Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SNĐC-012: THÁNH GIOAN TIỀN HÔ

SNĐC-012: THÁNH GIOAN TIỀN HÔ

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
Published by Nhóm Niềm-Vui
*THÁNH GIOAN TIỀN HÔ* Gương Mẫu Của Chúng Ta* @"Đừng sợ! Ta đem tới cho ông một tin lành. Thiên Chúa đã nghe lời ông van xin. Elizabeth sẽ sinh một con trai, tên là Gioan. Khi hài nhi sinh ra, cả dân tộc ông đều vui mừng, vì cậu sẽ nên cao trọng trước mặt Thiên Chúa..."
*THÁNH GIOAN TIỀN HÔ* Gương Mẫu Của Chúng Ta* @"Đừng sợ! Ta đem tới cho ông một tin lành. Thiên Chúa đã nghe lời ông van xin. Elizabeth sẽ sinh một con trai, tên là Gioan. Khi hài nhi sinh ra, cả dân tộc ông đều vui mừng, vì cậu sẽ nên cao trọng trước mặt Thiên Chúa..."

More info:

Published by: Nhóm Niềm-Vui on Sep 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
 
BAØI THÖÙ 012THAÙNH GIOAN TIEÀN HOÂGöông Maãu Cuûa Chuùng Ta
CHUÙ DAÃN :Khi Ñöùc Meï ñeán thaêm, Zacharia vaø Elisabeth vaãn ôû taïi thaønh phoá daønh cho caùcthaày tö teá. OÂng Zacharia soáng vaøo thôøi vua Heâroâñeâ Caû. Tuy khoâng phaûi laø moät vò ñaïi giaùotröôûng, oâng cuõng laø moät tö teá thuoäc haøng Abias, moät haøng cao nhaát. Caùc thaày tö teá khoâng coùnhieäm vuï gì khaùc ngoaøi vieäc phuïng söï trong caùc ñeàn thôø. Hoï chia thaønh töøng ban ñeå thayphieân nhau. Chæ hoï môùi coù quyeàn vaøo cung thaùnh (Moät taám maøn lôùn ngaên giöõa cung thaùnh vaøcoäng ñoaøn). Haøng ngaøy vaøo luùc raïng ñoâng vaø khi maët trôøi laën, hoï ñeán ñoát höông treân baøn thôøtieán höông. Khi moät ban ñaõ maõn nhieäm kyø phuïc vuï, caùc vò tö teá ban ñoù ñöôïc töï do lui veà thaønhphoá daønh rieâng cho hoï goïi laø thaønh phoá ‘
caùc thaày tö teá 
’, hay ôû laïi thaønh Gieârusalem.
CHUAÅN BÒ HOÂM TRÖÔÙC
Ngaøy mai toâi seõ chuù yù tôùi lyù töôûng maø thaùnh Gioan Tieàn Hoâ phaûi thöïc hieän. Moät vò thieân söù ñaõñích thaân xuoáng loan baùo lyù töôûng naøy qua thaân phuï Ngaøi laø oâng Zacharia. Sau ñoù, toâi töï hoûibieát ñaâu lyù töôûng aáy cuõng ñöôïc trao phoù cho toâi thöïc hieän. Thaùnh Gioan coù söù maïng rao giaûngveà Chuùa Gieâsu vaø gaây uy tín cho Ngaøi nôi daân toäc hay ngôø vöïc. Phaûi chaêng ngaøy nay ChuùaGieâsu khoâng caàn ñöôïc rao giaûng vaø gaây uy tín nôi moät theá heä chöa bieát Ngaøi, hay muoán choáiboû Ngaøi sao? Neáu coù, Ngaøi caäy troâng vaøo ai? Ngaøi caäy troâng ôû caùc taâm hoàn maø Ngaøi ñaõ ñoaùithöông môøi goïi. Toâi coù daùm noùi raèng chöa bao giôø nghe thaáy tieáng Chuùa goïi khoâng? Neáuchöa, coù leõ taïi toâi lô ñaõng neân khoâng nghe thaáy, nhaát laø taïi toâi löôøi bieáng muoán troán traùnh. Toâilô ñaõng vaø löôøi bieáng nhö vaäy laø vì toâi thieáu caùc ñöùc tính maø Thieân Thaàn ñaõ trang bò cho thaùnhTieàn Hoâ töông lai: taâm hoàn cao caû, ñöùc haõm mình, loøng nhieät thaønh. Vaäy ngaøy mai toâi seõ hoïchoûi nhöõng ñöùc tính aáy.Laïy Thieân Thaàn Chuùa, chôù gì lôøi Ngaøi thaám nhaäp vaøo linh hoàn con ñeå khôi ñoäng tinhthaàn haêng say taän taâm phuïc vuï Chuùa Gieâsu.
NGUYEÄN NGAÉM
Tröôùc heát toâi muoán dieãn laïi quang caûnh luùc Thieân Thaàn hieän ra, moät quang caûnh vöøa maàunhieäm, vöøa ñôn sô. Luùc aáy daân chuùng tuï hoïp ñeå caàu nguyeän. Hoï chen chuùc nhau phía ngoaøicung thaùnh. Chæ coù mình Zacharia vôùi tö caùch laø thaày caû môùi ñöôïc vaøo gian cung thaùnh. Theá roài, Thieân Thaàn Chuùa hieän ra vôùi oâng Zacharia ngay beân phaûi baøn thôø tieán höông. OÂng
 
Zacharia kinh haõi, nhöng Thieân Thaàn traán an ngay: ‘
 Ñöøng sôï, ta ñem tôùi cho oâng moät tin laønh.Thieân Chuùa ñaõ nghe lôøi oâng van xin. Elzabeth seõ sinh cho oâng moät con trai. Teân ñöùa treû seõ laøGioan. Khi Haøi Nhi sinh ra thì oâng vaø caû daân toäc oâng ñeàu vui möøng, vì caäu beù seõ neân cao troïngtröôùc maët Thieân Chuùa. Caäu khoâng bao giôø uoáng röôïu nho hay röôïu caát. Ngay trong loøng Meï,caäu ñaõ ñöôïc ñaày ôn Chuùa Thaùnh Linh. Caäu seõ ñi tröôùc doïn ñöôøng cho Ñaáng Cöùu Theá vaø daãnveà cho Ngaøi ñoaøn con caùi Israe.l
’ Ngöôøi ta bieát oâng Zacharia ñaõ nghi ngôø neân bò phaït. Daânchuùng chôø ñôïi chaùn naûn, nhöng khi thaáy Zacharia caûm ñoäng böôùc ra vaø bò caám khaåu, hoï lieànhieåu raèng oâng ñaõ nhìn thaáy ñieàm laï trong Cung Thaùnh.
TAÂM HOÀN CAO CAÛ
Lôøi noùi laøm toâi xuùc ñoäng nhaát ñoù laø ‘
Caäu beù seõ leân cao troïng tröôùc maët Thieân Chuùa
.’ Caotroïng tröôùc maët Thieân Chuùa khoâng coù nghóa laø veû cao troïng beân ngoaøi ñöôïc ngöôøi ñôøi ngöôõngmoä, nhöng chính laø veû cao troïng aáy heä taïi ôû moät lyù töôûng ngay thaúng tìm Thieân Chuùa tröôùcheát. Heä taïi ôû nhöõng tình caûm cao thöôïng. Heä taïi ôû moät yù chí trung kieân khoâng heà lay chuyeån.Sau cuøng, taét moät lôøi, heä taïi ôû vieäc keát hieäp saâu xa cuûa toaøn dieän con ngöôøi vôùi Thieân Chuùa.Taâm hoàn cao caû khoâng bao giôø tính toaùn nhoû nhen nhö: caùi naøy coù toäi khoâng? Toäi naøycoù naëng khoâng? Neáu khoâng giöõ toâi seõ ra sao? Neáu giöõ toâi coù gaëp nhieàu khoù khaên khoâng? Hoàntoâi ôi, neáu con muoán soáng cao thöôïng, toát hôn haõy noùi raèng ñieàu naøy coù ñeïp loøng Thieân Chuùakhoâng? Coù ñem laïi vinh quang cho Chuùa khoâng? Thieân Chuùa luoân luoân hieän dieän trong taâm tö yù höôùg cuûa toâi! Toâi phaûi soáng cho Ngaøi vaø soáng nhôø Ngaøi. Than OÂi! Toâi buûn xæn vaø heøn haïdöôøng naøo vì cöù ñi tìm ích lôïi caù nhaân! Ñaáng toaøn haûo vaø raát nhaân töø môøi goïi toâi soáng choNgaøi maø toâi cöù soáng cho mình, thì toâi thaáp heøn quaù!Hoàn toâi ôi, haõy yeâu meán, coá gaéng vaø khaån khoaûn naøi xin ñeå vöôn mình leân tôùi caùc veûñeïp cao quyù naøy. Taïi sao con keùo leâ maõi ñôøi soáng taàm thöôøng trong khi tröôùc maët ngöôøi coù lyùtöôûng saùng ngôøi cuûa Thieân Chuùa ñeå theo?
ÑÖÙC HAÕM MÌNH
Thieân Thaàn chæ daãn veà vieäc haõm mình: ‘
Caäu khoâng bao giôø uoáng röôïu nho hay röôïu caát 
.’Chuùng ta thaáy vò Thaùnh Tieàn Hoâ soáng khoå haïnh bieát bao trong sa maïc ngay töø thôøi nieân thieáu.Haõm mình laø ñieàu kieän cuûa moïi tieán tôùi caù nhaân, cuûa baát cöù neáp soáng höõu ích naøo. Ngöôøi tachæ trôû neân cao caû döôùi söï thoâi thuùc cuûa nhaân ñöùc naøy maø thoâi.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->