Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RENESANSES ESTĒTIKA

RENESANSES ESTĒTIKA

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 4,768 |Likes:
Published by andis sinkevics
Alekseja Fjodoroviča Loseva fundamentālais pētījums "Renesanses estētika". Tulkojums latviešu valodā.
Alekseja Fjodoroviča Loseva fundamentālais pētījums "Renesanses estētika". Tulkojums latviešu valodā.

More info:

Published by: andis sinkevics on Sep 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
A.F. LOSEVSRENESANSES EST
Ē
TIKA
 
DAŽI V
Ā
RDI IEVADAM
 „Ikviens
 ģē 
nij 
ā 
ierauga to, ko sp
ē 
 j 
ī 
 gs ieraudz 
ī 
t.” (Johans Volfgangs fon G 
ē 
te.)
Kad pirmo reizi las
 ī 
 ju A.F.Loseva gr 
ā
matu š
ķ 
ita, ka izurbties cauri šimsarež
ģī 
tajam tekstam b
ū
s neiesp
ē
 jami. Tom
ē
r, t
ā
ā
gr 
ā
matu biju nozadzis „LatvijasValsts Konservatorijas marksisma
ļ
e
ņ
inisma kabinet
ā
”, nospriedu, ka pien
ā
kums pretsavu ieceri ir j
ā
izpilda par katru cenu. Kad biju izgrauzies cauri m
ū
su ausij„smiekl
 ī 
gajiem” gruz
 ī 
nu p
ē
tnieku uzv
ā
rdiem un pieradin
ā
 jies las
 ī 
t
 ī 
sto sholastikastekstu atsau
č
u biež
ņā
, gr 
ā
mata pamaz
ā
m atkl
ā
 j
ā
s k 
ā
gigantiska, dz
 ī 
va freska, kas glužisimfoniski aptver piecsimt gadus cilv
ē
ces v
ē
stur 
ē
, dom
ā
šanai ar sakn
ē
m ietiecotiesant
 ī 
kajos laikos un ieaužoties šodien
ā
. Gr 
ā
matas las
 ī 
t
ā
 jam, kas atrodas l
 ī 
dz
 ī 
g
ā
 situ
ā
cij
ā
ā
savulaik tulkot
ā
 js, b
ū
s nepieciešama liela paciet
 ī 
 ba un neatlaid
 ī 
 ba, betvi
ņ
š tiks apbalvots ar satriecošu panor 
ā
mu, kas atkl
ā
sies no gr 
ā
matas virsotnes.Tulkot
ā
 js šo vietu rod necilaj
ā
abata Sug
ē
rija darb
 ī 
 bu aprakstošaj
ā
epizod
ē
. Šis navtradicion
ā
li „plakans” p
ē
t
 ī 
 jums, kas l
 ī 
dz
 ī 
gi pasjansam shematiski izk 
ā
rto daž
ā
dusv
ē
stures posmus, t
ā
ar 
 ī 
nepace
ļ
oties nervu spriedzei nepieciešamaj
ā
augstum
ā
, nokura saskat
ā
ma norišu b
ū
t
 ī 
 ba. Jo liel
ā
ks apskat
ā
mais plašums, jo liel
ā
ks augstumsnepieciešams. Daudz kas j
ā
vienk 
ā
ršo, daudz kas paz
ū
d
 sfumato
migli
ņā
turkl
ā
t j
ā
izv
ē
las, uz kur 
ā
m deta
ļā
m un atseviš
ķ 
ajiem gad
 ī 
 jumiem fokus
ē
t uzman
 ī 
 bu. TasA.F.Losevam izdodas ar zin
ā
tniskam p
ē
t
 ī 
 jumam netipisku sp
ē
ku. Iesp
ē
 jams, ka pal
 ī 
dzlektora patoss, ar k 
ā
du tieš
ā
š
 ī 
v
ā
rda noz
 ī 
m
ē
savus klaus
 ī 
t
ā
 jus auditorij
ā
uzrun
ā
 autors. Dažbr 
 ī 
d š
ķ 
iet, ka lasi lekcijas, kur pauzei ir ne maz
ā
ka noz
 ī 
me par v
ā
rdu,stenogrammu. Skolot
ā
 js gluži vai iedibina savu skat
 ī 
 jumu un t
ā
autorit
ā
ti klaus
 ī 
t
ā
 j
ā
unmudina pašam uzs
ā
kt dom
ā
šanas ce
ļ
u tagadnes v
ē
sturiskuma pasaul
ē
.Šis nav v
ē
st
 ī 
 jums tiem, kas v
ē
l
ē
tos uzzin
ā
t kaut ko vair 
ā
k par Renesansi. Šisdarbs paredz, ka las
 ī 
t
ā
 jam ir vismaz visp
ā
ē
 js priekšstats par Renesanses faktiskosaturu, un ir aicin
ā
ts jau zin
ā
maj
ā
faktiskum
ā
ieviest kategori
ā
lu skaidr 
 ī 
 bu par to, kas
 ī 
sti taj
ā
ir saredzams un kamd
ēļ
kaut kas t
ā
ds var 
ē
 ja notikt.Parasti cilv
ē
ks est
ē
tiku izprot vulg
ā
ri
ā
„m
ā
c
 ī 
 bu par skaistumu”. Kas ir skaistums, neviens nav sp
ē
 jis „taust
ā
mi” defin
ē
t, un t
ā
 p
ē
c t
ā
it k 
ā
b
ū
tu pavisam tukšasalmu kulšana, v
ē
l tukš
ā
ka par filosofiju. Cilv
ē
ks dom
ā
- skaistums ir tas, kas vi
ņ
am pat
 ī 
k. Vienam - m
ā
te, otram - meita, trešajam - kleita. Un miers. Tom
ē
r tieši šeit s
ā
kas probl
ē
ma. Cilv
ē
ks visu laiku kaut ko dara, un dara ne tikai to, kas tam pat
 ī 
k. Turkl
ā
t,darot to, kas tam nepat
 ī 
k, reizumis sasniedz to, kas tam pat
 ī 
k. Reizumis, darot to, kastam pat
 ī 
k, sasniedz to, kas nepat
 ī 
k citiem. Reizumis cilv
ē
ks ar lielu patiku dara to, kasnevienam nav pat
 ī 
kams. Dažk 
ā
rt vi
ņ
š piln
 ī 
 b
ā
noraida domu, ka tam, kas pat
 ī 
k, b
ū
tu jebk 
ā
da noz
 ī 
me iepretim tam, k 
ā
, vi
ņ
apr 
ā
t, pien
ā
ktos. (Interesanti, vai „pat
 ī 
k” š
ā
d
ā
 gad
 ī 
 jum
ā
tiek atcelts, un kas gan veido „vi
ņ
apr 
ā
tu”?) Varb
ū
t jaut
ā
 jums par est
ē
tiku j
ā
uztver pavisam cit
ā
griezum
ā
: cilv
ē
ks visu laiku kaut ko dara... Vi
ņ
š darina lietas unreizumis domas, vi
ņā
darin
ā
s j
ū
tas un p
ā
rdz
 ī 
vojumi. V
ē
sturiskaj
ā
laik 
ā
š
 ī 
s darin
ā
šan
ā
sformas transform
ē
 jas un main
ā
s. Šim nemit
 ī 
gajam darin
ā
 jumam ir sava metode, kastipiska vien
 ī 
gi noteiktam laikam, taj
ā
pieejamajiem materi
ā
liem un noteiktai visu lietuindividualiz
ā
cijas pak 
ā
 pei. Tam piem
 ī 
t atbilstoša darin
ā
šanas tehnika un viedoklis par darin
ā
 jumu. To visu k 
ū
da un caurauž cilv
ē
ka sarež
ģī 
t
ā
s un reizumis konflikt
ē
 još
ā
sattiec
 ī 
 bas ar skaistumu un ide
ā
lo. (Nez, k 
ā
tie
ēģ
iptieši tom
ē
r „uzstut
ē
 ja” gais
ā
savas piram
 ī 
das un cik skaistas t
ā
s ir?) M
 ī 
lest
 ī 
 ba jau nav tas, par ko cilv
ē
ks apgalvo, ka m
 ī 
lvai n
 ī 
st... Ieraudz
 ī 
t šo ikviena laikmeta paradigmu ir est
ē
tikas uzdevums un nopelns.Un to gluži element
ā
ri var ilustr 
ē
t ar neskait
ā
miem piem
ē
riem, s
ā
kot ar, piem
ē
ram,m
ū
zik 
ā
šobr 
 ī 
d iecien
 ī 
to autentisko sp
ē
les manieri uz autentiskiem m
ū
zikas2
 
instrumentiem un beidzot ar datorgrafisko pornogr 
ā
fiju. Est
ē
tika sav
ā
augst
ā
kaj
ā
 form
ā
ir m
ā
kslas filosofija. Ta
č
u ar to dialektiski ir saist
 ī 
tas visas p
ā
ē
 j
ā
s est
ē
tikasformas. Izsekot to savstarp
ē
 jo saikni un sasp
ē
li ir ne tikai zin
ā
tnisks, bet ar 
 ī 
glužiazartisks uzdevums. Noformul
ē
t to - virtuozs uzdevums.
 Aufforderung zum Tanz
(Uzaicin
ā
 jums uz deju). Tad atcer 
ē
ties H.Heses „Stikla p
ē
rl
 ī 
šu sp
ē
li” un fe
ļ
etonulaikmetu.M
ā
kslas darbs un t
ā
nosaukums. Vai nosaukums un darbs? Ies
ā
kum
ā
bija...varb
ū
t m
ā
kslinieks? Varb
ū
t tom
ē
r lauku amatnieks? Kad par 
ā
d
 ī 
 j
ā
s pirmais skat
 ī 
t
ā
 js,klaus
 ī 
t
ā
 js, lietot
ā
 js? Tas B
 ī 
 bel
ē
ir formul
ē
ts neskaidri. Upanišad
ā
s, hm... it k 
ā
mazlietskaidr 
ā
k. Est
ē
tika ir savdab
 ī 
ga laikmeta paradigmas psihoanal
 ī 
ze, ko nesp
ē
 j veikt neatseviš
ķ 
i m
ā
ksla vai atseviš
ķ 
i filosofija. Riskanta lieta..., t
ā
 p
ē
c tik daudzi no t
ā
s baid
ā
s, un t
ā
 p
ē
c tik daudzi no t
ā
s ir atkar 
 ī 
gi, bet liela da
ļ
a faktiski ignor 
ē
. Katrs esamlaikmeta da
ļ
a, un ne tikai pie v
ē
l
ē
šanu urn
ā
m... Palaikam k 
ā
ds untumains m
ā
kslinieksuzsp
ļ
auj est
ē
tikai, kuras t
ū
kstošgad
 ī 
gos redz
ē
 jumus un t
ē
lus ikdien
ā
lieto sav
ā
 gar 
 ī 
gaj
ā
uztur 
ā
. Nav nemaz tik viegli un droši izsekot tam,
ko
un
ā
 p
ē 
c
es daru un,
kas
ir tas, kas man
 ī 
darin
ā
s. Visa notiekoš
ā
c
ē
lo
ņ
a, lietu t
ā
d
 ī 
 bas mekl
ē
 jumus
ķ 
irurgsveic ar skalpeli, m
ā
c
 ī 
t
ā
 js ar Eva
ņģē
liju, bet est
ē
tika to m
ēģ
ina izdar 
 ī 
t, izmantojotskaistuma fenomenu k 
ā
savu „bezpamata pamatu”. T
ā
cilv
ē
ks m
ēģ
ina atbild
ē
t uz jaut
ā
 jumu, k 
ā
 p
ē
c b
ē
rni m
 ī 
l un v
ē
las sev mazus dz
 ī 
vnieci
ņ
us... Jaut
ā
 jums, k 
ā
 p
ē
c esesmu dzimis, un, ja reiz t
ā
noticis, tad, kas es esmu, ir vienl
 ī 
dz nospriegots k 
ā
 m
ā
ksliniekos, t
ā
v
ē
sturniekos. M
ā
kslinieks rada šaj
ā
br 
 ī 
d
 ī 
. Vai m
ā
kslinieks vienm
ē
apj
ē
dz, ko dara? Neesmu p
ā
rliecin
ā
ts. V
ē
sturnieks (jeb iekš
ē
 jais un
ā
ē
 jais skat
 ī 
t
ā
 jsvai varb
ū
t Dieva draugs?) m
ēģ
ina noteikt v
ē
sturi - to, ko m
ā
kslinieks ir sadar 
 ī 
 jis.Est
ē
tika ir m
ā
kslas, v
ē
stures zin
ā
tnes un filosofijas aspekts ar diezgan netveramuinstrument
ā
riju. M
 ī 
lest
 ī 
 bas dialektika taj
ā
p
ā
rv
ē
ršas par m
 ī 
lest
 ī 
 bas misticismu.Lingvistisk 
ā
s probl
ē
mas šaj
ā
tulkojum
ā
izpaužas ar 
 ī 
 pašu sp
ē
ku. T
ā
ā
 latviešu valod
ā
b
ū
tiski pietr 
ū
kst aprob
ē
tu terminu daudz
ā
m A.F.Loseva apskat
 ī 
t
ā
m par 
ā
d
 ī 
 b
ā
m, n
ā
c
ā
s lietot zin
ā
mu jaunradi, tom
ē
r p
ē
c iesp
ē
 jas izvairoties no jaun
ā
kaj
ā
 filosofiskaj
ā
literat
ū
ā
reiz
ē
m sastopamaj
ā
m akme
ņ
ainaj
ā
m konstrukcij
ā
m, kas diezvai k 
ā
dam „norm
ā
lam” las
 ī 
t
ā
 jam var 
ē
tu b
ū
t pa zobam. Piln
 ī 
gi pietiekamas ir gr 
ū
t
 ī 
 bas,kas las
 ī 
t
ā
 ju sagaida A.F.Loseva valodas izv
ē
rsto konstrukciju „apdz
 ī 
vošan
ā
”.Kaitinoša ilustr 
ā
cija tulkot
ā
 ja probl
ē
m
ā
m ir kaut vai fakts, ka pašu valodniekusast
ā
d
 ī 
t
ā
s vai akcept
ē
t
ā
s v
ā
rdn
 ī 
cas sniedz pretrun
 ī 
gu, nepietiekamu un reizumis piln
 ī 
gi absurdu v
ā
rdu un j
ē
dzienu skaidrojumu, kas turkl
ā
t v
ē
l reizumis izr 
ā
d
ā
snelietojams k 
ā
neatbilstošs latviešu valodas liter 
ā
raj
ā
m norm
ā
m. Svešv
ā
rdu v
ā
rdn
 ī 
c
ā
sir atrodams š
ķ 
irklis „hier 
ā
tiskais raksts”, bet nav j
ē
dziena „hier 
ā
tisks”... Interesanti -latviešu valod
ā
ir v
ā
rds „est
ē
ts”, kam ikdieniš
ķā
apzi
ņ
a pieš
ķ 
ir teju vai negat
 ī 
vunoz
 ī 
mi, bet nav v
ā
rda „est
ē
ti
ķ 
is”, ko A.F.Losevs lieto, lai nosauktu est
ē
tikaszin
ā
tnieku. Tas tiek lietots ar 
 ī 
, piem
ē
ram, ang
ļ
u valod
ā
. Varb
ū
t m
ū
su valod
ā
t
ā
navt
ā
 p
ē
c, ka š
ā
da dom
ā
šanas forma pietiekami plaši nefunkcion
ē
? To, iesp
ē
 jams,izrais
 ī 
 jusi v
ē
sturisk 
ā
situ
ā
cija, kuras d
ēļ
liel
ā
ā
da
ļ
a latviski run
ā
 još
ā
s tautaskategori
ā
lo terminolo
ģ
iju ilgstoši sp
ē
 ja uztvert vien
 ī 
gi vulgariz
ē
t
ā
form
ā
(skat.daudziem svešv
ā
rdiem piekabin
ā
tos
ģ
e
ķī 
gos „pieskaidrojumus” un „uzskaidrojumus”ar 
 ī 
jaun
ā
kaj
ā
s latviešu svešv
ā
rdu v
ā
rdn
 ī 
c
ā
s, ko neatrast nevien
ā
nopietn
ā
ang
ļ
u,krievu vai v
ā
cu skaidrojoš
ā
izdevum
ā
, piem
ē
ram, j
ē
dzieniem: „afekts”, „est
ē
ts”,„ment
ā
ls”, „iracion
ā
ls”, „emocion
ā
ls”, „makjavellisms”, „medit
ā
cija”,„koncentr 
ā
cija”, „ambivalence” u.c.). Kvalitat
 ī 
vi dom
ā
 joši cilv
ē
ki izsenis izmantojav
ā
cu un krievu valodas vai savdab
 ī 
gu to pidžinu. Ja šim konfesion
ā
lajam elit
ā
rismammazliet piepilina visu aus
 ī 
s tik skan
 ī 
go un dom
ā
šan
ā
aktu
ā
lo v
ā
rdu „eti
ķ 
is”, tad -
Yesss
... Est
ē
ti
ķ 
is ir gatavs, t.i., beigts! Lai man tiek piedotas š
 ī 
s muzik 
ā
li3

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mursv liked this
Sandis Vilcans liked this
Haralds Veispals liked this
annaliepa liked this
Kugusu Kikopol liked this
qwerty2301 liked this
DrHouse Mk liked this
Iveta Kvasha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->