Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Buddhiwadi Saavarkar

Buddhiwadi Saavarkar

Ratings: (0)|Views: 340|Likes:
Published by Vikram Ghatge
buddhiwadi savarkar
buddhiwadi savarkar

More info:

Published by: Vikram Ghatge on Sep 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

09/09/2009

pdf

text

original

 
xuÉÉiÉǧrÉuÉÏU xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÉ oÉÑ®ÏuÉÉS - LMü mÉËU¤ÉhÉ  ÉpÉÏ mÉëMüÉUMåü MüqÉïMüÉÇQû MüÉå lÉMüÉUlÉå uÉÉsÉå,ÌWÇûSÒiuÉxÉå lÉÉiÉÉ eÉÉåQûlÉåuÉÉsÉå,ÌWÇûSÒAÉåÇxÉå sÉåMüU qÉÑxÉsÉqÉÉlÉÉåÇiÉMü xÉpÉÏ sÉÉåaÉÉåÇMüРpÉëÍqÉiÉ ´É®ÉAÉåÇmÉU AmÉlÉå ÌMüxÉÏpÉÏ mÉëMüÉUMüÐ UÉeÉMüÐrÉ pÉÌuÉiÉurÉiÉÉmÉU AxÉU WûÉålÉå MüÉ pÉrÉ lÉ UZÉiÉå WÒûL ,MüPûÉåU  ÉÑ®ÏmÉëÉqÉÉhrÉÉuÉÉS MüÐ SعÏMüÉålÉxÉå qÉlÉÑxqÉ×iÉÏxÉå oÉÉrÉoÉsÉ-MÑüUÉhÉÉSÏ xÉpÉÏ kÉqÉïaÉëÇjÉÉå MüÉå AÉSUhÉÏrÉ mÉUÇiÉÑ lÉÉ AlÉÑxÉUhÉÏrÉ MüWûlÉå  ÉÉsÉå xÉÉuÉUMüUeÉÏ mÉU qÉUÉPûÏ qÉåÇ ´ÉÏ.zÉåwÉUÉuÉ qÉÉåUå eÉÏ lÉå "xÉÉuÉUMüUÉÇcÉÉ oÉÑ®ÏuÉÉS - LMü ÍcÉMüÐixÉAprÉÉxÉ " lÉÉqÉMü 600 mÉ׸ÉåÇMüÉ aÉëÇjÉ ÍsÉZÉÉ Wæû ExÉMüÉ LMü mÉËU¤ÉhÉ ! ÉåZÉMü MüÐ pÉÔÍqÉMüÉ xÉqÉÉeÉxÉÑkÉÉUMüÉåÇMåü oÉÉUåqÉåÇ ÍsÉZÉiÉå xÉqÉrÉ oÉWÒûiÉ xÉå ÌuɲÉlÉ qÉWûÉiqÉÉ TÑüsÉå xÉå zÉÑÂAÉiÉ MüUMåü MüuÉåï,AÉaÉUMüU ,qÉ.aÉÉÇkÉÏ   ãxÉÉ mÉëuÉÉxÉ MüUiÉå WÒûL QûÊ.AÉÇoÉåQûMüUeÉÏ iÉMü AÉMåü ÂMü eÉÉiÉå Wæû| mÉÑUÉåaÉÉqÉÏ,oÉÑ®ÏuÉÉSÏ urÉ£üÏAÉåÇMüÐ qÉÉÍsÉMüÉ qÉåÇ  ÉÉqrÉuÉÉSÏ,xÉqÉÉeÉuÉÉSÏ AÉSÏ uÉÉqÉ ÌuÉcÉÉUkÉÉUÉaÉÑOûÉåxÉå xÉpÉÏ AÉÇoÉåQûMüU,TÑüsÉå,lÉåWû Måü lÉÉqÉ ÌaÉlÉiÉå Wæû sÉåMüÐlÉ LlÉqÉåÇ mÉëqÉÑZÉiÉ: xÉå AÉlÉåuÉÉsÉå uÉÏU xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÉ lÉÉqÉ pÉÔsÉ eÉÉiÉå Wæû | CxÉMüÉ mÉëqÉÑZÉ MüÉUhÉ xÉÉuÉUMüUeÉÏ Måü UÉeÉMüÐrÉ ÌuÉUÉåkÉMüÉåÇMüÉå ElÉMüÉ  ÉëZÉU ÌWÇûSÒiuÉuÉÉS,xÉŠå xÉÉuÉUMüUuÉÉS MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉå xÉå UÉåMü SåiÉÉ Wæû |ÎeÉxÉ mÉëMüÉUxÉå rÉå xuÉrÉÇbÉÉåwÉÏiÉ oÉÑ®ÏuÉÉSÏ xÉÉuÉUMüU eÉÏ mÉU AlrÉÉrÉ MüUiÉå Wæû ExÉÏ mÉëMüÉU xÉÉuÉUMüUeÉÏ Måü MüûU pÉ£üaÉhÉ pÉÏ ElÉmÉU AlrÉÉrÉ MüUiÉå Wæû| CxÉMüÉ qÉÑZrÉ MüÉUhÉ rÉå Wæû MüÐ MÑüNû AmÉuÉÉS NûÉåQû MüU xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÉ oÉWÒûxÉÇZrÉ AlÉÑrÉÉrÉÏ  ÉaÉï xÉlÉÉiÉlÉÏ AÉæU ÌWÇûSÒkÉqÉï MüÉ xuÉÂmÉ xÉÏÍqÉiÉ qÉrÉÉïSÉqÉåÇ WûÏ oÉSsÉlÉå MüÐ AlÉÑqÉiÉÏ SålÉåuÉÉsÉÉ xÉqÉÉeÉ jÉÉ| CxÉ MüÉUhÉ AlÉÑrÉÉrÉÏ  ÉaÉï pÉÏ eÉÉlÉiÉå rÉÉ AleÉÉlÉå qÉåÇ xÉÉuÉUMüU eÉÏ MüÐ mÉëÌiÉqÉÉ kÉqÉÉïÍpÉqÉÉlÉÏ WûÏ SzÉÉïiÉå Wæû , LåxÉÉ MÑüNû AÇzÉ iÉMü xÉWûÏ AÉUÉåmÉ  ÉåZÉMü mÉëÉ. qÉÉåUå eÉÏ lÉå ÌMürÉÉ Wæû| É·í MüÉå xÉÇeÉÏuÉlÉ ÂmÉ WûÉå xÉMülÉå uÉÉsÉå, CiÉlÉÉWûÏ lÉWûÏ ÌuÉµÉ qÉåÇ mÉëjÉqÉ mÉÉcÉ UÉ·íÉåÇMüÐ ´ÉåhÉÏ qÉåÇ sÉålÉåMüÐ MüÉoÉÏÍsÉrÉiÉ UZÉlÉåuÉÉsÉå  ÉÉuÉUMüUeÉÏ Måü ClÉ ÌuÉcÉÉUÉåÇMüÉå NÒûmÉÉlÉå uÉÉsÉå ÌuÉUÉåkÉMü AÉæU AlÉÑrÉÉrÉÏ ClÉ SÉålÉÉåMüÉ mÉUÉqÉwÉï xÉoÉÔiÉÉå AÉæU uÉÉxiÉÌuÉMüiÉÉ MüÉ AÉkÉÉU sÉåiÉå WÒûL ,xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÐ AlÉåMüÉåÇMüÉå xÉWûeÉiÉÉxÉå lÉ mÉcÉlÉåuÉÉsÉÏ mÉëÌiÉqÉÉ CxÉ aÉëÇjÉ qÉåÇ sÉåZÉMü qÉWûÉåSrÉ lÉå zÉoSÉÇMüÐiÉ  üÐ Wæû| WûU LMü urÉ£üÏ lÉå AprÉÉxÉ MüUlÉå rÉÉåarÉ LåxÉÉ rÉå mÉÑxiÉMü Wæû| CxÉMüÉ rÉå AjÉï lÉWûÏ MüÐ WûU LMü MüÉå CxÉqÉåÇxÉå xÉpÉÏ  uÉcÉÉU qÉÉlrÉ WûÉå| CxÉ mÉÑxiÉMü MüÉ AprÉÉxÉ pÉÏ oÉÑ®ÏmÉëÉqÉÉhrÉ MüÐ SØ̹ UZÉiÉå WÒûL WûÏ WûÉålÉÉ cÉÉWûÏrÉå|CxÉ aÉëÇjÉ Måü iÉÏlÉ ÌuÉpÉÉaÉ Wæû|1.mÉëZÉU oÉÑ®ÏuÉÉS 2.EmÉrÉÑ£üiÉÉ uÉÉS 3.oÉÑ®ÏuÉÉS ÌuÉmÉUÏiÉ mÉëMüÉU xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÐ kÉqÉïÍcÉMüÐixÉÉ "xÉŠ xÉlÉÉiÉlÉ kÉqÉï MüÉælÉxÉÉ?" CxÉ sÉåZÉ qÉåÇ xÉÉuÉUMüUeÉÏ lÉå kÉqÉï Måü ÌuÉÌuÉkÉ AjÉï oÉiÉÉrÉå Wæû| lÉæxÉÌaÉïMü aÉÑhÉkÉqÉï (MäüUäxOåûËUÎxOûMü),iÉiuÉ¥ÉÉlÉ (ÌTüsÉÊxÉÊTüÐ ),mÉÉUsÉÉæMüÐMü xÉÑZÉ MüÐ CcNûÉxÉå oÉlÉrÉå WÒûL lÉÏÌiÉÌlÉrÉqÉ (ËUÍsÉeÉlÉ) AÉæU   ãWûÏMü xÉÑZÉxÉqÉ×®Ï Måü ÍsÉL oÉlÉÉrÉå WÒûL xÉqÉÉeÉÌlÉrÉqÉ (sÉÊ) LåxÉå kÉqÉï Måü ÌuÉÌuÉkÉ AjÉï Wæû| ClÉqÉåxÉå ÌlÉxÉaÉïiÉ: mÉëÉmiÉ WÒûL  ÉÑhÉkÉqÉï xÉlÉÉiÉlÉ AjÉÉïiÉ zÉɵÉiÉ WûÉåiÉå Wæû| ESÉ. eÉsÉÉlÉå MüÉ AalÉÏ MüÉ aÉÑhÉkÉqÉï.eÉÉå ÌWÇûSÒ,ÎZÉë¶ÉlÉ,qÉÑxsÉÏqÉ xÉpÉÏqÉåÇ xÉqÉÉlÉ ÂmÉ  Éå ÌlÉͶÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| sÉåMüÐlÉ AlrÉ xÉpÉÏ AjÉï xÉlÉÉiÉlÉ MüWûsÉÉlÉå Måü rÉÉåarÉ lÉWûÏ WûÉåiÉå LåxÉÉ xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÉ qÉÉlÉlÉÉ Wæû, LåxÉÉ  ÉåZÉMü qÉWûÉåSrÉ MüWûiÉå Wæû AÉæU AÉaÉå uÉå oÉiÉÉiÉå Wæû MüÐ xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÉå eÉÉå kÉqÉï AÍpÉmÉëåiÉ Wæû uÉÉå, qÉlÉÑwrÉ MüÉ LåWûÏMü MüiÉïurÉ  xÉ AjÉï xÉå Wæû eÉÉå ÌMüxÉÏpÉÏ kÉqÉïaÉëÇjÉ qÉåÇ ZÉÉåeÉ MüU lÉWûÏ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÉ ,ExÉMüÉ xuÉÂmÉ mÉËUuÉiÉïÌlÉrÉ Wæû| rÉå kÉqÉï mÉëirɤÉÌlɸ  rÉuÉWûÉU MüÉ Wæû| CxÉxÉå rÉå ÌlÉwMüzÉï ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû MüÐ xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÉå ÍxÉTïü mÉÉåjÉÏ qÉåÇ ÍsÉZÉÉ WÒûAÉ zÉoSmÉëÉqÉÉhrÉ qÉÇeÉÔU lÉWûÏ jÉÉ|MüÉåD pÉÏ kÉqÉï MüÐ ÌMüiÉÉoÉ MüÉå xÉÉuÉUMüUeÉÏ AmÉÉæÂwÉårÉ rÉÉlÉå DµÉUÍsÉÎZÉiÉ lÉWûÏ xÉqÉfÉiÉå| `AÉSU SålÉå Måü ÍsÉL WûqÉåzÉÉ  ÉÉåarÉ sÉåMüÐlÉ WûqÉåzÉÉ Måü ÍsÉL AlÉÑMüUhÉ rÉÉåarÉ lÉWûÏ' LåxÉÉ ElÉMüÉ qÉiÉ ElWûÉålÉå oÉÉU oÉÉU E®ØiÉ MüÐrÉÉ Wæû AÉæU CxÉqÉåÇ ElWåû  üÉåD iÉQûeÉÉåQû (MüÊÇmÉëqÉÉDeÉ) qÉÇeÉÔU lÉ jÉÉ LåxÉå oÉiÉÉiÉå WÒûL mÉëÉ.qÉÉåUå LMü bÉOûlÉÉ MüÐ AÉåU ÌlÉSåïzÉ MüUiÉå Wæû uÉÉå jÉÏ AÉÇoÉåQûMüU  ÉUÉ MüÐrÉå WÒûL qÉlÉÑxqÉ×iÉÏ MüÉ SWûlÉ| xÉÉuÉUMüUeÉÏ lÉå CxÉ SWûlÉ MüÉ ÌMürÉÉ WÒûAÉ ÌlÉwÉåkÉ ElÉMåü oÉÑ®Ï uÉÉS xÉå xÉÑxÉÇaÉiÉWûÏ jÉÉ  rÉÉåÇ MüÐ rÉWû ÌlÉwÉåkÉ kÉÉÍqÉïMü AÉkÉÉU mÉU lÉ jÉÉ | eÉoÉ AÉÇoÉåQûMüU qÉlÉÑxqÉ×iÉÏ MüÉ SWûlÉ(eÉsÉÉlÉÉ) MüU UWåû jÉå iÉoÉ xÉÉuÉUMüUeÉÏ  ÉlÉÑxqÉÚiÉÏMåü ÌuÉcÉÉUÉåÇMüÉ MüÐxÉ mÉëMüÉU SWûlÉ MüU UWåû jÉå rÉå sÉåZÉMü lÉå ÍxÉ® ÌMürÉÉ Wæû| xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÉå AÉÇoÉåQûMüUeÉÏ MüÉ rÉå  üUqÉ AÇiÉWûÏlÉ ÌlÉDZ sÉaÉiÉÉ Wæû| qÉlÉÑxqÉ×iÉÏ,oÉÉrÉoÉsÉ ,MÑüUÉlÉ MÑüNû pÉÏ eÉsÉÉlÉå MüÐ eÉÂUiÉ lÉWûÏ Wæû oÉsMüÏ ExÉå CÌiÉWûÉxÉ aÉëÇjÉ MüÉ  eÉÉï SålÉÉ cÉÉÌWûL LåxÉÏ xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÐ pÉÔÍqÉMüÉ jÉÏ AÉæU rÉå pÉÔÍqÉMüÉ rÉÉåarÉ jÉÏ rÉå "ËUQûsxÉ" Måü mÉëMüUhÉ qÉåÇ ÍxÉ® WÒûD LåxÉÉ 
 
 lÉwMüwÉï sÉåZÉMü lÉå ÌlÉMüÉsÉÉ Wæû| AÉÇoÉåQûMüUeÉÏ lÉå qÉlÉÑxqÉ×iÉÏ MüÉ SWûlÉ ÌMürÉÉ AoÉ ElÉMåü "ËUQûsxÉ ClÉ ÌWÇûSÒCxÉqÉ" MüÉ SWûlÉ  ûAÉ | CxÉÍsÉL ÌMüxÉÏMüÉ pÉÏ MüÉåC aÉëÇjÉ eÉsÉÉlÉå xÉå AcNûÉ Wæû MüÐ uÉÉå CÌiÉWûÉxÉ aÉëÇjÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ eÉiÉlÉ WûÉå| ÉåMüÐlÉ xÉÉuÉUMüUeÉÏ WûÉå rÉÉ AÉÇoÉåQûMüU SÉålÉÉåMüÐ kÉqÉïaÉëÇjÉ Måü mÉëiÉÏ qÉÔVû kÉÉUhÉÉ xÉqÉÉlÉ jÉÏ, ÍxÉTïü lÉÉUÉeÉaÉÏ SzÉÉïlÉå MüÉ iÉUÏMüÉ AsÉaÉ AsÉaÉ jÉÉ LåxÉÉ sÉåZÉMü qÉWûÉåSrÉ MüÉ qÉÉlÉlÉÉ Wæû|aÉÉåWûirÉÉ-aÉÉåmÉÉsÉlÉ,rÉ¥ÉxÉÇxjÉÉ,ÌWÇûSÒAÉåÇMüÐ AÇirÉÌuÉkÉÏ mÉ®iÉÏ AÉSÏ ÌuÉwÉrÉÉåÇMüÉå xÉÉkÉlÉ oÉlÉÉMüU xÉÉuÉUMüUeÉÏ AmÉlÉÏ iÉϤhÉ  ÉÑ®ÏxÉå kÉqÉïÍcÉMüÐixÉÉ MüUiÉå aÉrÉå| LMüoÉÉU kÉqÉïÍcÉMüÐixÉÉ zÉÑ WûÉå eÉÉlÉå mÉU kÉqÉï lÉÉqÉ MüÐ MüÉåD cÉÏeÉ MüÉ AÎxiÉiuÉ WûÏ lÉWûÏ  Wû eÉÉiÉÉ Wæû LåxÉÉ iÉMïüiÉÏjÉï sɤqÉhÉzÉÉx§ÉÏeÉÏ eÉÉåzÉÏ MüÉ qÉiÉ SåMüU kÉqÉïÍcÉMüÐixÉÉ MüUMåü xÉÉuÉUMüUeÉÏ YrÉÉ MüU UWåû jÉå  xÉmÉU sÉåZÉMü qÉWûÉåSrÉ lÉå ÌlÉSåïzÉ ÌMürÉÉ Wæû|kÉqÉï qÉÉlÉlÉå mÉU zÉoSmÉëÉqÉÉhrÉ MüÉ eÉlÉqÉ WûÉåiÉÉ Wæû | AlÉåMü sÉÉåaÉÉåÇMüÐ pÉÔÍqÉMüÉ rÉå WûÉåiÉÏ Wæû MüÐ WûqÉÉUÉ kÉUqÉ qÉÔsÉiÉ: zÉÑ® jÉÉ ÍxÉTïü aÉsÉiÉ mÉUÇmÉUAÉåÇMåü MüÉUhÉ uÉÉå AzÉÑ® WûÉå cÉÑMüÉ Wæû| sÉåMüÐlÉ xÉÉuÉUMüUeÉÏ qÉÔsÉ mÉëÉqÉÉhrÉ qÉÉlÉlÉå xÉå pÉÏ ClMüÉU MüUiÉå  æû | ÌTüU kÉUqÉ Måü pÉÉwrÉMüÉUÉåÇMüÉ mÉëÉqÉÉhrÉ qÉÉlÉlÉå MüÉ xÉuÉÉsÉ WûÏ lÉWûÏ EPûiÉÉ | eÉæxÉå "¢üÉÇiÉÏMüÉUÏ xÉÉuÉUMüU" rÉå zÉoS mÉërÉÉåaÉ  üUlÉå mÉU xÉuÉïxÉÉkÉÉUhÉ qÉlÉÑwrÉÉåÇMüÉå qÉÉxÉåïÍsÉxÉ rÉÉS AÉiÉÉ Wæû ExÉÏ mÉëMüÉU "oÉÑ®ÏuÉÉSÏ xÉÉuÉUMüU" zÉoSmÉërÉÉåaÉ xÉå ÌuɲiÉeÉlÉÉåÇMüÉå  xÉTïü aÉÉæ MüÉå EmÉrÉÑ£ü mÉzÉÔ qÉÉlÉlÉåuÉÉsÉå xÉÉuÉUMüU rÉÉS AÉiÉå Wæû ,sÉåMüÐlÉ mÉëÉ.qÉÉåUå MüÉå ExÉxÉå AÉaÉå eÉÉMüU xÉÉuÉUMüU cÉÉuÉÉïMü  åü mÉUÇmÉUÉ Måü qÉWûÉlÉ oÉÑ®ÏmÉëÉqÉÉhrÉÉuÉÉSÏ mÉëÌiÉiÉ WûÉåiÉå Wæû AÉæU rÉå uÉxiÉÑÎxjÉiÉÏ ÌWÇûSÒiuÉuÉÉSÏ AÉæU ElÉMåü ÌuÉUÉåkÉÏ SÉålÉÉå lÉå qÉÉlrÉ  üUlÉÏ cÉÉWûÏrÉå LåxÉÉ qÉiÉ mÉëSÍzÉïiÉ MüUiÉå Wæû| mÉrÉÑ£üiÉÉ uÉÉSÏ xÉÉuÉUMüU eÉÏ qÉÉlÉuÉeÉÉiÉÏ Måü ÌWûiÉ Måü ÍsÉL eÉÉå oÉÑ®ÏmÉëÉqÉÉhrÉuÉÉS Wæû uÉWûÏ xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÉ EmÉrÉÑ£üiÉÉuÉÉS Wæû| kÉUqÉ,kÉUqÉ MüÐ ÌMüiÉÉoÉå  lÉmÉU WûssÉÉoÉÉåsÉ MüUlÉå MüÉ MüÉUhÉ sÉÉåaÉÉåÇMüÉå aÉsÉiÉTåüqÉÏ WÒûD MüÐ xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÉå kÉUqÉ qÉåÇ eÉÉå AcNûÏ oÉÉiÉå Wæû uÉå pÉÏ lÉWûÏ  ÉÉWûÏrÉå| sÉåMüÐlÉ ÌlÉͶÉiÉÂmÉxÉå eÉÉå AcNûÉ jÉÉ uÉÉå xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÉå xuÉÏMüÉU jÉÉ| sÉåMüÐlÉ qÉÔsÉiÉ: mÉëzlÉ rÉå jÉÉ MüÐ ElÉ AcNûÏ  ÉÉiÉÉåÇMüÉ xuÉÏMüÉU ÌMülÉ AÉkÉÉU mÉU WûÉå? AmÉlÉå "SÉå zÉoSÉåqÉåÇ SÉå xÉÇxM×üiÉÏ" CxÉ sÉåZÉ qÉåÇ xÉÉuÉUMüU ÍsÉZÉiÉå Wæû," pÉÉarÉuÉzÉxÉå AmÉlÉÏ mÉëåiÉxÉÇxMüÉUMüÐ mÉUÇmÉUÉ MüÉsÉÉlÉÑÂmÉ AÉæU AcNûÏ Wæû | sÉåMüÐlÉ uÉÉå AcNûÏ Wæû LxÉ MüÉUhÉ qÉÉlrÉiÉÉmÉëÉmiÉ lÉ WûÉåMüU ExÉMüÉ kÉUqÉ aÉëÇjÉ qÉåÇ AÉkÉÉU Wæû CxÉÍsÉL qÉÉlrÉiÉÉmÉëÉmiÉ Wæû|" xÉÉuÉUMüUeÉÏ xÉÉUÏ eÉÏuÉlÉSØ¹Ï AmÉ-OÒû-QåûOû cÉÉWûiÉå jÉå | ElWåû ExÉMåü ÍsÉL kÉUqÉ MüÐ qÉÉlrÉiÉÉ MüÉ mÉëqÉÉhÉ lÉWûÏ cÉÉWûÏrÉå jÉÉ| AÉeÉ Måü xÉÉqrÉuÉÉSÏrÉÉålÉå pÉÏ qÉÉYxÉï MüÐ mÉÉåjÉÏ MüÉå mÉëqÉÉhÉ qÉÉlÉlÉÉ zÉÑ ÌMürÉÉ  æû | LMüoÉÉU xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÉå mÉÔNûÉ aÉrÉÉ MüÐ YrÉÉ AÉmÉlÉå qÉÉYxÉï mÉRûÉ Wæû? xÉÉuÉUMüUeÉÏ lÉå iÉiMüÉsÉ mÉëÌiÉmÉëzlÉ ÌMürÉÉ MüÐ YrÉÉ  ÉÉYxÉïlÉå "xÉÉuÉUMüU" mÉRûÉ jÉÉ? qÉiÉsÉoÉ CiÉlÉÉ jÉÉ MüÐ ÌMüxÉÏ pÉÏ zÉoS MüÉå mÉëqÉÉhÉ lÉ qÉÉlÉlÉå uÉÉsÉå xÉÉuÉUMüU "qÉÉYxÉï uÉÉYrÉÇ  ÉëqÉÉhÉqÉ" qÉÉlÉ WûÏ lÉWûÏ xÉMüiÉå jÉå| (AjÉÉïiÉ ElÉMüÉ qÉÉYxÉïuÉÉS MüÉ uÉÉxiÉÌuÉMü AprÉÉxÉ jÉÉ WûÏ)xÉÉuÉUMüU qÉÉYxÉï uÉÉS mÉU MüpÉÏ eÉÉSÉ pÉÉwrÉ lÉWûÏ MüUiÉå jÉå MüÉUhÉ uÉÉå UÉ·íuÉÉS Måü ÎZÉsÉÉTü Wæû| ExÉMüÉ uÉaÉï ÌuÉaÉëWû MüÉ  xÉ®ÉÇiÉ pÉÏ ElWåû qÉÇeÉÔU lÉWûÏ jÉÉ| "xÉpÉÏ UÉ·íÏrÉ uÉaÉÉåïÇMüÉ xÉqÉluÉrÉ " rÉå AÉÍjÉïMü xÉ賈 ÌWÇûSÒqÉWûÉxÉpÉÉ Måü AkrÉ¤É Måü lÉÉiÉå  lWûÉålÉå ÌuÉMüÍxÉiÉ ÌMürÉÉ| MüÉåD pÉÏ pÉÉUiÉÏrÉ lÉåiÉÉ CxÉMåü AÉaÉå lÉWûÏ eÉÉ xÉMüÉ LåxÉÉ pÉÉwrÉ sÉåZÉMü qÉWûÉåSrÉ lÉå ÌMürÉÉ Wæû|EmÉrÉÑ£üiÉÉ rÉå lÉÏiÉÏqÉÔsrÉ xÉÉuÉUMüUeÉÏ lÉå qÉÉlÉÉ AÉæU ExÉMüÉ AÉkÉÉU oÉÑ®Ï MüÉå qÉÉlÉÉ| lÉÏiÉÏ MüÉ AÉkÉÉU kÉUqÉ rÉÉ mÉÉmÉmÉÑhrÉ  É qÉÉlÉlÉå MüÉ MüÉUhÉ jÉÉ MüÐ LMü mÉUÏÎxjÉiÉÏ qÉåÇ eÉÉå mÉÑhrÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû uÉÉå AlrÉ mÉUÏÎxjÉiÉÏrÉÉåqÉåÇ mÉÉmÉ pÉÏ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû| LåxÉÏ  ÉËUxjÉÏiÉÏqÉåÇ xÉÉuÉUMüUeÉÏ oÉÑ®ÏmÉëÉqÉÉhrÉuÉÉS MüÉ AÉkÉÉU cÉÔlÉiÉå Wæû| "UÉ·íWûirÉÉ MüÐ aÉÉåWûirÉÉ ?" LåxÉÏ mÉËUÎxjÉiÉÏrÉÉåqÉåÇ xÉÉuÉUMüU  ÉÏ aÉÉåWûirÉÉ MüÉå mÉÑhrÉ xÉqÉfÉiÉå Wæû eÉÉå kÉUqÉ lÉå mÉÉmÉ qÉÉlÉÉ Wæû| "eÉÉSÉxÉå eÉÉSÉ urÉ£üÏrÉÉåÇMüÉ MüÉ eÉÉSÉ xÉå eÉÉSÉ ÌWûiÉ " rÉWû  ÉÇMüsmÉlÉÉ ElWåû qÉÇeÉÔU jÉÏ|aÉÉÇkÉÏeÉÏ Måü AÉirÉÇÌiÉMü AÌWÇûxÉÉMüÉå xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÉ ÌuÉUÉåkÉ CxÉÏ pÉÔÍqÉMüÉ Måü AÉkÉÉU mÉU Wæû| MÑüNû mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇqÉåÇ ÌWÇûxÉÉ pÉÏ mÉÑhrÉmÉëS WûÉåiÉÏ Wæû rÉå aÉÉÇkÉÏeÉÏ MüÉå qÉÇeÉÔU lÉ jÉÉ} LMü eÉaÉWû mÉU aÉÉÇkÉÏeÉÏ ¢üÉÇiÉÏMüÉUMüÉåÇMüÉå AirÉÉcÉÉUÏ (qÉÉUÉå MüÉOûÉå MüÉ  ÉÇjÉ) MüWûiÉå Wæû sÉåMüÐlÉ SÒxÉUÏ eÉaÉWû xuÉÉqÉÏ ´É®ÉlÉÇS Måü WûirÉÉUå AoSÒsÉ UzÉÏS MüÉå MüÂhÉÉqÉrÉ xuÉU xÉå "qÉåUÉ pÉÉD AoSÒsÉ" Éå xÉÇoÉÉåÍkÉiÉ MüUiÉå Wæû| mÉëÉ.qÉÉåUå MüÉå aÉÉÇkÉÏ eÉÏ ÌMü rÉå pÉÔÍqÉMüÉ qÉåÇ ÌuÉxÉÇaÉiÉÏ qÉÉsÉÔqÉ WûÉåiÉÏ Wæû| xÉWûxÉëÉå ÌWÇûSÒAÉåÇMüÉå Mü¨ÉsÉ  üUlÉåuÉÉsÉå qÉÉåmÉsÉÉ sÉÉåaÉÉåÇMüÉå aÉÉÇkÉÏ eÉÏ "qÉåUå zÉÔU qÉÉåmÉsÉÉ oÉÇkÉÔ" CxÉ lÉÉqÉ xÉå xÉÇoÉÉåÍkÉiÉ MüUiÉå Wæû| mÉÌWûsÉå qÉWûÉrÉÑ® qÉåÇ AÇaÉëåeÉÉåÇMüÉå qÉSiÉ MüUlÉåuÉÉsÉå aÉÉÇkÉÏ eÉÏ ÍxÉTïü ÌWÇûSÒAÉãMüÉå zÉx§É xÉÇlrÉÉxÉ sÉålÉå MüÉå MüWûiÉå Wæû | CxÉ xÉÉUÏ mÉë¢üÏrÉÉ MüÉå  ÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÉ ÌuÉUÉåkÉ jÉÉ|CxÉMüÉ qÉiÉsÉoÉ rÉå lÉWûÏ MüÐ xÉÉuÉUMüU eÉÏ MüÉå xÉÉUå mÉëzlÉ MüÉ E¨ÉU ÍxÉTïü zÉx§ÉÉcÉÉU sÉaÉiÉÉ jÉÉ| LåxÉÉ qÉÉlÉlÉå MüÉå ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëMüÉU MüÉ AÉkÉÉU lÉWûÏ Wæû| eÉoÉ eÉoÉ xÉÇpÉuÉ WûÉå iÉoÉ iÉoÉ zÉx§É MüÉå mÉërÉÉåaÉ lÉ MüUlÉÉ EÍcÉiÉ LåxÉÉWûÏ ElÉMüÉ qÉÉlÉlÉÉ jÉÉ| ÉåMüÐlÉ ÍxÉTïü ZÉÔlÉ oÉWûÉlÉåxÉå QûUMüU, ÌWÇûxÉÉÌuÉwÉrÉMü aÉsÉiÉ lÉÏiÉÏ MüsmÉlÉÉ AÉåÇMüÐ lÉeÉU xÉå SåZÉMüU UÉ·íÌWûiÉ Måü ÎZÉsÉÉTü eÉÉlÉÉ  lWåû qÉÇeÉÔU lÉ jÉÉ|
 
 WÇûSÒiuÉuÉÉSÏ xÉÉuÉUMüU oÉÑ®ÏmÉëÉqÉÉhrÉÉ uÉÉSÏ xÉÉuÉUMüU ÌWÇûSÒiuÉuÉÉSÏ YrÉÉåÇ jÉå? CxÉMüÉ MüÉUhÉ rÉå Wæû MüÐ ElÉMüÉ "ÌWÇûSÒiuÉ" ÌWÇûSÒkÉqÉï xÉå AsÉaÉ jÉÉ| WÇûSÒiuÉ rÉÉlÉå ÌWÇûSÒkÉqÉï Måü ÌMüxÉÏ ÌuÉÍzɹ iÉiuÉÉåÇMüÉ xuÉÏMüÉU lÉWûÏ | ÌWÇûSÒiuÉ ÌMüxÉÏ "CxÉqÉ" MüÉ xuÉÂmÉ lÉWûÏ sÉåMüÐlÉ "ÌWÇûSÒlÉåxÉ" æû|(LMü xuÉiuÉ Wæû|) ÌWÇûSÒiuÉ MüÉ AÉkÉÉU AmÉlÉå xuÉiuÉ MüÐ pÉÉuÉlÉÉ , AmÉlÉå mÉÔuÉïeÉÉåÇMåü CÌiÉWûÉxÉ MüÉ AÉSU,AmÉlÉå ÌWÇûSÒmÉlÉ MüÉ  ÉÉæUuÉ Wæû| eÉoÉiÉMü AlrÉ kÉÍqÉïrÉ AmÉlÉå xuÉiuÉ MüÉå irÉÉaÉlÉå MüÉå iÉrrÉÉU lÉWûÏ Wæû iÉoÉiÉMü qÉÉlÉuÉiuÉ Måü ÍsÉrÉå AmÉlÉÉ ÌWÇûSÒiuÉ MÑüoÉÉïlÉ  üUlÉÉ xÉÉuÉUMüU eÉÏ MüÉå AÉiqÉbÉÉiÉ xÉqÉÉlÉ qÉWûxÉÔxÉ WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉ AjÉï xÉå xÉÉuÉUMüUeÉÏ lÉå ÌWÇûSÒiuÉuÉÉS MüÉ xuÉÏMüÉU ÌMürÉÉ jÉÉ AÉæU CxÉqÉå oÉÑ®ÏuÉÉS ÌuÉUÉåkÉÏ MÑüNû lÉWûÏ jÉÉ |xÉÉuÉUMüU eÉÏ MüÉå cÉÉWûlÉåuÉÉsÉÉå qÉå xÉå ÌMüxÉÏ MüÉå xÉÉuÉUMüU A²æiÉ qÉiÉ Måü AÍpÉqÉÉlÉÏ sÉaÉiÉå Wæû| sÉåMüÐlÉ mÉëÉ.qÉÉåUå MüÉ  üWûlÉÉ Wæû MüÐ xÉÉuÉUMüU eÉÏ MüÉ A²æiÉ AÉcÉÉrÉïeÉÏ MüÉ A²æiÉ lÉ jÉÉ oÉsMüÏ eÉQû-A²æiÉ jÉÉ| xÉÉuÉUMüU AÉiqÉÉ MüÉå  ÉQû(qÉOåûUÏAsÉ) qÉÉlÉiÉå jÉå | LåxÉÉ qÉÉlÉlÉå xÉå AÉiqÉÉ mÉÇcÉqÉWûÉpÉÔiÉÉåMüÉ ÌWûxxÉÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû ,AÉæU xÉuÉï§É eÉQû WûÏ WûÉåiÉå Måü  üÉUhÉ xÉpÉÏ qÉåÇ A²æiÉ WûÉåiÉÉ Wæû...CxÉ mÉëMüÉU xÉå xÉÉuÉUMüU eÉQû-A²æiuÉÉSÏ jÉå LåxÉÉ sÉåZÉMü MüÉ MüWûlÉÉ Wæû | sÉåZÉMü Måü CxÉ  uÉkÉÉlÉ MüÉ eÉUÉ eÉÉSÉ xÉÔ¤É AkrÉrÉlÉ WûÉålÉå MüÐ eÉÂUiÉ Wæû|xÉÉuÉUMüU rÉÉåaÉÉprÉÉxÉÏ jÉå, rÉÉåaÉzÉÉx§É MüÉå xÉÉuÉUMüU ÌuÉ¥ÉÉlÉzÉÉx§É qÉÉlÉiÉå jÉå AÉæU ElWåû MÑÇüQûÍsÉlÉÏ eÉÉaÉ×iÉÏMüÉ pÉÏ AlÉÑpÉuÉ  ûÉålÉå MüÐ xÉÇpÉÉuÉlÉÉ jÉÏ (uÉæxÉÉ ElWûÉålÉå WûÏ ZÉÑS MüWûÉ jÉÉ) rÉå xÉoÉ mÉëÉ.qÉÉåUå qÉÉlÉiÉå Wæû| xÉÉuÉUMüUeÉÏ lÉå AmÉlÉå ÌWÇûSÒkuÉeÉ mÉU   ÑÇüÎQèsÉlÉÏ MüÉ mÉëÌiÉMü pÉÏ AÇMüÐiÉ ÌMürÉÉ jÉÉ| ÌWÇûSÒAÉåÇMåü rÉÉåaÉzÉÉx§É mÉU ElWåû aÉuÉï jÉÉ | sÉåMüÐlÉ CxÉMåü oÉÉuÉeÉÔS pÉÏ ZÉÑS  ÉÉuÉUMüU UÉ·í MüÉrÉï qÉåÇ rÉÉåaÉ MüÉ xÉÉkÉlÉ qÉÉlÉlÉå xÉå ClMüÉU MüUiÉå Wæû ,AÉæU rÉå ÍxÉTïü uÉærÉÌ£üMü AlÉÑpÉuÉ MüÉ ÌuÉwÉrÉ qÉÉlÉiÉå Wæû  xÉMüÐ rÉÉS sÉåZÉMü qÉWûÉåSrÉ SåiÉå Wæû|CxÉ mÉëMüÉU xÉÉuÉUMüU eÉÏ MüÉ ÌWÇûSÒiuÉuÉÉS kÉqÉï ,ÂRûÏ,MüqÉïMüÉÇQû xÉå xÉÇoÉÇÍkÉiÉ lÉ WûÉåMüU ÍxÉTïü oÉÑ®Ï uÉÉS xÉå mÉëåUÏiÉ jÉÉ|xÉÉuÉUMüUeÉÏ ÌWÇûSÒUÉ·íuÉÉSxÉå kÉqÉï Måü iÉiuÉ ,AÉæU AkrÉÉiqÉ AsÉaÉ MüU UWåû jÉå CxÉÏ MüÉUhÉ ´ÉÏ aÉÉåVûuÉsÉMüU aÉÑÂeÉÏ  ÉÉuÉUMüU mÉëhÉÏiÉ ÌWÇûSÒUÉ·í Måü AjÉï Måü ÌuÉUÉåkÉÏ jÉå LåxÉÉ sÉåZÉMü MüÉ qÉÉlÉlÉÉ Wæû |AlrÉ kÉÍqÉïrÉ ,kÉUqÉ Måü AÉkÉÉU mÉU SåzÉ MüÉå ÌuÉpÉÉÎeÉiÉ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉå jÉå ExÉMüÉ mÉëÌiÉMüÉU MüUlÉå Måü ÍsÉrÉå CxÉ SåzÉ Måü  ÉëeÉÉiÉÇ§É MüÉ eÉÉå qÉÔsÉÉkÉÉU- oÉWÒûxÉÇZrÉÉÇMü ÌWÇûSÒ - ElWûÉålÉå xÉÇaÉPûÏiÉ WûÉålÉÉ AÉuÉzrÉMü Wæû CxÉÏxÉå CxÉ TÑüÌOûUiÉÉ uÉÉSÏ uÉרÉÏrÉÉ  oÉ eÉÉrÉåaÉÏ LåxÉÉ xÉÉuÉUMüU eÉÏ MüÉ SØ̹MüÉålÉ jÉÉ| qÉÑxsÉÏqÉ xuÉiÉÇ§É WûÉålÉå MüÉ mÉërÉÉxÉ MüUåÇaÉå LåxÉÉ xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÉå pÉrÉ jÉÉ (eÉÉå AÉaÉå cÉsÉMüU xÉcÉ WÒûAÉ) | CxÉ ÌuÉÍzɹ ÌWÇûSÒiuÉuÉÉS MüÐ lÉeÉUÏrÉåxÉå WûÏ ElWûÉålÉå zÉÑ®Ï MüÉrÉï MüÉå oÉRûÉuÉÉ ÌSrÉÉ | kÉqÉÉïÇiÉU  üÉå UÉ·íÉÇiÉU oÉiÉÉrÉÉ | CxÉqÉå ElWåû ÌWÇûSÒ kÉqÉï MüÐ ÍcÉÇiÉÉ lÉ jÉÏ,ÍcÉÇiÉÉ jÉÏ ÌWÇûSÒ eÉÉiÉÏMüÐ| CxÉÏ MüÉUhÉ ElWûÉålÉå AmÉlÉÏ "ÌWÇûSÒ" ÉoS MüÐ urÉÉZrÉÉ kÉqÉïÌlɸ lÉ oÉlÉÉMüU kÉqÉïqÉÑ£ü oÉlÉÉrÉÏ| uÉæÌSMü,AÉrÉïxÉqÉÉeÉÏ ,ÍxÉZÉ,eÉælÉ,oÉÉæ® xÉÉUå ÌWÇûSÒAÉåÇMüÉå LMü xÉ賈 qÉåÇ  ÉÉÇkÉMüU pÉÉUiÉ pÉÔÍqÉxÉå ÌlÉirÉ xuÉÃmÉxÉå oÉÉÇkÉlÉå MüÉ mÉërÉÉxÉ ÌMürÉÉ |AlrÉ lÉåiÉÉaÉhÉ ÌWÇûSÒ-qÉÑxsÉÏqÉ LåYrÉ Måü ÍsÉrÉå qÉÑxÉsÉqÉÉlÉÉåMüÉå eÉÉå cÉÉWûÏrÉå uÉÉå SålÉå MüÉå iÉrrÉÉU WûÉå UWåû jÉå| rÉWû LMü  åzÉWûÉlÉÏMüÉUMü pÉë¹ÉcÉÉU Wæû LåxÉÉ xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÉ qÉÉlÉlÉÉ jÉÉ | xÉÉuÉUMüU ÌWÇûSÒUÉ·í zÉoS MüÉ EmÉrÉÉåaÉ MüU UWåû jÉå sÉåMüÐlÉ  xÉMüÉ ÌWÇûSÒkÉqÉï xÉå MüÉåD xÉÇoÉÇkÉ lÉWûÏ jÉÉ rÉå MüÉåD krÉÉlÉ qÉåÇ lÉWûÏ sÉå UWûÉ jÉÉ | ExÉ xÉqÉrÉ Måü AaÉëhÉÏ lÉåiÉÉAÉåÇMüÉå  WÇûSÒ-qÉÑxsÉÏqÉ LåYrÉ Måü ÍsÉL kÉqÉÉïÇkÉ ÌlÉeÉÉqÉ MüÉ UÉerÉ qÉÇeÉÔU jÉÉ ,pÉÉUiÉ Måü xÉÏqÉÉAÉåmÉU OûWûsÉ UWåû qÉÑxsÉÏqÉ eÉÉiÉÏ-eÉqÉÉiÉÉåÇ  üÉ UÉerÉ qÉÇeÉÔU jÉÉ , sÉåMüÐlÉ ÌWÇûSÒUÉ·í Måü lÉÉqÉ xÉå AÉlÉåuÉÉsÉÉ mÉUÇiÉÑ uÉÉxiÉÌuÉMüiÉÉqÉåÇ oÉÑ®Ï mÉëÉqÉÉhrÉÉ uÉÉSÏ , kÉqÉï ÌlÉUmÉå¤É LåxÉÉ  ÉÉuÉUMüU mÉëÍhÉiÉ UÉerÉ qÉÇeÉÔU lÉ jÉÉ rÉWû LMü oÉQûÏ zÉÉåMüÉÇÌiÉMüÉ jÉÏ (OíäûeÉåQûÏ) LåxÉÉ sÉåZÉMü lÉå MüWûÉ Wæû |sÉåMüÐlÉ xɱ ÎxjÉiÉÏrÉÉåqÉåÇ lÉÉqÉ aÉÉÇkÉÏeÉÏ MüÉ sÉåMüÐlÉ ÌuÉcÉÉU xÉÉuÉUMüUeÉÏ Måü LåxÉÏ SåzÉ MüÐ rÉɧÉÉ cÉsÉ UWûÏ Wæû AÉæU  ÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÉ xuÉÏMüÉU SåzÉ MüÉå AÌlÉuÉÉrÉï Wæû ,xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÉå xÉqÉfÉ sÉålÉÉ rÉÉlÉå ElÉMüÉ MüPûÉåU oÉÑ®ÏmÉëÉqÉÉhrÉuÉÉS MüÉå  ÉqÉfÉ sÉålÉÉ Wæû LåxÉÉ sÉåZÉMü MüÉ AÇÌiÉqÉ AÍpÉmÉëÉrÉ Wæû | ÉÑ®ÏuÉÉS cÉÉWûÏrÉå ,sÉåMüÐlÉ oÉÑ®ÏuÉÉS MüÉ AÌiÉUåMü lÉWûÏ cÉÉWûÏrÉå "xÉÉuÉUMüUeÉÏ MüÉ oÉÑ®ÏuÉÉS" rÉWû aÉëÇjÉ mÉëÉ.zÉåwÉUÉuÉ qÉÉåUåeÉÏ lÉå oÉWÒûiÉ xÉÔ¤qÉ AkrÉrÉlÉ MüUMåü ÍsÉZÉÉ Wæû CxÉqÉåÇ MüÉåD xÉÇSåWû lÉWûÏ| ÉåMüÐlÉ ÍxÉTïü oÉÑ®Ï uÉÉS xÉå xÉÉUå mÉëzlÉ xÉÑsÉfÉÉrÉå lÉWûÏ eÉÉ xÉMüiÉå| xÉÉuÉUMüUeÉÏ ÌMüiÉlÉåWûÏ oÉQåû oÉÑ®Ï uÉÉSÏ YrÉÉåÇ lÉ WûÉå sÉåMüÐlÉ  lÉMåü ElÉMåü iÉÏuÉë SåzÉÌlÉ¸É MüÉ MüÉUhÉ oÉÑ®ÏuÉÉS xÉå lÉWûÏ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÉ | AÉÎZÉU SåzÉÌlÉ¸É pÉÏ LMü mÉëMüÉU MüÐ ´É®É WûÏ iÉÉå  æû| xÉÉuÉUMüU MüÉåqÉsÉ ¾ÒûSrÉ Måü qÉWûÉMüuÉÏ jÉå | MüPûÉåU oÉÑ®ÏuÉÉSxÉå eÉÉå pÉÉuÉlÉÉzÉÔlrÉiÉÉ AÉiÉÏ Wæû uÉÉå ElÉqÉåÇ lÉWûÏ jÉÏ| ZÉÑS  ÉÉuÉUMüUeÉÏ lÉå pÉÏ MüWûÉ jÉÉ oÉÑ®ÏuÉÉSÏ oÉlÉÉå ,sÉåMüÐlÉ eÉæxÉå kÉUqÉÉÇkÉ lÉ oÉlÉÉå uÉæxÉå oÉÑ®Ï AÇkÉ pÉÏ lÉÉ oÉlÉÉå | rÉå uÉxiÉÑÎxjÉiÉÏ MüÉå  ÉÉqÉlÉå UZÉMüU CxÉ aÉëÇjÉ MüÉ AkrÉrÉlÉ WûÉålÉÉ eÉÂUÏ Wæû| AÉeÉ MüÉ rÉÑuÉÉ uÉaÉï- ÌuÉ¥ÉÉlÉ zÉÉZÉÉMüÉ mÉSuÉÏ qÉÉlrÉ YrÉÉåÇ lÉ WûÉå 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->