Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
61Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Satyache Prayog M K Gandhi _Marathi

Satyache Prayog M K Gandhi _Marathi

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 12,412|Likes:
Published by Vikram Ghatge
satyache prayog by M K Gandhi
satyache prayog by M K Gandhi

More info:

Published by: Vikram Ghatge on Sep 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2013

pdf

text

original

 
sa%yaacao p`yaaoga Aqavaa Aa%makqaa 
maaohnadasa krmacaMd gaaMQaI 
Anauvaadk saItarama pu$Yaao<ama pTvaQa-na navajaIvana p`kaSana maMidr Ahmadabaad¹14
 
vaIsa $pyaoÇ marazI AavaRi<acaosava- h@k navajaIvana T/sTcyaa svaaQaIna  sahavaa punamua-d`Na : p`t 10¸000¸ Ap`  Ola 1999kula p`t : 50````¸000ho pustk navajaIvana T``/sT tfo-kmaI dranao p`kaiSat kolaoAaho
ISBN 81 - 7229-075-6
maud`k va p`kaSak ijatond` zakaorBaa[- dosaa[-navajaIvana maud`Naalaya ¸ Ahmadabaad ¹ 380 014.
 
P`akaSakacaI naaoMd 
maha%maa gaaMQaIMcyaa Aa%makqaocyaa marazI AnauvaadacaI hI itsarI AavaR<aI navajaIvana T/sTtfo- p`isaw krNyaalaa Aamhalaa AanaMd haot Aaho. ha ga`Mqa ihMdI¸gaujaraqaI AaiNa [Mga`jaI BaaYaaMtUna svast ikMmatIt navajaIvana T/sTnao vaacakaMnaa ]plabQa k$na idlaaca Aaho. Aaja tao marazI BaaYaot doKIla svast ikMmatIt jaat Aaho¸ hI samaaQaanaacaI gaaoYT Aaho.saulaBa raYT/ Iya ga`Mqamaalaa¸ puNao¸ yaa saMsqaonao AamacaI prvaanagaI Gao}na yaa  ga`Mqaacyaa pihlyaa daona AavaR<yaa p`isaw kolyaa hao%yaa.EaI. AaPpasaahoba pTvaQa-na yaaMnaI Aaplaa marazI Anauvaad p`isaw krNyaacaI Aamhalaa prvaanagaI idlaI¸ yaaba_la AamhI %yaaMcaoAaBaarI Aahaot.ga`Mqaacao SaovaTI CaoTISaI ivaYayasaUcaI jaaoDNyaat AalaI Aaho. %yaamauLovaacakvagaa-caI caaMgalaI saaoya hao[-la¸ ASaI AaSaa Aaho.maharaYT/ Iya vaacakvaga- pUvaI-p`maaNao yaa AavaR<aIcaahI yaqaayaaogya pramaSa-Gao[-la¸ Asaa Barvasaa vaaTtao.12.3.1965
punaSca 
hI caaOqaI AavaR<aI vaacakaMpuZo zovatanaa Aamhasa AanaMd vaaTtao. gaaMQaISatabdI inaima<a marazI janata *yaa ga`Mqaacao p`kYaa-nao svaagat krIla¸ ASaI Aamhasa AaSaa Aaho.*yaatIla SauwlaoKna marazI saaih%ya mahamaMDLanaotyaar kolaolyaa AaiNa maharaYT/rajya sarkarnao maanya kolaolyaa inayamaavalaIsa Qa$na Aaho.14.3.19693

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Vishnu Bane liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->