Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Raportul Curții de Conturi privind ajutoarele sociale

Raportul Curții de Conturi privind ajutoarele sociale

Ratings: (0)|Views: 698 |Likes:
Published by Mihaela Cojocariu
Raportul Curții de Conturi privind ajutoarele sociale
Raportul Curții de Conturi privind ajutoarele sociale

More info:

Published by: Mihaela Cojocariu on Jan 07, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2014

pdf

text

original

 
 „Auditul fundamentării
necesarului de resurs
 
și de acordare a unor beneficii de asistență
social 
ă”
1
tatul, prin Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstn
ice
și unitățile
sale subordonate
administrează sistemul național de asistenţă socială
 
și
asigur 
ă
 
îndeplinirea măsurilor și acțiunilor prevăzute în actele normative privind
 beneficiile de
asistenţă socială şi serviciile sociale.
 Cheltuielile
 publice pentru susținerea
sistemului de
 beneficii de asistență socială
, acordate prin bugetul M.M.F.P.S.P.V, au fost
în anul 201
2 de 7.960.846 mii lei,
reprezentând
 1,36% din produsul intern brut
al României (în anul 201
2, produsul intern  brut
al României
 a fost de 587.499.000 mii lei).
Beneficiile de asistență socială
 care au
făcut obiectul misiunilor de audit
al
 performanței
 (
alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și
 stimulentul lunar/ 
de inserție, ajutorul social
 privind asigurarea venitului minim garantat,
alocația pentru susținerea familiei, inclusiv
cheltuielile conexe
)
 
au presupus în anul 201
2 un efort bugetar de 5.410.912 mii lei, cu o  pondere de 0,93 %
în produsul intern brut.
 Ponderea cea mai
ridicată, î
n totalul acestor cheltuieli,
o reprezintă cheltuielile
efectuate pentru plata
alocației de stat pentru
copii
, pentru care s-au cheltuit 51,06% din fondurile publice primite, urmate de cheltuielile pentru
indemnizația pentru creșterea copilului,
 pentru care s-au cheltuit 34,34% din fondurile bugetare primite.
Î
n urma analizei efectuate asupra
fiecăr 
uia dintre cele patru beneficii de
asistență socială auditate
, au fost formulate concluzii
în baza unor eșantioane reprezentative analizate în cadrul acțiunilor de audit desfășurate de către structurile Curții de Conturi, la toate cele 42 de agenții
teritoriale pentru
 plăți și inspecție socială existente la nivelul întregii țări, prin care se
 
asigură plata efectivă a drepturilor către
 beneficiari.
România și
-
a propus o serie de măsuri de  perfecționare a sistemului național de asistență
social
ă
 
existent, incluzând: evaluări ale riscului, îmbunătățiri ale sistemului
informa
țional, form
area personalului,
întărirea rolului inspecției sociale ca organ de detectare și prevenire a erorilor și fraudei. Implementarea acestor măsuri va avea drept rezultat, pe lângă îmbunătățirea și consolidarea sistemului, reducerea implicită a
nivelului de ero
are și fraudă.
 
S
Prefață
 
 
 „Auditul fundamentării
necesarului de resurs
 
și de acordare a unor beneficii de asistență
social 
ă”
2
În anul 201
3, Curtea de Conturi a efectuat misiunea privind
 „
Auditul
 fundamentării necesarului de resurse și de acordare a unor beneficii de asistență socială” 
 
la Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale
 
și Persoanelor Vârstnice
,
 pentru anul 2012. De asemenea, misiunea s-
a desfăşurat la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, precum şi la un număr de 42 agenții teritoriale pentru plăți și inspecție socială
,
entități prin care se asigură administrarea şi
gestionarea tuturor
 beneficiilor de asistență
 social
ă
 
acordate de la bugetul de stat, într 
-un
sistem unitar de plată.
 
În cadrul acestei acțiuni s
-au evaluat: fundamentarea necesarului de resurse
 bugetare, modul în care instituțiile auditate
s-
au implicat în monitorizarea și supravegherea acordării
 beneficiilor de
asistență
social
ă
 
în anul 2012, în scopul identificării celor mai bune rezultate obținute
ca urm
are a efectelor implementării măsurilor luate pentru îmbunătățirea performanței
sistemului de beneficii
de asistență
social
ă
,
dar și pentru identificarea disfuncționalităților existente în cadrul
 beneficiilor
de asistență
social
ă
 auditate. Sfera de cuprindere a auditului o
reprezintă unele acțiuni în domeniul asistenței sociale ale
Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în
subordinea Guvernului, cu ro
l de sinteză şi coordonare a aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile muncii, familiei şi  protecţiei sociale, cu focalizare pe următoarele
 patru categorii de beneficii de
asistență socială
:
1.
 
alocația de stat pentru copii;
 2.
 
indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul
lunar/ 
de inserție;
 3.
 
ajutorul social privind asigurarea venitului minim garantat; 4.
 
alocația pentru susținerea familiei.
Î
n urma auditului s-
a reținut faptul că atât în anul 201
2
, cât și în anul 2013
, Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei
Sociale
și Persoanelor Vârstnice
a
implementat o serie de măsuri care au
contribuit
la îmbunătățirea sistemului
de
asistență socială, precum și la utilizarea eficientă a
fondurilor bugetare primite cu
această destinație. Totuși, mai s
unt necesare o
serie de îmbunătățiri ale sistemului, care să conducă inclusiv la încadrarea în limite rezonabile a nivelului de eroare și fraudă în
acordarea celor patru
 beneficii de asistență socială
 supuse analizei.
Se poate concluziona, că
 sistemul de
asistență socială
 
este funcțional, dar necesită unele îmbunătățiri
. A
fost adoptat de către Parlamentul României cadrul legislativ care reglementează modul de acordare a  beneficiilor de asistență socială, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții,
nivelul acestora
, precum și atribuțiile instituțiilor implicate în sistemul
 beneficiilor
de asistență socială, atât la nivel național cât și teritorial.
 
Totodată,
Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, având
calitatea de organ de specialitate al
administrației publice centrale cu rol de coordonare a aplicării strategiilor și  politicilor Guvernului în domeniul protecției
I.
 
Introducere
 
 „Auditul fundamentării
necesarului de resurs
 
și de acordare a unor beneficii de asistență
social 
ă”
3
sociale, a asigurat cadrul legal secundar
(norme, instrucțiuni, precizări) pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale specifice fiecăr 
ui beneficiu de
asistență socială
 
supus auditării.
 
Guvernul României
s-a angajat la o
amplă reformă a sistemului de asistenţă socială prin
Strateg 
ia privind reforma în domeniul asistenţei sociale
 care a fost
aprobată prin
 Memorandum
, în luna februarie
2011. Obiectivele cheie ale Strategiei Guvernului sunt:
 
îmbunătăţirea echităţii
sistemului de
asistenţă socială;
 
 
reducerea costului fiscal privind
sistemul de asistență socială
;
 
simplificarea prestării serviciilor 
;
 
reducerea nivelurilor de eroare şi fraudă. În vederea îndeplinirii acestor 
 
obiective, Strategia Guvernului se axează pe
domenii intercorelate: reforme parametrice,
îmbunătăţiri ale gestionării informaţiilor; îmbunătăţiri ale măsurilor de plată şi îmbunătăţiri ale folosirii resurselor publice (reducerea erorii, fraudei şi corupţi
ei din sistem).
Pentru punerea în aplicare a
Strategiei
 privind reforma în domeniul asistenţei
 sociale
, M.M.F.P.S.P.V. a adoptat Planul de
acțiune pentru implementarea acestei strategii în vederea realizării reformei în domeniul asistenței socia
le, prin care s-a avut
în vedere
 
eficientizarea sistemului de
prestaţii sociale
*
,
eliminarea problemelor
identificate în sistem şi corectarea lor
printr-
un set de obiective specifice şi măsuri
 
care să conducă la:
 
 
economii fiscale estimate la 0,78% din PIB la nivelul anului 2013;
 
creşterea ponderii cheltuielilor cu  prestaţiile sociale
*
 , prin focalizarea
 prestaţiilor sociale asupra persoanelor cu
cele mai reduse venituri;
 
reducerea costurilor de acces la
 prestaţiile sociale
*
 ale beneficiarilor cu 20%,  prin ar 
monizarea şi simplificarea  procedurilor de cerere şi recertificare;
 
 
economii bugetare, prin reducerea
erorilor şi a fraudei din sistemul prestaţiilor
 sociale
*
 , de circa 0,1% din PIB-ul anual;
 
reducerea numărului de persoane apte de muncă care depind de si
 stemul de
asistenţă socială, cu cel puţin 100.000
 persoane;
 
reducerea numărului de prestaţii
 sociale
*
 administrate de M.M.F.P.S.P.V, prin
consolidarea prestaţiilor pentru familiile cu venituri mici într 
-un singur program reprezentat de venitul minim de ins
erţie,  precum şi prin consolidarea plăţilor către
 persoanele cu handicap.
*
 Începând cu data de 1 ianuarie 2012, prin Legea nr.292/2011 denumirea de prestații sociale a fost înlocuită cu denumirea de beneficii de asistență socială
.
Pentru susținerea implementării
Strategiei privind reforma în domeniul asistenței sociale
a fost conceput
 Proiectul
 privind modernizarea sistemului de asistenţă  socială,
 proiect
 
susținut de
 Banca
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi
 Dezvoltare,
 printr-un
împrumut
 
ratificat în
data de 8 iulie 2011 sub forma
 Acordului de
împrumut dintre România şi Banca  Internaţională pentru Reconstrucţie şi
 Dezvoltare.
Printre obiectivele cuprinse
în
 Planul
de acţiune 2011
-2013 pentru implementarea Strategiei
, la care M
.M.F.P.S.P.V a acţionat
 
în direcţia stabilită prin strategie, se află
obiectivul privind
Creşterea capacităţii de analiză, prognoză, planificare strategică, monitorizare şi evaluare
 
unde
 
au fost
 prevăzute măsuri pentru interconectarea
sistemelor de baze de
date, prin încheierea de  protocoale cu privire la schimbul de date și informații referitoare la
titularii de beneficii
de asistență socială, pentru a se stabili şi corela cu alte surse de venit obținute de către aceștia. În anul 2012, s
-au continuat demersurile din anul precedent
și s
-au
încheiat protocoale de colaborare pentru furnizarea de date și informații în vederea verificării menținerii condițiilor de eligibilitate ale beneficiarilor cu următoarele instituții:
Inspe
cția Muncii
 
și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
. Acestea s-
au adăugat protocoalelor încheiate în anii anteriori cu Casa Națională

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->