Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
A J Christian Mit Keresett Isten a Nappalimban

A J Christian Mit Keresett Isten a Nappalimban

Ratings:
(0)
|Views: 6|Likes:
Published by Ildiko17

More info:

Published by: Ildiko17 on Jan 02, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2015

pdf

text

original

 
8958629.doc?
A. J. Christian:
Mit keresett ISTEN a nappalimban?
(Kivonat)
 B
 EVEZETŐ 
 
 HELYETT 
 
Edward Perry letlel” talkoott e!y érdekes e"#errel$ aki vén "e!is"erkedhetett Christiannel. %ikta&onnal &elvette a #esél!etéseiket$ "a'd "ásna  #e!éelte a sá"t*!éé#e. Christian 'avaslata a k+nyv olvasásáho: ,lvasás k+#en vonatkotass el a savak ra-ionális$ általános értel"étl$ és a "ondanival*t r*#áld "e! /els$ int0itv 1neddel "e!érteni. 2a a 'elenle!i "e!testesülésed t0data "ár keresi a válasokat$ akkor &0ss neki 3'ra "e! 3'ra.
 A
 LAPHANG 
 
1997. augusztus 12.
2a #átran ki "ers léni a e"#eri korlátok adta kényele"#l$ és ne" d0!od t+##é ho"ok#a a &e'ed$ "e!is"erheted at$ a"i 4an.A"! a el"éddel$ a e!*ddal és a a!yaddal ele"el$ érvels és d+ntes$ addi! se""i esélyed sin-s a anya!on t3l"0tat* elvek "e!is"erésére.
A Valóság alapvetően korlátlan, időben és térben végtelen, oszthatatlan egész
.A sa'át néont'á#*l "indenkinek i!aa van$ "ásrést$ a"! valaki se"élyisé!nek is"eri +n"a!át$ addi! ne" is"eri a 4al*sá! korlátlan állaotát.
A Létezés korlátlan, határtalan és formátlan
.
 Mindenki önmagát látja a világban, és mindenki számára olan a világ, amilennek látja
. A határtalan 5indensé!et "indenki sa'át "a!a alakt'a +nn+n se"élyisé!ével és látás"*d'ával. E##l k+vetkeik$ ho!y nin-s e!yete"es i!asá!. 5indenki 3!y él$ aho!yan kell. A 5indensé!#en "indennek és "indenkinek "e!van a "a!a lét'o!os0ltsá!a.A a i!a$ a"i 4an$ s a"i 4an$ a i!a.A "ateriális &o!al"ak "indi! eltort'ák a 4al*sá! korlátlansá!át. A 0niver0" 67 89a ne" anya!$ !y "e!értésére ne" alkal"asak a e"#eri !ondolatok. 2o!y
a valóságot megismerhessük, el kell veszítenünk egyéniségünk korlátait
. E a e!yénisé! kitel'esedését 'elenti. A
ego
 &ontos rése a e!yénisé!ednek. A"! valaki +nt0datlan$ e a er irányt'a a életét$ és +nt0datlan reak-i*kra kényserti. E##l ki lehet léni. Ahho$ ho!y sa'át orsodat te iránythasd$ "e! kell is"erni aokat a hatásokat$ a"elyekkel #e&olyásol e a vilá!. A "e!is"erés k0l-sa a +r+".
Csak azt tudod megismerni, amit szeretsz 
. 2a "e!sereted "a!ad és a vilá!odat$ akkor &elis"erheted a té!ed korláto* hatásokat: -iviliá-i*d$ érékserveid$ e!*d$ hited. El kell sa'áttanod a eredend ter"ésetes léteést$ at a el"e és e!o nélküli állaotot$
amikor tl vagy az emberi korlátokon
. A #eléd nevelt érések és !ondolatok "ost elárnak a val*sá!t*l.
 ! "étezés eredend# álla$ota a
 Pillanat Lte
.A &iikai$ a érel"i és a !ondolati életed#en is
t%datossá kell válnod 
. Akars9e e!yáltalán t0datos lenni;
 H 
 !T 
 " T 
#$%& 
 
 Augusztus 14.
A ha!yo"ányosan el&o!adott t0dás: általánosan el&o!adott hit$ a e!o "e!tere"t'e. Aki tele van eltéletekkel$ ne" t0d'a a "a!0k val*'á#an "e!is"erni a dol!okat. 5inden 9 < 9
 
8958629.doc?
taastalat0k "e!váltoik aon a "entális s=rn kerestül$ a"elyet a életük &olya"án rá'0k a!!atott a vilá!. A "e!oldás:
anélkül fogadd be az informá!iókat, hogy megmagyaráznád, megítélnéd és elfogadnád őket
. >e vál' e!!yé aal$ a"it hallas$ ne aonos0l' vele? @si "ondás: 2alld$ de ne hidd el?A &iikai vilá!#*l &el&o!hat* in&or"á-i* alaveten &élreveeti a t0dást kerest. A t0d*sok hihetetlen "élysé!#en és "a!assá!#an &edeték &el a életet. Aho!y "é! t+## is"eretet hal"otak &el$ a se-ialisták "é! tová## se-ialiál*dtak$ "a'd a se-ialisták se-ialistái is tová## se-ialiál*dtak. A t0dásho een a 3ton aért ne" lehet el'0tni$ "ert a e"#eri s"*d !telentesi:
a t%dat önmagának &olamatosan megteremti az 'jabbnál 'jabb &el&edeznival(t 
. A val*di t0dás e!y állaot (ne" ostályo$ ne" kate!oriál$ nin-s #enne "a!yaráat és télet)$ a"ely aért '+het létre$ "ert elt=nik a ne" t0dás. A val*di t0dáséret:
"n vagyon a #inden és a $emmi a #ost véges végtelenségében
. 2o!y e i!a va!y ne"$ val*'á#an akkor t0dhatod "e!$ ha ne" hised el a savai"at$ de ne" is ta!adod "e! ket. A 3tkeres &olya"atá#an at &o!ad'ák el a e"#erek i!a!nak$ a"i a se"élyisé!üknek$ le!&kéen edi! a e!*'0knak "e!&elel. E"#erként is lehetsé!ed van a 4al*sá! korlátlansá!ára$ á" -sak akkor t0ds élni vele$ ha
megrted a 'elenlegi (el)zetedet, s megismered *nmagad 
. E ne" k+nny=$ "ert a el"e ritkán t0d'a &el&edeni a sa'át korlátait. 2o!y #ár"it is "e!t0d'$ "e! kell is"erned at a se"élyisé!et$ akit 'elenle! +n"a!adnak !ondols. 4al*'á#an te és a k+rül+tted léte vilá! e!yetlen e!yénisé! rései va!ytok.
)nmagadat nem le*et megismerni
? 5ivel a el'es E!yéni!ed korlátlan$ eért
*nmagadat +sak meglni, tlni le(et 
? 2a "ár !ondolkool "a!adr*l$ akkor "ár el is vestetted +n"a!ad.
 E 
G-
 
A e!o #ionyos rése a tiétek$ á" #ionyos rését -sak rátok erltette a vilá!.A e!o éoly t+kéletes és süksé!es$ "int #ár"i "ás a élet#en. A #els e!o a int0-i*k#an r*#ál'a ki&e'eni "a!át$ a "e!éréseitekkel i!yeksik #enneteket a korlátaitok &eloldására serkenteni. A
bels# ego
 sokkal t+## in&or"á-i*t &el&o!$ "int hinnétek: a lehetsé!es '+vt+k lehetsé!es ese"ényeirl "ár sokkal korá##an értesült+k$ "ieltt a &iikai vilá!#an #ek+vetkenének. A
k+ls# 
 (a vilá!t*l kaott)
ego
 "ár -srá'á#an el&o't'a a #els e!*t.A e!*t (a külst) a külvilá! &i!yel"e sülte$ eért -sak a külvilá! ener!iái éltetik.
Az egónak nin!s belső energiaforrása
.A !yer"eket -sak korlátoásokkal t0dod "e!*vni a sérülésektl. A i&'3 e"#ernek a &esültsé!et is "e! kell is"ernie$ és t0dnia kell keelni.
%orlátok nélkül egy t&dat sosem lehet korlátlan
. 2a "ár el'0tottál oda$ ho!y "e!értetted$ "iként irányt té!ed a vilá!$ akkor nekiláthats
feloldani a korlát'aidat
. A e!o é3!y rése a 5indensé!nek$ "int #ár"i "ás. üksé! van rá.A e"#erek r*lad alkotott lenyé#l$ veled ka-solatos érel"ei#l és !ondolatai#*l kialaktottál e!y #ionyos
 .n/k0
et$ !y sose" '0t esed#e$ ho!y "e!keresd
(nmagad
. At hised$ t0dod$ ki va!y.Bnn+n lényedhe -sak te '0thats el. /els vilá!od "e!taastalása olyan -soda$ a"elyre nin-senek savak.5inden ro#lé"át$ a +sses #ete!sé!et$ #oldo!talan illanatot$ "inden ne!atv érel"et és !ondolatot a okoa$ ho!y a e!o elsi!etelt titeket a 1lettl$ a éteéstl. A 9 D 9
 
8958629.doc?
5indensé!et alkot* e!yénisé!ek +náll*ak$ de a E!ysé! rését kéeik. A e!*tok elvá! titeket a éteés E!ysé!étl.A eredend t0datotok ter"ésetesen r*l a &elsnre t+rni$ kikerülni a e!o elnyo"ása al*l. Aok#an a sontán -selekedetek#en$ a"ikor a el"étek "=k+dése "e!áll$ e!y9e!y illanatra átélhetitek +n"a!atok tel'essé!ét$ a éteés +r+"ét. A"ikor e!!yé váltok  l. a enével$ a "o!ással. A le!na!yo## e!o&elold* a serele" és a seretkeés$ de -sak ha tel'esen e!!yé váls vele. A e"#erek e!yénisé!nek hisik "a!0kat$ edi! nekik -sak se"élyisé!ük van. Akkor lesel e!yénisé!$ ha elt=nnek #elled a e!o korlátai. A
szeml)isg 
 
külső
 dolo! (
mások vel+nk ka$csolatos elké$zelései, véleménei
 alkot'ák)$ a
eg)nisg 
 
belső
 (
t%datod 
$
bels# világod 
 'elenti). A se"élyisé! a küls e!o rése$ a e!yénisé! te va!y. Aho!y elha!yod a e!*d$ akkora vá!y les #enned a +n"e!val*stásra$ "int "é! soha. A int0-i*$ a intelli!en-ia és a kéelet eddi! ne" taastalt$ *riási ener!iákat &o! "e!"o!atni #enned./0ddha ne" -selekvése ne" e!yenl a se""ittevéssel. @ -sak at "ondta$ ho!y
az egóddal, a korlátozott egyéniségeddel ne !sinál' semmit, mert bármit is gondolsz, érzel vagy teszel, azzal !sak 'abb korlátokat teremtesz
. A"ikor a e!o lekel r*lad$ elkéesten kreatvvá váls.
 !z ego össze*asonlt, osztáloz
. A éteés#en visont nin-s ilyen. A"ikor
a +selek12 
 
s a +selekedet egg) 1lik
$ a"ikor
a tuds s a keres2 egg) 1lik
$ akkor "e!s=nik a e!o
 
. 4ál' e!!yé aal$ a"i 4an?2a &eloldod a e!*d korlátait$ akkor &o!od "e!találni a e!yénisé!edet$ akkor kedes "a'd élni.
 !z eg(t(l nem le*et megszabad%lni
. A "e!oldás:
ne vedd komolan
 a e!*dat? o!d &el k+nnyedén.
Az egód nem te vagy
. >e har-ol' vele$ "ert aal -sak ener!iát ads neki. 5ivel te "ost a e!*d va!y$ #ár"it -sináls$ aal a e!*d ers+dik.  >e -sinál' e""it$
eg)szer3en +sak ltezz 
? 0datosan kell a e""it -sinálnod. 2a "e!sokod$ ho!y a e!*d kvülrl kaott ener!iá'á#*l éls$ akkor elsorvad a /els 1ned.A kise##rend=sé!i ko"leF0s -s+kkenti a +n#ial"at.
Az ego
 hoák+t a t+##i e"#er e!*'áho$ és
kiszolgáltatottá tesz
. 2a "e!di-sérnek$ #oldo! va!y$ ha kritiálnak$ so"or3.A e"#er két&élekéen &o!'a &el a k+rül+tte léte vilá!ot: t0datos &i!yele""el (
akaratlagosan
)$ illetve ésrevétlenül (
akaratlan m(don
). A elsdle!es e!o a$ a"elyet "indenki +n"a!ának is"er (véle"ény$ lés$ erk+l-s$ érele" és !ondolat$ a"ely t0datos0l  #ennetek). A "ásodla!os e!o a ésrevétlen taastalatok#*l '+n létre.A !yer"ek &okoatosan hoáido"0l a k+rnyeetéhe. 5e!tan0l'a el&o!adni at$ a"it "ondanak neki. 5e!tan0l viselkedni$ #eilleskedni. E!y id 0tán
az 
 !y
elsa't4tott dolgok tker5lnek a msodlagos eg67a
.5inden illanatodat a külvilá! irányt'a.A 1let a vé!telen "e!nyilván0lás sa#adsá!a. A "ássá! val*'á#an a 5indensé! vé!telen aonossá!a. A 1let vé!telenül tel'es$ és +r+kk+n t0la'donsá!ának k+s+nheten t+kéletes?
 Minden egén számára az a tökéletes, amit é$$en csinál 
. A val*di t0dást ne" lehet senkinek se" "e!tantani$ senkivel se" "e!értetni$ "ert "inden e"#er annyit lát$ annyit t0d$ a"ennyire a e!yénisé!e átéléséhe süksé!e van. 4al*'á#an
nin!s migi l(nbg ember és ember, élet és élet k(z(tt
. Csak a "e!taastalt él"ények lehetnek "ások. A 4al*sá!nak é a e!yetlensé!e ad'a "e! a lehetsé!ek vé!telensé!ét.
#inden ember gy t(kéletes, ahogy van
. enki ne" oldhat'a "e! helyettetek a  ro#lé"áitokat. A i!ai se!tsé! ne" e$ hane" ha kées va!ytok el&o!adni vala"ely kie!yens3lyoott éte léteését$ akkor #elle akár hatal"as "ennyisé!= ert "erthettek. 2a #ár"inek (tantásnak) elk+teleett hve lesel$ elárod "a!ad a 5indensé! el'essé!étl$ "ivel
a (iteddel szem7enll6 dolgokat megismers nlk5l utas4tod el 
. 9 G 9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->