Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KRYTYKA LITERACKA 1 2014

KRYTYKA LITERACKA 1 2014

Ratings: (0)|Views: 70 |Likes:
Published by KrytykaLiteracka

More info:

Published by: KrytykaLiteracka on Jan 08, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2014

pdf

text

original

 
ISSN 2084-1124 1 (51) STYCZE
Ń
 2014
KRYTYKA LITERACKA 
LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA ESEJE RECENZJE FELIETONY WIERSZE OPOWIADANIA 
OD REDAKCJI
 Witold Gombrowicz
 Resortowe dzieci i pokrewne patologie
 Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz
 Resortowe dzieci. Media
 
 Wystawa
 Idea – Materia. Inny potencja
ł 
 fotografii 
 
 X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Wawrzyn S
ą
decczyzny”
POGRANICZA 
 Józef Baran W SETN
 Ą 
 ROCZNIC
Ę
 URODZIN ARTURA SANDAUERA 
RECENZJA 
 Ignacy S. Fiut POETYCKIE GOSPODAROWANIE CZASEM
ESEJ
 Stanis
ł
aw Jasi
ń
ski FOTOGRAFIA INSCENIZOWANA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ
LISTY 
 Zygmunt Mycielski do Czes
ł
awa Mi
ł
osza
SZKIC
 Igor Wieczorek GDY PIERWSZE SKRZYPCE GRA PUSTKA 
 AFORYZMY 
 Lech M. Jakób
POGRANICZA 
 Aneta Kielan–Pietrzyk PRZYSZ
Ł
O
ŚĆ
 – KIERUNEK BEZ DROGOWSKAZU. S
Ł
OWO O POEZJI JERZEGO STASIEWICZA
 ARCHIWUM
 Tomasz Sobieraj CHORE DZIECKO EUROPY Druga odpowied
ź
 aposto
ł
om nieudolno
ś
ci
SZTUKA 
 Rembrandt Harmenszoon van Rijn JÓZEF OPOWIADAJ
 Ą 
CY SEN
Redakcja
 Tomasz M. Sobieraj, Witold Egerth, Janusz Najder
 Wspó
ł
praca
 Krzysztof Jurecki, Dariusz Pawlicki,  Wioletta Sobieraj, Igor Wieczorek
Strona internetowa
 http://krytykaliteracka.blogspot.com/ 
Kontakt
 editionssurner@wp.pl
 Adres
 ul. Szkutnicza 1, 93-469
Ł
ód
ź
 
 Krytyka Literacka 1 (51) 2014
1
 
OD REDAKCJI S
ł
owo na stycze
ń
 
Moje „krytyczne” podej
ś
cie do nowych powie
ś
ci wyra
ż
a si
ę
 w fakcie, decyduj
ą
cym i definitywnym, jak ka
ż
dy fakt, ze nie mog
ę
 tego czyta
ć
. Dlaczego? Bo mnie nudzi. Dopuszczam mo
ż
liwo
ść
,
ż
e w tym kryje si
ę
 sekret odporno
ś
ci tych dzie
ł
 na krytyk 
ę
. Tak s
ą
 nudne,
ż
e nieczytelne, wi
ę
c nie mo
ż
na ich skrytykowa
ć
.  Witold Gombrowicz,
Testament
*
Samo
ż
 ycie: Resortowe dzieci i pokrewne patologie
Czy s
ą
 jeszcze naiwni, którzy wierz
ą
,
ż
e kariery w mediach, kulturze, biznesie, polityce, administracji s
ą
 w Polsce wynikiem nadzwyczajnych zdolno
ś
ci i pracy? Czy s
ą
 frajerzy twierdz
ą
cy,
ż
e nagrody literackie i artystyczne, ciep
ł
e posadki w zb
ę
dnych instytucjach, lukratywne zlecenia, medialny rozg
ł
os i szereg innych korzy 
ś
ci to skutek wiedzy, zas
ł
ug, talentu? My jeste
ś
my przekonani,
ż
e prawie nie ma takich przypadków. Generalnie, licz
ą
 si
ę
 jedynie uk 
ł
ady. Podobnego zdania, opartego na twardych dowodach, s
ą
 autorzy bestsellera
 Resortowe dzieci. Media
 – pierwszej ksi
ąż
ki z cyklu o mediach, kulturze, polityce, biznesie, nauce, s
ł
u
ż
 bach specjalnych, demaskuj
ą
cego prawdziwe oblicze i genez
ę
 tak zwanych elit i elitek III RP. Autorzy zajmuj
ą
 si
ę
 najbardziej znanymi postaciami, co zrozumia
ł
e, bo opisanie historii i karier mniej znacznych czy wr
ę
cz prowincjonalnych to nieko
ń
cz
ą
ca si
ę
 historia, poniewa
ż
 elitki si
ę
 rozmna
ż
aj
ą
 i co chwila musz
ą
 gdzie
ś
 upycha
ć
 swoje gamoniowate dzieci, czyli znale
źć
 im jakie
ś
 niem
ę
cz
ą
ce i dobrze p
ł
atne zaj
ę
cie a niekiedy nawet stworzy 
ć
 ca
łą
 instytucj
ę
,
ż
eby mog
ł
 y si
ę
 pobawi
ć
 w prac
ę
. I tak to powstaje i rozrasta si
ę
 jak grzyb na
ś
cianie kasta nierobów, pospolitych spo
ł
ecznych paso
ż
 ytów, których wszyscy znamy, i na których utrzymanie przymusowo p
ł
acimy. Ka
ż
dy z nas obserwuje nie tylko w mediach, ale w wielu dziedzinach i w ró
ż
nej skali, równie
ż
 w swoim otoczeniu, dziwne, nieuzasadnione kariery osobników kompletnie do dupy pod ka
ż
dym niemal wzgl
ę
dem. To w 
ł
a
ś
nie obiboki i nieudacznicy, typy, które nic nie potrafi
ą
, za to „maj
ą
 plecy”, czyli w 
ł
a
ś
ciwych tatusiów, mamusie, ciocie, wujków, te
ś
ciów itp. Bardziej cwane egzemplarze tego podgatunku wiedz
ą
 z kim pi
ć
 albo komu da
ć
. Niekiedy ko
ń
cz
ą
 studia, i nikt nie  wie, jak im si
ę
 to uda
ł
o. Z czasem nabieraj
ą
 towarzyskiego szlifu, nawet wycieraj
ą
 nos  w chusteczk 
ę
, podobno te najbardziej inteligentne spuszczaj
ą
 po sobie wod
ę
 w kiblu i niekiedy upodabniaj
ą
 si
ę
 do ludzi, ale zawsze ch
ę
tnie okazuj
ą
 chamstwo i arogancj
ę
 osobom stoj
ą
cym  w ich mniemaniu ni
ż
ej w hierarchii spo
ł
ecznej. Chocia
ż
 s
ą
 tysi
ą
ce o niebo od nich lepszych, to  wywindowane miernoty i przeci
ę
tniacy piastuj
ą
, decyduj
ą
, wieszcz
ą
, zarz
ą
dzaj
ą
, nosz
ą
 si
ę
 i pusz
ą
, niekiedy maluj
ą
,
ś
piewaj
ą
, stroj
ą
 miny a nawet pisz
ą
 wiersze. Skazani na sukces.
 
 Krytyka Literacka 1 (51) 2014
2
 
Oczywi
ś
cie zazwyczaj sukces lokalny, powiatowy, wojewódzki, krajowy.
Ż
eby zaistnie
ć
  w
ś
 wiecie, potrzebne s
ą
 ju
ż
 du
ż
e pieni
ą
dze od w 
ł
a
ś
ciwego resortu i naprawd
ę
 solidne uk 
ł
ady, si
ę
gaj
ą
ce korzeniami poprzedniej epoki. Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki! Je
ś
li jeszcze nie wiecie, dlaczego nie macie pracy (i w ogóle do niczego si
ę
 nie nadajecie) albo wasz szef to kretyn, p
ł
acicie coraz wi
ę
ksze podatki, na ka
ż
dym kroku spotykacie si
ę
 z rosn
ą
c
ą
 niekompetencj
ą
, obserwujecie szoruj
ą
c
ą
 brzuchem po dnie kultur
ę
 i rozrywk 
ę
, to czas przyjrze
ć
 si
ę
 tym, którzy s
ą
 tego stanu sprawcami. Oni nigdy nic nie musieli. Zawsze im „wychodzi
ł
o”. Zawsze zadowoleni, z g
ę
 bami pe
ł
nymi dobrych rad i frazesów. Mot
ł
och upozowany na elit
ę
, przyssany do tego biednego kraju. Ale pies ich… Te
ż
 umr
ą
. Jednak póki
ż
 yj
ą
, i to za nasze pieni
ą
dze, warto czasem da
ć
 im w pysk. Tak zwyczajnie, po m
ę
sku. Bez wzgl
ę
du na p
ł
e
ć
, bo przecie
ż
 jeste
ś
my za równouprawnieniem. Dla w 
ł
asnego zdrowia psychicznego. I
ż
eby im si
ę
 do ko
ń
ca we
ł
 bach nie poprzewraca
ł
o.
Ksi
ąż
ka: Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz
 Resortowe dzieci. Media
 
ONE. RESORTOWE DZIECI. Wychowane w rodzinach dzia
ł
aczy i funkcjonariuszy KPP, PZPR. Ministerstwa Bezpiecze
ń
stwa Publicznego, a potem SB. Doskonale ustawione w
ż
 yciu dzi
ę
ki koneksjom, pieni
ą
dzom i „grubej kresce”. Czasem, cho
ć
 wywodz
ą
 si
ę
 z niekomunistyczych
ś
rodowisk, zwi
ą
zane ideologicznie oraz materialnie z by 
łą
 w 
ł
adz
ą
 i bezpiek 
ą
. Za m
ł
odu aktywi
ś
ci komunistycznych organizacji m
ł
odzie
ż
owych, potem biznesmeni, w 
ł
a
ś
ciciele i zarz
ą
dcy nowych mediów. W 
ł
a
ś
nie dlatego tak zdecydowanie przeciwne dekomunizacji i lustracji, szydz
ą
cy z patriotyzmu, polskich tradycji i w ogóle z polsko
ś
ci. Niebezpieczne, bo usytuowane  w opiniotwórczej prasie, a przede wszystkim w telewizji i stacjach radiowych. Obecne w nich od stanu wojennego – do dzi
ś
. ONE. RESORTOWE DZIECI. „Violetty”, „Kowalscy”, Literaci”, „Poeci”, „Daniele” i inni. Po
łą
czeni solidarno
ś
ci
ą
 grupow 
ą
 i interesami, pos
ł
uguj
ą
cy si
ę
 wprawnie relatywizmem moralnym, szyderstwem i o
ś
mieszaniem. Cz
ę
sto, w razie pilnej potrzeby, pe
ł
ni
ą
ce rol
ę
 „dy 
ż
urnych autorytetów moralnych”, szczuj
ą
cych przeciw zbyt niepokornym, zbyt dociekliwym – my 
ś
l
ą
cym, ponad ICH miar
ę
, po prostu inaczej. Ta ksi
ąż
ka jest w 
ł
a
ś
nie o nich. [Wydawnictwo Fronda]
Zaproszenie: Wernisa
ż
 wystawy Okr
ę
gu Dolno
ś
l
ą
skiego ZPAF
 Idea Materia.  Inny potencja
ł 
 fotografii
.
16 stycznia 2014, czwartek, godz. 17, Galeria Dolno
ś
l
ą
skiego Centrum Fotografii „Domek Roma
ń
ski” Kurator Andrzej Dudek- Dürer

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->