Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
جنگ جهانی چهارم - بيژن نيابتی

جنگ جهانی چهارم - بيژن نيابتی

Ratings: (0)|Views: 554 |Likes:
Published by ketabdost
، پس از ١١ سپتامبر ديگر ، جهان
پيش از آن نيست !؛
با اين جمله که آگاهانه از دهان عامل اجرايِی معماران " نظم نوين" ، در موضع رياست جمهوری تنهاابرقدرت باقيمانده در جهان ، بيرون می آيد ، کليد آغاز جنگی زده می شود که به " جنگ عليه ترور" معروف است . با اين جنگ ، دوران جديدی در" سياست بين الملل " آغاز می گردد که قانونمنديهای آن اساسا با دوران " جنگ سرد" متفاوت است . متناسب با اين قانونمنديهای نوين ابزارهای اين جنگ نيز کيفا با ابزارهای جنگهای جهانی قرن سابق فرق دارد . فراتر ازهمه ، اين دوران ، " فرهنگ" خاص خود را دارد . " مفاهيم " خاص خود را و " سلاح " خاص خود را دارد .
، پس از ١١ سپتامبر ديگر ، جهان
پيش از آن نيست !؛
با اين جمله که آگاهانه از دهان عامل اجرايِی معماران " نظم نوين" ، در موضع رياست جمهوری تنهاابرقدرت باقيمانده در جهان ، بيرون می آيد ، کليد آغاز جنگی زده می شود که به " جنگ عليه ترور" معروف است . با اين جنگ ، دوران جديدی در" سياست بين الملل " آغاز می گردد که قانونمنديهای آن اساسا با دوران " جنگ سرد" متفاوت است . متناسب با اين قانونمنديهای نوين ابزارهای اين جنگ نيز کيفا با ابزارهای جنگهای جهانی قرن سابق فرق دارد . فراتر ازهمه ، اين دوران ، " فرهنگ" خاص خود را دارد . " مفاهيم " خاص خود را و " سلاح " خاص خود را دارد .

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: ketabdost on Sep 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2011

pdf

text

original

 
ﯽﺘﺑﺎﻴﻧ 
 
نﮋﻴﺑ 
 com.bijanniabati@hotmail
 
و 
 
ﺎهراﺰﺑا
 
،
 
مرﺎﻬﭼ 
 
ﯽﻧﺎﻬﺟ 
 
ﮓﻨﺟ ﺎﻬﺟﺎﻣﺁ
 
زا
 
ﺲﭘ 
 
،
 
نﺎﻬﺟ ١١زا
 
ﺶﻴﭘ 
 
نﺎﻬﺟ 
 
،
 
ﺮﮕﻳد 
 
ﺮﺒﻣﺎﺘﭙﺳ 
 
ﺖﺴﻴﻧ 
 
نﺁ
 ! 
ﻪﮐ 
 
ﻪﻠﻤﺟ 
 
ﻦﻳا
 
ﺎﺑ ﻪﻧﺎهﺎﮔﺁهد 
 
زانﺎ ﻞﻣﺎﻋﯽِﻳاﺮﺟانارﺎﻤﻌﻣ 
 "
ﻢﻈﻧ 
 
ﻦﻳﻮﻧ 
" 
ﺎﻬﻨﺗ 
 
یرﻮﻬﻤﺟ 
 
ﺖﺳﺎﻳر 
 
ﻊﺿﻮﻣ 
 
رد 
 
،نﺎﻬﺟ 
 
رد 
 
ﻩﺪﻧﺎﻤﻴﻗﺎﺑ 
 
ترﺪﻗﺮﺑا
 
،
 
ﺪﻳﺁ
 
ﯽﻣ 
 
نوﺮﻴﺑ 
 
،
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﮐ 
 
دﻮﺷ 
 
ﯽﻣ 
 
ﻩدز 
 
ﯽﮕﻨﺟ 
 
زﺎﻏﺁ
 
ﺪﻴﻠﮐ 
"
روﺮﺗ 
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﮓﻨﺟ 
" 
فوﺮﻌﻣ ﺖﺳا
.
ﻦﻳا
 
ﺎﺑ ،
 
ﮓﻨﺟ ارود رد 
 
یﺪﻳﺪﺟ 
 
ن 
"
ﺖﺳﺎﻴﺳ ﻦﻴﺑ 
 
ﻞﻠﻤﻟا
"
ددﺮﮔ 
 
ﯽﻣ 
 
زﺎﻏﺁﺎﻗ 
 
ﻪﮐ ﻳﺪﻨﻤﻧﻮﻧ یﺎﻬ 
 
نﺁﺎﺳﺎﺳانارود 
 
ﺎﺑ 
 "
دﺮﺳ 
 
ﮓﻨﺟ 
"
ﺖﺳا
 
توﺎﻔﺘﻣ 
.
ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ راﺰﺑا
 
ﻦﻳﻮﻧ 
 
یﺎﻬﻳﺪﻨﻤﻧﻮﻧﺎﻗ 
 
ﻦﻳا
 
ﺎﺑ ﺰﻴﻧ 
 
ﮓﻨﺟ 
 
ﻦﻳا
 
یﺎهﺎﻔﻴﮐ ﺎﺑ یﺎهراﺰﺑایﺎﻬﮕﻨﺟ نﺮﻗ 
 
ﯽﻧﺎﻬﺟ 
 
ﻖﺑﺎﺳ دراد 
 
قﺮﻓ 
.
زا
 
ﺮﺗاﺮﻓ 
 
ﻪﻤه،،
 
نارود 
 
ﻦﻳا
"
ﮓﻨهﺮﻓ 
"
صﺎﺧ 
 
دراد 
 
ار 
 
دﻮﺧ 
" .
ﻢﻴهﺎﻔﻣ 
"
صﺎﺧ و 
 
ار 
 
دﻮﺧ 
"
حﻼﺳ 
"
صﺎﺧ دراد 
 
ار 
 
دﻮﺧ 
. 
ﯽﮔﮋﻳو 
 
ﻦﻳﺮﺗ 
 
ﻩﺪﻤﻋ
"
مرﺎﻬﭼ 
 
ﮓﻨﺟ 
"
ﺎﻣ نﺁ
 
ندﻮﺑ 
 
ﺮﻴﮔاﺮﻓ 
 
ﺖﻴهﺖﺳا
. 
نارﺎﻤﻌﻣ 
 
رﺎﻨﮐ 
 
رد 
 
ﺪﻳﺎﺑ 
 
ﺎﻳ 
 
ﮓﻨﺟ 
 
ﻦﻳا
 
رد 
 
ﺎﻳ 
 
و 
 
ﺖﻓﺮﮔ 
 
راﺮﻗ 
 
ﯽﻧﺎﻬﺟ 
 
ﻦﻳﻮﻧ 
 
ﻢﻈﻧ رد نﺎﻧﺁ
 
ﻞﺑﺎﻘﻣ 
 .
ﺖﺴﻴﻧ 
 
ﯽﻣﻮﺳ 
 
ﻩار 
 !"
اﻮﻗ 
 
لدﺎﻌﺗ دﻮﺟﻮﻣ 
 
ی
"
یا
 
ﻪﻧﻮﮔ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺖﺳاﻪﮐ ﻣ نﺎﻴﻋﺪ ﯽﻓﺮﻃ 
 
ﯽﺑ 
 
ﻪﺑ 
 
ار 
 
ﯽﺳﺎﻴﺳ ﯽﮔدﺎﺳ 
 
بﺬﺟ 
"
ﺐﻄﻗ 
 
ترﺪﻗ 
" 
ﻩدﻮﻤﻧ 
 
و 
 "
ﺎﺑ فﺮﻃ 
"
ﺪﻨﮐ 
 
ﯽﻣ 
. "
ﯽﻳﺎﻣ 
"
دﻮﺧ 
 
ﻪﮐ ار و 
 
ﻒﻳﺮﻌﺗ 
 
ﺮه
 
ﺎﺑ 
 
یرﺎﻴﻌﻣ رد 
"
فﺮﻃ ﻞﺑﺎﻘﻣ 
"
ﻢﻴﻨﮐ 
 
ﯽﻣ 
 
ﯽﺑﺎﻳزرا
 
ﻩرﺎﭼ 
 
ﺰﺟ 
 
یا
 
ﺖﺧﺎﻨﺷ 
 "
یﺎﻬﻳﺪﻨﻤﻧﻮﻧﺎﻗ 
"
ﺎﺑ 
 
لﺎﻌﻓ 
 
ﻖﻴﺒﻄﺗ 
 
و 
 
ﮓﻨﺟ 
 
ﻦﻳا
"
نارود ﻦﻳﻮﻧ 
"
ﻢﻳراﺪﻧ 
. 
ﻩدﺎﻔﺘﺳا
 
نﺎﮑﻣا
 
،
 
ﺖﺧﺎﻨﺷ 
 
ﻦﻳا
 
نوﺪﺑ 
 
زا
"
ﺳ ﻩﮋﻳو 
 
حﻼ 
"
ﺖﺷاد 
 
ﻢﻴهاﻮﺨﻧ 
 
ﺰﻴﻧ 
 
ار 
 
ﺮﺑاﺮﺑﺎﻧ 
 
ﮓﻨﺟ 
 
ﻦﻳا
.
 
ﻖﺑﺎﺳ 
 
یﺎه
 
حﻼﺳ 
 
ﻪﻧ 
 
ﺪﻳدﺮﺗ 
 
ﯽﺑ رد ﻦﻳاارود ﺪﻧراد 
 
ﯽﻳارﺎﮐ 
 
ن و ﻪﻧ 
 
و 
 
ﻪﻨﻬﮐ 
 
یﺎﻬﺷور 
 
ﻪﻧ 
 
دﻮﺟﻮﻣ 
 
یﺎهراﺰﺑا
 
ﯽﺘﺣ 
 
ﻪﺑ ﺗ ﺪﻨﻨﮐ 
 
ﯽﻣ 
 
ﺖﻳﺎﻔﮐ 
 
ﯽﻳﺎﻬﻨ 
.
ﺮﺘﻤﻬﻣ ﻦﻳا
 
فرﺎﻌﺘﻣ 
 
ﺮﻴﻏ
 
ﺖﻴهﺎﻣ 
 
،
 
ﻪﻤهزاﮓﻨﺟ یﺎﻬﻳﺪﻨﺑ 
 
ﻒﺻ 
 
،
 
ﯽﻧﺎﻬﺟ ﻣ ﻌ لﻮﻤ 
 
رد ﺟ یﺮﺸﺑ 
 
ﻊﻣاﻮ ار 
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﭼ 
 
و 
 
ﯽﺳﺎﻴﺳ 
 
ظﺎﺤﻟ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﭼ 
 
،
 
ﺰﻴﻧ 
 
اﻮﺧ 
 
،
 
ﯽﺗﺎﻘﺒﻃ 
 
ظﺎﺤﻟ 
 
ﻩاﻮﺧﺎﻧ 
 
ﻩ
 
ﺪﻧز 
 
ﯽﻣ 
 
ﻢهﺮﺑ و تﻻﺎﻌﻔﻧا
 
و 
 
ﻞﻌﻓ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻼﻣﺎﮐ 
 
ﯽﺗوﺎﻔﺘﻣ 
 
ﻪﭼ رد ﻪﭼ 
 
و 
 
ﯽﻠﻣ 
 
حﻮﻄﺳ 
 
رد 
 
ﺪﻧز 
 
ﯽﻣ 
 
ﻦﻣاد 
 
،
 
ﯽﻧﺎﻬﺟ 
 
دﺎﻌﺑا
. 
ﻒﺻ 
 
یﺎﻬﺘﻧا
 
ﯽﺑ 
"
ﯽﻧﺎﻬﺟ 
 
بﻼﻘﻧاﺪﺿ 
"
رﺎﻴﺴﺑ ﺖﺳا
 
ﻩﺪﺷ 
 
ﻩﺪﻴﭽﻴﭘ 
 ."
بﻼﻘﻧا
 
ﻪﻬﺒﺟ 
"
ﺎﺑ 
 
ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ 
 
ار 
 
دﻮﺧ 
 
ﺮﮔانﺁ
 "
ﻩﺪﻴﭽﻴﭘ 
"
یزوﺮﻴﭘ 
 
،
 
ﺪﻨﮑﻧ ﻪﺑ رﺎﻨﮐ ﺎﺑ 
 
،
"
ﺖﻳدﻮﺟﻮﻣ 
 
ناﺮﺤﺑ 
"
و 
"
تﺎﻴﺣ 
 
ﻪﻣادا
"
مﺮﻧ 
 
ﻪﺠﻨﭘ 
 
و 
 
ﺖﺳد 
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﻳﺎﺑ ﺪﻨﮐ 
! 
ﺎﮕﻧ یﺎﻬﮕﻨﺟ 
 
ﻪﺑ 
 
ﯽهﺮﺳ 
 
ﺖﺸﭘ 
 
ﯽﻧﺎﻬﺟ 
 
١لوا
 
ﯽﻧﺎﻬﺟ 
 
ﮓﻨﺟ 
 
ــ 
 
١٩١٤
 
ــ 
 
١٩١٨
 
،
 
یدﻼﻴﻣ 
 
ﻢﺘﺴﻴﺑ 
 
نﺮﻗ 
 
ﻦﻴﺘﺴﺨﻧ 
 
ﻪهد 
 
یﺎﭘوراﮑﺸﺑ ﻪﮐ 
 
ﺪﻳﺎﻤﻧ 
 
ﯽﻣ 
 
ار 
 
ﯽﺗورﺎﺑ 
 
ﻪ ﮏﻳ 
 
ﺎﺑ 
 
ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻗﺮﺟ 
 
ﺪﻧاﻮﺗ 
 
ﯽﻣ 
 
ﻩﺪﻴﺸﮐ 
 
رﺎﺠﻔﻧا
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﮐ دﻮﺷ 
 .
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ 
 
ﺮﺠﻨﻣ 
 
زﻮﺴﻧﺎﻤﻧﺎﺧ 
 
ﮓﻨﺟ 
 
ﻦﻳا
 
ﺶﺗﺁ
 
نﺪﺷ 
 
رو 
 
ﻪﻠﻌﺷ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﮐ 
 
ﯽﻳﺎه
 
ﻩداﺪﺧر 
 
و 
 
یا
 
ﻪﻧﺎﺳر 
 
ﻢﺘﺴﻴﺳ 
 
ﮓﻨهﺎﻤه
 
شﻼﺗ 
 
ﯽﺳرﺮﺑ 
 
رﺎﻨﮐ 
 
رد 
 
،
 
ﺪﻳدﺮﮔ ﻟﻮﻏیﺎﻬ ﺤﻴﻠﺴﺗ 
 
و 
 
ﯽﻟﺎﻣ 
 
و 
 
ﺮﺳ 
 
ﺖﺸﭘ 
 
ﯽﺗﺎ ﻳﺬﻐﺗ یﺎﻬﺗرﺪﻗ 
 
ﮏﻳﺮﺤﺗ 
 
و 
 
ﻪﻌﻣﺎﺟ 
 
نﺎﻴﻣ 
 
رد 
 
ﺖﺸﺣو 
 
ﻢﺨﺗ 
 
نﺪﻨﮐاﺮﭘ 
 
رد 
 
ﺎﻬﻧﺁ
 
ﻩﺪﻨﻨﮐ 
 
ﻪ ﺎﭘورا
 
ﻪﭼ 
 
ﺮه
 
ﺢﻴﻠﺴﺗ 
 
یاﺮﺑ 
 
زا
 
نﺎﺸﻧ 
 
ﻪﻤه
 
و 
 
ﻪﻤه
 
،
 
ﺮﮕﻳﺪﮑﻳ 
 
ﻞﺑﺎﻘﻣ 
 
رد 
 
ﯽﻳارﺁ
 
ﻒﺻ 
 
و 
 
ﺮﺘﺸﻴﺑ 
 
ﮏﻳ حﺮﻃ ﺮﺑ 
 
و 
 
ﻪﮐ 
 
دراد 
 
ﺺﺨﺸﻣ 
 
ﻪﻣﺎﻧ 
 
ﻩﺪﺷ 
 
بﺎﺴﺣ 
 
ﺎﻣﺎﻤﺗ و ﻪﺑ 
 
مﺎﮔ 
 
ﻪﺑ 
 
مﺎﮔ 
 
دﻮﺷ 
 
ﯽﻣ 
 
ﻪﺘﺷاﺬﮔ 
 
اﺮﺟا
 . 
یﺎﻬﺘﻟود 
 
ناﺮﻳزو 
 
و 
 
ﻪﺒﺗﺮﻴﻟﺎﻋ
 
نارﻮﻣﺎﻣ 
 
زا
 
یرﺎﻴﺴﺑ 
 
ﻪﮐ 
 
زوﺮﻧﺁ
 
ﺪﻨﻤﺗرﺪﻗ 
 
ﯽﺗﺎﺤﻴﻠﺴﺗ 
 
ﻊﻳﺎﻨﺻ 
 
نﺎﺒﺣﺎﺻ 
 
ﺶﻘﻧ 
 
ناراﺪﻣﺎﻬﺳ 
 
وﺰﺟ 
 
نﺎﻤﻟﺁ
 
و 
 
ﻪﺴﻧاﺮﻓ 
 
و 
 
نﺎﺘﺴﻠﮕﻧاﺎﻬﻧﺁﺖهﺎﺒﺷ 
 
،
 
ﺪﻧﺪﻣﺁ
 
ﯽﻣ 
 
بﺎﺴﺣ 
 
ﻪﺑ 
 
ﯽﺒﻴﺠﻋ
 
ﺶﻘﻧ 
 
ﺎﺑ ﺁ
 
دﺮﻤﺘﻟود 
 
ناراﺪﻣﺎﻬﺳ 
 
و 
 
زوﺮﻣا
 
ﯽﺗﺎﺤﻴﻠﺴﺗ 
 
ــ 
 
ﯽﺘﻔﻧ 
 
یﺎﻬﻧﺮﺴﻨﮐ ﺎﻬﻧ لﺎﺜﻣا
 "
ﮏﻳد ﯽﻨﻴﭼ 
 "
و 
"
ﺪﻠﻓﺰﻣار 
 
ﺪﻟﺎﻧود 
" 
و ﺸﭘ 
 
ﻞﻳﻮﻃ 
 
ﻒﺻ دراد 
 
نﺎﻧﺁ
 
ﺮﺳ 
 
ﺖ 
.
یﺪﺘﻤﻣ 
 
ﻩﺎﻴﺳ 
 
ﻂﺧ 
 
ﻪﮐ 
 
رﺎﮕﻧانﺎﻧﺁار 
 
ﻪﺑ نﺎﻨﻳا
 
ﺖﺳا
 
ﻩدﺮﮐ 
 
ﻞﺼﺘﻣ 
 ! 
ﯽﻌﻤﺟ 
 
طﺎﺒﺗرا
 
ﻞﻳﺎﺳو 
 
ﺶﻘﻧ 
 
زا
 
ﻪﮐ 
 
رﺎﮕﻧا
 
ﻢه
 
زوﺮﻣا
 
یا
 
ﻪﻧﺎﺳر 
 
یﺎﻬﻟﻮﻏ
 
ﺶﻘﻧ 
 
ﻪﮐ 
 
ﻪﻧﻮﮕﻧﺎﻤهزوﺮﻧﺁ
 
ﯽﭙﮐ 
 
ﻩﺪﺷ 
 
یرادﺮﺑ 
 
ﺖﺳا
! 
ﻪﮐ 
 
رﺎﮕﻧاﮏﻳ نﺎﻣزﺎﺳ رﺎﮐ ،
 
ﮏﻳ 
 
حﺮﻃ 
 
ﮏﻳ 
 
و 
 
تﻼﻴﮑﺸﺗ دراد 
 
راﺮﻗ 
 
ﺎﻬﻧﺁ
 
ﺖﺸﭘ 
 ! 
١
 
 
 
مدﺮﮐ 
 
ﻩرﺎﺷا
 
ناﺪﺑ 
 
ﻻﺎﺑ 
 
رد 
 
ﻪﮐ 
 
یا
 
ﻪﻗﺮﺟ رد 
 
ﺦﻳرﺎﺗ 
 
٢٨ﻦﺋوژ 
 
١٩١٤
 
روﺮﺗ 
 
ﮏﻳ 
 
ﺎﺑ 
 
،
 
یﺰﻳر 
 
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻩﺪﺷ 
 
رد 
"
وﻮﻳارﺎﺳ 
"
ﺖﻟﺎﻳا
 
ﺖﺨﺘﻳﺎﭘ 
"
ﯽﻨﺳﻮﺑ 
"
ﻪﻘﻄﻨﻣ 
 
رد ﻩدز 
 
نﺎﮑﻟﺎﺑ دﻮﺷ 
 
ﯽﻣ 
!
ﻦﻳاﻪﮐ 
 
ﺖﻟﺎﻳا
 
لﺎﺳ 
 
ﺎﺗ ١٨٧٨
 
ﺰﺟ و ﻪﺑ 
 
ﯽﻧﺎﻤﺜﻋ
 
یرﻮﺗاﺮﭙﻣا
 
وﺮﻤﻠﻗ 
 
ﯽﻣ 
 
بﺎﺴﺣ ﺪﻣﺁﺖﻟﺎﻳا
 
ﺎﺑ 
 
ﻩاﺮﻤه
 
،
 "
ﻦﻳﻮﮔ 
 
ﻩزﺮه
"
لﺎﺒﻧﺪﺑ 
 
و 
"
ﻦﻴﻟﺮﺑ 
 
نﺎﻤﻴﭘ 
"
ﻤﺳر ﺎ ﯽﻟو 
 
ﺪﻳﺁ
 
ﯽﻣ 
 
رد 
 
ﺶﻳﺮﻃا
 
ﺖﻟود 
 
لﺎﻐﺷا
 
ﻪﺑ نﺎﻨﭽﻤهﺎﻤﺳا
 
ﯽﻗﺎﺑ 
 
ﯽﻧﺎﻤﺜﻋ
 
ﺖﻟود 
 
ﺖﻴﻤﮐﺎﺣ 
 
ﺖﺤﺗ 
 
ﺪﻧﺎﻣ 
 
ﯽﻣ 
.
 
ﺮﺑ ﻦﻴﻤه
 
یﺎﻨﺒﻣ 
"
ﻦﻴﻟﺮﺑ 
 
نﺎﻤﻴﭘ 
"
لﺎﺳ 
 
رد ١٨٧٨،
 
ﯽﻨﻌﻳ 
 
نﺎﮑﻟﺎﺑ 
 
ﺮﮕﻳد 
 
یﺎهرﻮﺸﮐ نﺎﺘﺴﺑﺮﺻ 
 
،
 
نﺎﺘﺳرﺎﻐﻠﺑ 
 
،ﺎﻣور 
 
لﻼﻘﺘﺳا
 
و 
 
ﻩﺪﺷ 
 
جرﺎﺧ 
 
ﯽﻧﺎﻤﺜﻋ
 
وﺮﻤﻠﻗ 
 
زا
 
ﺰﻴﻧ 
 
وﺮﮕﻨﺘﻧﻮﻣ 
 
و 
 
ﯽﻧ ﺪﻨﻨﮐ 
 
ﯽﻣ 
 
اﺪﻴﭘ 
.
ﺎهﺪﻌﺑ لﺎﺒﻧﺪﺑ 
 " 
بﻼﻘﻧا
 
ﻪﻃوﺮﺸﻣ 
 
ﯽﻠﻤﺨﻣ 
" 
رد 
 
ﯽﻧﺎﻤﺜﻋ
 
ﻪﻴﮐﺮﺗ 
 
رد ١٩٠٨
)
ﺎﺑ 
 
نﺁ
 
ﯽﻧﺎﻣﺰﻤه
 
ﻪﺑ 
"
بﻼﻘﻧاﻪﻃوﺮﺸﻣ 
 
ﯽﻠﻤﺨﻣ 
"
رد 
 
ناﺮﻳارد 
 
١٩٠٦
 
بﻼﻘﻧا
 
و 
 
١٩٠٥
 
ﻪﻴﺳور 
 
ﻪﺟﻮﺗ 
 
ﺪﻴﺷﺎﺑ 
 
ﻪﺘﺷاد ﺑ 
 
ناﺪﺑ 
 
ﺮﺘﻠﺼﻔﻣ 
 
ﺪﻌﺑ 
 
ﺎﺗ مزادﺮﭙ 
( . 
ﺶﻳﺮﻃاﻩدﺎﻔﺘﺳا
 
ﺎﺑ زا
 
ﻪﺘﻔﺷﺁ
 
عﺎﺿوا
 
ﺖﻟود ﯽﻧﺎﻤﺜﻋتﻻﺎﻳا
 
،
"
ﯽﻨﺳﻮﺑ 
"
و 
"
ﻦﻳﻮﮔ 
 
ﻩزﺮه
"
ار ﻼﻤﻋ
 
ﻪﮐ رد الﺎﻐﺷ  ،
 
ﺖﺷاد 
 
دﻮﺧ ﺎﻤﺳر 
 
ﻪﻤﻴﻤﺿ کﺎﺧ دﻮﺧ ﺪﻨﮐ 
 
ﯽﻣ 
 .
ﺮﮕﻳد 
 
یﻮﺳ 
 
زا
 
ﺎﺘﺴﻠﮕﻧاﯽﻃ 
 
ﺰﻴﻧ 
 
ن 
 
ﯽﻔﺨﻣ 
 
دادراﺮﻗ 
 
ﮏﻳ 
 
ﺎﺑ 
 
ﺪﻬﻌﺘﻣ 
 
ﻪﺴﻧاﺮﻓ رد 
 
ﻪﮐ 
 
دﻮﺷ 
 
ﯽﻣ ﻢﺟﺎﻬﺗ 
 
ترﻮﺻ اﺮﻓ 
 
ﻪﺑ 
 
نﺎﻤﻟﺁﮓﻨﺟ 
 
دراو 
 
رﻮﺸﮐ 
 
نﺁ
 
ﻊﻔﻧ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﺴﻧ دﻮﺷ 
.
ﻪﻤه
 
یﺎﻴﻓاﺮﻐﺟ 
 
ﺮﻴﻴﻐﺗ 
 
یاﺮﺑ 
 
ﺰﻴﭼ 
"
ﻢﻳﺪﻗ 
 
یﺎﻴﻧد 
" 
یﺎﺘﺳار 
 
رد 
 
و یاﺮﭼ 
 
و 
 
نﻮﭼ 
 
ﯽﺑ 
 
ﺖﻴﻤﮐﺎﺣ 
"
یﺎﻴﻧد ﺪﻳﺪﺟ 
" 
ﻩدﺎﻣﺁ
 
ﺖﺳا
.
ﻪﺑ 
 
ﺎﻬﻨﺗ ﮏﻳ 
"
ﻪﻧﺎﻬﺑ 
"
ﺳا
 
زﺎﻴﻧ ﺖ 
.
 
ناﺪﻨﭼ 
 
ﻪﻧ 
 
راﺪﻳد 
 
نﺎﻳﺮﺟ 
 
رد ﯽﻓدﺎﺼﺗ 
"
ﺮﻓ ﺪﻧﺎﻨﻳدﺮﻓ 
 
ﺲﺘﻧا
"
ﺖﻟﺎﻳا
 
ﺖﺨﺘﻳﺎﭘ 
 
زا
 
ﺶﻳﺮﻃا
 
ﺪﻬﻌﻴﻟو 
"
ﯽﻨﺳﻮﺑ 
"
و 
 
ﻪﺑ یو 
 
رﻮﺒﻋ
 
مﺎﮕﻨهﻪﮐ 
 
هﺮﺑ 
 
راﻮﺳ 
 
شﺮﺴﻤه
 
ﺎﺑ 
 
ﻩاﺮﻤ 
 
ﻪﮑﺴﻟﺎﮐ 
 
ﮏﻳ یﺎﻬﻧﺎﺑﺎﻴﺧ 
 
زا
 
زﺎﺑور 
"
وﻮﻳارﺎﺳ 
" 
رﻮﺒﻋ
 
دﺮﮐ 
 
ﯽﻣ ﺪﻬﻌﻴﻟو 
 
،و 
 
شﺮﺴﻤهﻧا
 
ﮏﻳ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﺘﺴﺑاو 
 
ﻞﻣاﻮﻋ
 
ﺖﺳد 
 
ﻪﺑ مﺎﻨﺑ 
 
،
 
بﺮﺻ 
 
ﯽﻧﻮﺳﺎﻣ 
 
ﯽﻔﺨﻣ 
 
ﻦﻤﺠ 
"
ﺖﺳد ﻩﺎﻴﺳ 
"
ﻪﺑ 
 
ﺎﻬﻧﺁ
 
یود 
 
ﺮه
 
و 
 
دﺮﻴﮔ 
 
ﯽﻣ 
 
راﺮﻗ 
 
ﻪﻟﻮﻠﮔ 
 
فﺪهﺪﻨﺳر 
 
ﯽﻣ 
 
ﻞﺘﻗ 
 . 
ﻖﻓﻮﻣ 
 
ﯽﻔﺨﻣ 
 
ﻦﻤﺠﻧا
 
ﻦﻳا
 
،
 
نﺁ
 
زا
 
ﺶﻴﭘ 
 
ﮏﻳ 
 
ﯽﻃ 
 
ﻪﮐ 
 
دﻮﺑ 
 
ﻩﺪﺷ 
"
یرﺎﺑرد 
 
بﻼﻘﻧا
"
ﺎﺘﺸﮐ 
 
ﺎﺑ ر 
"
رﺪﻧﺎﺴﮑﻟا
"
ﺎﭘ ﻪﮑﻠﻣ 
 
و 
 
نﺎﺘﺴﺑﺮﺻ 
 
ﻩﺎﺷد 
"
ﺎﮔارد 
" 
شرداﺮﺑ 
 
و و 
 
ﺖﺴﺨﻧ 
 
ﺎﺑ 
 
ﻩاﺮﻤهز یﺎﺠﺑ 
 
ار 
 
ﺮﮕﻳد 
 
نﻮﺳﺎﻣ 
 
ﮏﻳ 
 
،
 
ﺮﮕﻳد 
 
ﯽﻌﻤﺟ 
 
و 
 
ﺮﻳ 
"
رﺪﻧﺎﺴﮑﻟا
"
ﺪﻧﺎﺸﻨﺑ 
. 
ﺶﻳﺮﻃا
 
رد 
 
ﺎﻬﮔرﻮﺒﺴﺑﺎه
 
یرﻮﺗاﺮﭙﻣاعوﺮﺷ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻢﻤﺼﻣ ﺖﺳا
 
ﮓﻨﺟ 
. 
ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ﺮﺳ 
 
ﺎﺑ 
 
دراو دﻮﺷ 
 
ﯽﻣ 
 
ﯽﻣاد 
 
ﻪﮐ ﻩدﺎﺸﮔ 
 
وا
 
ﻩار 
 
ﺮﺳ 
 
ﺮﺑ 
 
ﯽﻧﺎﻬﺟ 
 
یﺮﻧﻮﺳﺎﻣاﺮﻓ ﺖﺳا
 .
ﻪﺑ 
 
ﻦﻴﻤهﻢه
 
ﻞﻴﻟد شزﻮﭘ 
 
ر ﻧﺎﺟ 
 
زا
 
نﺎﺘﺴﺑﺮﺻ 
 
ﺖﻟود 
 
ﯽﻤﺳ ﺐ 
"
فزﻮﻳ 
 
ﺲﺘﻧاﺮﻓ 
"
لﺎﺳ 
 
زا
 
ﻪﮐ 
 
ﺮﻴﭘ 
 
رﻮﺗاﺮﭙﻣا١٨٤٨ﺮﺑ 
"
یﺮﮕﻨه
 
ــ 
 
ﺶﻳﺮﻃا
" 
ﻪﺘﻓﺮﻳﺬﭘ 
 
،
 
ﺪﻧار 
 
ﯽﻣ 
 
نﺎﻣﺮﻓ 
 
ددﺮﮔ 
 
ﯽﻤﻧ 
.
رد ٢٣ﮏﻳ 
 
ﻪﻴﻳوژ 
 
مﻮﺗﺎﻤﻴﺘﻟوا
 
٥و 
 
دﻮﺷ 
 
ﯽﻣ 
 
ﻩدﺎﺘﺳﺮﻓ 
 
بﺮﺻ 
 
ﺖﻟود 
 
یاﺮﺑ 
 
ﻩزور 
 
٥،
 
ﺪﻌﺑ 
 
زور 
 
ﺖﺳرد نﺎﺟ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺪﺼﻗ 
 
ءﻮﺳ 
 
زا
 
ﺲﭘ 
 
ﻩﺎﻤﮑﻳ رد 
 
،
 
ﺪﻬﻌﻴﻟو ٢٨ﻪﻴﻳوژ 
 
١٩١٤،ﻪﺑ 
 
ﺴﺑﺮﺻ 
 
نﺎﺘ 
 
ﮓﻨﺟ 
 
مﻼﻋا
 
ﻩداد 
 
دﻮﺷ 
 
ﯽﻣ 
.
رد 
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﻧاد 
 
ﯽﻣ 
 
ﺮﻴﭘ 
 
رﻮﺗاﺮﭙﻣا
 
ﺮﺗﺮﺑ 
 
ترﺪﻗ 
 
ﮓﻨﺟ 
 
شﺮﺘﺴﮔ 
 
ترﻮﺻ ﻟﺁﺖﺸﭘ 
 
ار 
 
نﺎﻤ دراد 
 
دﻮﺧ 
.
 
یﺎﻬﻗﺎﻔﺗا
 
و 
 
ﺎهدﺎﺤﺗا
 
،
 
لوا
 
ﮓﻨﺟ 
 
عوﺮﺷ 
 
زا
 
ﺶﻴﭘ 
 
ﺎﻬﺗﺪﻣ 
 
زاﺳﺎﻴﺳ 
 
دﻮﺑ 
 
ﻪﺘﻓﺮﮔ 
 
ﻞﮑﺷ 
 
ﺎﭘورا
 
رد 
 
ﯽﻣﺎﻈﻧ 
 
ــ 
 
ﯽ 
.
ﻳﺮﻃا
 
ــ 
 
نﺎﻤﻟﺁ
 
ﻪﻧﺎﮔ 
 
ﻪﺳ 
 
دﺎﺤﺗا
 
ﻮﺳ 
 
ﮏﻳ 
 
رد زا
 
و 
 
ﺎﻴﻟﺎﺘﻳا
 
و 
 
ﺶ ﺮﮕﻳد 
 
یﻮﺳ ﻪﻧﺎﮔ 
 
ﻪﺳ 
 
قﺎﻔﺗا
 
ﻪﺴﻧاﺮﻓ 
 
و 
 
نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا
 
و ﺪﻧدﻮﺑ 
 
ﻪﺘﻓﺮﮔ 
 
راﺮﻗ 
 
ﺮﮕﻳﺪﮑﻳ 
 
ﺮﺑاﺮﺑ 
 
رد 
 
ﻪﻴﺳور 
 . 
ﻪﺘﺴﮑﺷ 
 
ار 
 
دﻮﺧ 
 
نﺎﻤﻴﭘ 
 
ﮓﻨﺟ 
 
عوﺮﺷ 
 
ﺎﺑ 
 
ﺎﻴﻟﺎﺘﻳا
 
نﺎﻴﻣ 
 
ﻦﻳا
 
رد 
 
ﻒﺻ 
 
ﻪﺑ 
 
و دﺪﻧﻮﻴﭘ 
 
ﯽﻣ 
 
ﻞﺑﺎﻘﻣ 
.
دراو 
 
ﯽﻧﺎﻤﺜﻋ
 
ﺖﻟود 
 
ﺎﻴﻟﺎﺘﻳا
 
یﺎﺠﺑ 
"
ﻪﻧﺎﮔ 
 
ﻪﺳ 
 
دﺎﺤﺗا
"
ﯽﻣ ددﺮﮔ 
 . 
ﻦﻳا
 
رد 
 
ﺮﺑ 
 
ﻦﭘاژ 
 
ﮓﻨﺟ مود 
 
ﮓﻨﺟ 
 
فﻼﺧ و 
 
ﺪﺤﺘﻣ 
 
،
 
ﺎﺑ 
 
نﺎﻤﻴﭙﻤه
 
قﺎﻔﺗا
 
ﻒﺻ 
 
رد 
 
و 
 
نﺎﺘﺴﻠﮕﻧادراد 
 
راﺮﻗ 
. 
حﺮﻃ ﻩﺪﺷ 
 
ﻩدﺎﻣﺁ
 
ﺶﻴﭘ 
 
زا
 "
لوا
 
ﮓﻨﺟ 
"
یﺎﻬﺗرﺪﻗ 
 
ﻦﺘﺴﮑﺷ 
 
ﻢهرد 
 
یﺎﺘﺳار 
 
رد ﺮﺳ ﻞﻴﮑﺸﺗ 
 
ﻩار 
" 
ﺪﺣاو 
 
ﺖﻣﻮﮑﺣ 
 
ﯽﻧﺎﻬﺟ 
"
ﭘﻮﻧﻮﻣ 
 
نﺁ
 
ﻊﺒﺗ 
 
ﻪﺑ 
 
و 
 
یدﺎﺼﺘﻗا
 
ترﺪﻗ 
 
ﻞﻘﺛ 
 
ﺰﮐﺮﻣ 
 
لﺎﻘﺘﻧا
 
و 
 
زا
 
ﺎﮑﻳﺮﻣﺁ
 
ﻪﺑ 
 
ﺎﭘورا
 
زا
 
ﯽﺳﺎﻴﺳ 
 
ترﺪﻗ 
 
لﻮ ﺶﻴﭘ 
 
ﺎﻬﺗﺪﻣ زا
 
عوﺮﺷ ﺰﻴﻣ 
 
یور 
 
،
 
ﮓﻨﺟ 
 
ﻦﻳاتﻼﻴﮑﺸﺗ ﻔﺨﻣ 
 
ﯽ 
"
یﺮﻧﻮﺳﺎﻣاﺮﻓ ﯽﻧﺎﻬﺟ 
"
راﺮﻗ ﺖﺷاد 
. 
ﺎهﺪﻌﺑ 
 
ﮓﻨﺟ 
 
عوﺮﺷ 
 
زا
 
ﺶﻴﭘ 
 
یﺎﻬﻟﺎﺳ 
 
رد 
 
ﺰﻴﻧ 
 
ﻪﺴﻧاﺮﻓ 
 
ﯽﺘﺣ 
 
،
 
دﻮﺧ 
 
یﺎﺟ 
 
ﻪﺑ 
 
نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا
 
ﻪﮐ 
 
دﻮﺷ 
 
ﯽﻣ 
 
مﻮﻠﻌﻣ 
 
یﺎه
 
ﻪﺸﻘﻧ 
 
یا
 
ﻩدﺎﻣﺁ
 
و 
 
ﺮﺿﺎﺣ 
 
ار رﻮﺒﻋ
 
یاﺮﺑ ﺎﻬﺸﺗراﺑ 
 
زا
 
دﻮﺧ 
 
یﻪﻴﻬﺗ 
 
نﺎﻤﻟﺁ
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﻠﻤﺣ 
 
و 
 
ﮏﻳﮋﻠ دﻮﺑ 
 
ﻩدﺮﮐ 
. 
زور 
 
رد ٣٠ﻪﻴﻳوژ رﺎﺸﺘﻧاراد 
 
ﺖﻬﺟ 
 
مﻼﻋا
 
و 
 
ﻪﻴﺳور 
 
ﺶﺗرا
 
ﺰﻴﻬﺠﺗ 
 
ﺮﺒﺧ 
"
ﯽﻣﻮﻤﻋ
 
ﺞﻴﺴﺑ 
"
رد ،
 
رﻮﺸﮐ 
 
نﺁ
 
دزاﺪﻧا
 
ﯽﻣ 
 
ﺖﺸﺣو 
 
ﻪﺑ 
 
ار 
 
نﺎﻤﻟﺁ
.
ﺖﻟود رد 
 
ﻦﻤﺿ 
 
نﺎﻤﻟﺁ
 
ﺖﺳاﻮﺧ 
 
ﻪﻴﺳور 
 
زا
 
یاﺮﺑ ﻦﻳا
 
ندﺮﮐ 
 
ﻒﻗﻮﺘﻣ 
 
ماﺪﻗاﻮﺧ د ﻦﻴﺷﺎﻣ 
 
شﺎﺑ 
 
ﻩدﺎﻣﺁ
 
ﻪﺑ 
 
،ﯽﻣﺎﻈﻧ 
 
ﻢﻴﻈﻋ
 
دﻮﺧ ﻌﻳ 
 
ﺪﻌﺑ 
 
زور 
 
ود 
 
ﺎﺘﻳﺎﻬﻧ 
 
و 
 
دزادﺮﭘ 
 
ﯽﻣ 
 
توا
 
لوا
 
ﯽﻨ ١٩١٤
 
و 
 
ﺪﻨﻳﺁ
 
ﯽﻣرد 
 
ﺖﮐﺮﺣ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺎﭘورا
 
یﺎﻬﺸﺗرا
 
،
 
ﻪﺴﻧاﺮﻓ 
 
و 
 
ﻪﻴﺳور 
 
لود 
 
ﻪﺑ 
 
نﺎﻤﻟﺁ
 
ﮓﻨﺟ 
 
مﻼﻋا
 
ﺎﺑ رد 
 
ﺖﮐﺮﺣ یﺎﺘﺳار 
 
ﻦﺘﺨﻳر 
 
ﻢهﺮﺑ 
"
ﻦﻬﮐ 
 
ﻢﻈﻧ 
"
ﻦﺘﺧاﺪﻧا
 
ﺎﺟ 
 
و 
"
ﻦﻳﻮﻧ 
 
ﻢﻈﻧ 
"
ﯽﻣ 
 
زﺎﻏﺁددﺮﮔ 
. 
٢
 
 
 
ﻪﺴﻧاﺮﻓ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻢﺟﺎﻬﺗ 
 
یاﺮﺑ 
 
نﺎﻤﻟﺁ
 
ﺶﺗراﺎﭼ دراﺪﻧ 
 
ﮏﻳﮋﻠﺑ 
 
زا
 
رﻮﺒﻋ
 
ﺰﺟ 
 
یا
 
ﻩر 
.
ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ﺎﻬﻨﺗ دﺮﮐرﺎﮐ مﻼﻋا
 
ﯽﻓﺮﻃ 
 
ﯽﺑ 
 
ﮏﻳﮋﻠﺑ ،ﻪﻨﻴﻣز 
 
ندﺮﮐ 
 
ﻢهاﺮﻓ اﺮﺑ نﺎﻤﻟﺁ
 
زوﺎﺠﺗ 
 
ﻪﻧﺎﻬﺑ 
 
ﻪﺑ 
 
ﮓﻨﺟ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺎﻴﻧﺎﺘﻳﺮﺑ 
 
دورو 
 
یﺪﺷﺎﺑ 
 
ﯽﻣ 
 
ﮏﻳﮋﻠﺑ 
 
ﻪﺑ 
.
 
رد 
 
نﺎﻤﻟﺁ
 
ﻪﺑ 
 
ﺎﻴﻧﺎﺘﻳﺮﺑ 
 
ﮓﻨﺟ 
 
مﻼﻋا
 
زا
 
ﺶﻴﭘ 
 
زور 
 
ﮏﻳ ﻪﻤﻴﻧ ﺐﺷ ٤توا
 
١٩١٤،ﺎﺑور ار 
 
دﻮﺧ 
 
ﺶﺗرا
 
ﻪﻧﺎﻴﻔﺨﻣ 
 
ﺮﻴﭘ 
 
ﻩ
 
زاﺎﮐ ﻩداد 
 
رﻮﺒﻋ
 
ﺶﻧﺎﻣ 
 
لﺎﻧ و 
 
ﻪﮑﻴﻟﺎﺣرد ﻴﻧد ﺎ دورو ﻪﺑ 
 
نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا
 
ار 
 
ﮓﻨﺟ ﯽﻌﻄﻗ 
 
زﻮﻨه،
 
ﺖﺴﻧاد 
 
ﯽﻤﻧ ﺶﺗراﻩﺮﻳﺰﺟ ﻴﻧﺎﺘﻳﺮﺑ ﺎﭘورا
 
ﻩرﺎﻗرد 
 
ﺎ ﺮﻘﺘﺴﻣ ﻮﺷ 
 
ﯽﻣ د 
!
ﺁ
 
ﻪﮑﻴﻟﺎﺣ 
 
رد 
 
نﺎﻤﻟ ﻂﺳﻮﺗ 
"
ﺎﻳﺪﻣ ی
" 
ناﻮﻨﻋ
 
ﻪﺑ 
 
زوﺮﻧﺁو 
 
زوﺎﺠﺘﻣ 
 
ترﺪﻗ 
 
یدﺎﻤﺘﻋا
 
ﻞﺑﺎﻗﺮﻴﻏﮐ ﻪ ﺎه
 
ﻩﺪﻋو یﺎﻬﻧﺎﻤﻴﭘ 
 
و ﯽﻤﺳر دﻮﺧ ار ﺬﻏﺎﮐ ﻤﻧ 
 
ﺶﻴﺑ 
 
یا
 
ﻩرﺎﭘ درﺎﻤﺷ 
 
ﯽ ﯽﻣ 
 
ﻩﺪﻧﺎﻳﺎﻤﻧ ،
 
دﻮﺷ 
 
رد 
 
نﺎﺘﺴﻠﮕﻧانﺎﻣﺮﻬﻗ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻞﺑﺎﻘﻣ د ﻖﺣ 
 
زا
 
عﺎﻓ مﻮﻠﻈﻣ 
 
ﻞﻠﻣ 
 
ﻢﻠﻇ 
 
ﻞﺑﺎﻘﻣ 
 
رد 
 
عﺎﻓد 
 
ﯽﺑ 
 
و 
 
و زوﺎﺠﺗ دﻮﺷ 
 
ﯽﻣ 
 
لﺪﺑ 
 ! 
ﻢﻳﺪﻗ 
 
یﺎﻴﻧد 
 
رد 
 
رﺎﺘﺸﮐ 
 
و 
 
ﮓﻨﺟ 
 
یﻮهﺎﻴه
 
زا
 
روﺪﺑ 
 
ﺎﮑﻳﺮﻣﺁ
 
ﻩﺪﺤﺘﻣ 
 
تﻻﺎﻳا
 
نﺎﻴﻣ 
 
ﻦﻳا
 
رد 
 
یﺮﺒهر 
 
یاﺮﺑ 
 
ار 
 
دﻮﺧ 
 
،
 "
ﯽﻧﺎﻬﺟ 
 
ﺪﺣاو 
 
ﺖﻣﻮﮑﺣ 
"
ﺪﻨﮐ 
 
ﯽﻣ 
 
ﻩدﺎﻣﺁ
.
ﺪﺿ 
 
یﺎهرﺎﺘﺸﮐ 
 
یارو 
 
رد 
 
ﻪﮐ 
 
یزﻮﻣﺁ
 
سرد 
 
و 
 
ﺐﻟﺎﺟ 
 
رﺎﻴﺴﺑ 
 
ﻪﺘﮑﻧ 
 
یﺎه
 
ﻪﻨﻳﺰه
 
ﻦﻴﻣﺎﺗ 
 
ﻪﻠﺌﺴﻣ 
 
،
 
ﺪﻨﮐ 
 
ﯽﻣ 
 
ﺮﻈﻧ 
 
ﺐﻠﺟ 
 
لوا
 
ﮓﻨﺟ 
 
مد 
 
و 
 
دود 
 
و 
 
ﯽﻧﺎﺴﻧا
 
و 
 
ﯽﺗﺎﺤﻴﻠﺴﺗ 
 
یﺎه
 
ﻪﻧاﻮﺘﺸﭘ ﯽﻟﺎﻣ ﮓﻨﺟ 
 
ﺖﺳا
 
ﯽﻧﺎﻬﺟ 
 
لوا
.
رد 
 
ﺷ 
 
یاﺪﺘﺑا
 
فﺮﻃ 
 
رد 
 
ﮓﻨﺟ 
 
عوﺮ 
 
و 
 
ﻪﺴﻧاﺮﻓ 
 
ﺎﻬﻨﺗ 
 
ﻦﻴﻘﻔﺘﻣ 
 
ﺪﻨﺘﺴه
 
نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا
 
یﺎه
 
ﻪﻨﻳﺰه
 
ﻦﻴﻣﺎﺗ 
 
ﯽﻳﺎﻧاﻮﺗ 
 
ﻪﮐ ﮕﻨﺟ ﺪﻨﺷﺎﺑ 
 
ﯽﻣ 
 
اراد 
 
ار 
 
ﯽ 
. 
یﺎه
 
ﻪﻨﻳﺰه
 
ﻂﻘﻓ 
 
ﻪﻧ 
 
ﯽﺴﻴﻠﮕﻧا
 
و 
 
یﻮﺴﻧاﺮﻓ 
 
ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ 
 
ﻪﺑ 
 
لﻮﭘ 
 
نداد 
 
ماو 
 
ﻖﻳﺮﻃ 
 
زا
 
ﻪﮑﻠﺑ 
 
دﺮﮐ 
 
ﯽﻣ 
 
ﻦﻴﻣﺎﺗ 
 
ار 
 
یدﻮﺧ ﻨﻴﻘﻔﺘﻣ نﺎﺸ ﭼ ﻪﺑ 
 
ﺎﻬﻧﺁ
 
ﯽﻟﺎﻣ 
 
ﯽﮕﺘﺴﺑاو 
 
ﻪﺧﺮ دﻮﺧ 
 
ﻞﻴﻤﮑﺗ 
 
مارﺁ
 
مارﺁ
 
ﺰﻴﻧ 
 
ار دﻮﻤﻧ 
 
ﯽﻣ 
.
 
نﺎﻳﺎﭘ 
 
ﻪﺑ 
 
لﺎﺒﻧﺪﺑ 
 
ﯽﺗﺪﻣ 
 
زا
 
ﺲﭘ 
 
ﻪﺴﻧاﺮﻓ 
 
ﯽﻟﺎﻣ 
 
یﺎه
 
ﻩﺮﻴﺧذ 
 
نﺪﻴﺳر 
 
ﯽﻳﺎﻬﻨﺗ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻦﻴﻘﻔﺘﻣ 
 
ﯽﻟﺎﻣ 
 
ﻪﻨﻳﺰه
 
ﻦﻴﻣﺎﺗ 
 
،
 
دﺮﻴﮔ 
 
ﯽﻣ 
 
راﺮﻗ 
 
نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا
 
ﻩﺪﻬﻋﺮﺑ 
.
ﻪﺳوﺮﭘ 
 
ﻦﻳاﻳﺎﭘ 
 
ﺎﺗ لﺎﺳ 
 
نﺎ ١٩١٦ﺪﺑﺎﻳ 
 
ﯽﻣ 
 
ﻪﻣادا
 .
ﻪﺗ 
 
لﺎﺒﻧﺪﺑ ﺪﻴﺸﮐ ﻩﺪﺷ ن 
 
ﻞﺑﺎﻗ ﺶﻴﭘ 
 
ﯽﻨﻴﺑ 
 
ترﺪﻗ 
 
ود 
 
ﯽﻟﺎﻣ 
 
ﺮﻳﺎﺧذ ﻖﻔﺘﻣ ،
 
لﺎﺳ 
 
ﺮﺧاوا
 
١٩١٦
 
رﻮﻬﺸﻣ 
 
ناراﺪﻤﺘﺳﺎﻴﺳ 
 
ﻞﻣﺎﺷ 
 
ﯽﺘﺌﻴه
 
،
 
اﮏﻤﮐ 
 
یﺎﺿﺎﻘﺗ 
 
و 
 
ﻩدﺮﮐ 
 
ﺮﻔﺳ 
 
ﺎﮑﻳﺮﻣﺁ
 
ﻪﺑ 
 
ﯽﺴﻴﻠﮕﻧ ﺪﻨﮐ 
 
ﯽﻣ 
 
ﯽﻟﺎﻣ 
.
ﺖﻘﻓاﻮﻣ 
 
تﻻﺎﻳا
 
ﺐﻴﺠﻋ
 
اﺮهﺎﻇ 
 
ﺎﺑ 
 
ﻩﺪﺤﺘﻣ 
 
دﻮﺧ 
 
ﻪﮐ 
 
ﯽﮕﻨﺟ 
 
ﯽﻟﺎﻣ 
 
ﻦﻴﻣﺎﺗ رد نﺁ
 
زا
 
ﻪﮐ 
 
دﻮﺷ 
 
ﯽﻣ 
 
ﺐﺒﺳ 
 
دراﺪﻧ 
 
ﺖﮐﺮﺷ 
 
ﻊﻄﻘﻣ ١٩١٧ﻪﺑ 
 
ﺪﻌﺑ ﯽﻧﺎﻬﺟ 
 
ﮓﻨﺟ لواﺎﺳﺎﺳا
 
،
 
ﺖﻓﺮﮔ 
 
ﯽﻣ 
 
راﺮﻗ 
 
ﻦﻴﻘﻔﺘﻣ 
 
رﺎﻴﺘﺧا
 
رد 
 
ماو 
 
ترﻮﺻ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﺘﺒﻟا
 
ﻪﮐ 
 
ﯽﻳﺎﮑﻳﺮﻣﺁ
 
ــ 
 
یدﻮﻬﻳ 
 
ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ 
 
ﺎﺑ 
 
ﻪﻣادااﺪﻴﭘ ﺪﻨﮐ 
.
ﻬﻣاو ﺎﮑﻳﺮﻣﺁ
 
یراد 
 
ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ 
 
یﺎ 
 
ﻦﻴﺸﻧ 
 
ﻪﺑ ﺘﻣ 
 
ﺶﻳاﺰﻓا
 
ﺖﻋﺮﺳ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻦﻴﻘﻔ 
 
ﻪﺘﻓﺎﻳ و کﺪﻧا
 
کﺪﻧاﻪﺑ 
 
ﮕﻧا
 
تﺮﻴﺣ 
 
مﺎﻗراو 
 
دﺎﻌﺑا
 
نﺎﻨﭼ ناراﺪﮑﻧﺎﺑ 
 
ﺐﻴﺟ 
 
ﺖﺷﻮﻧﺮﺳ 
 
زاﺮﮕﻳد 
 
ار 
 
ﮓﻨﺟ 
 
ﺖﺷﻮﻧﺮﺳ 
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﺳر 
 
ﯽﻣ 
 
یﺰﻴ ﻳﺮﻣﺁ
 
ﯽﻳﺎﮑ 
 
اﺪﺟ 
 
ﯽﺘﺨﺳ 
 
ﻪﺑ دﻮﺷ 
 
ﯽﻣ دﺮﮐ 
 !
ﻪﺑ 
 
ﻦﻳا
 
زارو 
 
ﺪﻌﺑ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺎﻬﻨﺗ 
 
ﮓﻨﺟ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺎﮑﻳﺮﻣﺁ
 
دو ﮏﻳ ﻪﻧﺎﻬﺑ 
 
ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ 
 
ﺖﺳا
! 
یﺎﻬﺷﻼﺗ 
 
ﻪﻄﺑار 
 
ﻦﻳا
 
رد 
"
نﻮﺴﻠﻳو 
 
وردوو 
"
ﺎﮑﻳﺮﻣﺁ
 
ﺖﻗو 
 
یرﻮﻬﻤﺟ 
 
ﺲﻴﺋر رد ﺖﻬﺟ ندﺮﮐ 
 
راﺮﻗﺮﺑ ﺢﻠﺻ 
 
نﺎﻴﻣ 
 
ﮓﻨﺟ 
 
ﻦﻴﻓﺮﻃ ،ﻪﺑ 
 
ﺮﺘﺸﻴﺑ 
 
ﯽﺧﻮﺷ یا
 
ﻩﺰﻣ 
 
ﯽﺑ 
 
ﺖﺴﻧﺎﻣ 
 
ﯽﻣ 
 
ﻪﮐ درﺪﺑ 
 
ﺎﻬﻨﺗ نﺪﻧاﺪﻨﺧ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ یراد 
 
نارود 
 
ﻪﺑ 
 
ﻩزﺎﺗ 
 
ﻩﺪﻴﺳر ﯽﻟو 
 
رﺎه
 
ﻦﻴﺸﻧ 
 
ﺎﻴﻧد 
 
ﻪﮕﻨﻳ درﻮﺧ 
 
ﯽﻣ 
. 
مﻼﻋاﺖﻟود رد 
 
نﺎﻤﻟﺁﻪﻳﻮﻧاژ ١٩١٧ﻢﻴﻤﺼﺗ 
 
ﺮﺑ 
 
ﯽﻨﺒﻣ ﺑ ﻪﻴﻠﮐ 
 
ندﺮﮐ 
 
قﺮﻏ
 
ﻪ ﺎﻬﻴﺘﺸﮐ زاﯽﻓﺮﻃ 
 
ﯽﺑ 
 
یﺎﻬﻴﺘﺸﮐ 
 
ﻪﻠﻤﺟ 
!
ﮐ 
 
نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا
 
یاﺮﺑ 
 
ﻪﮐ ﻻﺎ ﻞﻤﺣ رد 
 
ار 
 
رﻮﺑﺰﻣ 
 
ﻪﻧﺎﻬﺑ 
 
،
 
ﺪﻧدﺮﮐ 
 
ﯽﻣ ﻴﺘﺧارﻮﻄﺑ 
 
ﻪﮐ 
 
ﺎﮑﻳﺮﻣﺁ
 
ﺖﻟود 
 
رﺎ 
 
ﺶﻳﺎﻬﻴﺘﺸﮐ 
 
ﺮﻤﺘﺴﻣ 
 
ﻞﻤﺣ 
 
رﺎﺑ 
 
و 
 
راﻮﺧ 
 
نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا
 
یاﺮﺑ 
 
ﯽﻓﺮﻃ 
 
ﯽﺑ 
 
ﺐﻟﺎﻗرد کﻮﻧ 
 
و 
 
ﺪﻧدﺮﮐ 
 
ﯽﻣ ﻊﻗاو 
 
رد 
 
ﺰﻴﻧ 
 
نﺎﻤﻟﺁ
 
ﻢﻴﻤﺼﺗ 
 
ﺰﻴﺗ 
 
ﻪﺟﻮﺘﻣ 
 
راﺮﻗ 
 
،
 
دﻮﺑ 
 
نﺎﻧﺁﺪهد 
 
ﯽﻣ 
.
ﺎﮑﻳﺮﻣﺁ
 
ﺖﻟود 
 
رﺎﻈﺘﻧا
 
رد 
 
دﺎﻳز 
 
ار 
 
ﻦﻳﺪﺤﺘﻣ دراﺬﮔ 
 
ﯽﻤﻧ 
.
ﻼﻋاﻪﺑ 
 
ﮓﻨﺟ 
 
م رد 
 
نﺎﻤﻟﺁ
 
دﺮﻴﮔ 
 
ﯽﻣ 
 
ترﻮﺻ 
 
لﺎﺳ 
 
نﺎﻤه
 
ﻞﻳﺮﭘﺁﺐﻴﺗﺮﺗ 
 
ﻦﻳﺪﺑ 
 
و 
 
رﻮﭙﻴﺷ زﺎﻏﺁﯽﻧﺎﻬﺟ 
 
ﯽﻳﺎﻣزﺁروز 
 
ﻦﻴﻟوا
 
نﺎﻳﺎﭘ ﺰﮐﺮﻣ 
 
لﺎﻘﺘﻧا
 
یاﺮﺑ 
 
ترﺪﻗ 
 
ﻞﻘﺛ ﻪﻘﺋﺎﻓ زاﺎﭘورا
 
ﻪﺑ ﺪﻳﺪﺟ 
 
ﻩرﺎﻗ ،ﻪﺑ رد 
 
اﺪﺻ ﯽﻣ ﺪﻳﺁ
 .
بﺎﺨﺘﻧا
 
نﺎﻣز ﺖﻟﺎﺧد 
 
تﻻﺎﻳاﺘﻣ ﻩﺪﺤ رد ﺰﻴﻧ 
 
ﮓﻨﺟ 
 
ﺖﺴﻴﻧ 
 
ﯽﻓدﺎﺼﺗ 
 
ﻼﺻا
!
ﺪﻧاﺮﺘﺸﻴﺑ 
 
ﯽﮐ ﺎﻤﮑﻳ 
 
زازا
 
ﺶﻴﭘ 
 
ﻩﻦﻳاﺦﻳرﺎﺗ 
"
ﻼﻘﻧاﻪﻳرﻮﻓ 
 
ب 
"
ﻪﺑ 
 
یراﺰﺗ 
 
ﻪﻴﺳور 
 
رد ﺮﻤﻋ
"
ﻒﻧﺎﻣور 
 
ناﺪﻧﺎﺧ 
"
ﻩداد 
 
نﺎﻳﺎﭘ و 
 "
یﻼﮑﻴﻧ 
 
راﺰﺗ 
"
ﻪﺑ 
 
رﻮﺒﺠﻣ 
 
ار ﺦﻳرﺎﺗ 
 
رد 
 
ﺎﻔﻌﺘﺳا
 
١٥سرﺎﻣ ﺖﺳا
 
ﻩدﺮﮐ 
. 
ﯽﻨﻌﻳ 
 
ﻦﻳاﺁﻪﻴﻠﻋﺮﺑ 
 
بﺮﻏ
 
ﻪﻬﺒﺟ 
 
رد 
 
ﯽﻣﺎﻈﻧ 
 
یاﻮﻗ 
 
لدﺎﻌﺗ 
 
ندرﻮﺧ 
 
ﻢﻬﺑ 
 
و 
 
نﺎﻤﻟﺁ
 
ﯽﻗﺮﺷ 
 
ﻪﻬﺒﺟ 
 
نﺪﺷ 
 
داز ﻦﻴﻘﻔﺘﻣ 
 .
 
زا
 
ﻞﺒﻗ ﻦﻳارد 
 
نﺎﻤﻟﺁ
 
یﺎه
 
ﯽﻳﺎﻳرد 
 
ﺮﻳز 
 
رﺎﺒﮑﻳ 
 
ﺦﻳرﺎﺗ 
 
ﻪﻣ 
 
ﻩﺎﻣ ١٩١٥،
 
نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا
 
ﯽﻳﺎﻳرد 
 
ﻩﺮﺻﺎﺤﻣ 
 
نﺎﻳﺮﺟ 
 
رد 
 
،
 
گرﺰﺑ 
 
ﯽﺘﺸﮐ 
 
ﮏﻳ 
 
قﺮﻏ
 
ﻪﺑ 
 
ماﺪﻗاﺎﻴﻗامﺎﻨﺑ 
 
ﯽﺴﻴﻠﮕﻧا
 
یﺎﻤﻴﭘ 
 
سﻮﻧ 
"
ﺎﻴﻧﺎﺘﻳزﻮﻟ 
"
ﮐ 
 
ﺪﻧدﻮﺑ 
 
ﻩدﺮﮐ 
 
یدﺎﻳز 
 
داﺪﻌﺗ 
 
ﻪ 
 
ﺪﻧدﻮﺑ 
 
ﯽﺘﺸﮐ 
 
ﻦﻳا
 
نﺎﻨﻴﺸﻧﺮﺳ 
 
وﺰﺟ 
 
ﺰﻴﻧ 
 
ﯽﻳﺎﮑﻳﺮﻣﺁ
.
ﻴﻳﺎﮑﻳﺮﻣﺁ
 
ﻪﮑﻧﺁ
 
ﻢﻏر 
 
ﯽﻠﻋ
 
ﻦﻴﮕﻤﺸﺧ 
 
ﯽﺘﺨﺴﺑ 
 
ﻪﻌﻗاو 
 
ﻦﻳا
 
زا
 
ﺎﻬ ﺎﺑ 
 
،
 
ﺪﻨﺘﺷاد 
 
ﺰﻴﻧ 
 
ار 
 
ﮓﻨﺟ 
 
ﻪﺑ 
 
دورو 
 
ﯽﮔدﺎﻣﺁ
 
و 
 
ﺪﻧدﻮﺑ 
 
ﻩﺪﺷ 
 
ﻪﺘﻔﺷﺁ
 
و 
 
ﻦﻳا
 
ﻦﻳا
 
زا
 
لﺎﺣ 
"
ﻪﻧﺎﻬﺑ 
" 
ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ 
 
و 
 
ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺳاﺪﻧدﻮﺑ 
 
ﻩدﺮﮑﻧ 
 
ﻩدﺎﻔﺘ 
!
ﻪﮐ 
 
اﺮﭼ دوز 
 
دورو مﺎﮕﻨهرد 
 
ﮓﻨﺟ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺎﮑﻳﺮﻣﺁ
 
ﯽﻄﻳاﺮﺷ نﺎﻳﺎﭘ 
 
ﻪﻄﻘﻧ 
 
ﻦﻳاﺮﺑ ه
 
ﻪﮐ 
 
ﺖﺷاﺬﮔ 
 
ﯽﻣ 
 
زﻮﺴﻧﺎﻤﻧﺎﺧ 
 
ﮓﻨﺟ ﻢﺻﺎﺨﺘﻣ 
 
یﺎﻬﺗرﺪﻗ 
 
زﻮﻨ 
"
یﺎﻴﻧد ﻢﻳﺪﻗ 
 "
ﺪﻧدﻮﺑ 
 
ﺎﭘ 
 
ﺮﺳ 
 
ﺮﺑ 
! 
عﻮﺿﻮﻣ 
 
ﻦﻳا
 
ﻪﺑ 
 
ﺖﺧادﺮﭘ 
 
ﻢهاﻮﺧ 
 
ﺮﺘﺸﻴﺑ 
 
ﻩﺪﻨﻳﺁ
 
رد 
. 
٣
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
VDeadMan liked this
sadeqrahimi liked this
alirezabayati liked this
Amir Kalan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->