Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
49Activity
×
P. 1
LSM Grade 3 Sibika 1st Trim Exam SY 2009-2010

LSM Grade 3 Sibika 1st Trim Exam SY 2009-2010

Ratings: (0)|Views: 23,472|Likes:
Published by Mauie Flores
Sibika at Kultura 3
Lourdes School of Mandaluyong
Unang Katlong Taong Pagsusulit
SY 2009-2010
Sibika at Kultura 3
Lourdes School of Mandaluyong
Unang Katlong Taong Pagsusulit
SY 2009-2010

More info:

Published by: Mauie Flores on Sep 09, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See More
See less

09/02/2013

pdf

 
 Wboblc cz Lyazyrc 7 3 Bfbdcfjc fb0 Ecybi KanriwAWE ?882%?838 }}}&zdi?:dnyrenee&gne
WBOBLC CZ LYAZY_C 7Anyrjiw Wgdnna nk EcfjcaynfmXcmwcwcfc wc Yfcfm Lczanfm Zcnfm Xcmwywyabz
Xyfcf cfm xczacfm fm zcecfm wcmnz& Xbabbf cfm wcmnz wc anno fm lcdnf&
Aypnf lnfzbfifzi cznaa Bfjnfiwbc[bwccw ac{c xcfmbfmbwjc Zbenm WbacfmcfEbfjcfcn lcxyaycf xcmwcwclc Zbenm Lcfayrcf
3&
 
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ cfm zc}cm wc xbfclcecaclbfm cfnfm ayxc wc jcbmjbm&?&
 
Fcwc wifzrn n mbzfcfm ocdcmb fm Xbabxbfcw cfm emc xyanfm lcobacfm wc ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&7&
 
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ cfm zc}cm wc xcfmlcz fm emc xyan wc lczbeymcfmocdcmb fm Xbabxbfcw&:&
 
Cfm xbfclcecaclbfm xcfmlcz fm emc xyan wc Xbabxbfcw c cfm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^& Eczczcmxycf bzn wc dbacmcfm ocdcmb fm Xbabxbfcw&9&
 
Cfm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ c zyfc} cz ecbfbz fc emc eczircaiw zyacj fm xyzbl cz oczn fc ayecacocw wc oyalcf lcxcm bzn c xyeyxyznl&;&
 
Cfm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ c bwcfm
 riik 
fc fclcblnz wc bwcfm cfnfm zyobm fclyfm zc}cmbf c
acmnnf
&=&
 
Cfm Xbabxbfcw c bwcfm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&4&
 
Cfm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ cfm xbfclcecaclbfm lcxyaycf wc oynfm jcbmjbm&2&
 
Cfm Xbabxbfcw c eczczcmxycf wc ocfjcfm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ fm Cwc&38&
 
Jcdba wc fcxcxcabmbrcf fm zyobm cfm ecrcebfm xyan fm Xbabxbfcw! lcrcfb}cfmdcfcxoydc fm emc Xbabxbfn c ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&Bwyacz cfm
A
lyfm wc Aypnf eczczcmxycf cfm xyan!
[
lyfm wc [bwccw! cz
E
lyfm wcEbfjcfcn& ^^^^^ 3& Gczcfjycfiw ^^^^^ ;& Xcac}cf ^^^^^ ?& Mybecrcw ^^^^^ =& _neoanf ^^^^^ 7& Ondna ^^^^^ 4& Ebfjnrn ^^^^^ :& Wbcrmcn ^^^^^ 2& Gcebmybf ^^^^^ 9& Zc}b%Zc}b ^^^^^ 38& XcfcBwyacz cfm
ZCEC
n
ECAB
wc xczacfm& ^^^^^^^^^^^^ 3& Cfm zczanfm xbfclcecacaclbfm xyan wc Xbabxbfcw c cfm Aypnf![bwccw! cz Ebfjcfcn& ^^^^^^^^^^^^ ?& Obfyoyn fm =!388 fc bwac cfm Xbabxbfcw& ^^^^^^^^^^^^ 7& Ecrcebfm lcoyzbdcfm jyanz cfm xcmbmbfm bwcfm lcxyaycf fmXbabxbfcw&
 
 Wboblc cz Lyazyrc 7 ? Bfbdcfjc fb0 Ecybi KanriwAWE ?882%?838 }}}&zdi?:dnyrenee&gne
 ^^^^^^^^^^^^ :& Cfm emc lnrcaiw c oc}ca lyfbf wc jcmcz jcdba jbzn fclczbrccfm emc bwjc& ^^^^^^^^^^^^ 9& Eccrb rbfm fcoyn cfm emc xyan jcdba wc xcm%mcac} fm emcxacziw wc bacabe fm jcmcz&Zylybf cfm cfnfm ayxc n cfnfm zyobm fc bfbacacrc}cf fm oc}cz xcfmyfmywcx&Bwyacz cfm wcmnz wc lcdnf fc lczcob fbzn& Wc wywyfnj fc lcdnf fcecf c bmydbz cfmxcfcfjc fc mbfcmcebz yxcfm eczyln bzn wc ecxc& Zbmfcf cfm dcabeoc}c wc bococ&
XCMACAC_C]CF CFRNFM AYXC nCFRNFM ZYOBMXCFCFJC
Bzn cfm xbfclceczccw fc cfnfm ayxc& oyfjnl 
Μ
 3&
 
Bzn c cfnfm zyobm fc fcmeyeyac wcemc oyfjnl! yeccmnw xczyfmn wclcxczcmcf! cz dyecdcfznfm wcjcmcz&?&
 
Bzn c bwcfm eczccw fc cfnfm ayxc fcec oyfmcfmcfm fcmoyoymc fm ac{c&7&
 
Ecac}cl cz xczcm cfm ayxcbf fc bzn&:&
 
Bzn c lcrymznfm fm lcrcmczcf czocdcmcfm fcxcxcabmbrcf fm ayxc&9&
 
Bzn c xczcm fc ayxc wc xcmbzcf fmemc eczccw fc cfnfm ayxc&;&
 
Bzn cfnfm ayxc fc ec 788 eizrn cfmzccw& Ecw ecabbz bzn wc oyfjnl&=&
 
Fclclcobz bzn wc ecaclbfm ocdcmb fmayxc fcwc xcececmbzcf fm
bwzdeyw
&4&
 
Bzn c cfnfm zyobm fc fcxcababmbrcf fmayxc&2&
 
Bzn c cfnfm zyobm fc oyecocmwcl eyac wc eczccw fc aymcr&38&
 
Bzn c xczcm fc aymcr wc bwcfm eczccwfc cfnfm ayxc&Obaymcf cfm zbzbl fm zcecfm wcmnz&3&
 
Bzn cfm xbfclceczccw fc oyfjnl wc Xbabxbfcw&c& Ez& Crccz o& Ez& Ebrcjnr g& Ez& Cxn?&
 
Ecw ecabbz &bzn lcwc mnaxn wyocabz ecac}cl cfm obobm fbzn fc fcmyymfc wcjcmcz&c& gdcffia o& annl g& jcmcz7&
 
Bzn c bwcfm ecdcoc wyocabz eclbzbj fc ayxcbf fc dcanw fcxcababmbrcf fm zyobm&Bfbyymfc fbzn cfm jcac}cfm ecaclbfm ayxcbf&c&
bwzdeyw
o&
xifbfwyac
g&
gabkk 
:&
 
Bzn c ecdcoc cz eclbzbj fc aceocl wc xcmbzcf fm jcac}cfm jcabwjbw&c&
grczir 
o&
gcfnf
g&
xaczicy
 
 Wboblc cz Lyazyrc 7 7 Bfbdcfjc fb0 Ecybi KanriwAWE ?882%?838 }}}&zdi?:dnyrenee&gne
9&
 
Bacf cfm lbfblbacacfm emc lcrcmczcf wc eyfjn>c& cxcz o& abec g& cfbe;&
 
Bzn c fcwc bacabe fm lcrcmczcf& Eclbxnz! ecdcoc! cz ecacabe bzn fclcrcfb}cfm eczcrbl cfm mbabj&c&
zrifgd
o&
gdcffia
g&
oc
=&
 
Bzn c bwcfm cfnfm zyobm fc fcmjyrymznfm wc jcac}cfm ecaclbfm cfnfmzyobm&c&
myak 
o&
 wxrbfm
g&
gdcffia
4&
 
Bzn cfm wbeonan wc ecxc xcrc wc jbrilwnf&c&
gnexcww
o&
gnexcww rnwi
g&
ecmfizbg fnrzd2&
 
Bwcfm obanm fc bfwzryeifzn fc xcacmbfm fclczyrn wc
ecmfizbg fnrzd&
c&
gnexcww
o&
gnexcww rnwi
g&
xnbfz nk rikirifgi
38&
 
Bzn cfm oczccf wc xcmobobmc fm jbrilwnf&c&
ecmfizbg fnrzd
o&
gnexcww
g&
xnbfz nk rikirifgi
33&
 
Cfm xrnobfwcfm bzn c fcwc dbacmcfm%lcfayrcf fm Fimrnw&c& Xcac}cf o& Xcfc g& Gioy3?&
 
Cfm xrnobfwcfm bzn c fcw zbenm fm
Obgna Xifbfwyac
&c& Wcecr o& Ebfjnrn g& Ecwoczi37&
 
Bzn cfm xrnobfwcfm fcwc mbzfc fm Ondna cz Wcecr&c& Ebfjcfcn o& Fimrnw g& Aizi3:&
 
Lcrjbfca jbf cfm zc}cm wc jbrilwnfm bzn&c& xcfmyfcdbf o& xcfmcac}c g& xcfmczan39&
 
Fclclczyanfm bzn wc xcmocwc fm boc-z%bocfm ocmc fc eclblbzc wc ecxc&c&
jrc}bfm
o& wbeonan
g& gnexcww rnwi
Wcayfmmydbzcf cfm zcecfm wcmnz&3&
 
$Labec! Xcfcdnf" cfm zc}cm wc lcacmccf fm czenwxirc wc ecblabfmxcfcdnf&?&
 
$Blczanfm Yrb! Blccxcz fc Yrb" cfm yrb fm xcfcdnf lyfm wccf dcanw oynfm zcnfc yeyyacf&7&
 
$Labec! Xcfcdnf" cfm zc}cm wc lnfjbwnf fm czenwxirc wc aymcr n ridbnfwc eczcmca fc xcfcdnf&:&
 
$Iaiocwnf! Czenwxirc" cfm wcabl fc ec lbfcacecf wc labec fc zyeyzylnwc zccw fm bwcfm aymcr&9&
 
$Yfcfm Yrb! Blczanfm Yrb" cfm yrb fm xcfcdnf fc ec ecblabfm zcm%crc} cz}cacfm zbcl fc xcfcdnf fm zcm%yacf&;&
 
$Dcfmbfm Cebdcf! Dcfmbfm Dcocmcz" cfm yrwb fm dcfmbf fc fcmjcjcac fmyacf eyac Ecn dcfmmcfm Nlzyori&=&
 
$Dcfmbfm Cebdcf! Enfwnnf" cfm zc}cm wc wcabzcf cz ecmlclcwcayfmcz fc

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
Rona Casalla Ebalo added this note|
very helpful. thank you very much..
Marivic Bagaipo added this note|
thanks.
1 hundred reads
1 thousand reads
fuellemil liked this
When Punu Dakis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->