Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vũ trụ co lại - Thuyết Big Bang hoàn toàn sai

Vũ trụ co lại - Thuyết Big Bang hoàn toàn sai

Ratings: (0)|Views: 360 |Likes:
Published by pc2mt
Đây là phần giải thích "Vũ trụ đang co lại" của nghiên cứu "NHỮNG HIỆU ỨNG VÀ TƯƠNG TÁC CỦA CHUYỂN ĐỘNG VỪA QUAY TRÒN VỪA DỜI CHỖ ĐỂ NHẬN RA SỰ VẬN ĐỘNG CỦA VẬT CHẤT VÀ CÁC THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG". Bạn có thể truy cập vào website http://www.initialphysics.org để tải về toàn bộ nội dung của nghiên cứu này
Đây là phần giải thích "Vũ trụ đang co lại" của nghiên cứu "NHỮNG HIỆU ỨNG VÀ TƯƠNG TÁC CỦA CHUYỂN ĐỘNG VỪA QUAY TRÒN VỪA DỜI CHỖ ĐỂ NHẬN RA SỰ VẬN ĐỘNG CỦA VẬT CHẤT VÀ CÁC THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG". Bạn có thể truy cập vào website http://www.initialphysics.org để tải về toàn bộ nội dung của nghiên cứu này

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: pc2mt on Sep 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 Nh
ữ 
ng hi
u
ứ 
ng và t 
ươ 
ng tác c
a chuy
ể 
n
độ
ng v
ừ 
a quay tròn v
ừ 
a d 
ờ 
i ch
ỗ 
 
để 
nh
n ra ngu
n g 
ố 
c s
ự 
v
n
độ
ng c
a v
t ch
ấ 
t và các thí nghi
m ki
ể 
m ch
ứ 
ng Tác gi
: Hu
 ỳ
nh Công Nhân, n
ă 
m 2009
 
Trang 1
 
V
Ũ
TR 
 
Đ
ANG CO L
I, HAY NÓI
Đ
ÚNG H
Ơ 
N LÀ PH
N TH
TÍCHKHÔNG GIAN CHI
M CH
B
Ở 
I CÁC THIÊN HÀ TRONG KHÔNGGIAN V
Ũ
TR 
NGÀY CÀNG GI
M
Đ
I
D
a trên kh
i l
ượ 
ng h
u h
ướ 
ng và l
trình chuy
n
độ
ng c
a chuy
n
độ
ng v
aquay tròn v
a d
ờ 
i ch
 
để
phân tích và cho k 
ế
t lu
n v
ũ
tr 
 
đ
ang co l
i, hay nói
đ
úng h
ơ 
n là ph
n th
tích không gian chi
ế
m ch
b
ở 
i các thiên hà trong không gian v
ũ
tr 
ngày cànggi
m
đ
i.
1. Thiên hà là m
t v
t v
ừ 
a có chuy
n
độ
ng quay tròn và v
ừ 
a có chuy
n
độ
ngd
ờ 
i ch
vì các h
thiên th
sao có s
ự 
quay qu
 
đạ
o quanh thiên hà,
đồ
ng th
ờ 
icác thiên hà
ở 
biên ph
n v
ũ
tr
quan sát
đượ 
c ngày càng t
ă
ng d
n kho
ngcách:
Xét
ở 
quy mô xem thiên hà là m
t v
t th
d
ng
đĩ 
a và luôn có chuy
n
độ
ngquay tròn do các quan sát thiên v
ă
n cho th
y các h
thiên th
sao
đề
u quay qu
 
đạ
o quanhm
t l
 
đ
en
ở 
tâm thiên hà,
đồ
ng th
ờ 
i do các thiên hà ngày càng có kho
ng cách xa nhau
ở 
  biên v
ũ
tr 
nh
ư
thiên v
ă
n h
c
đ
ã quan sát
đượ 
c nên có th
ế
t lu
n
đượ 
c m
i thiên hà
đề
uv
a có chuy
n
độ
ng quay tròn v
a có chuy
n
độ
ng d
ờ 
i ch
, và nh
ư
v
y các thiên hà s
 ch
u chi ph
i b
ở 
i hi
u
ng chuy
n
độ
ng Boomerang. Nh
ư
ng m
i thiên hà s
chuy
n
độ
ngtheo l
trình Boomerang d
ờ 
i ch
nh
ư
th
ế
nào? M
i thiên hà có l
trình chuy
n
độ
ng d
ờ 
ich
theo m
t qu
 
đạ
o tròn riêng v
ớ 
i tâm c
a qu
 
đạ
o riêng hay các thiên hà cùng chuy
n
độ
ng qu
 
đạ
o quanh m
t tâm chung cho t
t c
các thiên hà?Phân tích ti
ế
 p theo
ở 
bên d
ướ 
i s
cho th
y không có kh
n
ă
ng v
ũ
tr 
giãn n
ở 
haynói cách khác không có kh
n
ă
ng th
tích không gian chi
ế
m ch
c
a các thiên hà ngàycàng t
ă
ng.
2. Phân tích và k 
ế
t lu
n rút ra là v
ũ
tr
 
đ
ang co l
i:
Do s
b
t h
ợ 
 p lý
ở 
 
đ
i
m các thiên hà ph
i có chuy
n
độ
ng theo qu
 
đạ
o tròn, elipho
c qu
 
đạ
o d
ng các hình vòm g
i lên nhau hay chuy
n
độ
ng theo d
ng hình xo
n lòxo vì thiên hà là m
t v
t (hay m
t th
c th
) v
a có chuy
n
độ
ng quay tròn v
a có chuy
n
độ
ng d
ờ 
i ch
nên thiên hà b
t bu
c ph
i chuy
n
độ
ng theo qui lu
t c
a các v
t th
v
a cóchuy
n
độ
ng quay tròn v
a có chuy
n
độ
ng d
ờ 
i ch
, t
c qui lu
t chuy
n
độ
ng d
ngBoomerang. Vì các thiên hà ph
i chuy
n
độ
ng theo l
trình cong nh
ư
v
y nên n
ế
u cácthiên hà có qu
 
đạ
o chuy
n
độ
ng riêng thì các thiên hà
ở 
c
nh nhau
ở 
ph
n rìa v
ũ
tr 
thiên v
ă
n quan sát
đượ 
c s
có lúc các thiên hà ti
ế
n l
i g
n nhau và s
có lúc các thiên hà
đ
ó l
i r 
ờ 
i ra xa nhau, tuy nhiên các quan sát thiên v
ă
n l
i cho th
y các thiên hà ngày càng
ờ 
i xa nhau m
t cách
đề
u
đặ
n và có gia t
c.Vì s
b
t h
ợ 
 p lý trên nên không th
có kh
n
ă
ng là các thiên hà ngày càng chi
ế
mthêm th
tích không gian, t
c v
ũ
tr 
 
đ
ang giãn n
ở 
nh
ư
hình t
ượ 
ng các h
t tiêu r 
i
đề
utrong lúc bánh mì
đ
ang n
ướ 
ng và bánh mì
đ
ang ph
ng lên làm các h
t tiêu d
n xa nhaum
t cách có gia t
c. Và chúng ta xét thêm mâu thu
n n
a là các thiên th
 
ở 
g
n l
 
đ
entrung tâm thiên hà theo th
ờ 
i gian s
b
nu
t vào l
 
đ
en trung tâm thiên hà m
t cách tu
nt
, s
nu
t các thiên th
sao hay các h
thiên th
sao m
t cách tu
n t
vào l
 
đ
en
đ
ó choth
y các thiên th
sao chuy
n
độ
ng quay quanh l
 
đ
en trung tâm thiên hà theo m
t hình
 
 Nh
ữ 
ng hi
u
ứ 
ng và t 
ươ 
ng tác c
a chuy
ể 
n
độ
ng v
ừ 
a quay tròn v
ừ 
a d 
ờ 
i ch
ỗ 
 
để 
nh
n ra ngu
n g 
ố 
c s
ự 
v
n
độ
ng c
a v
t ch
ấ 
t và các thí nghi
m ki
ể 
m ch
ứ 
ng Tác gi
: Hu
 ỳ
nh Công Nhân, n
ă 
m 2009
 
Trang 2
 
xo
n
c và t
ă
ng d
n v
n t
c chuy
n
độ
ng d
ờ 
i ch
khi càng g
n l
 
đ
en trung tâm thiên hà(gi
ng nh
ư
qui lu
t chuy
n
độ
ng c
a các l
ớ 
 p không khí c
a c
ơ 
n bão nhi
t
đớ 
i t
ă
ng d
nv
n t
c chuy
n
độ
ng t
biên c
ơ 
n bão vào tâm c
ơ 
n bão r 
i h
ơ 
i n
ướ 
c ng
ư
ng t
bên trongg
n tâm c
ơ 
n bão nhi
t
đớ 
i), chuy
n
độ
ng c
a các h
thiên th
sao theo các chuy
n
độ
ngtheo hình xo
n
c và t
ă
ng d
n v
n t
c khi vào trong nh
ư
v
y s
ngày càng làm các h
 thiên th
sao giãm d
n kho
ng cách gi
a chúng và l
 
đ
en trung tâm thiên hà, t
c là các h
 thiên th
sao ngày càng giãm d
n th
tích không gian chi
ế
m ch
. Nh
ư
v
y trong m
ikhông gian thiên hà các thiên th
ngày càng giãm
đ
i th
tích không gian chi
ế
m ch
thìcác thiên hà trong v
ũ
tr 
l
i không th
có kh
n
ă
ng chi
ế
m ch
thêm th
tích không gianv
ũ
tr 
. v
y c
n tìm ra nguyên nhân vì sao hi
n t
ượ 
ng quan sát
đượ 
c c
a thiên v
ă
n l
icho th
y v
ũ
tr 
 
đ
ang giãn n
ở 
có gia t
c v
ớ 
i các thiên hà
ở 
rìa ph
n v
ũ
tr 
quan sát
đượ 
cngày càng r 
ờ 
i xa nhau m
t cách có gia t
c.
3. Nguyên nhân v
hi
n t
ượ 
ng kho
ng cách các thiên hà ngoài biên ph
n v
ũ
 tr
quan sát
đượ 
c ngày càng xa nhau m
t cách có gia t
c theo m
i ph
ươ 
ngv
n phù h
ợ 
p v
ớ 
i
ế
t lu
n c
a nghiên c
ứ 
u là th
tích chi
ế
m ch
c
a cácthiên hà trong v
ũ
tr
là ngày càng nh
l
i, t
ứ 
c là v
ũ
tr
 
đ
ang co l
i:
Do ph
n v
ũ
tr 
ch
a các thiên hà mà thiên v
ă
n quan sát
đượ 
c có m
t th
tích vôcùng nh
so v
ớ 
i ph
n không gian v
ũ
tr 
ch
a toàn b
các thiên hà.Ph
n không gian v
ũ
tr 
ch
a các t
t c
thiên hà trong
đ
ó g
m các thiên hà
đ
ã quansát
đượ 
c và s
l
ượ 
ng kh
ng l
các thiên hà ch
ư
a quan sát
đượ 
c có d
ng nh
ư
hình
đĩ 
a d
tc
a thiên hà hay
đĩ 
a d
t c
a các h
sao, và các thiên hà quan sát
đượ 
c chuy
n
độ
ng theom
t qu
 
đạ
o hình xo
n
c quanh m
t tâm là m
t l
 
đ
en kh
ng l
, l
 
đ
en kh
ng l
này làtrung tâm qu
 
đạ
o c
a các thiên hà quan sát
đượ 
c và các thiên hà ch
ư
a quan sát
đượ 
c, t
ccác thiên hà n
m trong m
t
đĩ 
a quay có d
ng gi
ng nh
ư
d
ng hình
đĩ 
a c
a thiên hà, t
mg
i là “
đĩ 
a h
m
các thiên hà”, và gi
a trung tâm
đĩ 
a này là m
t l
 
đ
en kh
ng l
t
m g
ilà “l
 
đ
en trung tâm h
m
các thiên hà”. Chuy
n
độ
ng c
a các thiên hà quanh l
 
đ
en m
 có cùng quy lu
t chuy
n
độ
ng qu
 
đạ
o c
a các h
sao quanh l
 
đ
en thiên hà, t
c là cácthiên hà chuy
n
độ
ng theo qu
 
đạ
o hình xo
n
c v
ớ 
i v
n t
c nhanh d
n t
biên c
a
đĩ 
a h
 m
các thiên hà vào tâm l
 
đ
en trung tâm h
m
các thiên hà, do
đ
ó kho
ng cách hình h
cgi
a các thiên hà và tâm l
 
đ
en h
m
các thiên hà ngày càng rút ng
n.Do v
ũ
tr 
 
đượ 
c hình thành t
các dòng
đố
i l
ư
u trong không gian v
ũ
tr 
v
ớ 
i ph
ươ 
ng chi
u chuy
n
độ
ng c
a các dòng
đố
i l
ư
u
đề
u khác nhau nên s
t
ươ 
ng tác gi
a cácdòng
đố
i l
ư
u khác nhau làm sinh ra các thiên hà có ph
ươ 
ng m
t ph
ng c
a chúng khácnhau, ngoài ra s
t
ươ 
ng tác ng
u nhiên t
o nên các thiên hà nên ph
ươ 
ng c
a các thiên hàkhông hoàn toàn có cùng ph
ươ 
ng v
ớ 
i ph
ươ 
ng
đĩ 
a d
t m
các thiên hà,
đ
i
u này c
ũ
nggi
ng nh
ư
các h
sao trong
đĩ 
a d
t h
thiên hà c
ũ
ng không hoàn toàn có s
trùng ph
ươ 
ngc
a các m
t ph
ng các h
sao v
ớ 
i ph
ươ 
ng c
a m
t ph
ng
đĩ 
a d
t thiên hà, tuy nhiên s
m
t s
l
ượ 
ng
ư
u th
ế
các h
sao có m
t ph
ng g
n trùng v
ớ 
i m
t ph
ng c
a
đĩ 
a d
t thiênhà. Nh
ư
ng có m
t qui lu
t là trong m
t thiên hà thì các h
sao s
chuy
n
độ
ng qu
 
đạ
ocùng chi
u v
ớ 
i chi
u quay c
a l
 
đ
en t
i tâm thiên hà chi
ế
m
ư
u th
ế
h
ơ 
n là nh
ng h
saocó chuy
n
độ
ng ng
ượ 
c l
i (có th
là không có nh
ng h
sao chuy
n
độ
ng ng
ượ 
c nh
ư
v
yho
c n
ế
u có thì r 
t ít), c
ũ
ng nh
ư
trong m
t h
thiên th
sao thì s
hành tinh chuy
n
độ
ngqu
 
đạ
o cùng chi
u v
ớ 
i chi
u quay c
a thiên th
sao là chi
ế
m
ư
u th
ế
, s
hành tinh chuy
n
độ
ng ng
ượ 
c v
ớ 
i chi
u quay c
a thiên th
sao g
n nh
ư
là r 
t hi
ế
m. Qui lu
t chuy
n
độ
ng
 
 Nh
ữ 
ng hi
u
ứ 
ng và t 
ươ 
ng tác c
a chuy
ể 
n
độ
ng v
ừ 
a quay tròn v
ừ 
a d 
ờ 
i ch
ỗ 
 
để 
nh
n ra ngu
n g 
ố 
c s
ự 
v
n
độ
ng c
a v
t ch
ấ 
t và các thí nghi
m ki
ể 
m ch
ứ 
ng Tác gi
: Hu
 ỳ
nh Công Nhân, n
ă 
m 2009
 
Trang 3
 
này c
ũ
ng chi ph
i chuy
n
độ
ng qu
 
đạ
o c
a các thiên hà xung quanh l
 
đ
en trung tâmc
a
đĩ 
a h
m
các thiên hà. Ngoài ra m
t qui lu
t quan tr 
ng c
a s
sinh ra và t
n t
i v
t ch
t trong v
ũ
tr 
là ph
i cócác dòng h
t có ph
ươ 
ng m
t ph
ng qu
 
đạ
o cong khác nhau
để
các h
t gi
a các dòng nàycó th
t
ươ 
ng tác nhau l
ch tr 
c (xin vui lòng xem các video clips v
t
ươ 
ng tác gi
a cácv
t th
có chuy
n
độ
ng quay tròn v
ớ 
i tr 
c quay l
ch nhau)
để
chúng có th
t
h
ợ 
 p l
i v
ớ 
inhau thành nh
ng h
h
t, do
đ
ó h
m
các thiên hà s
duy trì các dòng h
t có m
t ph
ngqu
 
đạ
o có ph
ươ 
ng riêng và ch
u chi ph
i b
ở 
i s
v
n
độ
ng h
m
các thiên hà
để
cácdòng h
t này có th
t
ươ 
ng tác l
ch tr 
c v
ớ 
i các dòng h
t có m
t ph
ng qu
 
đạ
o  ph
ươ 
ng riêng và ch
u chi ph
i b
ở 
i s
v
n
độ
ng h
thiên hà
để
hình thành và duy trì s
 v
n
độ
ng c
a các h
t v
t ch
t.Vì các thiên hà n
m trong
đĩ 
a h
m
các thiên hà chuy
n
độ
ng theo hình xo
n
cv
ớ 
i v
n t
c nhanh d
n t
biên
đĩ 
a h
m
các thiên hà vào
đế
n l
 
đ
en trung tâm h
m
cácthiên hà nên khi xét ch
n m
t thiên hà làm m
c nh
ư
ch
n ngân hà làm m
c thì t
t c
cácthiên hà xung quanh ngân hà ngày càng t
ă
ng d
n kho
nh cách m
t cách có gia t
c so v
ớ 
ingân hà
đượ 
c ch
n làm m
c. S
t
ă
ng kho
ng cách này là do trên
đườ 
ng qu
 
đạ
o hìnhxo
n
c thì thiên hà
ở 
phía tr 
ướ 
c s
luôn có v
n t
c chuy
n
độ
ng d
ờ 
i ch
l
ớ 
n h
ơ 
n v
n t
cchuy
n
độ
ng d
ờ 
i ch
c
a ngân hà là thiên hà m
c, và c
ũ
ng trên
đườ 
ng qu
 
đạ
o xo
n
cnày thiên hà phía sau luôn có v
n t
c chuy
n
độ
ng d
ờ 
i ch
ch
m h
ơ 
n so v
ớ 
i thiên hàm
c, và t
ươ 
ng t
nh
ư
v
y thiên hà
ở 
phía g
n tâm l
 
đ
en trung tâm
đĩ 
a h
m
các thiên hàs
ti
ế
n vào l
 
đ
en trung tâm h
m
các thiên hà nhanh h
ơ 
n thiên hà m
c, và c
ũ
ng t
ươ 
ng t
 nh
ư
v
y thiên hà n
m v
phía ngoài biên c
a
đĩ 
a h
m
các thiên hà s
ti
ế
n vào tâm
đĩ 
ah
m
các thiên hà ch
m h
ơ 
n, và các thiên hà
ở 
v
trí bên c
ũ
ng t
ươ 
ng t
nh
ư
v
y s
ngàycàng có kho
ng cách xa d
n v
ớ 
i thiên hà m
c m
t cách có gia t
c.S
gia t
ă
ng kho
ng cách các thiên hà ngoài rìa ph
n v
ũ
tr 
quan sát
đượ 
c m
tcách có gia t
c là m
t y
ế
u t
quan tr 
ng trong vi
c xác
đị
nh l
ờ 
i gi
i thích phù h
ợ 
 p quilu
t chuy
n
độ
ng c
a thiên hà lo
i chuy
n
độ
ng v
a quay tròn v
a d
ờ 
i ch
 
đồ
ng th
ờ 
i phùh
ợ 
 p v
ớ 
i quan sát thiên v
ă
n
đ
ã cho th
y kho
ng cách các thiên hà
ở 
ph
n rìa v
ũ
tr 
quansát
đượ 
c
đ
ang t
ă
ng m
t cách có gia t
c.Do các thiên hà n
m trong m
t
đĩ 
a h
m
các thiên hà nên không gian v
ũ
tr 
s
 mang tính b
t
đố
i x
ng trong
đ
ó m
t
độ
v
t ch
t v
phía l
 
đ
en trung tâm
đĩ 
a h
m
cácthiên hà s
dày
đặ
c h
ơ 
n phía ngoài biên c
a
đĩ 
a h
m
các thiên hà. Ngoài ra v
ũ
tr 
còncó th
có thêm nhi
u l
ớ 
 p trên c
a
đĩ 
a h
m
các thiên hà n
a, n
ế
u nh
ư
v
y thì ph
n v
ũ
tr 
 mà thiên v
ă
n quan sát
đượ 
c s
vô cùng bé nh
so v
ớ 
i ph
n v
ũ
tr 
ch
a v
t ch
t. Nh
ư
v
y có th
th
y r 
ng thuy
ế
t Big Bang gi
i thích v
ngu
n g
c v
ũ
tr 
t
m
tv
n
l
ớ 
n và v
ũ
tr 
v
n
độ
ng theo cách giãn n
ở 
là m
t thuy
ế
t hoàn toàn sai v
ngu
n g
cv
ũ
tr 
và s
v
n
độ
ng c
a v
ũ
tr 
.Do d
a vào thuy
ế
t Big Bang là m
t thuy
ế
t s
d
ng k 
ế
t qu
c
a
đị
nh lu
t Hubblem
t cách không "th
a
ế
”, không có
đặ
t v
n
đề
theo nh
ng góc nhìn khác nhau, màthuy
ế
t Big Bang ra
đờ 
i mang ngay m
t tính ch
t là m
t “thuy
ế
t ph
c v
” cho vi
c làm phù h
ợ 
 p hóa quan sát thiên v
ă
n là các thiên hà
ở 
rìa v
ũ
tr 
ngày càng r 
ờ 
i xa nhau m
tcách có gia t
c c
ũ
ng nh
ư
làm phù h
ợ 
 p hóa theo
đị
nh lu
t Hubble là các thiên hà cókho
ng cách càng xa trái
đấ
t thì v
n t
c lùi xa càng t
ă
ng lên. Do là thuy
ế
t Big Bang ch
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
app121 liked this
thanhthanhtrade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->