Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thoughts of Gandhiji on Language in Education

Thoughts of Gandhiji on Language in Education

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by Vikram Ghatge
Thoughts off gandhi on language n education
Thoughts off gandhi on language n education

More info:

Published by: Vikram Ghatge on Sep 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2009

pdf

text

original

 
MÉÆvɽþÒ xÉ´½þiÉÉ. ¨ÉÒ PÉ®úÉiÉSÉ ZÉ{ÉÉ]õ¬ÉxÉÆ{É®úEòÉ ½þÉä>ð ±ÉÉMɱÉÉä. JÉ®úÉäJÉ®ú ¨ÉÒ +ÊiɨÉÉxÉ´ÉSÉ ZÉɱÉÉä ½þÉäiÉÉä. <iÉEÆòSÉ EòÉªÉ ¨ÉÉZÉÉ ´Éä¹É½þÒ ¤Énù±ÉÚ ±ÉÉMɱÉÉ. ¨ÉÉZªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ VÉä PÉb÷iÉ ½þÉäiÉäiÉä EòɽþÒ ÊxÉ®úɳƠý xÉ´½þiÉÆ. iÉÉä +xÉÖ¦É´É ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò ½þÉäiÉÉ.|ɶÉɳäýiÉÒ±É {Éʽþ±ªÉÉ iÉÒxÉ ´É¹ÉÉÈiÉ ¨ÉÉZªÉÉ ºÉɨÉÉxªÉ YÉÉxÉÉiÉ ¡òÉ®úSÉ lÉÉäb÷Ò ¦É®ú {Éb÷±ÉÒ. Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ ºÉ´ÉÇ EòɽþÒ <ÆOÉVÉÒiÉ Ê¶ÉEòÉ´ÉÆ,ªÉÉSÉÒ iɪÉÉ®úÒ Eò®úhªÉÉiÉSÉ iÉÒ JÉSÉÔ {Éb÷±ÉÒ. |ɶÉɳýÉ ¨½þhÉVÉäºÉÉƺEÞ òÊiÉEò +ÉGò¨ÉhÉÉSªÉÉ VÉÉMÉÉ +ºÉiÉ. ºÉ¨ÉÉVÉɨÉvªÉä |ɺÉÉ®ú ´½þÉ´ÉÉ ÁÉEò®úiÉÉ iªÉÉ xɺÉiÉ.+ÉiÉÉ ´ÉÉR  ó¨ÉªÉÉʴɹɪÉÒ lÉÉäbä ÷ºÉä. +ɨ½þɱÉÉ <ÆOÉVÉÒ MÉt +ÉÊhÉ  {Ét ÁÉÆSÉÒ ÊEòiªÉäEò {ÉÖºiÉEÆò +ºÉiÉ. iÉÒ ºÉ´ÉÇ UôÉxÉ ½þÉäiÉÒ ªÉÉiÉ ¶ÉÆEòÉ xÉɽþÒ. {ÉhÉ iªÉÉ YÉÉxÉÉSÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úhªÉÉEò®úiÉÉ ËEò´ÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉSªÉÉ Vɴɳý VÉÉhªÉÉEò®úiÉÉ ¨É±ÉÉ EòɽþÒSÉ ={ɪÉÉäMÉ xɺÉä. ¨ÉÒ VÉäEòɽþÒ <ÆOÉVÉÒ MÉt +ÉÊhÉ {Ét ʶÉEò±ÉÉä iÉä VÉ®ú ʶÉEò±ÉÉä xɺÉiÉÉä iÉ®ú¡òÉ®ú ¨ÉÉä`ö¬É ¦ÉÉMªÉɱÉÉ ¨ÉÖEò±ÉÉä +ºÉiÉÉä, +ºÉÆ ¨ÉÉZªÉÉxÉÆ ¨½þhÉ´ÉiÉ xÉɽþÒ. =±É]õ {ÉIÉÒ, VÉ®ú iÉÒ ºÉÉiÉ +¨ÉÚ±ªÉ ´É¹ÉÈ ¨ÉÒ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ´É®ú |ɦÉÖi´É Ê¨É³ý´ÉhªÉÉiÉ +ÉÊhÉ MÉÊhÉiÉ, ¶ÉɺjÉ, ºÉƺEÞ òiÉ +ÉÊhÉ <iÉ®ú ʴɹɪɠMÉÖVÉ®úÉiÉÒiÉÚxÉ Ê¶ÉEòhªÉÉEò®úiÉÉ PÉɱɴɱÉÒ +ºÉiÉÒ iÉ®ú ¨ÉÒ +É{ɱªÉÉ YÉÉxÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ¨ÉÉZªÉÉ +ɺÉ{ÉɺÉSªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ÊxÉζSÉiÉ{ÉhÉÆ Eò°üxÉ  ù>ð ¶ÉEò±ÉÉä +ºÉiÉÉä. ¨ÉÒ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¦ÉɹÉÉ ºÉÆ{ÉzÉ Eäò±ÉÒ +ºÉiÉÒ. +ÉÊhÉ EòÉähÉÒ ºÉÉÆMÉÉ´ÉÆ, YÉÉxÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ºÉ´ÉªÉÒ¨ÉÖ³Æý+ÉÊhÉ näù¶É ´É ¨ÉÉiÉÞ¦ÉɹÉÉ ªÉÉÆSªÉɤÉþqù±ÉSªÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ |Éä¨ÉɨÉÖ³Æý ¨ÉÒ +ÊvÉEòSÉÉÆMɱÉÒ ºÉ¨ÉÉVɺÉä´ÉÉ Eò°ü ¶ÉEò±ÉÉä xɺÉiÉÉä?OÉVÉÒSÉÆËEò´ÉÉ iªÉÉiÉÒ±É ´ÉÉR  ó¨ÉªÉÉSÉƨɽþk´É ¨ÉÒ Eò¨ÉÒ ±ÉäJÉiÉÉä +ºÉÉ MÉè®úºÉ¨ÉVÉ EòÉähÉÒ Eò°üxÉ PÉä>ð xɪÉä. ½þÊ®úVÉxɨÉvÉÒ±É ¨ÉÉZÉÆʱÉJÉÉhÉ  ¨½þhÉVÉäOÉVÉÒ´É®úÒ±É ¨ÉÉZªÉÉ ±ÉÉä¦ÉÉSÉä{ÉÖ®úÉ´Éä+ɽä þiÉ. {ÉhÉ <ÆM±ÉÆb÷¨ÉvÉұɠ ½þ´ÉɨÉÉxÉ +ÉÊhÉ ºÉÞι]õºÉÉénùªÉÇÁÉÆSÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úɹ]Å õɱÉÉ VÉä´ÉføÉ ={ɪÉÉäMÉ  +ɽäþ iªÉÉSªÉÉ{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ={ɪÉÉäMÉ ÊiÉSªÉÉ ´ÉÉR  ó¨ÉªÉÒxÉ ºÉÉénùªÉÉÇSÉÉ  xÉɽþÒ. ¦ÉÉ®úiÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ +É{ɱªÉÉ º´ÉiÉ&SªÉÉSÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉiÉ +ÉÊhÉ ºÉÞ¹]õÒiÉ +ÉÊhÉ º´ÉiÉ&SªÉÉSÉ ´ÉÉR  ó¨ÉªÉÉiÉ ´½þɪɱÉÉ ½þ´ÉÉ. ¨ÉMÉ iÉÒ <ÆOÉVÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ, ºÉÞ¹]õÒ +ÉÊhÉ ´ÉÉÀªÉ ªÉÉƽÚþxÉ ÊxÉEÞò¹]õ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ ½þ®úEòiÉ xÉɽþÒ. +É{ÉhÉ +ÉÊhÉ +É{ɱÉÒ ¨ÉÖ±ÉƪÉÉÆSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ +É{ɱªÉÉ {É®Æú{É®ä úiÉSÉ ´½þɪɱÉÉ ½þ´ÉÉ. +É{ÉhÉ VÉ®ú =ºÉxÉÆ PÉä>ðxÉ +ɱÉÉä, iÉ®ú +É{ÉhÉ º´ÉiÉ&SÉÆSÉ  nùÉÊ®úpù¬ ´ÉÉfø´ÉÚ. +É{ÉhÉ {É®úEòÒªÉ +zÉÉ´É®ú ´ÉÉfÚø ¶ÉEòhÉÉ®ú xÉɽþÒ.®úɹ]ÅõÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ®úɹ]ÅõÉSªÉÉ ´ÉÉRÂó¨ÉªÉÒxÉ ºÉÆ{ÉkÉÒ´É®úSÉ +ÉÊhÉ ¦ÉɹÉÉÆiÉSÉ ´½þɪɱÉÉ ½þ´ÉÉ, +ºÉƨÉÉZÉƨ½þhÉhÉÆ+ɽäþ. ®ú´ÉÓpùÉÆSÉÒ +VÉÉäb÷ ÊxĘ́ÉiÉÒ  ºÉ¨ÉVÉhªÉÉEò®úiÉÉ ¨É±ÉÉ ¤ÉÆMÉɱÉÒ Ê¶ÉEòhªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ xÉɽþÒ. =iEÞò¹]õ¦ÉɹÉÉÆiÉ®úÉSªÉÉ ºÉÉÁÉxÉÆ iªÉÉ ¨ÉÒ ºÉ¨ÉVÉÚxÉ PÉä>ð ¶ÉEòiÉÉä ]õÉì±Éº]õÉìªÉSªÉÉ MÉÉä¹]õÒ ºÉ¨ÉVÉhªÉÉEò®úiÉÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨ÉÖ±ÉɨÉÖ±ÉÓxÉÒ ®úʶɪÉxÉ Ê¶ÉEòhªÉÉSÉÒ 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ +ÉÊhÉ ¦ÉɹÉÉ 
(½þÊ®úVÉxÉ ¨ÉvÉÒ±É ±ÉäJÉ : ¨ÉxÉÉä½þ®ú ®úÉ<DZÉEò®ú)¨É±ÉÉ ¨ÉÉZÉÉ º´ÉiÉ&SÉÉ +xÉÖ ¦É´É ºÉÉÆMÉÚ tÉ. ´ÉªÉÉSªÉÉ 12 ´É¹ÉÉÇ{ɪÉÈiÉ  ¨ÉÉZÉÆ ºÉ´ÉÇʶÉIÉhÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉÉiÉÞ¦ÉɹÉäiÉÚxÉ - MÉÖVÉ®úÉiÉÒiÉÚ xÉ ZÉɱÉÆ. iÉÉä{ɪÉÈiÉ  ¨ÉÒ lÉÉäbÆ÷ +ÆEòMÉÊhÉiÉ, <ÊiɽþÉºÉ +ÉÊhÉ ¦ÉÚMÉÉä±É ʶÉEò±ÉÉä. ¨ÉMÉ ¨ÉÒ |ɶÉɳäýiÉ |É´Éä¶É Eä ò±ÉÉ. {Éʽþ±ÉÒ iÉÒxÉ ´É¹ÉȨÉÉiÉÞ¦ÉɹÉÉ ½äþSÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ½þÉäiÉÆ. {ÉhÉ, ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ b÷ÉäCªÉÉÆiÉ <ÆOÉVÉÒ PÉֺɴÉhÉÆ ½þÉSÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆSÉÉ =qäù¶É +ºÉä. iªÉɨÉÖ ³Æý +ɨÉSªÉÉ ´Éä³ýÉiɱÉÉ +vªÉÉÇ{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ´Éä³ý <ÆOÉVÉÒ  ʶÉEòhªÉÉiÉ +ÉÊhÉ iªÉÉiÉÒ±É Ê´ÉÊIÉ{iÉ º{Éä˱ÉMÉ +ÉÊhÉ =SSÉÉ®ú ʶÉEòhªÉÉiÉ VÉÉ<Ç. VɺÉÆ Ê±É½þɪÉSÉÆ iɺÉÆSÉ ´ÉÉSÉɪÉSÉÆ xɺÉä. º{Éä˱ÉMÉ {ÉÉ`ö Eò®úhÉƨ½þhÉVÉä BEò ʴɱÉIÉhÉ |ɺÉÆMÉ +ºÉä. (+lÉÉÇiÉ iÉÉä ¨ÉÖqùÉ +ÉiÉÉ ¨É±ÉÉ ¨ÉÉÆb÷ɪÉSÉÉ xÉɽþÒ.) iÉ®úÒºÉÖrùÉ iÉÒxÉ ´É¹ÉÈ `öÒEò MÉä±ÉÒ.+ɨÉSÉÉ JÉ®úÉ Uô³ý ºÉÖ °ü ZÉɱÉÉiÉÉäSÉÉèlªÉÉ ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÚ xÉ. ºÉMɳäý EòɽþÒ <ÆOÉVÉÒiÉÚxÉ Ê¶ÉEòɪÉSÉÆ - ¦ÉÚʨÉiÉÒ, ¤ÉÒVÉMÉÊhÉiÉ, ®úºÉɪÉxÉ,JÉMÉÉä±É¶ÉɺjÉ, <ÊiɽþɺÉ, ¦ÉÚ MÉÉä±É. <ÆOÉVÉÒSÉÒ ºÉÖ±ÉiÉÉxɶÉɽþÒ <iÉEòÒ ½þÉäiÉÒ EòÒ ºÉƺEÞòiÉ +ÉÊhÉ {É̶ɪÉxɺÉÖrùÉ <ÆOÉVÉÒiÉÚxÉSÉ Ê¶ÉEòɪÉSÉÆ!MÉÖ VÉ®úÉiÉÒiÉÚxÉ xÉɽþÒ. VÉ®ú BJÉÉnùÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ º´ÉiÉ&±ÉÉ ºÉ¨ÉVÉhÉÉªÉÉ MÉÖ VÉ®úÉiÉÒiÉÚxÉ ¤ÉÉä±É±ÉÉ, iÉ®ú iªÉɱÉÉ Ê¶ÉIÉÉ ½þÉä! +ÉÊhÉ VÉ®ú BJÉÉnùÉ  ¨ÉÖ±ÉMÉÉ SÉÖEòÒSÉÆ <ÆÂOÉVÉÒ ¤ÉÉä±É±ÉÉ, =SSÉÉ®ú SÉÖEò±ÉÉ, iÉÉä EòÉªÉ ¤ÉÉä±ÉiÉÉä+ɽäþ iÉä Eò³ý±Éä xÉɽþÒ iÉ®úÒ½þÒ SÉɱÉä. ʶÉIÉEòÉxÉÆ iÉ®úÒ EòÉ ËSÉiÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ? iªÉÉSÉÆOÉVÉÒ iÉ®úÒ EÖò`Æ ö ÊxÉnùÉæ¹É +ºÉä? nÖùºÉ®Æ ú EòɽþÒ +ºÉÚ SÉ  ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒ. EòÉ®úhÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈ<iÉEòÒSÉ iªÉɱÉɽþÒ <ÆOÉVÉÒ {É®úEòÒSÉ ½þÉäiÉÒ. {ÉÊ®úhÉÉ¨É - MÉÉåvɳý! +ɨ½þÉ ¨ÉÖ ±ÉÉÆxÉÉ ÊEòiÉÒ iÉ®úÒ MÉÉä¹]õÒ iÉÉåb÷{ÉÉ`ö Eò®úÉ´ªÉÉ ±ÉÉMÉiÉ. iªÉɱÉÉ ÊEòiªÉäEò xÉÒ]õ ºÉ¨ÉVÉiɽþÒ xɺÉiÉ. ÊEòiªÉäEòiÉ®ú ¨ÉÖ ³ýÒSÉ ºÉ¨ÉVÉiÉ xɺÉiÉ. ¦ÉÚʨÉiÉÒʴɹɪÉÒ <ÆOÉVÉÒiÉ ¤ÉÉä±ÉhªÉÉEò®úiÉÉ VÉÒ vÉb÷{Éb÷ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉä, iªÉɨÉÖ ³Æ ý ¨ÉÉZÉÆ b÷Éä ò MÉ®úMÉ°ü ±ÉÉMÉä. {Éʽþ±ªÉÉ  {ÉÖ ºiÉEòÉiÉÒ±É 13 ´ªÉÉ |ɨÉäªÉÉ{ɪÉÈiÉ ªÉä<ÇiÉÉä¦ÉڠʨÉiÉÒ¤Éqù±É ¨É±ÉÉ EòÉb÷ÒSÉƽþÒ  YÉÉxÉ ZÉɱÉÆ xÉɽþÒ. +ÉÊhÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ¤Éqù±É |Éä¨É +ºÉÚxɽþÒ ¨É±ÉÉ ¦ÉÚʨÉiÉÒ-¤ÉÒVÉMÉÊhÉiÉÉiÉÒ±É ºÉÆYÉÉÆSÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ |ÉÊiɶɤnù +ÉVÉiÉÉMÉɪÉiÉ ¨ÉɽþÒiÉ xÉɽþÒiÉ, ½äþ½þÒ ¨É±ÉÉ Eò¤ÉÚ±É Eäò±ÉÆ {ÉÉʽþVÉä. +ÆEòMÉÊhÉiÉ, ¦ÉÚʨÉiÉÒ,¤ÉÒVÉMÉÊhÉiÉ, ®úºÉɪÉxÉ +ÉÊhÉ VªÉÉäÊiÉ¹É ÁÉ Ê´É¹ÉªÉÉÆSÉÆ VÉä YÉÉxÉ PÉähªÉɺɠ¨É±ÉÉ SÉÉ®ú ´É¹ÉÈ ±ÉÉMɱÉÒ iÉäSÉ VÉ®ú ¨ÉÒ MÉÖVÉ®úÉiÉÒiÉÚxÉ Ê¶ÉEò±ÉÉä +ºÉiÉÉäiÉ®ú BEòÉ ´É¹ÉÉÇiÉ Ê¨É³ý´ÉÚ ¶ÉEò±ÉÉä +ºÉiÉÉä, ½ä þ ¨É±ÉÉ +ÉiÉÉ Eò³ýiÉä+ɽäþ. ʴɹɪÉÉSÉÆYÉÉxÉ +ÊvÉEò ºÉÉä{ÉÆ +ÉÊhÉ º{ɹ]õ ZÉɱÉÆ +ºÉiÉÆ. ¨ÉÉZÉÆMÉÖ VÉ®úÉiÉÒSÉÆ ¶É¤nù¦ÉÉÆb÷É®ú +ÊvÉEò ºÉÆ{ÉzÉ ZÉɱÉÆ +ºÉiÉÆ. ¨ÉÉZªÉÉ ÁÉ YÉÉxÉÉSÉÉ ¨ÉÒ PÉ®úÉiÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò°ü ¶ÉEò±ÉÉä +ºÉiÉÉä. <ÆOÉVÉÒ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉxÉÆ ¨ÉÉZªÉÉiÉ +ÉÊhÉ PÉ®úÉiÉÒ±É ¨ÉÆb÷³ýÓ¨ÉvªÉäBEò +¦Éät iÉ]õ¤ÉÆnùÒ ÊxɨÉÉÇhÉ Eä ò±ÉÒ. EòÉ®úhÉ iÉÒ ¨ÉÆb÷³ýÒ <ÆOÉVÉÒ ¶ÉɳäýiÉ MÉä±ÉÒ xÉ´½þiÉÒ. ¨ÉÒ EòÉªÉ Eò®úÒ iÉä¨ÉÉZªÉÉ ´ÉÊb÷±ÉÉÆxÉÉ EòvÉÒSÉ Eò³ýiÉ xɺÉä. +ÉÊhÉ ¨É±ÉÉ ÊEòiÉÒ½þÒ VÉ®úÒ ´ÉÉ]õ±ÉÆ iÉ®úÒ ¨ÉÒ EòÉªÉ Ê¶ÉEòiÉ ½þÉäiÉÉä, ½äþ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ EòvÉÒSÉ ºÉÉÆMÉÚ ¶ÉEòiÉ xɺÉä. EòÉ®úhÉ, iÉäVÉ®úÒ ¤ÉÖÊrù¨ÉÉxÉ ½þÉäiÉä iÉ®úÒ iªÉÉÆxÉÉ <ÆOÉVÉÒSÉÉ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->