Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao an Dia Li 8 Tron Bo

Giao an Dia Li 8 Tron Bo

Ratings:
(0)
|Views: 1,425|Likes:
Published by truongkt_sla

More info:

Published by: truongkt_sla on Sep 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2010

pdf

text

original

 
Phaàn 1: THIEÂN NHIEÂN – CON NGÖÔØI ÔÛ CAÙCCHAÂU LUÏC (tt)CH
 
ƯƠ 
NG XI- CHAÂU AÙTieát 1- Baøi 1: TRÍ ÑÒA LYÙ – ÑÒA HÌNH VKHOAÙNG SAÛN
I/ Muïc tieâu baøi hoïc:
Sau baøi hoïc hs caàn ñaït nhöõng yeâucaàu sau:
1.Kieán thöùc:
-Hieåu roõ ñaëc ñieåm ñòa lyù, kích thöôùc, ñaëc ñieåm ñòa hìnhvaø khoaùng saûn cuûa chaâu AÙ.
2.Kyõ naêng:
-Phaùt trieån caùc kyõ naêng ñoïc, phaân tích vaø so saùnh caùcñoái töôïng treân löôïc ñoà.
II/Ph
ương tiện dạy học:
-Ñoà duøng daïy hoïc cuûa thaày :Löôïc ñoà vò trí ñòa lyù chaâu aùtreân Ñòa caàu, baûn ñoà ñòa hình, khoaùng saûn vaø soâng hoàchaâu AÙ-Tö lieäu hoïc taäp cuûa troø :saùch giaùo khoa vaø phieáu hoïctaäp:PHIEÁU HOÏC TAÄP (1)
III/ Tieán trình baøi daïy:1-
Ổn định:
2-
Kiểm tra bài cũ:
3-Baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung caàn daït 
Hoaït ñoäng 1: hoaït ñoäng laømvieäc caù nhaân.GV yeâu caàu :HS quan saùt hình 1.1 ,Hoûi :
-
Ñieåm cöïc Baéc vaø cöïc Namphn ñaát lin cuchuAÙ naèm treân nhöõng vó ñoäñiaï lyù naøo ?
-
Chieàu daøi töø ñieåm cöïcBaéc ñeán ñim ïc Nam ,chieàu roäng töø bôø Taây sangbôø Ñoâng nôi laõnh thoå môûroäng nhaát laø bao nhieâukm ?
-
Dieän tích phaàn ñaát lin1/ Vò trí ñòa lyù vaø kíchthöôùc cuaû chaâu luïc :
1
 
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung caàn daït 
roäng bao nhieâu km
2
? Neáutính caû dieän tích caùc ñaûophuï thuoäc thì roäng baonhieâu km
2
? Chaâu AÙ tieápgiaùp vôùi caùc ñaïi döông vaøcaùc chaâu luïc naøo ?
-
 Töø nhöõng ñaëc ñim ñaõneâu , em coù nhaän xeùt gìveà ñòa tri ñòa lyù vaø kíchthöôùc cuaû chaâu AÙ ?Döïa vaøo keát quaû ñaõ neâu vaønhaän xeùt cuaû HS , GV chuaånxaùc kieán thöùc , HS ghi baøi
Vôùi vò trí vaø kích thöôùc cuûachaâu AÙ maø caùc em vöøanhaän bieát , haõy cho bieát aûnhhöôûng cuûa vò trí vaø kíchthöôùc laõnh thoå ñeán khí haäucuûa chaâu luïc ?Höôùng daãn hoïc sinh hieåuñöôïc vò trí vaø kích thöôùc laømkhí haäu ña daïng :+ Coù nhieàu ñôùi khí haäu+Trong moãi ñôùi coù khí haäuluïc ñòa ñaïi döông .Kt lun : trí ,kích thöôùclaõnh thoå laøm töï nhieân chaâuAÙ phaùt trieån ña daïng ..Hoaït ñoäng 2 ( 25 ph ) toå chöùcthaûo luaän nhoùm.HS quan saùt hình 1.2 Yeâu caàu hoïc sinh boå sungkieán thöùc vaøo phieáu hoïc taäp(1), thôøi gian 10phuùt.
HS baùo caùo keát quûa laømvieäc qua traû lôøi caùc vaán ñeàsau :
-
 Tìm vaø ñoïc teân caùc daõynuùi chính : Hymalaya , Coânluaân , Thieân sôn , Antai ?
-
Xaùc ñònh caùc ôùng nuùichính ?
-
 Tìm vaø ñoïc teân caùc sônnguyeân chính : Trung Xibia ,Chaâu AÙ laø chaâu luïcroäng lôùn nhaát theá giôùi ,naèm ko daøi ø vuøngïc Baéc ñeán vuøng chñaïo .Laõnh thchu triroäng phaàn lôùn phía ñoângcuûa baùn caàu Baéc,do ñoùï nhieân chu phöùctaïp vaø ña daïng .2/ Ñaëc ñieåm ñòa hình vaøkhoaùng saûn :a-Ñaëc ñieåm ñòa hình :Laõnh thcoù nhieàu heäthng nuùi , n nguyncao , ñoà soä , chaïy theo haihöôùng chính & nhieàuñoàng baèng roäng naèmxen keõ nhau laøm cho ñòahình bò chia caét phöùc taïp .
2
 
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung caàn daït 
 Taây taïng , Arap , Iran , Ñeâcan ?
-
Nuùi vaø sôn nguyeân taäptrung chuû yeáu ôû ñaâu ?
-
 Tìm vaø ñoïc teân caùc ñoàngbaèng roäng lôùn : Tu ran ,Löôõng haø , AÁn haèng , TaâyXibia , Hoa baéc , Hoa trung …..
-
 Theo em , ñòa hình chaâu AÙcoù nhöõng ñaëc ñieåm gì noåibaät so ùi caùc chu lckhaùc maø caùc em ñaõ hoïcqua (dieän tích, ñoä cao cuûatöøng daïng ñòa hình )GV toång keát caùc yù ñaõ neâu ,chuaån xaùc kieán thöùc cho HSghi baøi : Tieáp tuïc quan saùt löôïc ñoà ,
-
Chaâu AÙ coù nhöõng khoaùngsaûn chuû yeáu naøo ?
-
Khu vöïc naøo taäp trungnhieàu daàu m& khí ñoátnhaát ?
-
Em coù nhaän xeùt gì veàkhoaùng saûn ôû chaâu AÙ ?GV toång keát , chuaån xaùc kieánthöùc vaø cho HS ghi baøi ?b- Khoaùng saûn :Phong phuù , coù tröõ löôïnglôùn , quan troïng nhaát laø :daàu moû , khí ñoát , than ,saét , croâm , kim loaïi maøu.
4-.Cuûng coá vaø ñaùnh giaù :
?Ñaùnh daáu X vaøo oâ
maø em choïn ñuùng
1-Chaâu AÙ coù vò trí :
a
Naèm ôû phía taây baùn caàu Baéc . c
Naèm ôû phíañoâng baùn caàu Baécb
Naèm ôû phía taây baùn caàu Nam . d
Naèm ôû phíañoâng baùn caàu Nam.
2-Kích thöôùc chaâu AÙ roäng lôùn laøm cho khí haäu :
a
Phaân hoaù thaønh nhieàu ñôùi khí haäu . c
 
Caâu a vaø b ñeàu ñuùng.b
Phaân hoaù thaønh khí haäu luïc ñòa, ñaïi döông . d
 
Caâu a vaø b ñeàu sai.
3-So vôùi caùc chaâu luïc, ñiaï hình chaâu AÙ coù neùt noåibaät :
a
Nhieàu nuùi vaø sôn nguyeân . d
Nhieàu nuùivaø sôn nguyeân cao.
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Etel Thien liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->