Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
matematica_5-8

matematica_5-8

Ratings: (0)|Views: 811 |Likes:
Published by Scoala59

More info:

Published by: Scoala59 on Sep 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educa
 ţ 
iei, cercet 
ă 
rii
 ş
i inov
ă 
rii nr.
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
I INOV
Ă
RIIPROGRAM
Ă
 
Ş
COLAR
Ă
 
MATEMATIC
Ă
 
CLASELE a V-a, a VI-a, a VII-a
ş
i a VIII-a
 Aprobat 
ă 
prin ordin al ministruluinr.________/__________
Bucure
ş
ti, 2009
 
 
 Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educa
 ţ 
iei, cercet 
ă 
rii
 ş
i inov
ă 
rii nr.  Matematic
ă 
 , clasele a V-a – a VIII-a
2
NOT
Ă
DE PREZENTARE
Actuala program
ă
 
ş
colar
ă
a fost elaborat
ă
din perspectiva trecerii de la modelul de proiectarecurricular
ă
centrat pe obiective la modelul centrat pe competen
ţ
e. Adoptarea acestui model de proiectarecurricular
ă
este determinat
ă
de necesitatea actualiz
ă
rii formatului
ş
i unitatea concep
ţ
iei programelor
ş
colare la nivelul înv
ăţă
mântului gimnazial
ş
i liceal. 
Programa
ş
colar
ă
 
este parte component
ă
a curriculumului
 
na
ţ
ional.
 
Aceasta reprezint
ă
documentul
ş
colar de tip reglator – instrument de lucru al profesorului – care stabile
ş
te, pentru fiecare disciplin
ă
, ofertaeduca
ţ
ional
ă
care urmeaz
ă
s
ă
fie realizat
ă
în perioada de timp alocat
ă
pentru un parcurs
ş
colar determinat. Programele
ş
colare pentru înv
ăţă
mântul gimnazial au urm
ă
toarele componente:
 
not
ă
de prezentare
 
competen
ţ
e generale
 
valori
ş
i atitudini
 
competen
ţ
e specifice
ş
i con
ţ
inuturi
 
sugestii metodologice.
 Nota de prezentare
a programei
ş
colare argumenteaz
ă
structura didactic
ă
adoptat
ă
 
ş
i sintetizeaz
ă
oserie de recomand
ă
ri considerate semnificative din punct de vedere al finalit
ăţ
ilor studierii disciplineirespective.
Competen
 ţ 
ele generale
reprezint
ă
un ansamblu structurat de cuno
ş
tin
ţ
e
ş
i deprinderi pe care
ş
i-lpropune s
ă
-l creeze
ş
i s
ă
-l dezvolte fiecare disciplin
ă
de studiu, pe întreaga perioad
ă
de
ş
colarizare.
Valorile
 ş
i atitudinile
orienteaz
ă
dimensiunile axiologic
ă
 
ş
i afectiv-atitudinal
ă
aferente form
ă
riipersonalit
ăţ
ii elevului din perspectiva fiec
ă
rei discipline. Realizarea lor concret
ă
deriv
ă
din activitateadidactic
ă
permanent
ă
a profesorului, constituind un element implicit al acesteia.
Competen
 ţ 
ele specifice
se formeaz
ă
pe parcursul unui an de studiu, sunt deduse din competen
ţ
elegenerale
ş
i sunt etape în formarea acestora.
Con
 ţ 
inuturile înv
ăţă
 rii
sunt mijloace prin care se urm
ă
re
ş
teformarea competen
ţ
elor specifice
ş
i, implicit, a competen
ţ
elor generale propuse. Ele sunt organizate tematic, înunit
ăţ
i de con
ţ
inut.
Sugestiile metodologice
propun modalit
ăţ
i de organizare a procesului de predare-înv
ăţ
are-evaluare.Exemplele de activit
ăţ
i de înv
ăţ
are sugereaz
ă
demersuri pe care le poate întreprinde profesorul pentruformarea competen
ţ
elor specifice.Prezentul document con
ţ
ine programa
ş
colar
ă
de
 MATEMATIC 
 Ă 
pentru clasele a V-a – a VIII-a
ş
i seadreseaz
ă
profesorilor care predau aceast
ă
disciplin
ă
în gimnaziu.Studiul matematicii în înv
ăţă
mântul gimnazial î 
ş
i propune s
ă
asigure pentru to
ţ
i elevii formarea unorcompeten
ţ
e legate de folosirea calculelor, algoritmilor sau a ra
ţ
ionamentelor matematice. Totodat
ă
, se urm
ă
re
ş
te con
ş
tientizarea faptului c
ă
matematica este o activitate de descriere
ş
i derezolvare a problemelor, folosind un limbaj unitar, aceasta f 
ă
când ca ea s
ă
fie o disciplin
ă
dinamic
ă
, strânslegat
ă
de societate prin relevan
ţ
a sa în cotidian
ş
i prin rolul s
ă
u în
ş
tiin
ţ
ele naturii, în
ş
tiin
ţ
ele economice, întehnologii, în
ş
tiin
ţ
ele sociale etc.Programele
ş
colare de matematic
ă
sunt concepute astfel încât s
ă
nu îngr
ă
deasc
ă
, prin concep
ţ
ie saumod de redactare, libertatea profesorului în proiectarea activit
ăţ
ilor didactice. În condi
ţ
iile realiz
ă
riicompeten
ţ
elor specifice (
ş
i, implicit, a competen
ţ
elor generale)
ş
i a parcurgerii integrale a con
ţ
inuturilorprogramelor, profesorul are posibilitatea:
 
s
ă
aleag
ă
succesiunea parcurgerii elementelor de con
ţ
inut (
ţ
inând îns
ă
cont de logica intern
ă
a
ş
tiin
ţ
ei);
 
s
ă
grupeze în diverse moduri elementele de con
ţ
inut în unit
ăţ
i de înv
ăţ
are, cu respectarea logiciiinterne de dezvoltare a conceptelor matematice;
 
s
ă
aleag
ă
sau s
ă
organizeze activit
ăţ
i de înv
ăţ
are adecvate condi
ţ
iilor concrete din clas
ă
.
 
 Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educa
 ţ 
iei, cercet 
ă 
rii
 ş
i inov
ă 
rii nr.  Matematic
ă 
 , clasele a V-a – a VIII-a
3
 Recomandarea Parlamentului European
 ş
i a Consiliului Uniunii Europene privind competen
 ţ 
ele-cheie din perspectiva înv
ăţă 
rii pe parcursul întregii vie
 ţ 
i
(2006/962/EC) contureaz
ă
, pentru absolven
ţ
ii înv
ăţă
mântului obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe opt domenii de competen
ţă
cheie:
Comunicare în limba matern
ă 
 Comunicare în limbi str 
ă 
ineCompeten
 ţ 
e matematice
 ş
i competen
 ţ 
e de baz
ă 
în
 ş
tiin
 ţ 
e
 ş
i tehnologieCompeten
 ţă 
digital
ă 
  A înv
ăţ 
a s
ă 
înve
 ţ 
iCompeten
 ţ 
e sociale
 ş
i civiceSpirit de ini
 ţ 
iativ
ă 
 
 ş
i antreprenoriat Sensibilizare
 ş
i exprimare cultural
ă 
 Competen
 ţ 
ele cheie
sunt definite ca ansambluri de cuno
ş
tin
ţ
e, deprinderi
ş
i atitudini care trebuiedobândite, respectiv formate elevilor în cadrul acestui proces
ş
i de care fiecare elev are nevoie pentru împlinirea
ş
i dezvoltarea personal
ă
, pentru cet
ăţ
enia activ
ă
, pentru incluziune social
ă
 
ş
i pentru angajare pepia
ţ
a muncii. Structurarea acestor competen
ţ
e-cheie vizeaz
ă
atât unele domenii
ş
tiin
ţ
ifice, precum
ş
iaspecte inter-
ş
i transdisciplinare, realizabile prin efortul mai multor arii curriculare.Aceste competen
ţ
e cheie r
ă
spund obiectivelor asumate pentru dezvoltarea sistemelor educa
ţ
ionale
ş
ide formare profesional
ă
în Uniunea European
ă
 
ş
i, ca urmare, stau la baza stabilirii curriculumului pentrueduca
ţ
ia de baz
ă
.Pornind de la premisa c
ă
în demersul de proiectare curricular
ă
conceptul de competen
ţă
aresemnifica
ţ
ia unui „organizator”, actuala program
ă
 
ş
colar
ă
valorizeaz
ă
competen
ţ
ele cheie europene prin:formularea competen
ţ
elor generale
ş
i selectarea seturilor de valori
ş
i atitudini; organizarea elementelor decon
ţ
inut
ş
i corelarea acestora cu competen
ţ
ele specifice; elaborarea sugestiilor metodologice.Dintre competen
ţ
ele cheie europene, programa
ş
colar
ă
pentru matematic
ă
vizeaz
ă
direct
Competen
 ţ 
ematematice
 ş
i competen
 ţ 
e de baz
ă 
în
 ş
tiin
 ţ 
e
 ş
i tehnologii
 
ş
i indirect asigur
ă
transferabilitatea tuturorcelorlalte competen
ţ
e cheie, prin deschiderea c
ă
tre abord
ă
ri interdisciplinare
ş
i transdisciplinare.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Alexandra Bogdan liked this
mydodolydo liked this
Dana Sander liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->