Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cẩm Nang Thiền Minh Sát

Cẩm Nang Thiền Minh Sát

Ratings: (0)|Views: 1,067 |Likes:
Thiền Minh Sát chủ đích là con đường hướng dẫn hành giả tu học dẫn tới giải thoát khỏi khổ, đạt tới Tuệ Giác và vượt ra ngoài vòng Sanh tử luân hồi. Đức Phật chỉ cho biết nên tu tập như thế nào, từ đó hành giả phải tự thực nghiệm cách tu để tìm lấy đường mà đi, và vì thế mà ngày nay khi nói đến Thiền Minh Sát ta thấy có nhiều pháp tu khác nhau do các Thiền sư đã đắc đạo chỉ dẫn cách tu cho hậu thế. Nhưng điểm chính yếu của tất cả các pháp Thiền Minh Sát thì giống nhau, nghĩa là đều cùng dùng quán sát hơi thở tác động trên thân thể để cảm nhận những cảm giác từ thô tới vi tế, và từ ngoài tiến dần tới thâm sâu trong thân, từ đó phát triển Tuệ, lần hồi đi tới Giác. Môn Thiền Minh Sát này rất phổ biến tại các xứ Thái Lan và Miến Điện, là nơi các tín đồ Phật giáo theo Phật giáo Nguyên Thuỷ. Nhưng trong thế giới văn minh ngày nay, nhờ có ngành truyền thông tân tiến nên các pháp Thiền Minh Sát đã được phổ biến rộng rãi ra khắp địa cầu. Cuốn Cẩm nang về Thiền Minh Sát mà chúng tôi giới thiệu nơi đây là của vị Thiền sư Thái Lan : Dhammadharo.

Và tiếp theo là bản Kinh Tứ Niệm Xứ do Đại Tạng Kinh Việt Nam dịch và phổ biến thấy rõ Đức Phật đã thuyết giảng cách Thiền Minh Sát như thế nào.
Thiền Minh Sát chủ đích là con đường hướng dẫn hành giả tu học dẫn tới giải thoát khỏi khổ, đạt tới Tuệ Giác và vượt ra ngoài vòng Sanh tử luân hồi. Đức Phật chỉ cho biết nên tu tập như thế nào, từ đó hành giả phải tự thực nghiệm cách tu để tìm lấy đường mà đi, và vì thế mà ngày nay khi nói đến Thiền Minh Sát ta thấy có nhiều pháp tu khác nhau do các Thiền sư đã đắc đạo chỉ dẫn cách tu cho hậu thế. Nhưng điểm chính yếu của tất cả các pháp Thiền Minh Sát thì giống nhau, nghĩa là đều cùng dùng quán sát hơi thở tác động trên thân thể để cảm nhận những cảm giác từ thô tới vi tế, và từ ngoài tiến dần tới thâm sâu trong thân, từ đó phát triển Tuệ, lần hồi đi tới Giác. Môn Thiền Minh Sát này rất phổ biến tại các xứ Thái Lan và Miến Điện, là nơi các tín đồ Phật giáo theo Phật giáo Nguyên Thuỷ. Nhưng trong thế giới văn minh ngày nay, nhờ có ngành truyền thông tân tiến nên các pháp Thiền Minh Sát đã được phổ biến rộng rãi ra khắp địa cầu. Cuốn Cẩm nang về Thiền Minh Sát mà chúng tôi giới thiệu nơi đây là của vị Thiền sư Thái Lan : Dhammadharo.

Và tiếp theo là bản Kinh Tứ Niệm Xứ do Đại Tạng Kinh Việt Nam dịch và phổ biến thấy rõ Đức Phật đã thuyết giảng cách Thiền Minh Sát như thế nào.

More info:

Published by: Phước Quế Thư Quán on Sep 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
Thi
n Minh Sát TheoT
Kh
ư 
u DHAMMADHAROL
ờ 
i Gi
ớ 
i Thi
u
Cu
ố 
n C 
ẩ 
m Nang này ch
ỉ 
ẫ 
n cách th
ự 
c t 
 p Thi
ề 
n Minh Sát c
a Thi
ề 
n s
ư 
Pannavuddho r 
ấ 
t có ích cho các ng 
ườ 
i
 p Thi
ề 
n.
t ph
n c
a
 p sách này là d 
ch
ừ 
b
n ch
ỉ 
ẫ 
n vi
ế 
t b
ằ 
ng ti
ế 
ng Thái c
a Thi
ề 
n s
ư 
  Dhammadharo, s
ư 
ph
c
a Thi
ề 
n s
ư 
Pannavudho, là tác gi
c
a phápthi
ề 
n này, ph
n khác là nh
ữ 
ng
ờ 
i gi
ng có ghi b
ă 
ng c
a Thi
ề 
n s
ư 
  Pannavudho, trong các bu
ổ 
i gi
ng 
ở 
Thái Lan hay
ở 
ngo
i qu
ố 
c.
 ỹ 
 thu
t Thi
ề 
n mô t 
trong t 
 p c
ẩ 
m nang này
đượ 
c xu
ấ 
t phát t 
ừ 
kinh T 
ứ 
  Ni
m
ứ 
ừ 
kinh nghi
m thi
ề 
n
 p, vì v
 y nó
đượ 
c
đư 
a ra nhi
ề 
u
ờ 
ikhuyên h
ữ 
u ích cho các thi
ề 
n sinh, giúp h
gi
i quy
ế 
t nh
ữ 
ng v
ấ 
n
đề 
khókh
ă 
n khi hành thi
ề 
n. Cu
ố 
n sách
đề 
c
 p t 
ớ 
i c
b
ố 
n t 
ư 
th
ế 
 
đ 
i,
đứ 
ng, n
ằ 
m,ng 
i khi thi
ề 
n cùng v
ớ 
i nh
ữ 
ng hình v
ẽ 
ỉ 
m
ỉ 
 , nh
ữ 
ng l 
ờ 
i gi
i thích cho m
ỗ 
i
ư 
th
ế 
ng 
ắ 
n g 
n, rõ ràng,
đầ
 y
đủ
.
 Đ
ây là m
t c
ẩ 
m nang c
n thi
ế 
t cho ng 
ườ 
i t 
 p Thi
ề 
n Minh Sát.
 Prasert Ruangskul 
T
ng Th
ư
Ký danh d
c
a H
i Ph
t T
Th
ế
Gi
ớ 
i.
 
 2 
L
ờ 
i Nói
Đầ
u
Khi tôi b
t
đầ
u d
y Thi
n
ở 
Mã Lai, nhi
u Ph
t t
 
đ
ã yêu c
u tôi vi
ế
tm
t t
 p c
m nang v
pháp môn này, v
nh
ng gì mà t
kh
ư
uDhammadharo, s
ư
ph
tôi
đ
ã gi
ng d
y trong vòng bao m
ươ 
i n
ă
m nay,
đ
ã
đượ 
c vi
ế
t b
ng ti
ế
ng Thái và
đượ 
c tái b
n nhi
u l
n.B
n c
m nang th
nh
t b
ng ti
ế
ng Anh vi
ế
t b
ở 
i thi
n s
ư
Nagasena,ng
ườ 
i
n
Độ
 
đượ 
c in n
ă
m 1968. N
ă
m 1983 tôi cho in l
i cu
n này vàthêm vào nhi
u hình v
t
ph
ươ 
ng pháp. Nh
ng b
n in này nay
đ
ãtuy
t b
n.
Để
 
đ
áp
ng nhu c
u c
a các ng
ườ 
i t
 p Thi
n,
đ
ây là b
n Anhng
th
ba. B
n in l
n này cho thêm nhi
u chi ti
ế
t trong các bài gi
ngc
a tôi, còn nh
ng hình v
thì l
y t
nguyên tác b
n ti
ế
ng Thái.Cu
n sách này có ghi m
t chút ti
u s
c
a Thi
n s
ư
Dhammadharoghi l
i s
th
c hành, n
l
c và nh
ng l
ợ 
i ích ông g
t hái
đượ 
c c
ũ
ngnh
ư
s
truy
n pháp c
a ông. Sau
đ
ó là s
mô t
ph
ươ 
ng pháp, c
ũ
ng nh
ư
 nh
ng kinh nghi
m mà thi
n sinh s
g
 p. Nh
ng ch
d
n mà thi
n sinhc
n tìm hi
u và th
c hành, và giúp thi
n sinh
đố
i phó v
ớ 
i nh
ng v
n
đề
 mà mình s
g
 p. Có nhi
u ph
ươ 
ng pháp
để
 
đạ
t
đượ 
c s
t
nh th
c.Ph
ươ 
ng pháp mà 35 n
ă
m tr 
ướ 
c T
Kh
ư
u Dhammadharo
đ
ã tìm ra
ở 
TháiLan c
ũ
ng phù h
ợ 
 p v
ớ 
i nh
ng gì
Đứ
c Ph
t
đ
ã gi
ng trong kinh T
Ni
mX
. Ông t
 p pháp này liên t
c 3 n
ă
m và ch
m d
t kh
cho riêng ông.Tuy nhiên ông ti
ế
 p t
c 6 n
ă
m n
a cho
đế
n khi c
m th
y ch
c ch
n  ph
ươ 
ng pháp này là ph
ươ 
ng pháp t
t
để
 
đượ 
c gi
i thoát. Ông
đ
i kh
 pn
ướ 
c Thái
để
gi
ng d
y. Sau
đ
ó, ông t
ớ 
i Wat Chaina, m
t ngh
 ĩ 
a
đị
a
ở 
 t
nh Thammarat, m
t n
ơ 
i yên t
 ĩ 
nh mát m
.
 
đ
ây c
ũ
ng có m
t s
s
ư
 
đ
ãthi
n
đị
nh theo nhi
u ph
ươ 
ng pháp khác. Và ph
ươ 
ng pháp c
a ông khácv
ớ 
i các ph
ươ 
ng pháp kia, cho nên nhi
u s
ư
sãi và Ph
t t
 
đế
n h
c h
iv
ớ 
i ông. Ông d
y h
và Wat Chaina tr 
ở 
thành m
t trung tâm thi
n
đị
nh. Nhi
u Ph
t t
t
kh
 p n
ơ 
i trong n
ướ 
c
đế
n h
c v
ớ 
i ông. Nhi
u v
s
ư
 
đ
em pháp này v
d
y l
i
ở 
Thi
n vi
n c
a h
. Nhi
u ng
ườ 
i ngo
i qu
c
đế
n t
 Âu, M
, Á c
ũ
ng
đế
n h
c. Ông d
y h
b
ng cách ra d
u vì lúc
đ
ó có ít v
 s
ư
bi
ế
t ti
ế
ng Anh. Các ng
ườ 
i này tr 
ở 
v
n
ướ 
c h
c
ũ
ng gi
ng d
y l
i pháp Thi
n này.
 
 3 Thái lan là m
t n
ướ 
c mà Ph
t giáo làqu
c giáo, có nhi
u thi
n s
ư
gi
ng Thi
ntheo lý thuy
ế
t nh
ư
ng có r 
t ít ng
ườ 
i gi
ngd
y c
ă
n c
trên kinh nghi
m c
a chínhmình. T
kh
ư
u Dhammadharo
đ
ã b
nhi
ung
ườ 
i ch
trích là
đ
ã gi
ng d
y m
t ph
ươ 
ng pháp Thi
n r 
ng rú. Vì ông khôngh
c cao, ông ch
tr 
l
ờ 
i
đơ 
n gi
n
ngnh
ng gi
ng d
y c
a
Đứ
c Ph
t
đề
u t
ngvà Ngài c
ũ
ng giác ng
 
ở 
trong r 
ng. H
 càng t
n công ông thì l
i càng có nhi
ung
ườ 
i
đế
n theo h
c v
ớ 
i ông. Nay thì m
i ng
ườ 
i
đ
ã công nh
n pháp Thi
nc
a ông phù h
ợ 
 p v
ớ 
i nh
ng gì
Đứ
c Ph
t
đ
ã gi
ng trong kinh T
Ni
mX
. Ph
ươ 
ng pháp c
a ông hi
n là m
t trong nh
ng ph
ươ 
ng pháp n
iti
ế
ng nh
t c
a x
Thái Lan, lan truy
n
đế
n nhi
u t
nh trong n
ướ 
c và c
 
ở 
 ngo
i qu
c n
a. Nay ông không còn
ở 
Wat Chaina n
a
đ
ã
ờ 
i t
ớ 
iWat Trai Ngarm (Chùa Cây
Đ
a)Tôi tin ch
c
ng b
t c
ng
ườ 
i nào (Thái, T
u, M
. . . ) th
c t
 pch
ă
m ch
ph
ươ 
ng pháp này s
g
t hái
đượ 
c nh
ng l
ợ 
i ích nh
ư
 
đ
ã li
t kê
ở 
  ph
n cu
i cu
n c
m nang này. Nh
ng ng
ườ 
i ch
 
đọ
c nh
ư
ng không th
chành, hay th
c hành nh
ư
ng không có nh
ng mô t
trong sách
đừ
ng n
nlòng và làm n
n lòng nh
ng ng
ườ 
i khác và ng
ă
n c
n h
th
c hành phápnày. H
hãy th
c hành m
t cách
đ
úng
đắ
n và th
nghi
m b
n ch
t cu
c
đờ 
i này qua nh
ng c
m giác c
a chính h
. B
t c
th
c m
c nào c
a
độ
cgi
c
n
đượ 
c soi sáng xin hãy ti
ế
 p xúc v
ớ 
i chúng tôi.Tôi c
g
ng
đ
áp l
i công
ơ 
n c
a
Đứ
c Ph
t, s
ư
ph
tôi, nh
ng ng
ườ 
i
đ
ã
ng h
tôi trong quãng
đờ 
i tu hành b
ng cách ph
bi
ế
n giáo lý Ph
tgiáo m
t cách r 
ng rãi.C
u cho nh
ng ng
ườ 
i tìm ki
ế
m con
đườ 
ng
Đạ
o
đượ 
c chân h
nh phúc
ở 
cõi Ni
ế
t Bàn.C
u cho m
i chúng sanh
đề
u hoàn thành Ph
t
Đạ
o.T
kh
ư
u
Pannavupho
.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hamdzui35a liked this
lqtonline liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->