Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
P. 1
LSM Grade 3 English 1st Trim Exam SY 2009-2010 Answer Key

LSM Grade 3 English 1st Trim Exam SY 2009-2010 Answer Key

Ratings: (0)|Views: 1,545|Likes:
Published by Mauie Flores
ENGLISH 3 (Answer Key)
Lourdes School of Mandaluyong
First Trimester Exam
SY 2009-2010
ENGLISH 3 (Answer Key)
Lourdes School of Mandaluyong
First Trimester Exam
SY 2009-2010

More info:

Published by: Mauie Flores on Sep 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

 
Elbaipm 0 4 X~exd~ej ny7 Fduie Kac~epAPF >889&>848 rrr,zme>:mcu~fcffy,`cf
ELBAIPM 0Acu~jep P`mcca ck FdljdauyclbKi~pz Z~ifepze~ E}df
Pmd~e pcfe ilkc~fdzicl dncuz ycu~peak, Dlpre~ zme tuepziclp neacr, R~ize il `cfxaezepelzel`ep dlj upe `c~~e`z xul`zudzicl dlj `dxizdaiwdzicl,4,
 
Rmdz ip ycu~ kuaa ldfe3 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS >,
 
Mcr caj d~e ycu dlj rmel ip ycu~ ni~zmjdy3 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 0,
 
Rme~e jc ycu ai{e3 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS :,
 
Rmdz ip zme ldfe ck ycu~ kdzme~3 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 5,
 
Rmdz ip zme ldfe ck ycu~ kdzme~3 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ^edj zme pelzel`ep il ed`m lufne~, Zmel! el`i~`ae zme aezze~ ck zme dlpre~ zmdz nepz
jep`~inep ed`m `md~d`ze~’p z~diz,
 4,
 
Dfy jipaioej ~e`epp e{e~y jdy, Pme jij lcz md{e dly k~ielj zc xady rizm,Ilpzedj ck xadyilb rizm zme czme~p! pme gupz rdaop d~culj ny me~peak,d,
 
Dfy ip d xcaize bi~a,n,
 
Dfy ip d aclepcfe bi~a,`,
 
Dfy ip {e~y k~ieljay,>,
 
^cy mdp neel zc dafcpz e{e~y x~c{il`e il zme Xmiaixxilep rizm mip kdfiay, Zmeydardyp bc cl z~ixp epxe`idaay ju~ilb zme puffe~,d,
 
^cy dlj mip kdfiay d~e kclj ck z~d{eailb,n,
 
^cy dlj mip kdfiay d~e nupy xecxae,`,
 
^cy dlj mip kdfiay d~e ~i`m xecxae,0,
 
^c`oy xadyp ndpoezndaa rizm ^c`oy e{e~y Pdzu~jdy, Rmel me rilp zme bdfe!
me’p mdxxy, Rmel me acpep! me jcepl’z keea pc ndj,
 d,
 
^c`oy ip dl mclepz ncy,n,
 
^c`oy ac{ep ndpoezndaa,`,
 
^c`oy ip d z~ue pxc~z,:,
 
F~, Bd~`id ip zme zcrl fdyc~, Me mdp bccj x~cge`zp kc~ zme `cffulizy, Medardyp zmilop ck rmdz ip bccj kc~ zme xecxae,d,
 
F~, Bd~`id ip d fcjea aedje~,n,
 
F~, Bd~`id ip d {e~y nupy fdl,`,
 
F~, Bd~`id riaa ~ul kc~ x~epijelz pcfejdy,5,
 
E~i` dlj ^cpd gcilej
zmei~ nd~dlbdy’p @aedl dlj B~eel X~cb~df, Zmey olcr
mcr zc ~e`y`ae zmilbp, Zmey d{cij x~d`zi`ep zmdz md~f zme el{i~clfelz,d,
 
Zmey d~e bccj `miaj~el,n,
 
Zmey ai{e led~ zme nd~dlbdy mdaa,`,
 
Zmey `d~e kc~ zme el{i~clfelz,
 
Elbaipm 0 > X~exd~ej ny7 Fduie Kac~epAPF >889&>848 rrr,zme>:mcu~fcffy,`cf
Upe `clze}z `auep zc kilj zme fedlilb ck zme ulje~ailej rc~j, Nc} zme `c~~e`z dlpre~,4,
 
Dlbeap d~e `eaepzida neilbp, Zmey dapc pe~{e dp cu~ `clle`zicl zc Bcj,med{elay daiel acray>,
 
Fy kccz ip md{ilb d xdilkua pelpdzicl, I zmilo I pzexxej cl pcfezmilb pmd~x,lcz keeailb dlyzmilb keeailb pcfezmilb keeailb lufn0,
 
Rmdz d ~eaiek$ I zmcubmz I riaa lcz ne dnae zc pca{e zmip x~cnaef,lc fc~e md~jpmixp meax ip leejej k~ieljp d~e `cfilb:,
 
Fy jdj `cd`mep fe e{e~y zife I gcil d tuiw nee, Me meaxp fe il fefc~iwilbzme kd`zp,rdz`mep zuzc~p aipzelp5,
 
Zclzcl n~ilbp lczmilb nuz fip`miek$ Me jcep mip ji~zy z~i`op rizmcuz zmiloilb ck
czme~p’ keeailbp,
 x~ije mdxxilepp z~cunaeIk zme ulje~ailej rc~j ip d `cffcl lcul! r~ize d x~cxe~ lcul cl zme nadlo, Ik iz ip dx~cxe~ lcul! r~ize zme `cffcl lcul iz ~ex~epelzp,fc{iePF Febdfdaa
Eibmz C’ @ac`o 
 xczdzc `mixpC`zcne~ 4,
 
Adpz reeoelj! I rdz`mej Ux rizm fy kdfiay,>,
 
Re rdz`mej iz il zme fdaa zmdz ip led~ cu~ mcfe,0,
 
I dpoej fy fcf zc nuy fe d ndb ck xcx`c~l dlj d `uxck gui`e,:,
 
Fcf dlj Jdj pmd~ej d ndb ck Xidzzcp,5,
 
I elgcyej rdz`milb zme fc{ie rizm fy kdfiay dlj I mcxere `dl rdz`m dlczme~ cle le}z fclzm,^edj zme pmc~z ze}z neacr dlj dlpre~ zme tuepziclp zmdz kcaacr,
Efiaic Dj{il`uad ip d zd}i j~i{e~, Cle jdy! me mdj zc j~i{e kc~ d
ndaiondydl
rmcpe ~epijel`e rdp cuzpije Fez~c Fdliad, Me j~c{e zc zme
xdppelbe~’p
~epijel`e rizmcuz dly tuepzicl, Rmiae me rdp j~i{ilb nd`o zczme `izy! me lczi`ej zmdz mip xdppelbe~ aekz d ndb, Zme ndb `clzdilej zrcfiaaicl xepcp dlj d acz ck gerea~y, Me iffejidzeay ~ezu~lej zme ndb zc izpcrle~, Zme
ndaiondydl
rdp pc zmdlokua zmdz pme ckke~ej d ~erd~j nuz Efiaicjij lcz d``exz iz,
4,
 
Rmdz jcep Efiaic Dj{il`uad jc kc~ d ai{ilb3Efiaic Dj{il`uad rc~op dp d zd}i j~i{e~,>,
 
Rme~e jcep zme
ndaiondydl
ai{e3Zme ndaiondydl ai{ep cuzpije Fez~c Fdliad,0,
 
Rmdz jij Efiaic jc rmel me cxelej zme ndb dlj pdr zme {daudnaep ilpije iz3Efiaic pdr zrc fiaaicl xepcp dlj d acz ck gerea~y ilpije zme ndb,:,
 
Mcr jij zme
ndaiondydl
pmcr me~ b~dzizuje kc~ rmdz Efiaic mdp jcle3Zme ndaiondydl ckke~ej d ~erd~j zc pmcr me~ b~dzizuje,5,
 
Rmdz oilj ck zd}i j~i{e~ ip Efiaic Dj{il`uad3Efiaic Dj{il`uad ip dl mclepz zd}i j~i{e~,
 
Elbaipm 0 0 X~exd~ej ny7 Fduie Kac~epAPF >889&>848 rrr,zme>:mcu~fcffy,`cf
Fdz`m zme fdp`uaile kc~f rizm zme kefilile kc~f, R~ize clay zme aezze~ ck ycu~ dlpre~,nejd`4,
 
b~ccf>,
 
pxilpze~ 0,
 
 gdlizc~ :,
 
bdlje~ 5,
 
ul`aed,
 
bccpen,
 
n~ije`,
 
dulzj,
 
 gdliz~eppe,
 
nd`meac~ R~ize
F
cl zme nadlo ik zme lcul ip fdp`uaile?
K
ik iz ip kefilile?
@
ik iz ip `cffcl? dlj
L
 ik leuze~,LKFFL4,
 
zdnae,
 
pipze~ ,
 
n~czme~ ,
 
nuaa,
 
xel`ia@@@KK;,
 
zed`me~ 2,
 
`adppfdze=,
 
`cupil9,
 
mel48,
 
`cr@mccpe zme nepz zizae kc~ zmepe xd~db~dxmp, @mccpe k~cf zme nc}, R~ize zme aezze~ ckycu~ dlpre~ cl zme pxd`e nekc~e zme lufne~,
D,
 
D Ni~zmjdy Pu~x~ipe N,
 
Zme Dlz @cacly @,
 
^edjilb ip KulJ,
 
Zme Ifxc~zdl`e ck N~edokdpz E,
 
Rmdz I Jij Ju~ilb [d`dzicl
JE@ND4,
 
Rmel re paeex dz libmz! pcfe ck cu~ c~bdlp jc lcz ~epz, Zmey rc~o c{e~libmz zc oeex up dai{e, Zmdz ip rmy! re keea mulb~y rmel re rdoeux, Re leej zc edz medazmy kccj il zme fc~lilb zc lcu~ipm cu~ c{e~rc~oej c~bdlp, Zme kccj re edz il zme fc~lilb dapc fdoep cu~ ncjy ~edjy dlj ele~biwej zc jc cu~ d`zi{iziep kc~ zme jdy,>,
 
I df badj zc md{e zrc fclzmp ck ~epz k~cf p`mcca, Iz ip ne`dupe I bezzc jc pc fdly d`zi{iziep ju~ilb p`mcca n~edo, Il kd`z! zmip puffe~ Irdp dnae zc aed~l mcr zc prif, I dapc ne`dfe xd~z ck cu~ `cffulizyxady, Fy k~ieljp re~e rizm fe e{e~y pilbae jdy dlj re mdj pc fu`mkul,0,
 
Jc ycu rdlz zc bc zc jikke~elz xad`ep rizmcuz e{el aed{ilb ycu~ pedz3 Ycu `dl jc zmip ny ~edjilb nccop$ Rmel ycu ~edj jikke~elzpzc~iep! ycu bez zc z~d{ea zc zme xad`ep zmdz zme `md~d`ze~p bc zc, Ycudapc bez zc xeeo ilzc zmei~ dj{elzu~ep$ Nccop d~e ~edaay pfdaa rclje~p$:,
 
Dlzp ai{e ulje~ zme b~culj, Zmey jib zme b~culj dlj fdoe d `caclykc~ zmefpea{ep, Zmey fdoe ~ccfp kc~ e{e~ycle aioe lu~pe~iep kc~ zmendny dlzp dlj xad`ep zc pzc~e zmei~ kccj, Rc~oe~ dlzp oeex zme xad`epz~clb dlj x~cze`zej,5,
 
Fdfd jcepl’z md{e d `aue ck rmdz re riaa ne md{ilb zclibmz, Pme’p
bcilb zc `cfe mcfe zc d jd~o mcupe, Fy pinailbp dlj I riaa ne mijilbulje~ zme zdnae, Xdxd riaa ne n~ilbilb cuz me~ `doe, Zmel re riaa pilb
‑Mdxxy Ni~zmjdy‖, Fdfd riaa ne pc pu~x~ipej$

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Frederick Lopez liked this
cjpsyche liked this
marililoreto liked this
conniedia liked this
Mawil Lime liked this
Jojo Cansino liked this
Jojo Cansino liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->