Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sağlık işletmelerinde Yönetim Fonksiyonu

Sağlık işletmelerinde Yönetim Fonksiyonu

Ratings: (0)|Views: 2,207 |Likes:
Published by sonmez

More info:

Published by: sonmez on Sep 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
HASTANELERDE YÖNETİM FONKSİYONUGenel olarak;
Sağlık kavramı,tüm ulusların temel gelişmişlik düzeyini gösteren ve aynı zamanda toplumlarınekonomik kalkınmasında da rol oynayan bir kavramdır.Ayrıca tüm ülkelerde sağlık sektörü,reelekonomi içerisinde oldukça yüksek pay alan bir sektördür.Dolayısıyla sağlık sistemlerindekaynakların etkin ve verimli kullave bu bağlamda da kaliteli hizmet üretimi ön planaçıkmaktadır.Tüm bu tespitler sağlık sektöründe yönetim kavramını ön plana çıkarmaktadır.Olaya sağlıksisteminin odağında yer alan hastaneler yönünden baktığımızda ise yönetim kavramı daha daönemli hale gelmektedir.
Sağlık Sistemi :
Sağlık tanımı kapsamındaki gereksinimleri içeren oldukça karmaşık ve birbiri ileetkileşim halindeki öğeler bütünüdür. Özetle, aşağıdaki şekille sema tize edilebilir 
Sağlık Sistemi
Hastaneler:
Sağlık tanımı kapsamı içinde yer alan hizmetleri sunan ve sağlık sisteminioluşturan tüm alt sistemlerden etkilenen ve etkileyen örgütsel yapılardır.Hekimliğin gelişimine baktığımızda, başlangıçta hastanelerin olmadığı ve hekimlerinhastalarını küçük merkezlerde kabul ederek; hastalarını hastalarının evlerinde takip ettiklerini görürüz.Daha sonra hekimler birleşerek hastaneleri kurmuşlar ve hasta bakımıburada sürdürmeyebaşlamışlar.
Ancak günümüzde;
Nüfus artışının yanı sıra, her 10 yılda ortalama yaşam süresinin 3 yıl uzaması ve sağlık bilincininyükselmesine bağlı olarak da artan yararlanma sıklığı sonucu tıbbi uygulama ihtiyaçlarının artması,
Her 4 lda, p teknolojilerindeki birikimin iki kat artması ve ileri teknoloji ürünü pahauygulamaların günlük işlemlerde hızla yaygınlaşması,
Epidemiyolojik spektrumdaki değişiklikler sonucu, akut hastalıkların öneminin azalması vetedavisi daha pahalı olan kronik hastalıkların önem kazanması,(KİYMİR,1997,s178)gibi nedenler, hastanelerin temel işlevi olan klinik hizmetlerinin maliyetlerinin hızla artmasına nedenolmaktadır. Bu bağlamda, tüm sağlık sistemlerinde artan bu maliyetlerin karşılanması geniştartışmalara neden olmakta ve ulusal sağlık sistemlerinde yeni arayışlar gündeme gelmektedir.
Sağlık Hizmetleri Yönetiminin Özelliği
Sağlık hizmetleri, çeşitlilik göstermesi ve insan hayatının kalitesi ile doğrudan ilişkili olması nedeniyleyönetim açısından özellikleri olan bir alandır.Koruyucu sağlık hizmetler ile ilk basamak tedavi edici sağlık hizmetlerinin yönetiminde, toplumayönelik ve sektörler arası işbirliğini gerektiren bir dizi yönetsel faaliyet gerekir iken, ikinci ve üçüncübasamak sağlık hizmetlerinin verildiği hastanelerde, otelcilik hizmetlerinin yanı sıra, poliklinik,
 
laboratuar, röntgen, ameliyathane hizmetleri gibi geniş bir yelpazede yönetim gerekliliği sağlıkyöneticiliğini karmaşık hale getirmektedir.Üstelik herhangi bir sanayi kuruluşundaki yanlış yönetsel kararlar en fazla üretim düşüklüğü ya daparasal zarar ile sonuçlanır iken, sağlık yönetimindeki yanlış kararlar, insan hayatının kalitesindedüşme, toplumun sağlık düzeyinde bozulma ile sonuçlanmaktadır. Yani diğer sektörlerden farklı olaraksağlık sektöründeki kötü yönetimin bedeli insan hayatı ile ödenmektedir.Sağlık hizmetlerinin yönetimi, insan sağlığı konusunda olduğu kadar, sosyoloji, psikoloji, iletişim, insankaynakları, işletme, muhasebe, hukuk, ekonomi gibi alanlarda da bilgi ve beceri sahibi olmayıgerektirmektedir. Bu nedenledir ki, hastane yönetiminin işlevselliğinden bahsedebilmek için önceliklehastaneyi yönetenlerin,hekimler mi, yoksa profesyonel yöneticiler mi olmalı?sorusunun yanıtınınbilinmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Sağlık hizmetleri ve pek tabi olarak hastane yöneticiliği birçokuzmanlığın ortak payda da yapılmasının gerektiği bir yönetimdir.
Hekimler mi, yoksa profesyonel yöneticiler mi?
Çok bilinen tanımı ile
"yönetim, amaçların başka insanlarla birlikte ve onlar yoluylagerçekleştirilmesidir.”
Buna göre, sağlık yöneticisi
"sağlık hizmetlerinin, amaçlara uygun olarak,başka insanlarla ve onlar yoluyla sunulmasını sağlayan kişi”
olarak tanımlanabilir.Bugün sağlık hizmetlerinde görev alan yöneticileri sınırlayan başlıca iki faktör vardır:1- Yönetim konusunda bilgi ve beceri eksikliği2- Mevcut yasal düzenlemeler Genellikle hekim olan hastane ve sağlık kuruluşu yöneticileri tıp fakültesinde “yönetim” konularındayeterli bilgi ve becerilerle donatılmamış kişilerdir. Oysa, nasıl ki bir hastalığın tanı ve tedavisi içinayrıntılı bir teorik ve uygulamalı eğitim gerekiyorsa bir sağlık kuruluşunun yönetimi için de eğitimgereklidir. Nasıl ki aynı hastalığın belirtileri ve tedavisi kişiler arasında farklılıklar gösterebiliyorsa,yönetim fonksiyonu da benzer kurumlar arasında farklılık gösterebilmektedir. İyi bir sağlık yöneticisininöncelikle bu alandaki bilgi ve beceri eksikliğini gidermesi gereklidir.Öte yandan sağlık yöneticisi yönetime ilişkin her türlü bilgi ve beceri ile donanmış olsa bile mevcutyasal düzenlemeler ile sınırlı kalmak zorundadır. Kısaca “mevzuat” adını verdiğimiz yasaldüzenlemeler genellikle kamu yararını gözetmek amacıyla yapılmıştır ve kamudaki bir sağlık yöneticisiiçin buna ek olarak yol gösterme gibi bir işlevi de bulunmaktadır. Devletçiliğin ve merkeziyetçibürokrasinin egemen olduğu bizim gibi ülkelerde
"mevzuat hazretleri"
bu iki işlevine ek olarak tümyönetim faaliyetlerinin merkezdeki üst düzey bürokratların denetiminde kalması gibi bir işlev deüstlenmiştir. Bu son işlev, yönetimin amaç olmaktan çıkıp merkezi bürokrasinin, dolayısıylapolitikacıların bir aracı haline dönüşmesi tehlikesini getirmiştir.
 
 Yönetimde Değişen Roller 
İyi bir sağlık yöneticisi olmanın ön koşulu bu iki grup sınırlamanın olumsuz etkilerinden asgari şekildeetkilenmektir. Yani bir yandan yönetime ilişkin bilgi ve beceri açığı kapatılmalı, bir yandan damevzuatın “
kamu yararını koruma”
ve
"yol gösterme"
dışındaki sınırlamaları ortadan kaldırılmalıdır.Çağdaş anlamda sağlık yönetimi için klasik yönetici rollerinde köklü değişiklikler gerekmektedir. Tablo1’de özetlenen bu değişiklikler 10 grupta toplanmaktadır.
Tablo 1: Yönetimde Değişen Roller Klasik Yönetim AnlayışıÇağdaş Yönetim Anlayışı
Sunucu odaklıdır Müşteri odaklıdır Var olanla yetinir Standartları geliştirir Emirler verir Gücü ve yetkiyi paylaştırır Çalışanlar bir tür kaynaktırÇalışanlar müşteridiTepkicidir Etkicidir Gelenekçi ve sağlamcıdır Yenilikçi ve risk severdir Meşguliyeti severSonuçlara bakaGüç alanını korurEkip çalışmasına önem veri“Biz-onlar” diye düşünür Örgütsel perspektifi vardır Fesat ve kuşkucudur İyimser ve yapıcıdır 
Sağlık yönetimindeki kavram değişiklikleri sırasında özellikle tepki çeken kavram
"müşteri”
kavramıolmuştur. Sağlık kuruluşlarına çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle gelen insanlara müşteri gözüylebakılmasının etik açıdan kabul edilmesinin uygun olup olmadığı çok tartışılmıştır. Ancak, bir hizmetsektörü olan sağlık sektöründe hastaların ve çalışanların müşteri olarak görülmesinin işin doğasıgereği olduğu ve etik sakıncasının bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Günümüzde yaygın olan toplamkalite yönetimi anlayışına göre bir kurum ya da kuruluştan hizmet alanlar dış müşteri, hizmeti verenleriise iç müşteriyi oluşturmakta, iç ve dış müşterilerin memnuniyeti yönetim işlevleri açısından önemtaşımaktadır.Başka bir deyişle artık bir sağlık kuruluşunda, yönetimin başarısının göstergesi, ne kadar hastabakıldığı, tetkik yapıldığı, ameliyat yapıldığı, kar edildiği değil, hizmet alanların ne oranda hizmettenfayda gördüğü ve memnun kaldığıdır.
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mürsel Güler liked this
Zef Mavi liked this
Ibrahim Ersoy liked this
musty316 liked this
heroglu34 liked this
barikat09 liked this
buket29 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->