Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
educatie_plastica_5_6

educatie_plastica_5_6

Ratings: (0)|Views: 447 |Likes:
Published by Scoala59

More info:

Published by: Scoala59 on Sep 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
Anexa nr. la ordinul ministrului educa
ţ
iei, cercet
ă
rii
ş
i inov
ă
rii nr.
duca
 ţ 
ie plastic
ă 
clasele aV- a – aVI- a
 1
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
I INOV
Ă
RII
 PROGRAME
 Ş 
COLARE
EDUCA
Ţ
IE PLASTIC
Ă
 
CLASELE A V-A - A VI-A
 Aprobate prin ordin al ministrului Nr. _______/ ________
Bucure
ş
ti, 2009
 
 
Anexa nr. la ordinul ministrului educa
ţ
iei, cercet
ă
rii
ş
i inov
ă
rii nr.
duca
 ţ 
ie plastic
ă 
clasele aV- a – aVI- a
 2
NOT
Ă
DE PREZENTARE
Evolu
ţ
ia societ
ăţ
ii contemporane face apel în mod constant la virtu
ţ
ile formative ale educa
ţ
iei prin
ş
coal
ă
 
ş
i, între diferitele arii curriculare, artele vizuale în cazul curriculumului de fa
ţă
constituie undomeniu privilegiat de formare a unor atitudini proprii în fa
ţ
a operei de art
ă
în paralel cu formarea la elevide deprinderi pentru a exprima un limbaj specific.Prin statutul s
ă
u, obiectul de studiu
educa
 ţ 
ie plastic
ă 
promoveaz
ă 
cultivarea sensibilit 
ăţ 
ii, adisponibilit 
ăţ 
ilor creative individuale în scopul comunic
ă 
rii cu
 ş
i prin art 
ă 
 
 ş
i creaz
ă 
premisele unuitransfer c
ă 
tre celelalte discipline
 ş
i în via
 ţ 
a social
ă 
.Subliniem faptul c
ă 
o mare parte din con
 ţ 
inuturile ce vor fi predate pe parcursul întregului ciclucum ar fi unele teorii despre form
ă 
 
 ş
i culoare, despre contrastele cromatice, despre dominante
 ş
.a.,sistematizate
 ş
i structurate ca atare, se datoreaz
ă 
contribu
 ţ 
iei unor arti
 ş
ti
 ş
i teoreticieni conecta
 ţ 
i lami
 ş
carea artistic
ă 
a
Ş 
colii de la Bauhaus, adic
ă 
secolul al XIX lea
 ş
i prima parte a secolului al XX lea..
.Educa
ţ
ia plastic
ă
favorizeaz
ă
dezvoltarea creativit
ăţ
ii în contextul obiectului de studiu
ş
i creeaz
ă
 premisele transferului acesteia la celelalte discipline
ş
i în via
ţ
a social
ă
.Actualul curriculum prezint
ă
urm
ă
toarele caracteristici:
este centrat pe ra
ţ
ionalizarea activit
ăţ
ilor de înv
ăţ
are, în func
ţ
ie de competen
ţ
ele genrale
ş
ide competen
ţ
ele specifice
;con
ţ
inutul valoric este predominant;este adaptat la posibilit
ăţ
ile de asimilare ale elevilor;este cu prec
ă
dere intuitiv
ş
i formativ;propune activit
ăţ
i didactice diversificate în func
ţ
ie de interesele
ş
i de posibilit
ăţ
ile elevilor.
În acest context, structura actualului curriculum cuprinde:competen
ţ
e generale, valori
ş
i atitudini,urm
ă
rite pe parcursul
 întregii etape de
ş
colaritate obligatorie, competen
ţ
e specifice, exemple de activit
ăţ
i /con
ţ
inuturi,
sugestii pentru repertoriul de cântece, sugestii pentru audi
ţ
ii muzicale proiectate pentrufiecare clas
ă
,
standarde curriculare de performan
ţă
.Dat
ă
fiind plaja orar
ă
prev
ă
zut
ă
în planul cadru (1-2 ore pentru clasele a V-a - a VII-a
ş
i 1/2 -1 or
ă
 
pentru clasa a VIII-a), curriculum-ul con
ţ
ine atât competen
ţ
e specifice
ş
i con
ţ
inuturi obligatorii, care
apar
ţ
in curriculum-ului nucleu, cât
ş
i altele, la decizia
ş
colii, care devin obligatorii atunci când se opteaz
ă
 
pentru curriculum extins (2 ore pe s
ă
pt
ă
mân
ă
la clasele a V-a - a VII-a
ş
i 1 or
ă
pe s
ă
pt
ă
mân
ă
la clasa a
VIII-a). Acestea din urm
ă
sunt marcate cu asterisc
ş
i nu fac obiectul evalu
ă
rilor na
ţ
ionale.
 
 
Anexa nr. la ordinul ministrului educa
ţ
iei, cercet
ă
rii
ş
i inov
ă
rii nr.
duca
 ţ 
ie plastic
ă 
clasele aV- a – aVI- a
 3
COMPETEN
Ţ
E GENERALE
1.
 
Dezvoltarea capacit
ăţ
ii de exprimare plastic
ă
utilizând materiale, instrumente
ş
i tehnici variate2.
 
Dezvoltarea sensibilit
ăţ
ii, a imagina
ţ
iei
ş
i a creativit
ăţ
ii artistice3.
 
Cunoa
ş
terea
ş
i utilizarea elementelor de limbaj plastic4.
 
Dezvoltarea capacit
ăţ
ii de receptare a mesajului vizual-artistic
VALORI
Ş
I ATITUDINI
o
 
Manifestarea interesului pentru cunoa
ş
terea
ş
i interpretarea operelor de art
ă
plastic
ă
 
ş
i decorativ
ă
.
o
 
Manifestarea ini
ţ
iativei în aprecierea critic
ă
a operei de art
ă
, compararea propriului punct de vedere cu p
ă
rercelorlal
ţ
i. Evaluare
ş
i autoevaluare.
o
 
Motiva
ţ
ia pentru ocrotirea
ş
i punerea în valoare a patrimoniului artistic na
ţ
ional
ş
i universal.
o
 
Disponibilitatea pentru cultivarea capacit
ăţ
ilor estetice ca fundament pentru participarea la via
ţ
a cultural
ă
.
o
 
În
ţ
elegerea
ş
i aprecierea diverselor forme de expresii din patrimoniul artelor plastice universale.
CLASA A V-A
COMPETEN
Ţ
E SPECIFICE
Ş
I EXEMPLE DE ACTIVIT
ĂŢ
I/CON
Ţ
INUTURI
1.
 
 Dezvoltarea capacit
ăţ 
ii de exprimare plastic
ă
utilizând materiale, instrumente
 ş
i tehnici
variate
Competen
ţ
e specifice
1.1
utilizarea adecvat
ă
a materialelor
ş
i
instrumentelor de lucru1.2
identificarea grupelor de culori dincercul
cromatic
 
Exemple de activit
ăţ
i/ con
ţ
inuturi
 
 
exerci
ţ
ii de folosire a diferitelor materiale de
lucru, specifice diverselor domenii ale artelor
plastice;
 
 
exerci
ţ
ii de recunoa
ş
tere, atât pe plan
ş
e
didactice, cât
ş
i pe reproduceri de art
ă
, a culorilor
ş
ia grupelor de culori;
 
 
exerci
ţ
ii de ob
ţ
inere a nuan
ţ
elor spre una dintre
culorile vecine în steaua culorilor;
 
 
compozi
ţ
ii aplicative, folosind nuan
ţ
e ale
culorilor calde sau reci.
 2.
 
 Dezvoltarea sensibilit
ăţ 
ii, a imagina
 ţ 
iei
 ş
i a creativit
ăţ 
ii artistice
Competen
ţ
e specifice Exemple de activit
ăţ
i /con
ţ
inuturi

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Razvan Juretcu liked this
dragomir claudia liked this
lauryta2005ro liked this
veer759217 liked this
Atticia liked this
Marius Vatamanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->