Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
49Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kurs o Cudima - Kompletno

Kurs o Cudima - Kompletno

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,739|Likes:
Published by celestina64

More info:

Published by: celestina64 on Sep 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2015

pdf

text

original

 
1
 O "KURSU O ^UDIMA"ZA[TO "KURS O ^UDIMA"?Da bismo videli {ta je dovelo do pojave KURSA O ^UDIMA, prethodno treba da pogledamo {ta je to {to ga je u~inilo neophodnim. Postoji jedan Ve~ni Zakon koji ka`e da se potreba morazadovoljiti. Tako i sam KURS nije ne{to hirovito {to je neko, eto, tek tako napisao. To je Bo`ijidar Svom Sinu. Mi moramo videti njegovu va`nost. Kad pristupi{ ne~emu {to je bezgrani~no, ti mupristupa{ sa po{tovanjem - prijem~iv i smiren - a ne sa znanjem. Negde, duboko u svakom od nas,mora da se pojavio jedan ogroman vapaj za ne~im {to je izvan domena onoga {to je ve} napisanou svetim knjigama - za ne~im {to bi bilo direktno, tako da se odmah mo`e shvatiti. Najve}i deosvetih spisa u svetu prevo|en je i tuma~en. A kada do|e do tuma~enja, odmah se ume{a ljudskamisao koja pripada relativnom znanju. A ipak u svakom od nas postoji ~e`nja da se spozna Bog,da se spozna istina, da se spozna mir, da se spozna ljubav - sve ono {to nije dostupno svesnomumu.Mi menjamo vezanost za ljubav, unapred stvoreno mi{ljenje i verovanje za istinu, zadovoljstvo zaradost. I te{ko da je iko iza{ao izvan domena tih zamena. Svaki ~ovek misli da voli, da zna {ta jeistina. Mi smo tako uvereni u vezi sa svojim unapred stvorenim mi{ljenjima i svojim ose}anjima -pa ~ak i u vezi sa svojim ograni~enjima. Ali mi ka`emo da izvan domena na{ih unapred stvorenihmi{ljenja i na{ih ose}anja postoji i ~e`nja da se spozna istina, da se spozna realno, da se spoznabezvremenost na{eg bi}a. Ta nas je `udnja vodila vekovima. Ta je ~e`nja postojala i pre Bude, ipre Isusa, i pre Mojsija, i pre Muhameda. Ta se ~e`nja javlja u trenutku kad se odvajam od Boga.A to stanje odvojenosti je jedino stanje koje poznajem tokom celog svog `ivota.Odvojenost.To je razlog {to postoji ~e`nja za celovito{}u i sveto{}u. Ako sam celovit, sve su stvari re{ene, sve je re{eno. Odvojenost mora uvek imati potrebu za mirom, celovito{}u, za zadovoljstvom. Sve dokpostoji odvojenost, postoja}e i ~e`nja. Ta ~e`nja u svakom od nas je ono {to je proizvelo KURS O^UDIMA. Nikada se nije pojavio sveti spis ovakve vrste. On je na engleskom - na najrazvijenijemengleskom jeziku koji }ete bilo gde sresti. Pod ovim mislim da je taj engleski jezik precizan, ta~an.On defini{e svaku re~. On nije dvosmislen i ne upotrebljava ni jednu jedinu re~ koja nije ~injenica.Zato, on ne propoveda, on samo iznosi ~injenicu.KURS O ^UDIMA uspostavlja direktni kontakt sa ~ovekom. On se bavi pitanjima s kojima semoramo suo~iti u nama samima. A to je stvar koju je ~ove~anstvo dosledno izbegavalo vekovima.Mo`emo uvek ~itati o `ivotima drugih ljudi. Ali nam ne treba Mojsije da do|e i da ponovorazdvoji more. Zato {to se KURS bavi na{im problemima, a ne pro{lo{}u, mi moramo tu pro{lostukloniti. Ova jasno}a - ovo Apsolutno Bo`ije Znanje mo`e se primiti jedino u sada{njosti. Kad smou sada{njosti, tad smo istiniti sami prema sebi i tek onda mo`emo primiti ono {to nam dolazi odApsoluta. Tada smo slobodni od svog na{eg znanja, zato {to onda pro{lost ne mo`e u}i. Kadapro{lost ne mo`e u}i, onda si svetlost samom sebi. A to je stanje koje se mo`e nazvati religioznim.Kad si u sada{njosti, {ta god da je neko rekao u pro{losti, sada vi{e ne va`i. Kada je Isus rekao"Ja i moj Otac smo jedno" (Jovan 10:30), to je bila Njegova istina u to vreme, a nije tvoja kad jeti sada izgovori{. Ako ka`e{, "Ja i moj Otac smo jedno" - zar nije to la`? To su samo re~iograni~ene na mozak. Neophodno nam je da razumemo {ta je ljudski mozak i {ta on radi. Ljudskimozak je fizi~ki. U njemu je zapisano sve {to se jednom pojedincu dogodilo, sve {to je tajpojedinac do`iveo i nau~io. On je skladi{te. On ne zna ni{ta drugo, osim onoga {to je u njega bilostavljeno. Tako je on ograni~en na ono {to zna. To je ono {to se zove ljudski mozak. Onfunkcioni{e sli~no kompjuteru - {ta se u njega stavi, to iz njega i iza|e. Kao {to je poznato,ljudsko bi}e je danas drugorazredni kompjuter, redukovan ni na {ta drugo do na zaposlenje. To jetragi~no.
 
2
 Mi postavljamo osnovu, tako da zaista mo`e{ postati svestan ~e`nje unutar samog sebe zaKURSOM O ^UDIMA, direktnom Bo`ijom re~ju. Mo`emo li do}i do tok intenziteta, tako dapostane{ svestan svoje `elje da se izvu~e{ iz ove zbrke zvane znanje, koja je zapravo predrasuda,da `eli{ da se ponovo rodi{, da o`ivi{, da vaskrsne{, da `eli{ spoznati Apsolut - ne unapredstvorena mi{ljenja, ve} ba{ Apsolut. Ljubav je Apsolut. Mozak je ne mo`e spoznati i kompjuter jene mo`e spoznati. Ti, kao pojedinac, ima{ odgovornost da bude{ mudar i da se ne da{ zavesti. Tisi Bo`ije dete, stvorenje koje je jasno}a stvorila. Nemoj nikada podcenjivati svoj potencijal. Sistemise uvek raspadaju. Bilo da su rimski ili gr~ki ili britanski - sistemi nikada ne uspevaju. Napoleonisu dolazili i odlazili, a tako|e i Hitleri i carevi. Oni nisu trajni. Ali ljudsko bi}e jeste. Mudracnikada ne gubi poverenje u ljudsko bi}e i nikada ne veruje sistemima. Nije bitno pod kakvimimenom sistem postoji - na kraju se svi oni pokvare. To je rezultat delovanja vremena na stvari -vreme korodira sve, obara sve i kvari sve. ^ak i ako sistem dobro zapo~ne, daj mu vremena i on}e po~eti da se raspada. Svugde je to tako. ^ove~anstvo danas obo`ava bespomo}nost. A ubespomo}nosti nema ni~ega religioznog. Reci mi ko danas nije bespomo}an i ko nije zavisan onekom drugom. Gde postoji zavisnost, tu nema pravog odnosa. Odnos se nalazi na nivou samog`ivota, a ne na nivou koncepata i ideja. Dati va`nost sistemima, dogmama i ideologijama zna~iignorisati vlastitu va`nost. Ti si daleko izvan domena svih njih i daleko si ve}i od svih njih. Ti sive~an, a oni nisu. Kada ljudi zavaraju ljude i navedu ih da veruju u sistem, mo`e{ odmah da vidi{kraj tog sistema. U svojoj 19 godini, Ralf Valdo Emerson, vide}i pronalazak lokomotive, rekao jeda je seme razaranja uro|eno tom napretku. Da li smo sposobni da to uo~imo, ili }emo nastaviti daunapre|ujemo taj takozvani progres? I Linkoln nas je upozoravao. Rekao je da prosperitet pora|atirane. Da li mo`emo ovo ~uti? Ako bismo to mogli, to bi revolucionisalo na{e `ivote. Moramodo}i do mudrosti da bismo se izvukli iz zbrke u kojoj smo sada. Drogirani smo, ali jo{ uvek idemodalje. Gde je na{a nezavisnost? Gde je na{a individualnost? Niko nije stvarna individua zato {tonama svima vladaju strah i nesigurnost. Imamo samo jedan mozak i svi smo objekti njegovoguslovljavanja. Strah nije kineski. Niti je bes indijski. Niti je nesigurnost ameri~ka. Iako ih je sve~ovek napravio. Jednom kad si u strahu, bilo da si Indijac, Kinez ili Amerikanac, uvek }e{ sepona{ati na isti na~in. Da bi bio individua, mora{ se osloboditi straha. Mora{ imati druga~ijegledanje na `ivot. Kako mo`e{ re}i da si individua, kad si `rtva straha, nesigurnosti, besa, pohlepe,ljubomore i svega ostalog? Zavaravali smo se. Vreme je da se probudimo! Ali, da li si to mo`emopriu{titi? Za to je potrebna mudrost. Mudrost je retka. Ona zahteva petlju. Ona zahteva ose}ajdostojanstva, odgovornosti. Mudrost je sposobnost da se ka`e "ne", sposobnost da se ne reaguje.Mudrost je tvoja vlastita ljubav, tvoje vlastito bu|enje. Ona se rascvetava u tebi. Kada si samudro{}u, onda zna{ da si svet.A svetac ne pla{i svet. Sveci ni{ta ne organizuju, niti promovi{u bilo kakav sistem verovanja. Onipostaju ljudski i njihovu svetlost je nemogu}e sakriti. Uvek je novo {to oni rade, zato {to je topro{irenje Izvora `ivota, a nije odvojeno od @ivota. Kada nisi povezan u odnos, onda si izolovan.Tada ti je potrebno zaposlenje da bi mogao `iveti i sve ostale vrste podra`aja da bi mogao da `ivi{sam sa sobom - pivo, cigarete, televizija, magazini. Sve. Da bi zaboravio na samog sebe. Samo dase ne bi slu~ajno suo~io sa samim sobom. Stalni nemir. Vekovima je ~ovek mislio da }e biti sretanako ne bude siroma{an. A danas smo bogati, a uz to bogatstvo ide i vi{e psihosomatskih bolesti,vi{e silovanja, vi{e ubistava, vi{e samoubistava nego u bilo koje poznato nam vreme. Kud subrakovi oti{li? Kud je nestalo po{tovanje dece prema roditeljima? A mi jo{ i dalje verujemo usvoje iluzije? Mislimo da }e nam {kolovanje pobolj{ati sudbinu: mo`da se sva `ivotna beda isastoji u tome {to nismo {kolovani. I tako se ~ovek {koluje. Ali jo{ uvek nema mudrosti. Postajemobogati, jo{ uvek nema mudrosti. [kolovanost i bogatstvo postali su sredstva za dalje propadanje.Vidi{ li to? Vi{e ratova, vi{e mr`nje, vi{e propagande, vi{e nemira, vi{e smu{enosti. Nemir,rastre{enost. Smu{enost. @ivot je postao prepu{tanje u`icima: rad, sli~no ma{ini, od 9 do 17 zanekog drugog, sveden ni na {ta drugo osim navike i rutine. I planiramo pun udar, naglava~ke,totalno uni{tenje. To je ~injenica. [kolovanost bez mudrosti je samo-razorno.Postoji svet koji je stvorio ~ovek i svet koji je stvorio Bog. @ivimo u svetu koji je stvorio ~ovek.Svet koji je Bog stvorio zahteva mudrost. Nije bitno da li si filozof ili seljak. Mudrost jeneophodna da bi se spoznao svet koji je Bog stvorio. Kad bude{ uspostavio odnos sa ovim svetom,
 
3
istovremeno time koristi{ i njegove energije i mudrost. A onda spoznaje{ i vlastito dostojanstvo ivlastitu svetost. A sada poznaje{ svoje ve{tine, svoju nesigurnost i svoj strah da ne izgubi{zaposlenje. A onda pomislimo: "Hm, mo`da religije i mogu pomo}i". Ni religije ne poma`u - nikabala, ni joga, ni BAGAVAD GITA, ni BIBLIJA. Zato {to mislimo da }emo u~enjem.... Hm, recimi {ta si nau~io? Mo`e{ li nau~iti mudrost? Mo`e{ li nau~iti da se oslobodi{ straha? Mo`e{pro~itati o Mojsiju sve {to `eli{, o Iliji ili Danilu. Mo`e{ pro~itati KURAN i mo`e{ pro~itatiVEDE ali tvoje ~itanje samo je aktivnost mozga. Mo`e{ ih nau~iti napamet, postati profesor,sve{tenik. A na kraju ne}e{ biti ni{ta drugo do profesionalac.Svetac nije profesionalac. Nikad on nije u svetili{tima u kojima ~oveka indoktriniraju jednim"izmom" za drugim. Kako mo`e{ `iveti u razdrobljenom svetu? Da li mo`e{ biti istovremeno isvetac i hri{}anin? Mo`e{ li biti svetac i istovremeno hinduist? Mo`e{ li biti svetac, a istovremenoostati musliman? Zahvalan si da je tvoja dosada{nja konfesija poslu`ila svrsi. Iza{ao si iz nje.Postao si univerzalan. Tek tada mo`e{ osloba|ati ~oveka od njegovih predrasuda, od njegovihkonflikata. Govori{ o celovitosti, zato {to si i sam postigao celovitost. I tako vidimo religije nepoma`u, bogatstvo ne poma`e, obrazovanje ne poma`e. Tako|e ni sve politi~ke dogme. ^ovek jeporobljeniji nego ikada ranije. Ali sada se ~udo dogodilo, posle tolikih vekova. Pravo ~udo. Inekako, mo`e{ li to i zamisliti, mi vi{e ne mo`emo ni da prepoznamo ~udo. Toliko nas je rutinazamorila. Tako smo obrazovani - preko glave - da smo izgubili nevinost! Izgubili smo ti{inu! Nepoznajemo unutra{nju smirenost. Na{e tzv. znanje postalo je na{e ropstvo. I to znanje ne poznajerealnost. Ono zna imena zvezda, metala, drve}a i `ivotinja, ali ono ne poznaje `ivot. I tako sedogodi ~udo. Do|e KURS O ^UDIMA.On nam ka`e da je u~enje neefikasno, i religije, i bogatstvo - ni jedna od tih stvari nije delotvorna.Za{to? Zato {to je jedina delotvorna stvar - primena onog {to se nau~ilo - ono {to nedostaje jesteprimena. I tako politi~ar pri~a O ne~emu, ali niko to ne primenjuje. Politi~ari pri~aju o miru, apripremaju rat. Reci mi koji od njih to ne radi. Da ne radi, ne bi bio u igri. Danas niko ne binominovao Linkolna za predsedni~kog kandidata. On bi odbio da potkre{e svoju bradu i daizglanca cipele i obu~e odelo koje mu preporu~i Medison Avenija. On bi bio ~ovek od uverenjakoji ne pravi kompromise, koji ima svoj glas. I niko ga ne bi slu{ao. ^ovek sli~an Linkolnu po~eobi da ti uklanja iluzije. Da li bi? Da bi ti pomogao, po~eo bi da uklanja - da pravi malo prostora -da bi te oslobodio ropstva. Ali ti ne `eli{ da se odrekne{ svog sistema verovanja. I to je svugdeisto. Ne govorim o odre|enoj zemlji ili narodu. Govorim o tome kako je svugde u svetu. Govorimo ~oveku - ljudskom bi}u. Kako su ga indoktrinirali, bilo u ^ileu, Kini ili Indiji. Nije bitno gde.Ukoliko nisi deo klana, u nevolji si. A mase jednostavno slede, zato {to nemaju svog vlastitoguma. Da bi imao um, mora{ imati mudrost. Tada se ne uklapa{ u sistem. Ima{ svoje vlastite izvorei ono {to radi{ je novo. A onda }e{ ceniti KURS O ^UDIMA zato {to on po~inje sa uklanjanjem.On ni{ta ne promovi{e.KURS O ^UDIMA nam govori istinu. I ~ovek se pita za{to, posle toliko hiljada i hiljada godina,treba da do|e jedan KURS da bi nam rekao istinu. Jesi li ikada o tome mislio? Mo`e{ ~itatiBIBLIJU, TALMUD, KURAN i [ASTRE. Svi ovi sveti spisi su vrlo inspirativni i vrlo istiniti, aliKURS je taj koji nam govori istinu tako da je razumemo. Prorok za prorokom je dolazio svetu.U~ili su velike stvari i mi ih obo`avamo, po{tujemo i odajemo im po~ast. Ali, oni su uvek ti koji~ine te velike stvari, da tako ka`emo. Mi ostali ponovo se gubimo u potrazi za zadovoljenjem isigurno{}u, uhva}eni u svoje predrasude i aktivnost fizi~kih ~ula. KURS O ^UDIMA n a m adaje klju~eve da prevladamo svet. On nema nikakve simbologije. To je fenomenalno. To je slede}ikorak koji treba da se napravi. Onaj Koji je prevladao svet morao je da prona|e na~in da i namapomogne da u~inimo to isto. To je sli~no dr`anju brata za ruku i njegovo vo|enje ka oslobo|enjuod ovoga sveta. Kakva smo mi blagoslovena generacija. To se desilo u na{e vreme, a kako mimalo o tome znamo. U svim svojim eonima `ivota, izabrali smo da se ba{ sada rodimo da bismobili u ovoj blagoslovenoj generaciji koja mo`e spoznati istinu. Samo ako imamo u{i da bismo ~uli.^udo je da takva stvar mo`e postojati. Koliko samo sami sebe li{avamo zbog nedostatkasposobnosti da razlikujemo i da cenimo prave vrednosti. To li~i na neku vrstu paralize, ta ~injenicada se ne mo`emo uzdi}i i ceniti ono {to je zaista vredno. Tako smo daleko od zahvalnosti. KURSO ^UDIMA nema imena autora. Neko nam je darovao KURS. Taj se neko izdigao do stanja na

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
Snjezana Sredojevic liked this
Suzana Stojanovic liked this
draga_banks liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Dalibor Stanojkovic liked this
Mirza Puzic liked this
Ella A. liked this
Ella A. liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->