Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
50Activity
P. 1
LSM Grade 3 Sibika 1st Trim Exam SY 2009-2010

LSM Grade 3 Sibika 1st Trim Exam SY 2009-2010

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 19,281 |Likes:
Published by Mauie Flores
Sibika at Kultura 3
Lourdes School of Mandaluyong
Unang Katlong Taong Pagsusulit
SY 2009-2010
Sibika at Kultura 3
Lourdes School of Mandaluyong
Unang Katlong Taong Pagsusulit
SY 2009-2010

More info:

Published by: Mauie Flores on Sep 09, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2014

pdf

 
 Wboblc cz Lyazyrc 7 3 Bfbdcfjc fb0 Ecybi KanriwAWE ?882%?838 }}}&zdi?:dnyrenee&gne
WBOBLC CZ LYAZY_C 7Anyrjiw Wgdnna nk EcfjcaynfmXcmwcwcfc wc Yfcfm Lczanfm Zcnfm Xcmwywyabz
Xyfcf cfm xczacfm fm zcecfm wcmnz& Xbabbf cfm wcmnz wc anno fm lcdnf&
Aypnf lnfzbfifzi cznaa Bfjnfiwbc[bwccw ac{c xcfmbfmbwjc Zbenm WbacfmcfEbfjcfcn lcxyaycf xcmwcwclc Zbenm Lcfayrcf
3&
 
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ cfm zc}cm wc xbfclcecaclbfm cfnfm ayxc wc jcbmjbm&?&
 
Fcwc wifzrn n mbzfcfm ocdcmb fm Xbabxbfcw cfm emc xyanfm lcobacfm wc ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&7&
 
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ cfm zc}cm wc xcfmlcz fm emc xyan wc lczbeymcfmocdcmb fm Xbabxbfcw&:&
 
Cfm xbfclcecaclbfm xcfmlcz fm emc xyan wc Xbabxbfcw c cfm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^& Eczczcmxycf bzn wc dbacmcfm ocdcmb fm Xbabxbfcw&9&
 
Cfm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ c zyfc} cz ecbfbz fc emc eczircaiw zyacj fm xyzbl cz oczn fc ayecacocw wc oyalcf lcxcm bzn c xyeyxyznl&;&
 
Cfm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ c bwcfm
 riik 
fc fclcblnz wc bwcfm cfnfm zyobm fclyfm zc}cmbf c
acmnnf
&=&
 
Cfm Xbabxbfcw c bwcfm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&4&
 
Cfm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ cfm xbfclcecaclbfm lcxyaycf wc oynfm jcbmjbm&2&
 
Cfm Xbabxbfcw c eczczcmxycf wc ocfjcfm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ fm Cwc&38&
 
Jcdba wc fcxcxcabmbrcf fm zyobm cfm ecrcebfm xyan fm Xbabxbfcw! lcrcfb}cfmdcfcxoydc fm emc Xbabxbfn c ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&Bwyacz cfm
A
lyfm wc Aypnf eczczcmxycf cfm xyan!
[
lyfm wc [bwccw! cz
E
lyfm wcEbfjcfcn& ^^^^^ 3& Gczcfjycfiw ^^^^^ ;& Xcac}cf ^^^^^ ?& Mybecrcw ^^^^^ =& _neoanf ^^^^^ 7& Ondna ^^^^^ 4& Ebfjnrn ^^^^^ :& Wbcrmcn ^^^^^ 2& Gcebmybf ^^^^^ 9& Zc}b%Zc}b ^^^^^ 38& XcfcBwyacz cfm
ZCEC
n
ECAB
wc xczacfm& ^^^^^^^^^^^^ 3& Cfm zczanfm xbfclcecacaclbfm xyan wc Xbabxbfcw c cfm Aypnf![bwccw! cz Ebfjcfcn& ^^^^^^^^^^^^ ?& Obfyoyn fm =!388 fc bwac cfm Xbabxbfcw& ^^^^^^^^^^^^ 7& Ecrcebfm lcoyzbdcfm jyanz cfm xcmbmbfm bwcfm lcxyaycf fmXbabxbfcw&
 
 Wboblc cz Lyazyrc 7 ? Bfbdcfjc fb0 Ecybi KanriwAWE ?882%?838 }}}&zdi?:dnyrenee&gne
 ^^^^^^^^^^^^ :& Cfm emc lnrcaiw c oc}ca lyfbf wc jcmcz jcdba jbzn fclczbrccfm emc bwjc& ^^^^^^^^^^^^ 9& Eccrb rbfm fcoyn cfm emc xyan jcdba wc xcm%mcac} fm emcxacziw wc bacabe fm jcmcz&Zylybf cfm cfnfm ayxc n cfnfm zyobm fc bfbacacrc}cf fm oc}cz xcfmyfmywcx&Bwyacz cfm wcmnz wc lcdnf fc lczcob fbzn& Wc wywyfnj fc lcdnf fcecf c bmydbz cfmxcfcfjc fc mbfcmcebz yxcfm eczyln bzn wc ecxc& Zbmfcf cfm dcabeoc}c wc bococ&
XCMACAC_C]CF CFRNFM AYXC nCFRNFM ZYOBMXCFCFJC
Bzn cfm xbfclceczccw fc cfnfm ayxc& oyfjnl 
Μ
 3&
 
Bzn c cfnfm zyobm fc fcmeyeyac wcemc oyfjnl! yeccmnw xczyfmn wclcxczcmcf! cz dyecdcfznfm wcjcmcz&?&
 
Bzn c bwcfm eczccw fc cfnfm ayxc fcec oyfmcfmcfm fcmoyoymc fm ac{c&7&
 
Ecac}cl cz xczcm cfm ayxcbf fc bzn&:&
 
Bzn c lcrymznfm fm lcrcmczcf czocdcmcfm fcxcxcabmbrcf fm ayxc&9&
 
Bzn c xczcm fc ayxc wc xcmbzcf fmemc eczccw fc cfnfm ayxc&;&
 
Bzn cfnfm ayxc fc ec 788 eizrn cfmzccw& Ecw ecabbz bzn wc oyfjnl&=&
 
Fclclcobz bzn wc ecaclbfm ocdcmb fmayxc fcwc xcececmbzcf fm
bwzdeyw
&4&
 
Bzn c cfnfm zyobm fc fcxcababmbrcf fmayxc&2&
 
Bzn c cfnfm zyobm fc oyecocmwcl eyac wc eczccw fc aymcr&38&
 
Bzn c xczcm fc aymcr wc bwcfm eczccwfc cfnfm ayxc&Obaymcf cfm zbzbl fm zcecfm wcmnz&3&
 
Bzn cfm xbfclceczccw fc oyfjnl wc Xbabxbfcw&c& Ez& Crccz o& Ez& Ebrcjnr g& Ez& Cxn?&
 
Ecw ecabbz &bzn lcwc mnaxn wyocabz ecac}cl cfm obobm fbzn fc fcmyymfc wcjcmcz&c& gdcffia o& annl g& jcmcz7&
 
Bzn c bwcfm ecdcoc wyocabz eclbzbj fc ayxcbf fc dcanw fcxcababmbrcf fm zyobm&Bfbyymfc fbzn cfm jcac}cfm ecaclbfm ayxcbf&c&
bwzdeyw
o&
xifbfwyac
g&
gabkk 
:&
 
Bzn c ecdcoc cz eclbzbj fc aceocl wc xcmbzcf fm jcac}cfm jcabwjbw&c&
grczir 
o&
gcfnf
g&
xaczicy
 
 Wboblc cz Lyazyrc 7 7 Bfbdcfjc fb0 Ecybi KanriwAWE ?882%?838 }}}&zdi?:dnyrenee&gne
9&
 
Bacf cfm lbfblbacacfm emc lcrcmczcf wc eyfjn>c& cxcz o& abec g& cfbe;&
 
Bzn c fcwc bacabe fm lcrcmczcf& Eclbxnz! ecdcoc! cz ecacabe bzn fclcrcfb}cfm eczcrbl cfm mbabj&c&
zrifgd
o&
gdcffia
g&
oc
=&
 
Bzn c bwcfm cfnfm zyobm fc fcmjyrymznfm wc jcac}cfm ecaclbfm cfnfmzyobm&c&
myak 
o&
 wxrbfm
g&
gdcffia
4&
 
Bzn cfm wbeonan wc ecxc xcrc wc jbrilwnf&c&
gnexcww
o&
gnexcww rnwi
g&
ecmfizbg fnrzd2&
 
Bwcfm obanm fc bfwzryeifzn fc xcacmbfm fclczyrn wc
ecmfizbg fnrzd&
c&
gnexcww
o&
gnexcww rnwi
g&
xnbfz nk rikirifgi
38&
 
Bzn cfm oczccf wc xcmobobmc fm jbrilwnf&c&
ecmfizbg fnrzd
o&
gnexcww
g&
xnbfz nk rikirifgi
33&
 
Cfm xrnobfwcfm bzn c fcwc dbacmcfm%lcfayrcf fm Fimrnw&c& Xcac}cf o& Xcfc g& Gioy3?&
 
Cfm xrnobfwcfm bzn c fcw zbenm fm
Obgna Xifbfwyac
&c& Wcecr o& Ebfjnrn g& Ecwoczi37&
 
Bzn cfm xrnobfwcfm fcwc mbzfc fm Ondna cz Wcecr&c& Ebfjcfcn o& Fimrnw g& Aizi3:&
 
Lcrjbfca jbf cfm zc}cm wc jbrilwnfm bzn&c& xcfmyfcdbf o& xcfmcac}c g& xcfmczan39&
 
Fclclczyanfm bzn wc xcmocwc fm boc-z%bocfm ocmc fc eclblbzc wc ecxc&c&
jrc}bfm
o& wbeonan
g& gnexcww rnwi
Wcayfmmydbzcf cfm zcecfm wcmnz&3&
 
$Labec! Xcfcdnf" cfm zc}cm wc lcacmccf fm czenwxirc wc ecblabfmxcfcdnf&?&
 
$Blczanfm Yrb! Blccxcz fc Yrb" cfm yrb fm xcfcdnf lyfm wccf dcanw oynfm zcnfc yeyyacf&7&
 
$Labec! Xcfcdnf" cfm zc}cm wc lnfjbwnf fm czenwxirc wc aymcr n ridbnfwc eczcmca fc xcfcdnf&:&
 
$Iaiocwnf! Czenwxirc" cfm wcabl fc ec lbfcacecf wc labec fc zyeyzylnwc zccw fm bwcfm aymcr&9&
 
$Yfcfm Yrb! Blczanfm Yrb" cfm yrb fm xcfcdnf fc ec ecblabfm zcm%crc} cz}cacfm zbcl fc xcfcdnf fm zcm%yacf&;&
 
$Dcfmbfm Cebdcf! Dcfmbfm Dcocmcz" cfm yrwb fm dcfmbf fc fcmjcjcac fmyacf eyac Ecn dcfmmcfm Nlzyori&=&
 
$Dcfmbfm Cebdcf! Enfwnnf" cfm zc}cm wc wcabzcf cz ecmlclcwcayfmcz fc

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
Rona Casalla Ebalo added this note
very helpful. thank you very much..
Marivic Bagaipo added this note
thanks.
1 thousand reads
1 hundred reads
fuellemil liked this
When Punu Dakis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->