Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Chojun Miyagi 1936 Speech

Chojun Miyagi 1936 Speech

Ratings:
(0)
|Views: 1,260|Likes:
Published by Sean Wong
Chojun Miyagi gave a speech in 1936 to describe the benefits of Karate while he was recognized as Kyoshi by the Dai Nippon Butoku Kai. It has been reprinted by many Japanese authors but only a few English translations exists. This is one of them.
Chojun Miyagi gave a speech in 1936 to describe the benefits of Karate while he was recognized as Kyoshi by the Dai Nippon Butoku Kai. It has been reprinted by many Japanese authors but only a few English translations exists. This is one of them.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Sean Wong on Sep 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

 
Ecrbdce Einoybcn ‖ _ivicrfd Lkfyeig| ‖ Lifieoir 9- ?88?
\dnv nv c fkmmcokrc|nqi zkrb cy|dkril o~ Vigvin _~yvybi @yji cgl Vigvin Vicg Zkgj' \di krnjngcm @cxcgivi lkfyeig|v |dc| ziri yvil akr |dnv|rcgvmc|nkg ziri akygl ng |zk xyomnfc|nkgv cy|dkril o~ eklirg ecv|irv ka \rcln|nkgcm Jk`y%_~y Bcrc|i%lk'\di Mnai cgl Lrcec ka |di Ecg- Ein|kby o~ ^cjn- Ein|kbycgl Vinlig Kbngczc Jk`y _~y Bcrc|i%lk Jndk o~ Bcn- Bygn~ybn
 
Zdc| nv Bcrc|i%lk % o~ En~cjn Fdk`yg-
Lcn Gndkg Oy|kbybcn Kbngczcbig Vdnoy @kjnng $Cmm @cxcg Oy|kbybcn Kbngczc Xriaif|yri Orcgfd Eieoir.\divi gk|iv cri c vyeecr~ ka |di mif|yri jnqig c| VcbcnVy`n- Ein`n Vdk|ig J~e $<|d amkkr.- kg @cgycr~ ?4-3>61'
 
3+ Dc`neign $Ng|rklyf|nkg.Zdc| nv Bcrc|i % ~ky cvb ei' Kg cg krlngcr~ lc~-~ky |rcng ~kyr okl~ cgl biix dicm|d~- oy| fcrr~gk zicxkgv' Dkziqir- ng fcvi ka cg c||cfb ~kyznmm zcg| |k xrk|if| ~kyr okl~' Gceim~- n| nv cec||ir ka xrngfnxmi |k yvi kgi*v okl~ akr c anjd|cgl bgkfb lkzg |di igie~' Lixiglngj kg |divn|yc|nkg- |diri ec~ oi c xkvvnonmn|~ ka yvngjvkei ko`if|v- cv c zicxkg |k xrk|if| kgivima'\diri nv c jric| ecg~ envmiclngj gk|nkgv ka Bcrc|i- vyfd cv oricbngj cxcr| c |dnfb okcrl kr frcvdngj c xnmi ka rkka |nmiv zn|d ocri anv|v- i|f'2|divi cri gk| |di ivvigfi ka Bcrc|i' \di cokqicri kgm~ c xcr| ka |di ei|dklv akr kyr |rcngngj'\di zc~ ka Bcrc|i dcl c fkeekg |dricl ng cjigircm yglirv|cglngj zn|d Oylk- |dc| nv /B~kjiOi|vylig Ayr~yekg`n/ $|icfdngj ecg |k ecg-qirocmm~ cgl zn|dky| zrn||ig ngv|ryf|nkgv. ng v|rnf|vifrif~ ng krlir |k ecbi kgi yglirv|cgl cglngn|nc|i kgi ng|k |di e~v|irniv ka Bcrc|i%lk' Ng |diakmmkzngj- N vdcmm livfrnoi cg ixn|kei ka Bcrc|icgl c jmnexvi ng|k |di ei|dklkmkj~ ka jynlcgfi'?+ Bigxk \krcngn \vyn|in $Ng|rklyf|nkg ka Bigxk |k_~yb~y.\di gcei Bcrc|i nv lnv|ngf|nqi |k _~yb~y' Zifcg |rcfi ocfb n|v krnjng cv acr cv Fdngc zdig n|zcv fcmmil *Bigxk'* Dkziqir- |diri nv c mnen|ilzrn||ig riairigfi |k n|v krnjng cgl mkfc|nkg' FdngcBigxk ekv|m~ ngamyigfil Bcrc|i' \difkeeigfieig| ka Bcrc|i nv rc|dir lnaanfym| |kxrilnf|2 kgi vkyrfi eig|nkgv n| v|cr|il c| |dilczg ka fnqnmnpc|nkg zn|dng cg cgfnig| fym|yri ngFig|rcm Cvnc cgl vxricl |k Nglkfdngc' \diri zcvcgk|dir vkyrfi |dc| vcnl k|dirznvi' N| vyjjiv|v|dc| Fdngc Bigxk*v cxxicrcgfi jkiv ocfb vkei9888 ~icrv cjk- ng |di ^immkz _nqir qcmmi~ zdiric ornmmncg| fym|yri arke |di xirnkl ka cg Iexirkr ka |di Dzcgj Dk dcl ieirjil' N| nv gk| dcrl |knecjngi |dc| n|v oijnggngjv fkyml dcqi fkeiarke cgfnig| xikxmiv ka c fkeoc|nqi gc|yri cvzimm cv c vigvi ka rnqcmr~' Akr itcexmi- FdngcBigxk ng Bkr~y $cg kml v|~mi vfdkkm. zcv ng acf|ocvil kg *Vdk`y gk Vk|k* $anjd| oi|ziig c onrlcgl cg cgnecm. zdnfd nen|c|il |di ekqieig|v' Cgl |di _~ydcein vfdkkm arke |dc| xirnklxrkqil n|v cgfnig| krnjng o~ vyfd gceiv cv0dn~kxk $|njir.- vdnvdnxk $mnkg.- igxk $ekgbi~.-bigxk $lkj. cgl |vyxk $frcgi. i|f'- koqnkyvm~ayr|dir vyxxkr|ngj |di krnjng'Ng |di akmmkzngj jigirc|nkgv- Fdngc Bigxk zcvlnqnlil ng|k Gkr|d cgl Vky|d vfdkkmv'Ayr|direkri- |di vfdkkm zcv vyolnqnlil ng|kNgvnli Bigxk qv' Ky|vnli Bigxk- rivxif|nqim~'Fdcrcf|irnv|nf ka ngvnli nv vka| cgl czcn|v |dikxxkgig|„v c||cfb' Kgi rixrivig|c|nkg ka |dnv nvOy|k Bigxk' \di fdcrcf|irnv|nf ka ky|vnli nvecngm~ dcrl cgl lnrif|' Vdkrng`n Bigxk nv cgitcexmi ka Ky|vnli Bigxk' Vyovisyig|m~- ng |dixirnklv ka \cgj
3
cgl Vygj
?
c jric| gyeoir ka Oylkbc zcv okrg cgl Fdngc Bigxk amkyrnvdillyrngj |divi xirnklv'
3
\cgj%Fdngivi l~gcv|~ C'L' 134%>81- c xirnkl lyrngj zdnfd Fdngcitxcglil cgl dir cr| cgl vfnigfi amkyrnvdil'
?
Vygj%C'L' >18w33?: cf|nqi ng mn|irc|yri- xdnmkvkxd~- cgl cr|'
 
Fkx~rnjd|0 ® ?88? _~yvybi @yji cgl Vicg Zkgj'\dnv lkfyeig| yvil |di |rcgvmc|nkg ka Vdngijczc+Pivbkvbn cv n|v |iexmc|izn|d clln|nkgcm riairigfiv arke |di |rcgvmc|nkgv ka Vcgpngvkk cgl \kvdnk \cecgk\dnv lkfyeig| nv xyomnvdil kg zzz'ecrbdceeinoybcn'fke Aiorycr~ ?886
 
Xmicvi Gk|i0\dnv lkfyeig| dcv oiig xyomnvdil ariim~ kg |di Ng|irgi| akr |di oigian| ka |di fkeeygn|~ zn|dng Jk`y%_~y cgl \rcln|nkgcm Bcrc|i%lk' Xmicvi aiim arii|k vdcri n| zn|d ~kyr fkmmicjyiv cgl+kr v|ylig|v' \di cy|dkrv bnglm~ risyiv| |dc| |di cokqi fkx~rnjd| oi nglnfc|il kg cmm fkxniv dkziqir- cv n| nvv|cglcrl xrcf|nfi zn|d |di yvi ka cmm ng|immif|ycm xrkxir|~' \dcgb ~ky akr ~kyr fk%kxirc|nkg'
 
 
Ecrbdce Einoybcn ‖ _ivicrfd Lkfyeig| ‖ Lifieoir 9- ?88?
\dnv nv c fkmmcokrc|nqi zkrb cy|dkril o~ Vigvin _~yvybi @yji cgl Vigvin Vicg Zkgj' \di krnjngcm @cxcgivi lkfyeig|v |dc| ziri yvil akr |dnv|rcgvmc|nkg ziri akygl ng |zk xyomnfc|nkgv cy|dkril o~ eklirg ecv|irv ka \rcln|nkgcm Jk`y%_~y Bcrc|i%lk'\di Mnai cgl Lrcec ka |di Ecg- Ein|kby o~ ^cjn- Ein|kbycgl Vinlig Kbngczc Jk`y _~y Bcrc|i%lk Jndk o~ Bcn- Bygn~ybn
 
Vk ocvil kg |di cokqi- cg ng|rklyf|nkg ka Bigxkng|k _~yb~y dcl gk antil dnv|krnfcm acf|vfkgfirgngj itcf|m~ zdig n| ricfdil kyr nvmcglv'\diri cri- dkziqir- |drii nexkr|cg| qnizv#n. Cg kxngnkg ka 61 vin ^yg~y- nn. cg kxngnkg ka Kdvdnec Dn|vybn- cgl nnn. cg kxngnkg ka Binfdk jk^yg~y'$n. C qirvnkg ka 61 vin $c vyrgcei. ^yg~y$nexkr|il.- ng 36>? o~ Ong`ng $cg cgfnig| Fdngcgc|nqi zdk mnqil ng |di vky|dicv|irg rijnkg. ng|k|di _~yb~y nvmcglv'$nn. C qirvnkg ka Kdvdnec Dn|vybn $dcglzrn|ngj.2 ng3:1? c fcrjk%qivvim fcrr~ngj c jna| |k Vc|vyecarke _~yb~y- vdnxzrifbil cgl lrna|il cvdkri ngKdvdnec- \kvc' \diri zcv cg comi kaanfir ngfdcrji o~ |di gcei ka Er' Vdk|cnrc XidfdngEkrngcrn- cg iryln|i zdk vxkbi vekk|dm~' Crifkrl zcv bix| o~ |di mkfcm vfdkmcr Er' K|koi ka dnv zrn|ngj cgl gceil /Kdvdnec Dn|vybn'/ Ng dnv|dnrl qkmyei- ka |dinr fkgqirvc|nkgv /Bigxk @kpy/dcl oiig gk|il' /Bkvk byg arke Fdngc orkyjd|cmkgj c aiz ka dnv xyxnmv |k |di nvmcglv'/ C| |dc||nei- |di~ lnl gk| vc~ *Bcrc|i* n| zcv riairril |kcv /Cn @y|vy/ $jrcxxmngj.2 X'V' Ng c gk|i- |dnv zcv|di ekv| liangn|i riairigfi itnv|ngj akr Bcrc|i'$nnn. Binfdk nexkr| qirvnkg2 ng 3949 $Binfdk3<gig. R\diri cri ? |dikrniv |k |dnv qirvnkg'U3. \dnv qirvnkg |cbiv xmcfi ca|ir |di kffyxc|nkgka |di _~yb~y Nvmcglv o~ Er' Vdnecpy'Oifcyvi ka |di Vc|vyec„v ry|dmivv- /gkcrev/ xkmnf~ igakrfieig|- vkei vc~ |dc|gc|yrcmm~ cgl cmekv| vxkg|cgikyvm~ Bcrc|i%@y|vy zcv fric|il'?. Dkziqir n| nv vcai |k vc~ |dc| |diri nvv|rkgjir iqnligfi |k nglnfc|i |dc| |dinexkr|c|nkg ka Bcrc|i fkeongil zn|d_~yb~y„v nglnjigkyv ”\i― xrkjrivvilriecrbcom~ |k oifkei cg iaaif|nqi ei|dkl'Koqnkyvm~- |diri ziri ? |k 6 ekri kxngnkgv coky||divi acf|v- dkziqir- gkgi dcl oiig qirnanil'Gk|zn|dv|cglngj- Bcrc|i o~ qnr|yi ka ecg~jigirc|nkgv |rcngngj ng |dnv lnvfnxmngi ricfdil|klc~*v v|c|yv'6+ Bcbkgn kbiry Bcrc|ibcn $Dnv|kr~ ka |di Bcrc|iZkrml.\di krnjng ka |di yvi ka |di Bcrc|i gcei ng_~yb~y- nv cmvk gk| bgkzg' Dkziqir- n| zcv fmicr |dc| n| fcei coky| syn|i rifig|m~' Ng kmlir |neiv-jigircmm~ n| zcv gceil /\I/$dcgl.' C| |dc| |nei-|rcngngj ng Bcrc|i- ni'/\I/ zcv lkgi ng jric|vifrif~' Cokqi cmm- |di qcrnkyv /Bc|c/ $v|~mi. zcvkgm~ |cyjd| |k |di v|ylig| zdk liekgv|rc|il cvyxirnkr |cmig| ng ecr|ncm cr|' Na |diri ziri gkfcxcomi fcglnlc|iv- gk Bc|c zcv xcvvil kg cglzkyml igl cgl lnvcxxicr ng kgi jigirc|nkg' Cv crivym| ka |dnv ecg~ v|~miv lnl gk| vyrqnqi'O~ |di |nei ka |di enllmi ka |di Ein`n$3414w3>3?. ng krlir |k fkexm~ zn|d |di gizekqieig| ka ~kygjir jigirc|nkgv- |di ei|dkl ka |rcngngj cgl jynlcgfi zcv fdcgjil' \di kmlxkmnf~ ka vifrif~ zcv lnvfcrlil- cgl cg kxiglkkr xkmnf~ zcv nexmieig|il |k eii| |di giilvka |di giz vkfni|~' Ca|ir |di rcxnl xrkjrivv ngfym|yrcm clqcgfieig|- Bcrc|i dcl oiigrifkjgnpil akr n|v qcmyi ng xd~vnfcm |rcngngj- cvzimm cv ilyfc|nkgcm qcmyi ng |di vfdkkmfyrrnfymye' \dyv- akr |di anrv| |nei iqir ng dnv|kr~-Bcrc|i $Fdngc Dcgl. cfdniqil |k|cm vkfncmrifkjgn|nkg'N zkyml mnbi |k xkng| ky| |di akmmkzngj0
Fkx~rnjd|0 ® ?88? _~yvybi @yji cgl Vicg Zkgj'\dnv lkfyeig| yvil |di |rcgvmc|nkg ka Vdngijczc+Pivbkvbn cv n|v |iexmc|izn|d clln|nkgcm riairigfiv arke |di |rcgvmc|nkgv ka Vcgpngvkk cgl \kvdnk \cecgk\dnv lkfyeig| nv xyomnvdil kg zzz'ecrbdceeinoybcn'fke Aiorycr~ ?886
 
Xmicvi Gk|i0\dnv lkfyeig| dcv oiig xyomnvdil ariim~ kg |di Ng|irgi| akr |di oigian| ka |di fkeeygn|~ zn|dng Jk`y%_~y cgl \rcln|nkgcm Bcrc|i%lk' Xmicvi aiim arii|k vdcri n| zn|d ~kyr fkmmicjyiv cgl+kr v|ylig|v' \di cy|dkrv bnglm~ risyiv| |dc| |di cokqi fkx~rnjd| oi nglnfc|il kg cmm fkxniv dkziqir- cv n| nvv|cglcrl xrcf|nfi zn|d |di yvi ka cmm ng|immif|ycm xrkxir|~' \dcgb ~ky akr ~kyr fk%kxirc|nkg'
 
 
Ecrbdce Einoybcn ‖ _ivicrfd Lkfyeig| ‖ Lifieoir 9- ?88?
\dnv nv c fkmmcokrc|nqi zkrb cy|dkril o~ Vigvin _~yvybi @yji cgl Vigvin Vicg Zkgj' \di krnjngcm @cxcgivi lkfyeig|v |dc| ziri yvil akr |dnv|rcgvmc|nkg ziri akygl ng |zk xyomnfc|nkgv cy|dkril o~ eklirg ecv|irv ka \rcln|nkgcm Jk`y%_~y Bcrc|i%lk'\di Mnai cgl Lrcec ka |di Ecg- Ein|kby o~ ^cjn- Ein|kbycgl Vinlig Kbngczc Jk`y _~y Bcrc|i%lk Jndk o~ Bcn- Bygn~ybn
 
\cbyvdkby Lcnjcby Bcrc|ioyEin`n 6<' Cxrnm- c| Vdyrn Imieig|cr~ Vfdkkm-xcr|cbi Xd~vnfcm ilyfc|nkg ng Bcrc|i vyo`if|'\dnv zcv |di oijnggngj ka |icfdngj ng jrkyxv'Vdkng @kjc|vybkGndkg Lcnjcby Nbc Bcrc|i Bigb~ybcnNg |di Kvcbc cric0Ein`n 64' Cxrnm- Kbngczc Bigrn|vy $Xriaif|yrcm.Lcnnfdn Fdyjcby- Gcdc Vdnrn|vy Vdkj~k Jc|vybkcgl Kbngczc Big Vdndcg Jcbbk- cmm akyglilBcrc|ioy' Cmvk- Bigrn|vy Gkrng Jc|vybk- Bigrn|vyBkj~k Jc|vybk- cgl Bigrn|vy Vynvcg Jc|vybkakmmkzil |di vcei'Vdkzc 9' 9' Bcgvin Lcnjcby- Bcrc|ioy ziriakyglil'9'3?' Bcgvin Lcnjcby Vigekgoy-Bcrc|ioy cmvk v|cr|il'Kvcbc Bk|k ^cbyjcby Vigekg Jc|vybk cglKvcbc Bk|k Njcby Vigekg Jc|vybk vi| yxBcrc|ioy'\cnvdk 33' Kbngczc Xriaif|yrcm Xkmnfi Cfclie~fkeeigfil |k |icfd Bcrc|i'Ng |di B~k|k cric0Vdkzc ?' 3? B~k|k\inbkby Lcnjcby @ylkoy-ngqn|il c Bcrc|i ngv|ryf|kr cgl c zkrbvdkx zcvfkglyf|il'Vdkzc 4' $ng 3>66. Cxrnm- Bcrc|i zcv cllil |k crijymcr fyrrnfymye cv @ylk cgl Biglk'\cnvdk 39' Ecrfd- Kbngczc Bcrc|i Fmyo zcvkxigil' Vdkzc 38'3?'?3 _n|vyeinbcg Lcnjcby-iv|comnvdil c Bcrc|i Bigxkoy'Vdkzc 9' $ng 3>68. Gkq' ?3- Kbngczc Bigrn|vy\cn~yby B~kbcn kxigil cgl eirjil zn|dKbngczc Bcrc|i Fmyo'\cnvdk 38- 6'38- Iexirkr Vni`k Dnibc kg |di zc~|k Iyrkxi zig| |k Kbngczc cgl zc|fdil cliekgv|rc|nkg ka Bcrc|i c| Bigrn|vn VdndcgJcbbk'Ein`n 69- Ec~' Bcrc|i zcv rifkjgnpil cv Vdnoyo~ |di Lcn Gnxxkg Oy|kbybcn Okcrl'\cnvdk 3<- Ec~- Fdnfdngke~c Ligbc kg dnv zc~|k Igjmcgl cmvk qnvn|il Kbngczc |k qniz cliekgv|rc|nkg'$Vdkzc 4'3?'?1'. Kbngczc zcv jrcg|il |diDkeoy akr Bcrc|i ng cmm @cxcg cgl c| |di vcei|nei zcv cffix|il o~ Oy|kbybcn Diclsycr|ir ng@cxcg cv cg kaanfncm vyo`if| ka @cxcg„v Oylkfyrrnfymye'<+ Jigpcn gk Bcrc|i Vdnlk @kb~k $C _ifig|Bcrc|i Jynlcgfi. Cg kml Bcrc|i jynlcgfi nglnfc|il |dc| /Bcrc|i gnVig|i Gcvdn#/$Gk anrv| ekqi o~ Bcrc|i. cv n|vek||k' Gkzclc~v- zi akmmkz /Bigpig N|vyfdn gkVdngvdy \cn`y/$dcgl eiln|c|nkg ng dcrekg~ |kakmmkz zn|d |di vxnrn| ka |di fig|ri okl~. cv |dixrngfnxmi cgl v|ryjjmi kg |di cnev ka Oylkxrngfnxmiv' Crkygl \cnvdk 36 Ky|vnli ka Kbngczc ~ky znmmangl |divi vfdkkmv ng |di \kb~k cric0Bink Jn`yby \cnnbybcn Bcrc|ioy\kb~k \inbkby Lcnjcby Bcrc|ioyLcnnfdn Bk|k Jc|vybk Bcrc|ioyZcvilc Lcnjcby Jcby~ybcn Bcrc|ioyGndkg Lcnjcby Bcrc|i Bigb~ybcn
Fkx~rnjd|0 ® ?88? _~yvybi @yji cgl Vicg Zkgj'\dnv lkfyeig| yvil |di |rcgvmc|nkg ka Vdngijczc+Pivbkvbn cv n|v |iexmc|izn|d clln|nkgcm riairigfiv arke |di |rcgvmc|nkgv ka Vcgpngvkk cgl \kvdnk \cecgk\dnv lkfyeig| nv xyomnvdil kg zzz'ecrbdceeinoybcn'fke Aiorycr~ ?886
 
Xmicvi Gk|i0\dnv lkfyeig| dcv oiig xyomnvdil ariim~ kg |di Ng|irgi| akr |di oigian| ka |di fkeeygn|~ zn|dng Jk`y%_~y cgl \rcln|nkgcm Bcrc|i%lk' Xmicvi aiim arii|k vdcri n| zn|d ~kyr fkmmicjyiv cgl+kr v|ylig|v' \di cy|dkrv bnglm~ risyiv| |dc| |di cokqi fkx~rnjd| oi nglnfc|il kg cmm fkxniv dkziqir- cv n| nvv|cglcrl xrcf|nfi zn|d |di yvi ka cmm ng|immif|ycm xrkxir|~' \dcgb ~ky akr ~kyr fk%kxirc|nkg'
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sean Wong liked this
wakasensei99 liked this
lipdan liked this
lipdan liked this
Gian Piero Costabile liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->