Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dagboekfragmenten 2014 - Het jaar, dat in de geschiedenis als rampjaar bekend zal staan

Dagboekfragmenten 2014 - Het jaar, dat in de geschiedenis als rampjaar bekend zal staan

Ratings: (0)|Views: 91 |Likes:
Published by jwr47
Deze dagboekfragmenten vormen de actuele jaargang van een reeks, die inmiddels van 1947 af tot 2013 gecompleteerd is. Het is een experiment, dat 2008 als project “The Concentrated Reading Project” werd opgezet om een privé web-databank voor het opzoeken van referenties en notities op te bouwen.
Met behulp van de opgeslagen gegevens was het eenvoudig mogelijk twee tegenstrijdige theses te ontdekken. Tegenstrijdige theses leiden automatisch tot een dialectisch inzicht:
Volgens Proust moet er in de vriendschap een zekere vorm van onoprechtheid worden toegepast en getolereerd om de relatie niet te vergiftigen. In de Proustificering past Proust deze onoprechtheid in zijn vriendenkring dan ook toe3.
Michel de Montaigne (1533-1592) daarentegen gaat in de Essais ervan uit, dat een “volkomen” vriendschap op een onbeperkte openheid tussen vrienden baseert4. De Montaigne reduceert deze “echte” vriendschap echter tot zijn relatie met Étienne de La Boëtie.
Problemen ontstaan bij het zoeken met name door de taalgevoeligheid der zoekmechanismen. In feite werk ik voornamelijk in drie talen – Nederlands, Engels en Duits, en weet soms niet meer in welke taal ik een boek gelezen heb. Uit praktische overwegingen worden de gegevens per taal in individuele documenten opgeslagen.
Oorspronkelijk was Scribd nog een echt forum, waarin ook vriendschappelijke discussies gevoerd konden worden. Lezers verstrekten adviezen en hielpen zelfs bij vertalingen, correcties en verbeteringen. Sinds ca. twee jaar is Scribd echter tot een zuiver commerciële instelling gemuteerd, waarin nauwelijks nog commentaren of reacties afgegeven worden.
Omdat dit idee van een databank goed bleek te werken, heb ik mijn persoonlijke de databank uitgebreid met enkele honderd manuscripten, die in diverse categorieën werden ingedeeld.
Deze dagboekfragmenten vormen de actuele jaargang van een reeks, die inmiddels van 1947 af tot 2013 gecompleteerd is. Het is een experiment, dat 2008 als project “The Concentrated Reading Project” werd opgezet om een privé web-databank voor het opzoeken van referenties en notities op te bouwen.
Met behulp van de opgeslagen gegevens was het eenvoudig mogelijk twee tegenstrijdige theses te ontdekken. Tegenstrijdige theses leiden automatisch tot een dialectisch inzicht:
Volgens Proust moet er in de vriendschap een zekere vorm van onoprechtheid worden toegepast en getolereerd om de relatie niet te vergiftigen. In de Proustificering past Proust deze onoprechtheid in zijn vriendenkring dan ook toe3.
Michel de Montaigne (1533-1592) daarentegen gaat in de Essais ervan uit, dat een “volkomen” vriendschap op een onbeperkte openheid tussen vrienden baseert4. De Montaigne reduceert deze “echte” vriendschap echter tot zijn relatie met Étienne de La Boëtie.
Problemen ontstaan bij het zoeken met name door de taalgevoeligheid der zoekmechanismen. In feite werk ik voornamelijk in drie talen – Nederlands, Engels en Duits, en weet soms niet meer in welke taal ik een boek gelezen heb. Uit praktische overwegingen worden de gegevens per taal in individuele documenten opgeslagen.
Oorspronkelijk was Scribd nog een echt forum, waarin ook vriendschappelijke discussies gevoerd konden worden. Lezers verstrekten adviezen en hielpen zelfs bij vertalingen, correcties en verbeteringen. Sinds ca. twee jaar is Scribd echter tot een zuiver commerciële instelling gemuteerd, waarin nauwelijks nog commentaren of reacties afgegeven worden.
Omdat dit idee van een databank goed bleek te werken, heb ik mijn persoonlijke de databank uitgebreid met enkele honderd manuscripten, die in diverse categorieën werden ingedeeld.

More info:

Published by: jwr47 on Jan 08, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

pdf

text

original

 
Dagboekfragmenten 2014
 Het jaar, dat in de geschiedenis als rampjaar bekend zal staan
Deze dagboekfragmenten vormen de actuele jaargang van een reeks, die inmiddels van 1947 af tot2013 gecompleteerd is
1
 !et is een e"periment, dat 200# als project $%&e 'oncentrated (eading)roject*
2
 +erd opgezet om een priv +eb-databank voor &et opzoeken van referenties en notities opte bou+en.et be&ulp van de opgeslagen gegevens +as &et eenvoudig mogelijk t+ee tegenstrijdige t&eses teontdekken %egenstrijdige t&eses leiden automatisc& tot een dialectisc& inzic&t/
olgens )roust moet er in de vriendsc&ap een zekere vorm van onoprec&t&eid +ordentoegepast en getolereerd om de relatie niet te vergiftigen n de )roustificering past )roustdeze onoprec&t&eid in zijn vriendenkring dan ook toe
3
.ic&el de .ontaigne 133-192 daarentegen gaat in de 5ssais ervan uit, dat een$volkomen* vriendsc&ap op een onbeperkte open&eid tussen vrienden baseert
4
De.ontaigne reduceert deze $ec&te* vriendsc&ap ec&ter tot zijn relatie met 6tienne de a8o  tie)roblemen ontstaan bij &et zoeken met name door de taalgevoelig&eid der zoekmec&anismen nfeite +erk ik voornamelijk in drie talen : ;ederlands, 5ngels en Duits, en +eet soms niet meer in+elke taal ik een boek gelezen &eb <it praktisc&e over+egingen +orden de gegevens per taal inindividuele documenten opgeslagen =orspronkelijk +as >cribd nog een ec&t forum, +aarin ook vriendsc&appelijke discussies gevoerdkonden +ordenezers verstrekten adviezen en &ielpen zelfs bij vertalingen, correcties enverbeteringen >inds ca t+ee jaar is >cribd ec&ter tot een zuiver commercile instelling gemuteerd,+aarin nau+elijks nog commentaren of reacties afgegeven +orden=mdat dit idee van een databank goed bleek te +erken, &eb ik mijn persoonlijke de databank uitgebreid met enkele &onderd manuscripten, die in diverse categorien +erden ingedeeld, zoals/
 
,
 1,
 2, 
, 
, 
,
 1, 
,
, 1Dagboekfragmenten - diar@ fragments2De in&oud van deze bestanden is in de appendi" gedocumenteerd3Deze t&ese +ordt door )roust +eerlegd H zie )roustifizieren 14I und <naufric&tigkeit in der Freundsc&aft 11 in JBie )roust &r eben verKndern kann$ : ?lain de 8otton 19974)ag9in
 Auswahl der besten Essais von Michel de Montaigne
 : >8;/ 97#-3-#I39-299-2
 
,
Januari 2014 – Motie van Wantrouwen
1 Januari 2014 – Een terugblik naar voren
5en terugblik leert ons, dat &et jaar 2014 een grote rol gaat spelen Bellic&t +ordt &et een evengroterol als 1914 De oorzaken zijn niet eens singulariteiten, maar meervoudige, onaf&ankelijkefoutbronnen : de economie en de nucleaire ramp in de >tille =ceaan De kans, dat dit jaar goedafloopt, daalt daardoor tot &et nulpunt
Economische zelfmoord in het westen
De kans is dus groot, dat de economie dit jaar een terugslag zonder +eerga ervaart an vaklui zalmen dit soort inzic&ten niet &oren5conomie is geen +etensc&appelijke studieric&ting5conomisc&e inzic&ten baseren op een )onzi- of sneeu+bals@steem, dat later als de grootste bedrogmanipulatie aller tijden bekend zal staan De acceleratie in monetaire s@steem &eeft een+aarden bereikt, die een terugkeer naar normale proporties alleen nog door abnormale reacties kaninleiden ?bnormale reacties zijn vergelijkbaar met +at er in 1914 &eeft plaatsgevonden
Fukushima
De ramp in Fukus&ima loopt uit de &and
 Dit is voornamelijk te +ijten aan de traditie om rampenin eerste instantie door een struisvogelpolitiek te negeren en de omvang zoveel mogelijk tever&eimelijken Deze onverant+oordelijke en on+etensc&appelijke keerzijde van de tec&nologiekan de Aapanners veel +oonruimte kosten en leidt bovendien tot &et verlies van grote &oeveel&edengrond+ater,visgronden en zee+atergebieden als transport+egen .en zal bijvoorbeeld ook dezeesc&epen moeten uitrusten met drink+atertanks en interne rec@clings@stemen, omdat &ettransformeren van zee+ater tot zoet +ater in de nucleair vergiftigde +ateren te riskant zal +orden
Journalisme
?l deze details +orden door onverant+oordelijke journalisten verz+egen en zelfs tegengesprokenemanipuleerde nieu+sberic&ten beric&ten over de oorzaken van dalende goudprijzen, alsof er sprake is van desinteresse voor edelmetalen !et tegendeel kan men in beric&ten van de insidersnalezen 5r vindt met toestemming van politici een onge&oorde plundering van volksvermogen plaats !et +esten pleegt inderdaad een economisc&e zelfmoord
I
an deze zelfmoord +ilde ik een eigen dagboek bij&ouden
7
 ;iet om te be+ijzen, dat ik gelijk krijg,maar om een eigen strategie voor &et overleven te coLrdineren
Academische studies in de !
n de <>? muteert een investering in academisc&e studie economisc& gezien tot een onrendabele business
#
 ?lleen een bankopleiding tot een crimineel deskundige lijkt nog geld op te leveren 5neen blik op de sc&uldenlast, die door een succesvolle carriMre moet +orden terugverdiend, kaninderdaad alleen een criminele job genoeg opleveren om de sc&uld binnen een mensenleven terug teverdienen oor alle mislukte studies moet de gemeensc&ap de kosten voor de mislukte studie en&et mislukte leven op&oesten Deze <>-studiepolitiek leidt tot een enorme verliespost, die de
 
gemeensc&ap naast alle andere sc&uldenlasten moet financieren
De wet "an #resham
De
 luidt/ Ogeld dat artificieel door de over&eid overge+aardeerd +ordt
9
, drijftartificieel onderge+aardeerd geld
10
 uit de omloopO
 en +ie de klok &oort luiden, ziet, dat de +etvan res&am zic& in de praktijk ontplooit n allerijl verd+ijnen goud en zilver van de markt
nallerijl, omdat de centrale bankiers proberen &et proces te vertragen door de goudprijs laag te&ouden !et onder+aarderen van de edelmetalen vindt dagelijks plaats door leegverkoop van papiergoud en papierzilver 5en lage prijs voor edelmetalen versnelt ec&ter &et ontstekingsproces en leidt tot eendruk op de f@sieke goud&andel rij+el alle edelmetalen ver&uizen nu voorgoed van &et +estennaar &et oosten, +aar men zic& niet door gemanipuleerde beric&tgeving laat misleiden De ?ziatenzijn onverzadelijk Bie probeert zic& tegen deze onverzadelijk&eid te verzetten kan alleen maar tegen de bierkaai verliezen n de zin van deze inzic&ten begin ik aan 2014 en ben blij, dat +ij Pber&aupt al zover gekomen zijn5en jaar geleden &ad ik allang een veel vroegere collaps ver+ac&t, maar men is nooit te oud om er iets bij te leren
$% onze blote knietjes in een hoo% glasscher"en
n feite mogen +ij onze >c&eppers die van &et Fiatgeld natuurlijk op onze blote knietjes in een&oop glassc&erven danken, dat zij ons nog enkele jaren respijt &ebben gegund ;u &eeft ieder +eldenkend mens zijn monetaire toekomst nog enigszins kunnen regelenDe een kooptoverge+aardeerde
 aandelen, de ander sc&enkt zijn kinderen ieder een &uisje of +at anders ?l dezedingen, zelfs de aandelen, zijn beter dan fiatpapier, dat men over enkele jaren alleen nog maar op deB' kan doorspoelen
Aanklacht tegen de wetenscha%
!et is al+eer een tijd geleden, dat iemand een aanklac&t met de titel ANaccuseQ
 &eeft ingediendRola sc&reef zijn open brief aan de )resident van de (epubliek 1#9# en &et +ordt tijd desuccesvolle titel +eer eens aan een beduidend &oofdstuk gesc&iedenis te +ijdenDeze brief ric&t zic& tot de +etensc&ap en tegen de +etensc&ap !et is immers de +etensc&ap, dienog steeds pretendeert naar de +aar&eid te zoeken, maar nu &eeft gefaald en blijft falen tegen beter +eten in !et falen betreft de k+aliteit en de zelfdiscipline van &et vakgebied economie, dat ik door eenaantal vragen +il toelic&tenragen zijn er nu genoeg opge+orpen/
9d+z de 5uro, de Ten en de Dollar 10?rtificieel onderge+aardeerd zijn de edelmetalen goud en zilver, die inmiddels van de markt verd+enen zijn11 >oms ook +el bekend in de eenvoudigere, maar slec&t begrepen vorm $
 Bad money drives out good money
* bron/ +et van res&am
 
'
J(accuse&&&)
 Frans voor Oik besc&uldigO is de titel van een publicatie +aarmee de sc&rijver 6mile Rola in 1#9# in Frankrijk  de Dre@fusaffaire aan &et lic&t brac&t !et pamflet &eeft een grote invloed ge&ad op de Franse gesc&iedenis

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->