Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
full13_12

full13_12

Ratings: (0)|Views: 29 |Likes:
no
no

More info:

Published by: Myagmarsuren Shagdarsuren on Jan 09, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

 
 Ó
ХТ
Ý-èéí 2013 îíû 12 ñàðûí 01-ààñ 2013 îíû 12-ñàðûí 31 íû àìáóëàòîðûí ìýäýý
Óëààíáààòàð õîò 2013 îíû 12-ñàðûí 31
12-ñàðûí ìýäýý
   Á  ¿  ð  ò  ã  ý  ã  ä  ñ  ý  í  º  â  ÷  ë  º  ë
    Ø   è   í   ý    Õ   ó   ó   ÷   è   í
   Á  ¿  õ  ¿  ç  ë  ý  ã   Ó  ð  ü  ä  ÷  è  ë  à  í  ñ  ý  ð  ã  è   é  ë  ý  õ
    õ    ó    â    è    à    ð
   ª  â  ÷  í  è   é  ó  ÷  è  ð
      À    í    õ      Ä    à    â    ò    à    í    õ    ó    â    è    à    ð
   Ä  è  ñ   /  õ  ÿ  í  à  ë  ò  û  í   ¿  ç  ë  ý  ã
      Õ    ó    â    è    à    ð
   Ã  ý  ð  è   é  í  ¿  ç  ë  ý  ã   /  è  ä  ý  â  õ  è   /
      Õ    ó    â    è    à    ð
   Ä  ó  ó  ä  ë  à  ã  à
      Õ    ó    â    è    à    ð
   Ä  è  ñ  ï  à  í  ñ  å  ð  õ  ÿ  í  à  ë  ò   ª  ä  º  ð  ò  ¿  ç  ñ  ý  í  õ  ¿  í  è   é  ò  î  î   Õ  º  ä  º  º  í  è   é   Ý  ì  ÷  ë  ý  ã  ä  ñ  ý  í  õ  ¿  í  è   é  ò  î  î   Ý  ì  í  ý  ë  ý  ã  ò  õ  ý  â  ò  ñ  ý  í
Байгалмаа
0115093
 18 75
80.87
 8
6.957
 12
10.43
 2
1.739120.49356
 3 1
Цолмон
057
 3
5.26312
 10 2
21.05
 2
3.509
 40
70.18060.24464
Сайнтөгс
075
 2
2.66755
 15 40
73.33
 3
4
 15
200140.32189
 55 3
Туяа
00000000190
ЗГО
085085
 85
1000000.36481
0 0 0
33251.506245
 128 11
73.8133.9166720.1820.602511.424890584
Эрдэнэчимэг Урьдчилан
 
с
1000000000
 Амартүвшин Урьдчилан
 
с
2000000000
Мөнхжаргал Бөөр
 
судлал
0709
 28
3.949621
 207 414
87.59
 60
8.46300363.04292
 25
Бямбадолгор Уушиг
 
судлал
0418
 34
8.134378
 18 360
90.43
 6
1.43500351.79399
 305 40
Гэгээбадрах ХБЭС
0646
 40
6.192558
 50 508
86.38
 48
7.4300532.77253
 498 55
Эрдэнэчимэг Цус
 
судлал
0562
 519
92.3538
 1 37 
6.762
 5
0.8900242.41202
 14
 Алтанчимэг Мэс
 
засал
0198
 18
9.091178
 128 50
89.9
 2
1.010040.84979
 9 67 26
Жаргалсайхан Урологи
0155
 
4.516144
 43 101
92.9
 2
1.290
 2
1.29120.66524
 1 32 3
Мөнхжаргал Мэдрэл
 
судлал
0469
 160
34.12288
 179 109
61.41
 11
2.345
 
1.493
 3
0.64272.01288
 56 240 83
Мөнхжаргал ЭЭГ
0909
 9
1000000.03863
Эрдэнэбилэг Арьс
 
судлал
0276
 40
14.49236
 176 60
85.510001.18455
 94 2
Баярчимэг Эмэгтэйчүүд
0250
 33
13.2159
 159
63.6
 58
23.200141.07296
 150 8
Дашпагам
 /
амр
/
 Эмэгтэйчүүд
0185
 16
8.649168
 168
90.81
 1
0.54100170.79399
 168 13
Түвшинтөгс Нүд
 
судлал
0465
 3
0.645404
 221 183
86.88
 58
12.4700431.99571
 120
Чулуунбаатар ЧХХ
 
судлал
0379
 64
16.89315
 268 4
83.1100061.62661
 14 32
Банзрагч ДШБ
 
судлал
0702
 181
25.78374
 81 293
53.28
 147 
20.94003103.01288
 19
Сэлэнгэ Зүрх
 
судас
04360436
 436
100000271.87124
 36
Оюунцэцэг Зүрх
 
судас
0612
 4
0.654607
 607 
99.18
 1
0.16300482.62661
0 0 0
6471114717.734913
 2751 2162
75.923996.16670.10850.07765627.7725801706324
Лхагвасүрэн Хүүхэд
0370
 41
11.08323
 323
87.3
 2
0.541
 2
0.541
 2
0.541151.58798
 359 51
Хүдэрмөнх Шүд
0116
 5
4.31111
 92 19
95.690000.49785
 120 0 0
486469.465434
 415 19
89.320.41220.41220.412152.085840371510007289119816.4455923294229876.724145.68761.04390.12372231.2833802135379
Борхүү Нөхөн
 
сэргээх
01770177
 177 
1000000.75966
Цагаан Нөхөн
 
сэргээх
000000000
Энхсайхан Нөхөн
 
сэргээх
01710171
 171
1000000.73391
Золзаяа Нөхөн
 
сэргээх
02430243
 243
1000001.04292000591005915910000000002.536480000007880119815.261833885229878.464145.254760.96490.11472233.8197802135379
 Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò
Нийт
 
үзлэг
 
Нөхөн
 
сэрээх
 
үзлэгБҮГД
 
ДҮН
Òóñãàé õýñãèéí ¿çëýã
Хүүхдийн
 
үзлэг
Äîòðûí1
Поликлиникийн
 
үзлэг
 
Хүүхэд
    Б   ү   г   д    Ү   ү   н   э   э   с
  :
    Э   м   э   г   т   э    й
 
    б   и   е   и    й   н   з Г   а   р   ы   н   з   ү   ү    Ч   и   х   н   и    й   з   ү   ү    Ц   а   х   и   л   г   а   а   н   з   ү   ү   ү   т   э   н    б   и   е   и    й   н    б   а   и   а    С   ү   ү   н    б   а   р   и   а    Х   а   л   у   у   н   т   о   с   о   н    Ш   ө   л   ө   н    б   а   р   и   а г   г   а   з   р   ы   н   и   л   л   э   г    Х   а   н   у   у   р   з   а   с   а   л    С   а   м   н   у   у   р   з   а   с   а   л    Т   ү   р   э   м    Э   н   г   и    й   н   т   ө   ө   н   ө    Ц   а   х   и   л   г   а   а   н   т   ө   ө   н   ө    М   о   н   г   о   л   т   ө   ө   н   ө    Э   н   г   и    й   н    б   у   м    б   а    Г   у   л   г   у   у   р    б   у   м    б   а    Ж   и   н   з   а   с   а   л    О   р   о   о   л   т   з   а   с   а   л    У   л   а   а   н   ц   а   г   а   а   н    Д   э   в   т   э   э   л   г   э   з   а   с   а   л
 А Б
1234567891011121314151617181920212223
Эмчилгээ
 
хийлгэсэн
 
х ний
 100000000000000000000000
Стационар
 20
 Амбулатор
 30
Уламжлалт
    Б   ү   г   д    Ү   ү   н   э   э   с
  :
    Э   м   э   г   т   э    й    И   х    б   и   е   и    й   н   з   ү   ү    Г   а   р   ы   н   з   ү   ү    Ч   и   х   н   и    й   з   ү   ү    Ц   а   х   и   л   г   а   а   н   з   ү   ү ү   т   э   н    б   и   е   и    й   н    б   а   и   а    С   ү   ү   н    б   а   р   и   а    Х   а   л   у   у   н   т   о   с   о   н    Ш   ө   л   ө   н    б   а   р   и   а г   г   а   з   р   ы   н   и   л   л   э   г    Х   а   н   у   у   р   з   а   с   а   л    С   а   м   н   у   у   р   з   а   с   а   л    Т   ү   р   э   м    Э   н   г   и    й   н   т   ө   ө   н   ө    Ц   а   х   и   л   г   а   а   н   т   ө   ө   н   ө    М   о   н   г   о   л   т   ө   ө   н   ө    Э   н   г   и    й   н    б   у   м    б   а    Г   у   л   г   у   у   р    б   у   м    б   а    Ж   и   н   з   а   с   а   л    О   р   о   о   л   т   з   а   с   а   л    У   л   а   а   н   ц   а   г   а   а   н    Д   э   в   т   э   э   л   г   э   з   а   с   а   л
 А Б
1234567891011121314151617181920212223
Эмчилгээ
 
хийлгэсэн
 
хүний
 125928430014300043010170164315181900
Стационар
 22592843143431171643151819
 Амбулатор
 30
Сэргээн
 
засах
    Б   ү   г   д    Ү   ү   н   э   э   с
  :
    Э   м   э   г   т   э    й    И   х    б   и   е   и    й   н   з   ү   ү    Г   а   р   ы   н   з   ү   ү    Ч   и   х   н   и    й   з   ү   ү    Ц   а   х   и   л   г   а   а   н   з   ү   ү ү   т   э   н    б   и   е   и    й   н    б   а   и   а    С   ү   ү   н    б   а   р   и   а    Х   а   л   у   у   н   т   о   с   о   н    Ш   ө   л   ө   н    б   а   р   и   а г   г   а   з   р   ы   н   и   л   л   э   г    Х   а   н   у   у   р   з   а   с   а   л    С   а   м   н   у   у   р   з   а   с   а   л    Т   ү   р   э   м    Э   н   г   и    й   н   т   ө   ө   н   ө    Ц   а   х   и   л   г   а   а   н   т   ө   ө   н   ө    М   о   н   г   о   л   т   ө   ө   н   ө    Э   н   г   и    й   н    б   у   м    б   а    Г   у   л   г   у   у   р    б   у   м    б   а    Ж   и   н   з   а   с   а   л    О   р   о   о   л   т   з   а   с   а   л    У   л   а   а   н   ц   а   г   а   а   н    Д   э   в   т   э   э   л   г   э   з   а   с   а   л
 А Б
1234567891011121314151617181920212223
Эмчилгээ
 
хийлгэсэн
 
хүний
 
тоо
-
үүнээс
 : 15613609700000002072000014226150000
Стационар
 229115654104191167
 Амбулатор
 327020443103151108
НИЙТ
 
    Б   ү   г   д    Ү   ү   н   э   э   с
  :
    Э   м   э   г   т   э    й    И   х    б   и   е   и    й   н   з   ү   ү    Г   а   р   ы   н   з   ү   ү    Ч   и   х   н   и    й   з   ү   ү    Ц   а   х   и   л   г   а   а   н   з   ү   ү ү   т   э   н    б   и   е   и    й   н    б   а   и   а    С   ү   ү   н    б   а   р   и   а    Х   а   л   у   у   н   т   о   с   о   н    Ш   ө   л   ө   н    б   а   р   и   а г   г   а   з   р   ы   н   и   л   л   э   г    Х   а   н   у   у   р   з   а   с   а   л    С   а   м   н   у   у   р   з   а   с   а   л    Т   ү   р   э   м    Э   н   г   и    й   н   т   ө   ө   н   ө    Ц   а   х   и   л   г   а   а   н   т   ө   ө   н   ө    М   о   н   г   о   л   т   ө   ө   н   ө    Э   н   г   и    й   н    б   у   м    б   а    Г   у   л   г   у   у   р    б   у   м    б   а    Ж   и   н   з   а   с   а   л    О   р   о   о   л   т   з   а   с   а   л    У   л   а   а   н   ц   а   г   а   а   н    Д   э   в   т   э   э   л   г   э   з   а   с   а   л
 А Б
1234567891011121314151617181920212223
Эмчилгээ
 
хийлгэсэн
 
х ний
 1820388140001430002502101703026930181900
Стационар
 255018497001430001471101702515922181900
 Амбулатор
 327020443000000010310000511080000
 
ЭМТ
-201.23
Уламжлалт
 
анагаах
 
ухааны
 
засал
 12
сар
 
СТАТИСТИК
 
МЭДЭЭЛЭЛИЙН
 
КАБИНЕТ
 
Óëààíáààòàð õîò 2013 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÍÈÉÒ 1 Áóë÷èí òàðèà 131 100 117 131 172 65 97 52 52 54 64 58 10932 Ñóäàñ òàðèà 401 272 559 506 294 286 255 207 207 211 219 233 36503 Àðüñàí äîðõ òàðèà 110 85 96 122 112 55 77 30 30 48 47 34 8464 Äóñàë òàðèà 217 150 208 242 256 201 223 160 240 143 142 184 23665 Á¿õ õàòãàëò 642 457 772 809 831 406 429 289 289 313 325 311 58736 Öóñ àâñàí õ¿í 22 24 214 111 15 2 20 24 24 10 38 8 5127 ¯éë÷èëñýí á¿õ õ¿í 486 307 549 550 399 379 326 239 239 259 250 263 42468 ßàðàëàé õèéãäñýí òàðèà 33 13 13 16 13 12 7 12 12 32 10 6 1799 Äàðàëò õýìæñýí 47 47 47 35 39 2 44 30 30 4 38 17 380
ÍÈÉÒ 4863075495503993793262392392592502634246
Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò
 Òàðè
а
íû êàáèíåòèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->