwarthaar. De twee hebben een lengtetussen de 1.75 en 1.80 meter. Depolitie wil graag in contact komenmet getuigen van het incident ophet fietspad en wil in contact ko-men met personen die de tweemannen hebben zien staan bij desupermarkt op het Muntplein. Zijkunnen bellen met de politiedistrict Lekstroom, telefoon 0900-8844. Als u anoniem informatie wilt doorgeven, kunt u gebruik ma-ken van de lijn Meld Misdaad Ano-niem op telefoonnummer 0800-7000.Ondanks de aantrekkende econo-mie, kent Nieuwegein een forseleegstand van kantoorgebouwen.In het afgelopen jaar daalde dezeleegstand met drie procent. Metdat gegeven in het achterhoofd, verrichte AM Wonen een studienaar de mogelijkheid om het ge-plande kantoorgebouw The Edgeom te zetten in woningen. Volgensde nieuwe overeenkomst, die nog wel bekrachtigd moet worden doorhet college, komt er langs de A.C. Verhoefweg een appartementenge- bouw. Dit gebouw varieert van viertot acht woonlagen. Er komen intotaal 107 woningen. Daarvan zijn69 appartementen bedoeld voorstarters. Wethouder Bert Lubbingelicht de eerste stap in het voor-noemde 'urgentieprogramma wo-ningbouw' als volgt toe: "De ge-meente kijkt of kantoren waargeen afnemer voor te vinden is, of kantoren die aan renovatie toezijn, omgezet kunnen worden tot woningen. De wens van het nieuwecollege is het realiseren van wonin-gen voor starters en senioren. Hetis van belang dat we voor deze tweecategorieën gaan bouwen. InNieuwegein neemt door 'gezins- verdunning' het aantal bewonersper woning af. Kinderen gaan hethuis uit, ouderen blijven alleenover. Nieuwegein is wat eenzijdigopgebouwd met vooral gezinswo-ningen. Ouderen willen graag inNieuwegein blijven wonen, maar willen naar een kleinere senioren- woning. Veel van de starters beho-ren tot de eerste generatie Nieuw-egeiners. Ze zijn hier geboren, heb- ben hier hun vrienden en willengraag in Nieuwegein blijven wo-nen. Ik zie in de leeftijdsgroep vanongeveer 25 tot 30 jaar, veel men-sen naar een woning zoeken. Voorhen zijn de starters appartementenin 'The Edge' bedoeld. De prijs-klasse 141.450 veuro rij op naamlijkt hoog, maar zit in vergelijkingmet de in Nieuwegein geldendehuizenprijzen toch onder aan demarkt. Om de geluidsoverlast vande A.C. Verhoefweg tegen te gaan, wordt langs het hele blok een glas- wand geplaatst. Dat is een dure in- vestering."
FASE
 
N
Het project 'The Edge' is ingedeeldin twee fasen. De eerste fase betreftde voornoemde 69 starterwonin-gen. Deze moeten zo snel mogelijk  worden gerealiseerd. AM wonenlaat hiervoor het ontwerp verderuitwerken door een architect en vraagt bij de gemeente een bouw- vergunning aan. Mogelijk kan in2008 met de bouw worden gestarten kunnen de eerste woningen nogin 2009 worden opgeleverd. Detweede fase omvat een blok meteen gemengd woningaanbod varië-rend van starterwoningen tot meerluxe woningen aan het water. Dezefase wordt pas gebouwd als dehoogspanningslijn is verplaatst.Uiteindelijk zullen fase I en fase IIéén architectonisch geheel gaan vormen. Het plan voor kantoorge- bouw The Cube in Blokhoeve blijft vooralsnog overeind. In de eerstefase worden in Blokhoeve, op HetEiland, nog eens circa veertig luxe villa's gebouwd. Na verplaatsing van de hoogspanningslijn (tweedefase) worden er nog eens veertigluxe villa's aan toe gevoegd. In hetmiddendeel van Het Eiland komteen appartementengebouw van 24 woningen. Mogelijk wordt nog eenaantal villa's in het park gebouwd.De gemeente geeft zelf ongeveertwintig vrije kavels uit waarop par-ticulieren een huis kunnen laten bouwen.
 Lees verder op pagina 3: 'Inwoner-saantal moet niet verder dalen.' 
Urgente bouwvanstarterwoningen in Blokhoeve
Aantal bewoners per woning in Nieuwegeinneemt af
Het kantoorgebouw The Edge op de hoek van de A.C. Verhoefwegen de Taludweg.
Door Ria Pootantoorgebouw The Edge in Blokhoeve wordt omge- vormd tot goedkope koopwoningen. Wethouder BertLubbinge (PvdA) tekende hiervoor vorige week met deNieuwegeinse projectontwikkelaar AM Wonen een overeen-komst. De wethouder is blij met het resultaat, omdat het de eer-ste stap is in het 'urgentieprogramma woningbouw'.
Trekhaak leidt tot inname rijbewijs
In de vroege ochtend van woens-dag 11 juli leidde een trekhaak tothet innemen van het rijbewijs.Rond 05.55 uur zagen politie-mensen een automobilist over deStructuurbaan rijden. Zij zagendat de trekhaak van de auto hetzicht op de kentekenplaat blok-keerde. Om de automobilist, een20-jarige man uit Maurik, te be-keuren, kreeg hij een stopteken.Bij navraag bij de meldkamer bleek dat de Maurikker zijn rij- bewijs ongeldig was verklaard.Daarop werd hij aangehouden ennaar het politiebureau overge- bracht. Zijn ongeldig verklaarderijbewijs werd ingevorderd. Bijzijn verhoor verklaarde de Mau-rikker in 2006 aan te zijn gehou-den voor het rijden onder in- vloed. Hij was toen door de rech-ter tot een boete van 900 euro veroordeeld, maar verklaardeniet te weten dat zijn rijbewijsongeldig was verklaard en dat hijhet in had moeten leveren. Tegende Maurikker is proces-verbaalopgemaakt.
 
NIEUWS
GroenvoorzieningeninZuilenstein worden verbeterd
NIEUWS
Nieuwe ledengezocht voor WMO-raad
NIEUWS3
 Allianz bemiddelttussen kunst, kunstenaaren kunstminnaar
SPORT
Booy wil inSaudi-Arabiëaansluiting met Top Drie
Timex Magazine
 
Het blad met body!!! 
 Eerste vrijgezellenblad van Nederland!!!September in de winkel.
www.timexmagazine.nl
Maarssen, Nijverheidsweg 6, tel. 0346 - 55 26 10
NOGEVENGEDULD DUS,
 .
DAN BOUN I J
 O P  1 8  J U L I A. S.  O P E N T
 D E COM P L E E T  N I E U W E
 P RA X I S MAA R S S E N
GRATIS TAXATIEDAGEN 
voor munten, postzegels, bankbiljettenen ansichtkaarten in IJsselstein!Maandag 16 t/m vrijdag 20 juli 2007 Dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur 
TAXATIES GEHEEL GRATIS!
MPO, Industrieweg 29,3401 MA IJsselsteinInlichtingen: MPO, 030-6063944
 
AFSCHEID
Ergens klopt er iets niet.Het nieuws staat niet op Pen.nl. Het nieuws is niette vinden in Ons Nieuwegein. Het nieuws is nog terauw en te vers om wereldkundig gemaakt te wor-den en toch zal ik het met jullie moeten delen. Ik  vraag me achter dit toetsenbord af of ik de woor-den zal kunnen vinden.Enkele uren na het schrijven van zijn laatstecolumn is Afrodite overleden. Eigenlijk zomaar,zonder reden, hoewel zijn gezondheid al enige jaren werd beheerst door een batterij aan pillendie zijn hart gaande wist te houden.Zijn hart. Technisch gezien een groot orgaan waar van alles aan mis was. Getroffen door trombo-sestolsels werkten alleen de zijkanten nog. De beperkingen die dat gaf wist hij goed te compen-seren door zijn hoofd te gebruiken. Accepterenddat hij beperkt werd door zijn hart weerhield hemer niet van om volledig en tot het maximum tegenieten van ieder moment die zich voordeed.Zijn hart. Emotioneel gezien het grootste orgaandat hij bezat. Hij heeft mij zijn hart gegeven. Hijhield met heel zijn hart van zijn kinderen en klein-kinderen hoewel de tweede pas volgende week geboren zal worden. Als iemand de weg naar zijnhart wist te vinden, vond hij een plekje. Maar als je hem op zijn hart trapte, was je dat plekje kwijt.Hij kon zich met hart en ziel in iets storten, zichnaar hartelust uitleven en zijn hart verliezen aande goede zaak. Als hem iets op het hart lag, dankreeg je dat hartgrondig te horen.Met onze columns was dat net zo. Hoewel we vaak samen een onderwerp zochten, was hij degene diezich achter het toetsenbord zette en in rake zinnenhet hart van de zaak wist te bewoorden. Hij was verbaal heel sterk. Hij had een groot invoelings- vermogen en kon razend snel denken. Dat hemniet altijd in dank werd afgenomen, deerde hemniet. Commentaar wist hij naar waarde te schattenen hij gaf repliek waar hij dat nodig vond. Dat hijeen groot publiek had (zelfs buiten Nieuwegein)streelde hem enigszins. Maar, net als met alles waar hij bezig was, gaf het hem meer voldoeningom zijn zegje te doen dan om complimenten teincasseren. Hij had eigenlijk maar een klein hartje wat gauw gevuld was.Mijn aandeel in Afrodite was in feite maar heelklein. De puntjes op de i, het soms verzachten vanharde woorden, de aai over de bol als het weergelukt was.Mijn aandeel kan alleen maar bestaan als zijnaandeel er ook is. Onze harten waren versmoltenen nu zijn hart is weggevallen, is mijn hart leeg. Ik zal niet zonder hem verder gaan als Afrodite.Ik hoop dat hij in jullie harten moge voortleven.Joanne zonder Kees Afrodite in ruste
Volgende week verschijnt op deze plek, uit res- pect voor Afrodite, de column die eigenlijk voordeze week stond ingepland.
Ons Nieuwegein- Vrijdag 13 juli 2007
NIEUWS
Uit de straat, van om dehoek en iets verder
 
2
De informatieavond werd doorzo'n honderdvijftig bewoners vanZuilenstein bezocht. WethouderCarla Curvers (PvdA) gaf in haaropeningswoord aan dat deze op-komst duidde op grote betrokken-heid van de bewoners bij hun wijk."Zuilenstein bestaat nu zo'n dertig jaar", aldus Curvers. "Destijds wil-den wij zo snel mogelijk een groe-ne omgeving en hebben om dat te bereiken snelgroeiende planten en bomen neergezet. Inmiddels groeitdit groen buiten zijn proporties.Dit vergt veel onderhoud en datgaan we wijk voor wijk aanpak-ken". Het groen in de wijken is opsommige plekken 'op', waardoorhet er niet meer mooi en verzorgduitziet. Daarnaast voldoet hetgroen vaak niet meer aan de eisen van deze tijd, omdat de inwonersen de wijken zijn veranderd. Doorde teruglopende budgetten is hetonderhoud van het groen op eenaantal plekken erg kostbaar gewor-den."In de Nieuwegeinse wijk Batau-Noord is het project NIEUWegeinGROEN inmiddels afgerond. In de wijken Batau Zuid en de Doorslag wordt nog volop aan de herinrich-ting van het groen gewerkt. De be- woners van Zuilenstein hebbenmiddels een enquête kunnen aangeven wat zij verbeterd willen zienin de groenvoorziening van hun wijk. De gemeente heeft hierop veel reacties met ergernissen enklachten over het groen in de wijk ontvangen. Hondenpoep staat bo- venaan de lijst. Maar ook onkruidtussen de bestrating en beplanting,uit de bestrating omhoog groeien-de boomwortels en zwerfvuil ko-men op de klachtenlijst voor. Be-halve deze zaken, gaat de gemeen-te ook de slechte staat van de beplanting, de beschoeiing van desloten en het zicht belemmerendegroen aanpakken. Bewoners wor-den in de gelegenheid gesteld omaan hun tuin grenzend 'snipper-groen' te kopen van de gemeente.Zij kunnen zo'n stukje openbaargroen dan bij hun tuin trekken.Daarnaast heeft de gemeente ook het project zelfbeheer. Dit houdt indat de bewoners zelf hun pleintje,of de tot het openbaar groen beho-rende bloembakken voor hundeur, mogen onder houden. Verbe-teringen in het openbaar groen wilde gemeente samen met de bewo-ners aanbrengen. Zij kennen hunstraat en hun buurt als geen ander.Bovendien past deze werkwijze bijde ambities van de gemeenteNieuwegein, geformuleerd inNieuwegein Kiest, om de bewoners bij hun woonomgeving te betrek-ken. De gemeente doet wat ze moetdoen en geeft inwoners ruimte voor eigen initiatief. Vanuit die vi-sie zijn gemeente en bewoners sa-men verantwoordelijk voor hetgroen.
BOME
 
NBELEIDSPL
 
AN
 Wat niet onder plannen tot verbe-tering van de groenvoorziening valt, is het bomenbeleidsplan. En juist over dit onderwerp gingen veel vragen van de bewoners afge-lopen dinsdag. Projectleider Harry Klinkhamer van NIEUWegeinGROEN, legt desgevraagd uit dathet hier om twee naast elkaar lo-pende zaken gaat. "De mensendenken vaak: bomen zijn groen enstruiken zijn groen. Ze zien desamenhang met de noodzaak vankappen vaak niet helemaal. Hetplan om bomen te kappen lag er al.Het loopt parallel aan de herinde-ling van het groen. Voor het kap-pen van de bomen in Zuilenstein iszes weken geleden de proceduregestart. Dit is een formele proce-dure waarop bewoners hun ziens- wijze mochten indienen. Wij gaandeze zienswijzen nu bekijken endan pas wordt er een kapvergun-ning aangevraagd. Bewoners krij-gen dan weer zes weken de tijd omhier bezwaar tegen in te dienen."Klinkhamer benadrukt dat het omopenbare bomen gaat en dat het beleidsplan bomen die veel licht wegnemen, bomen die ziek zijn en bomen die te dicht op elkaar staan
NIEUW GROEN inZuilenstein
Bewoners bijwoonomgevingbetrekken belangrijk 
Door Ria Pootnder het motto NIEUWegein GROENgaat de gemeente Nieuwegein de ko-mende maanden de groenvoorzienin-gen in de wijk Zuilenstein verbeteren. Na Batau-Noord, Batau-Zuid en de Doorslag, is Zuilen-stein de vierde wijk waar de gemeente van startgaat met de herinrichting van het groen. Dins-dagavond kwamen de bewoners van Zuilenstein bijeen om door de gemeente geïnformeerd te worden over de plannen.
VrolijkePlaza Pluis
Plaza Pluis en zijn begeleider zijn ineen vrolijke stem-ming. Het was danook dubbel feestop 4 juli: Pluis, dieeen week eerderuit het ei gekropen was, vierde zijnkraamfeestje en bezocht daarbij de winkeliers vanCity Plaza, zijnpleegouders.
Bovendien werd diemiddag het nieuweparkeerterrein achterDe Kom feestelijk ge-opend door wethou-der Johan van Ever-dingen.Hij reed met een Fiat500 door een lint. De winkeliers hadden ersamen met de ge-meente een echt kin-derfeestje van ge-maakt: kinderen kon-den allerlei spelletjesdoen en genieten vaneen suikerspin. Ennatuurlijk kennis ma-ken met Plaza Pluis.
Tekst en foto:Grieta Felix
 
AFRODITE
 
COLUMN
Wekelijksin deze krant een artistiekebespiegeling van de actualiteit.Volgens Afrodite
O
MI   I    U 
 
Ons Nieuwegein- Vrijdag 13 juli 2007
3
IN HET KORT
 betreft. In antwoord op de vele re-acties op dit onderwerp tijdens de bewonersavond, beloofde wethou-der Carla Curvers om de termijn voor het indienen van de zienswij-ze iets op te rekken.De ontwerpprocedure voor degrootschalige aanpak van hetgroen loopt tot en met september van dit jaar. In oktober is er gele-genheid voor het geven van reac-ties. De plannen worden dan in no- vember of december definitief . Inmaart 2008 gaat de gemeente vanstart met het verbeteren van degroenvoorzieningen in de wijk Zui-lenstein.
Bewoners stellen zich op de hoogte van de plannen van de ge-meente.Foto: Ria Poot
Inwonersaantalmoet niet verderdalen
 Vervolg van de voorpaginaHet is voor de gemeente Nieuw-egein van groot belang dat het in- wonersaantal niet verder daalt."Per vijftienhonderd inwonersminder, verliezen wij een miljoeneuro uit de algemene uitkering vanhet Rijk", legt wethouder Lubbingeuit. "Door dat inkomensverlieskunnen we voorzieningen zoals hettheater en de bibliotheek niet oporde houden." Om het inwoner-saantal te stabiliseren en te latenstijgen, is het belangrijk dat ernaast koopwoningen voor startersen senioren, ook sociale woning- bouw wordt gerealiseerd. "Voorstarters in de huursfeer is het in-stappen iets makkelijker", aldus de wethouder. "We voeren een wijk-ontwikkeling studie uit voor Jut-faas Wijkersloot. Bij de toekomst-plannen voor deze wijk kijken wijook of we daar sociale huurwonin-gen kunnen realiseren. Tussen het bedenken van zo'n plan en het ver- wezenlijken ervan zit veel tijd. Eenlocatie vinden is het grootste punt. We proberen met vastgoedbeheer-ders te bestuderen of er in de huur-sfeer mogelijkheden zijn. Want jongeren moeten ook kunnen hu-ren."
Taxatiedagen voormunten, geld enkaarten
 Veel mensen hebben thuis postze-gels, munten, papiergeld, ansicht-kaarten, penningen en dergelijkeliggen, bijvoorbeeld uit een nala-tenschap, oude verzameling, of na-dat ze het zelf hebben gevonden, waarvan ze niet weten wat de waarde is. Tevens zijn er mensendie hun collectie verzekerd hebbenmaar zich afvragen of het verzeker-de bedrag correct is. Voor al dezemensen geldt: het is raadzaam omin juli uw stukken mee naar IJssel-stein te nemen. Het is dan name-lijk mogelijk om gedurende een week gratis en deskundig uw mun-ten, postzegels, etc. te laten taxe-ren. Deze leuke taxatiedagen vol verrassingen vinden plaats van 16tot en met 20 juli bij de MPO, In-dustrieweg 29 te IJsselstein en du-ren van 10.00 tot 16.00 uur. In-lichtingen: MPO, 030-6063944.
Rode Kruis collecte2007
Zoals overal in het land is in de week van maandag 25 juni tot enmet zaterdag 30 juni in Nieuw-egein de jaarlijkse buscollecte voorhet Rode Kruis gehouden. Dit jaarzijn er ongeveer 45 collectanten oppad geweest en hebben het mooie bedrag van 5566,87 euro opge-haald. Vermeldenswaardig is dattwee leden van de Nieuwegeinsegemeenteraad in hun wijk gecol-lecteerd hebben en ook de leden van een Nieuwegeins heren hocke- yteam hebben aan dit resultaat een bijdrage geleverd. Toch heeft hetRode Kruis ook dit jaar niet in alle wijken van Nieuwegein kunnencollecteren, omdat niet overal col-lectanten beschikbaar waren. Col-lectanten gezocht dus: penning-meester Hans Hoftijzer telefoon030-6031979, e-mail: hoftijzerwal-le@zonnet.nl. Van Lodewijk Borsboom, een geïnteresseerde en betrokken bewoner vanNieuw-Vreeswijk ontving ik per e-mail twee oude ansichten en een zelf-ingescande foto. Eén van deze foto's vormt het uitgangspunt voor de afle- vering van deze week. Lodewijk schrijft me onder meer:
'Het gebouw be-treft hier de Prins Hendrikschool: de school die hoorde bij het internaat. Het internaatgebouw stamt uit 1915 (geopend door Prins Hendrik) endiende toen als internaat en school. Na 1945 is er een apart schoolge-bouw bijgekomen, dat stond dus op de plek waar nu de Willem-Alexan-der- en Maximastraat zijn. Door terugloop van leerlingen is de school la-ter gesloten en is ook het gebouw later gesloopt.' 
En dus fietste ik op een zonnig maar fris moment naar de achterkant vande voormalige Prins Hendrikschool. Zoals Lodewijk al vertelde, het los-staande schoolgebouw is niet meer. Wel tref ik een doodlopende straatdeels bestraat met betonplaten aan, een smal trottoir, rood geschilderdetuinafscheidingen (met daarop een transparante overkapping...?), anti-parkeerpaaltjes (die duidelijk niet afdoende zijn), een bouwhek en eenmet onkruid overwoekerde 'tuin' achter de voormalige school... Tja, Tóen was het niet 'fraai'. En Nú... ach, nog maar even afwachten!O ja, als jíj, als ú óók een foto van Tóen hebt/heeft en ik zie er wat in omdaar een foto van Nú bij te maken... stuur me de foto èn het bijbehorende verhaal: oopsfotos@tiscali.nl. Wie weet...!
Tekst en foto Nu: Arend Bloemink (oopsfotos@tiscali.nl).Foto Nu in kleur: www.pen.nl/toenennu.
G A R A G E D E U R E N
In alle soorten en maten
GARADEUR DE MEERN - TEL. 030-6664033 - WWW.GARADEUR.NL
HaJa Meubelstoffeerderij
Utrechthaven 9e Nieuwegein Tel.: 030-6067171
- herstofferen van alle meubels in stof en leder- boot en caravankussens op maat gemodelleerd- verkoop stof, leer, skai en polyethers- ruime collectie stof, leder en skai- diverse kwaliteiten koudschuim/polyethers- levering volgens afspraak- offerte geheel vrijblijvend
Open van: ma. t/m vr. 07.30 - 16.00 uurzaterdag op afspraak
 www.ha-ja.nl
MEDITEREN IN EEN KLOOSTER 
Half augustus wordt er vanuit Utrecht een meditatie-weekendin de Zenboerderij van de benedictijner abdij “de Slangenburg”georganiseerd. Het weekend begint op vrijdag om 17.00 uur en eindigt zondag om 16.00 uur. Het thema van het weekend
VERTROUWEN.
Hoe kom je tot een dieper vertrouwen in jezelf en hoe kom je tot een dieper vertrouwen in andere men-sen? En welke voorbereidingen en welke fases gaan daaraanvooraf? Er wordt gewerkt met onder andere ontspanningsoe-feningen, visualisaties, het geestelijk lezen en Zentechnieken.Voor informatie en een folder. Tel 030- 2725712.
Wegens uitbeiding van onzewerkzaamheden zijn wij op zoeknaar:
Enthousiastechauffeur/verhuizers
(geen 9 tot 5 mentaliteit)
Wij bieden: afwisselende baanen betaling volgens CAO trans-port & logistiekReacties naar:
W. van Haarlem Euromovers
Stijkviertel 153454 PH De Meern030-6662212
telefoon 030-2522425www.uitvaartdeiris.nlNieuwegein
natuurlijk,persoonlijk,betrokken

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->