Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
59Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Besmelenin Şerhi - İbrahim El-Cili

Besmelenin Şerhi - İbrahim El-Cili

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,001 |Likes:
Published by fireharmonie

More info:

Published by: fireharmonie on Sep 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
-1-
«BESMELEN
İ
N
Ş
ERH
İ
»
 
ELKEHF VERRAKIYM FΠ
Ş
ERHΠ
B
İ
SM
İ
LLÂH
İ
RRAHMÂN
İ
RRAH
İ
M
Abdü’l-kerîm b.
İ
brahim el-Cîlî (K.S.)TercümeSEYY
İ
D HÜSEY
İ
N FEVZÎ PA
Ş
ASadele
ş
tirenM.YULU
Ğ
 
 
-2-
TAKR
İ
ZSON N
İ
DA
 Prof. Ali Nihat Tarlan Muhterem dostum...Gözden geçirmek üzere lütfetti 
 ğ 
imiz kitab
ı
«Elkehf Verrak 
ı
 ym» okudum,
 İ 
lk hissimhayranl 
ı
k idi, hayret de
 ğ 
il.Çünkü hayret o zamana kadar görmedi 
 ğ 
i fevkalâde e
 ş
 ya ve hâdiseler kar 
 şı
 s
ı
ndaki duygudur. Halbuki kâinatta alelade
 ş
ey yoktur. Alelade:
 İ 
nsan gözüne gene ilâhî bir hikmet olarak çekilen perdedir. Bu perde ise s
ı
 yr 
ı
lmal 
ı
ı
r. O zaman basar-
ı
basiret aç
ı
ı
r. Müellifin manevî kemâline, mütercimin geni 
 ş
ihatas
ı
na hayran oldum. (El-
 İ 
nsanÜl  Kâmil) gibi muazzam eseri vücuda getiren Insan-
ı
Kâmil elbette bu manevî saltanat 
ı
n sahibi olacakt 
ı
 , hayret etmedim.Cenâb-
ı
Hakk 'a
 ş
ükürler olsun
 İ 
nkâr derekesinden s
ı
 yr 
ı
lm
ış
bir insan
ı
m. Ben on kiloyukald 
ı
ram
ı
 yorum diye ikiyüz kiloyu yerden kopar 
ı
 p ba
 şı
n
ı
n üstüne kald 
ı
ran bir pehlivan
ı
dainkâr edemem. O zaman sözümün mânas
ı
kendi âczimin itiraf 
ı
ndan ileri gitmez. Kâinat bir kitapt 
ı
r ve her zerre görebilen göz ve ruh için birer harftir. Kitâbullah, bukitab
ı
n insan idrâkine sunulmu
 ş
bir nüs-has
ı
ı
r. Kur'ân-
ı
Azimü
 şş
an' 
ı
n Vcâz 
ı
sonsuzdur.
 İ 
lim, ALLAH' 
ı
nd 
ı
r. Onu derece derece istedi 
 ğ 
ine ihsan eder.
 İ 
nsan-
ı
Kâmil Abdülkerim Ciylî’ye Kur'ân-
ı
Azimü
 şş
an' 
ı
n hurufundaki esrar 
ı
bildirmi 
 ş
 ,o da yazm
ış
 .
 İ 
nsanlar derece derece Hakk'a yakla
 şı
rlar. Mukarrebin mertebesine eren evliyaullah' 
ı
nilm-i ilâhînin hangi mertebesinden söz söylediklerini bilemeyiz.Çünkü sonsuza yakla
 ş
mak insan için muhaldir. Ben
 ş
ahsen kâinatta bundan ba
 ş
kamuhal tan
ı
m
ı
 yorum. Bunu da gene akl 
ı
mla kendi âcz-i mahz olan idrâkimle söyleyebiliyorum. Bizim eksi 
 ğ 
imiz a
 ş
kt 
ı
r. Ak 
ı
l, bir suya benzer ki a
 ş
k ate
 ş
iyle buhar hâline gelir.O zaman her yere nüfuz eder. Ke
 ş
if, buhar haline gelmi 
 ş
ak 
ı
ldan ba
 ş
ka bir 
 ş
ey de
 ğ 
ildir. E 
 ğ 
er bu ilâhî a
 ş
ı
duyarsak s
ı
rlar aç
ı
ı
r. A
 ş
k ise ilâhî bir mevhibedir. Allah istedi 
 ğ 
ine ihsaneder. Evet hayret etmedim.
 İ 
çinde kendisi de oldu
 ğ 
u halde bu mucize deryas
ı
n
ı
n ortas
ı
nab
ı
rak 
ı
lm
ış
oldu
 ğ 
unu idrak edilen insan mucizeye hayret eder mi? Ne
 ş
retti 
 ğ 
iniz bu eser, bir veliyy
ıı
llah
ı
n ke
 ş
if âleminden sâd 
ı
r olmu
 ş
hakikatlard 
ı
r. Ancak o ke
 ş
if ve zevk âlimine varamayanlar bunu idrâk edemezler. Nitekim ben de idrâkten âcizim. Fakat elbette
 İ 
drâk edenler vard 
ı
r. Dikkat edilirse bu s
ı
rlar 
ı
n inki 
 ş
af 
ı
n
ı
n bir gayesi vard 
ı
r.Tevhid. Akl 
ı
n da, kesifin de son merhalesi tevhid'dir 
 İ 
limdir... Namütenahi hâdiseleri bir tek kanunla izaha çal 
ışı
r. Bu ise tevhid'dir 
 İ 
lim ilerledikçetevhid-i mahz zuhur edecektir. Bu ise ahadiyyeün tecellisidir. Kanaatime göre ( 
 İ 
lm-i Esrâr-
ı
Hurûf) ki 
 Ş 
eyh-i Ekber bu s
ı
rr 
ı
fa
 ş
etmi 
 ş
tir; hurûfîük ilekar 
ış
ı
ı
lmamal 
ı
ı
r. Divân edebiyat 
ı
 
 ş
airleri aras
ı
nda bu mezhebe sâlik olanlar 
ı
anlayabilmek için bir parçahurûfîükle me
 ş
 gul oldum. Ve onu
 Ş 
eriat-
ı
Ahmediyye'ye ayk 
ı
n buldum.
 
-3-
 Bu kitapta bahsedilen (Esrâr’ 
ı
Hurûf) tamamen ayr 
ı
bir vadidir. Kur'ân-
ı
Azimü
 şş
an' 
ı
tebli 
 ğ 
buyuran Fahr-i Kâinat ise Mazhar-
ı
Küldür. Kendi Öylebuyuruyor. «Allah' 
ı
n ilk yaratt 
ığı
benim nurumdur.»
 İ 
lk yarat 
ı
lan Akl-
ı
Kül oldu
 ğ 
una göre Ahmediyyet Sani-i Hüdâd 
ı
r.
 Ş 
eyh Galib ne güzel söyler: Çün evvel-i mâ halâkt 
ı
r ol nûr, Sâni-i Hiidâ desem dema'zur... Elbette ki, O'nun tebli 
 ğ 
buyurdu
 ğ 
u Kur'ân-
ı
Azimü
 şş
ân bizim gibi âciz insanlar 
ı
n idrâk edemeyece
 ğ 
i nice nice hakikat ve hikmetleri 
 ş
âmildir. Anlayana a
 ş
k olsun. Buna inand 
ığı
miçin hayret etmedim. Ben
 ş
ahsen bu eseri lây
ı
ı
ile anlad 
ığı
m
ı
iddia edemem. Fakat kendi çap
ı
ma göre bir 
 ş
eyler hissettim. Daha do
 ğ 
rusu zevk ettim. Himmetinize te
 ş
ekkür ederken Cenâb-
ı
Hakk'tan ben âciz kuluna da manevî idrâkten bir nebze ihsan buyurmas
ı
n
ı
niyaz etmek dilimin ucuna geldi amma vaz geçtim.
 İ 
 sti 
 ğ 
 far ettim, Oher 
 ş
eyi bilmiyor mu? Allah' 
ı
n selâm
ı
üzerinize olsun.28.3.1978 Prof. Dr. Ali Nihat TARLAN 
«Bu eser BESMELE çekme o ve s
ı
rr 
ı
na erebilme lutfû ilâhisine mazhâr olabilentüm dostlara ithâf olunmu
ş
tur.»
Ş
. Göknar 

Activity (59)

You've already reviewed this. Edit your review.
Levent Eroğlu added this note
Buradan
1 thousand reads
1 hundred reads
Ayhan Yılmaz liked this
Osman Kara liked this
Murat ozdemir liked this
Gürhan Acer liked this
atilla liked this
Tarık Demirel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->