Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Thuc Hien So Chu Nhiem

Huong Dan Thuc Hien So Chu Nhiem

Ratings:
(0)
|Views: 915|Likes:
Published by thnhien2007

More info:

Published by: thnhien2007 on Sep 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2011

pdf

text

original

 
HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN SOÅ COÂNG TAÙC CHUÛ NHIEÄM NH: 2009-2010Lôùp 8A
4
GVCN: Döông Vieät Thuyù- Phaàn I : Noäi qui nhaø tröôøng
. ( ñaõ phaùt cho GVCN ñaàu naêm )
- Phaàn II : Sô yeáu lyù lòch hoïc sinh
.
LYÙ LÒCH HOÏC SINH Lôùp 8A4 - Naêm hoïc : 2009 -2010 - GVCN : …………………………………………………………………….TTHoï Tn Hc SinhNgaøysinhHKHLõDTHoï Teân ChaNNHoï Teân MeïNNÑòa Chæ hieäntaïiÑieänThoaïiGhiChuù
1Trình VaênBình14/02/1996TNamKinhTrình Vaên ToátLRTraàn Thò ThoâiLRNinh ThaïnhAtöùc2Nguyeãn HöõuDanh28/05/1996TNamKinhNguyeãn ThanhGiaùoBBNg.Thò Bích ThuBBK3-TT3Voõ Thò NgoïcDieãm29/12/1996TTbNöõKinhVoõ Vaên LyõBBVoõ Thò CaåmNhungBBCoâ To-TTâ4Nguyeãn VaênDieän15/05/1996TTbNamKinhNguyeãn VaênÖùa LRBi T.Kim MyõLRAn Löông Lphi5Lö DuyDuy20/11/1996TNamKinhLö Vaên Phong TaøixeáTraàn Thò ChiBBToâ Thuyû-NT7Nguyeãn ThnhÑoâng14/12/1996TGNamKinhNguyeãn VaênPhöông BBMai Thò DaøiBBK1-TT8Phaïm TröôøngGiang20/05/1995 YNamKinhPhaïm vaênMoätLRNguyeãn ThòNgaønhLRAn Löông Lphithilaïi9Toân LongHieàn21/08/1996TNamKinhToân Long CoåLRVoõ Thò HaøLRAn Löông LPhi10Huyønh HoàngHueä11/11/1996TNamKinhHuyønh TuaánPhaùtLTChau Thò OanhBBToâ Haï -Nuùi Toâ11Chau PhiHöông20/11/1996TNamKhmerChau Phi HuøngLTNeùang BoâthNTToâ Haï Nuùi Toâ12Voõ Tröông KimKhoa6/4/1996TGNöõKinhVoõ Vaên KhaûiCNV Tröông ThòQuyùchCNVAn Lôïi Claêng13Phan Thò CaåmLinh24/01/1996TGNöõKinhPhan VaênSöôngCNV Traàn Thò Beù TöCNVÑöôøng 3/214Huyønh NyLinh10/7/1996TGNöõKhmerHuyønh Huøng ThanhCNVNeùang Soùc NyNTAn Lôïi, ChaâuLaêng1
 
15Thaùi ThaûoLinh19/11/1996TGNöõKinh Thaùi Höõu TaânMaátHoà Thò TheâuCNV Taäp theå Toaøaùn16Nguyn HongMyõ19/03/1995TNamKinhNguyeãn VaênNaêmBB Traàn T.NgoïcAnhNTK2-TT17Phaïm HoaøiNam15/09/1996TTbNamKinhPhaïm VaênÑieäpLRKieàu Thò ThaêngLRAn Hoaø Claêng18Chau Reùch TaNaéc1/9/1996TTbNamKhmerChau Soùc PholLRLeâ Thò BìnhLRK5-TT19Nguyeãn ÑoaønHuyønhNhö13/02/1996TGNöõKinhNguyeãn VaênPhaùp TaøixeáLa Thò UùtNTK3-TT20Traàn MinhNhöït2/3/1996TGNamKinh Traàn vaênNamBBTraàøn Kim EmNTK3-TT21Phaïm TaánPhaùt28/06/1996TGNamKinhPhaïm QuoácHuøngLRNguyeãn ThòKim AnhNTToâThuaän NToâ22Leâ KimPhuùc16/03/1996TKNöõKinhLeâ VaênKhoaùi LRTng Kim HaøLRTHaï Ntoâ23Neùang SoùcPhöône7/3/1996TKNöõKhmerChau NoiLMNeùang SoùcPhieápLMTo Haï NToâ24Taêng MyõPhöông15/12/1996TTbNöõKhmerChau Kim NoiCNVKhöu T,Beù BaBBToâ haï NuùiToâ25Nguyeãn Thò YQuyù18/04/1996TTbNöõKinhNguyeãn VaênABBNguyeãn ThòÑeïpBBK1-TT SHN26Phaïm Thò NgoïcQuyeân6/8/1996TGNöõKinhPhaïm VaênKieätBBTraàn Kim HoaBBClaêng27Löu BaùQuyeàn21/10/1996TGNamKinhLöö Baù DöôngCNV Traàn Hoàng ThuyûNTK3-TT28Chau XuaânQuyønh5/12/1996TTbNamKhmerChau BanCNVNguyeãn Thu TraùcNTK1-TT30Nguyeãn VaênSang12/7/1995TTbNamKinhNguyeãn VaênÑaâyLM Tr6aøn T.Kim ThoaLMNinh Thaïnh An Töùc31Chau KimSen1/11/1995TTbNamKhmerChau SöôneLTChau Thò KhuonLTToâ haï Nuùi Toâ32Neùang VanhTha10/4/1995TTbNöõKhmerChau Soùc ThanLRNeùang KimSoùcLRToâ haï NToâ33Toáng MinhThaïch16/07/1996TTbNamKinhToáng Vaên HaiLTHoà Thò AùnhLTK2-TT2
 
34Nguyn Thò KimThuy15/03/1996TKNöõKinhNguyeãn VaênLeâLRNguyeãn ThòKim ThuyûLRAn Löông Lphi35Nguyeãn CaåmThuî 10/5/1996TKNöõKinhNguyeãn Vaên TríLR Tröông thò KimChiLRNhaø troï P15-TT MCÑ36Löõ Ngoïc AnhThö21/09/1996TKNöõKinhLöõ ChieâuLRNg.Thò XuaânMaiNTToâ haï NToâ37Nguyeãn DuyToaøn8/2/1996TNamKinhNguyeãn VaênCöôøngCNVHuyønh ThòuBaûyCNVK2-TT38Soùc Thò ThanhTraø1996TTbNöõKhmerSoùc KhuynhLMNg.Thò Thanh ThuyûNTK5-TT39Dieäp QuoácTrí 14/11/1996TGNamKinhDieäp QuoácMyõBBTraàn Thò CaùcBBToâ Haï Ntoâ40Traàn AnhTuù8/7/1996TNamKinh Traàn Anh TuaánBBNguyeãn Thanh ThaûoBBK3-TT41Traàn Thò ThuVaân19/02/1996TTbNöõKinh Traàn ThanhNhöïtLRDöông Thò LoanLRAn Töùc42Döông HoaøngVuõ23/10/1995TTbNamKinhDöông ThanhDanh Thôï hoàNgoâ Tuîeát MaiNTK2-TT3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vantriet liked this
vantriet liked this
khacsu2010 liked this
thaiviet_1988 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->