Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai10

Bai10

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by hoanganh_no1

More info:

Published by: hoanganh_no1 on Sep 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2010

pdf

text

original

 
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phaân tích taøi chính Baøi giaûng 10Nieân khoùa 2003-2004 Baøi giaûngDieäp Duõng / Ngoâ Kim Phöôïng Hieäu ñính: Ñình Khoâi1
Baøi 10
THUEÂ TAØI SAÛN
Thueâ taøi saûn laø moät phöông tieän taøi trôï gaàn gioáng vôùi vieäc ñi vay döôùi nhieàu khía caïnh, tuynhieân noù xöùng ñaùng coù moät chöông rieâng bieät toái thieåu vì 2 lyù do sau:Lyù do thöù nhaát laø ngaønh coâng nghieäp naøy ñang phaùt trieån vôùi moät toác ñoä vaø quy moâ ñaùngkeå. Khoaûng hôn 20% toång voán ñaàu tö hieän nay ôû Anh Quoác ñöôïc taøi trôï theo höôùng hôïpñoàng cho thueâ taøi chính, vaø con soá naøy laø 33% ôû Myõ.Lyù do thöù 2 laø vieäc khaûo saùt hoaït ñoäng cho thueâ taøi saûn seõ cho ta moät ví duï raát hay veà söïtöông taùc giöõa quyeát ñònh ñaàu tö vaø quyeát ñònh taøi trôï, maø tröôùc ñeán giôø ta vaãn xem xeùtchuùng moät caùch ñoäc laäp.Noäi dung nghieân cöùu baøi naøy bao goàm nhöõng vaán ñeà sau :
 
Phaân bieät söï khaùc nhau giöõa thueâ hoaït ñoäng vaø thueâ taøi chính
 
Caùc lôïi ích cuûa vieäc ñi thueâ
 
So saùnh NPV cuûa vieäc mua taøi saûn vaø thueâ taøi saûn ñeå ra quyeát ñònh neân thueâ haymua taøi saûn
 
Taùc ñoäng cuûa thueâ hoaït ñoäng vaø thueâ taøi chính ñeán baùo caùo taøi chính coâng ty
I. THUEÂ TAØI SAÛN LAØ
Giao dòch thueâ taøi saûn laø moät hôïp ñoàng thöông maïi, trong ñoù ngöôøi sôû höõu taøi saûn (ngöôøicho thueâ) ñoàng yù cho moät ngöôøi naøo ñoù (ngöôøi thueâ) quyeàn söû duïng taøi saûn trong moätkhoaûng thôøi gian ñeå ñoåi laáy moät chuoãi thanh toaùn ñònh kyø.Chuoãi thanh toaùn ñònh kyø thöôøng coù ñaëc tính cuûa moät doøng nieân kim, coù theå ñöôïc traûtöøng thaùng hay nöûa naêm (semi-annual), vôùi ñôït traû ñaàu tieân thöôøng laø ngay sau khi hôïpñoàng ñöôïc kyù keát. Ñaây laø ñaëc ñieåm cuûa moät doøng nieân kim ñaàu kyø.Tuy nhieân, moâ thöùc cuûa doøng ngaân löu naøy coù theå ñöôïc thieát keá ñeå phuø hôïp vaø ñaùp öùngñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng. Ví duï, moät nhaø saûn xuaát thueâ moät maùy ñeå saûn xuaát, thôøigian ñaàu thöôøng laø thôøi gian vaän haønh coù tính thöû nghieäm tröôùc khi ñi vaøo saûn xuaát ñaïi traø.Trong tröôøng hôïp naøy, ngöôøi cho thueâ (lessor) coù theå ñoàng yù vôùi phöông aùn theo ñoù khoaûntieàn maø ngöôøi ñi thueâ (leasee) phaûi traû trong nhöõng naêm ñaàu thaáp hôn nhöõng naêm sau ñoù.
 
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phaân tích taøi chính Baøi giaûng 10Nieân khoùa 2003-2004 Baøi giaûngDieäp Duõng / Ngoâ Kim Phöôïng Hieäu ñính: Ñình Khoâi2
Moät coâng ty coù theå löïa choïn moät trong hai caùch ñeå coù theå söû duïng moät taøi saûn : thueâhoaëc mua. Trong baøi naøy ta seõ phaân tích caùc lôïi ích vaø söï khaùc nhau giöõa thueâ vaø mua taøisaûn cuõng nhö söï khaùc nhau giöõa thueâ hoaït ñoäng vaø thueâ taøi chính.
II. CAÙC LOAÏI THUEÂ TAØI SAÛN
Trong moät giao dòch thueâ, veà phaùp lyù, ngöôøi cho thueâ coù quyeàn sôû höõu taøi saûn, ngöôøi ñithueâ khoâng coù quyeàn sôû höõu maø chæ coù quyeàn söû duïng taøi saûn trong thôøi gian thueâ. Dòch vuïñi keøm cuõng raát khaùc nhau, ñoái vôùi loaïi thueâ taøi chính coù dòch vuï troïn goùi (full services),ngöôøi cho thueâ (lessor) chòu traùch nhieäm duy tu baûo döôõng, mua baûo hieåm vaø thaäm chíñoùng thueá taøi saûn. Ngöôïc laïi, ñoái vôùi loaïi thueâ taøi saûn khoâng bao dòch vuï (net leases),ngöôøi ñi thueâ (leasee) seõ chòu traùch nhieäm duy tu baûo döôõng, mua baûo hieåm vaø thaäm chíñoùng thueá taøi saûn. Thoâng thöôøng, thueâ taøi chính (financial lease) laø loaïi thueâ taøi saûn khoângbao dòch vuï (net leases). Coù nhieàu hình thöùc thueâ, ñöôïc phaân bieät caên cöù vaøo tính chaát cuûatöøng hôïp ñoàng thueâ.
1)
 
Thueâ hoaït ñoäng
Moät hôïp ñoàng thueâ hoaït ñoäng laø moät hôïp ñoàng thueâ ngaén haïn (short-term) vaø ngöôøicho thueâ (lessor) ñöôïc quyeàn keát thuùc hôïp ñoàng tröôùc thôøi haïn.Chi phí thueâ thöôøng bao haøm caû hao moøn taøi saûn, chi phí baûo döôõng, baûo hieåm, vaømöùc lôïi nhuaän cuûa beân cho thueâ. Chi phí thueâ thöôøng cao vì beân cho thueâ chòu nhieàu ruûi roñoái vôùi söï laïc haäu vaø giaûm giaù thò tröôøng cuûa taøi saûn .
2)
 
Thueâ taøi chính
Thueâ taøi chính hay coøn ñöôïc goïi laø thueâ voán, ñôn giaûn ñaây chæ laø moät phöông phaùptaøi trôï. Thoâng thöôøng moät hoaït ñoäng thueâ taøi chính ñöôïc tieán haønh qua caùc böôùc nhö sau:ngöôøi ñi thueâ löïa choïn taøi saûn vaø thöông löôïng giaù caû, sau ñoù seõ thöông löôïng vôùi moätcoâng ty cho thueâ taøi saûn. Coâng ty cho thueâ vôùi tö caùch laø ngöôøi cho thueâ seõ mua taøi saûn vaøchuyeån thaúng taøi saûn ñeán beân thueâ. Ngöôøi ñi thueâ trong tình huoáng naøy gioáng nhö ñi vaymoät khoaûn nôï vaø ngöôïc laïi ngöôøi cho thueâ laø ngöôøi cho vay vôùi tö caùch laø moät chuû nôï coùñaûm baûo. (Coøn 1 caùch khaùc laø, ngöôøi ñi thueâbaùn taøi saûn maø mình ñang sôû höõu cho beân chothueâ, sau ñoù thueâ laïi taøi saûn naøy. Thöôøng phöông phaùp naøy ñöôïc aùp duïng trong ngaønh baátñoäng saûn).
 
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phaân tích taøi chính Baøi giaûng 10Nieân khoùa 2003-2004 Baøi giaûngDieäp Duõng / Ngoâ Kim Phöôïng Hieäu ñính: Ñình Khoâi3
Moät hôïp ñoàng thueâ taøi chính phaûi ñaûm baûo moät trong caùc yeâu caàu sau:- Quyeàn sôû höõu taøi saûn ñöôïc chuyeån giao cho ngöôøi thueâ khi chaám döùt thôøi haïnthueâ- Hôïp ñoàng coù qui ñònh quyeàn choïn mua
-
 
Thôøi gian thueâ toái thieåu baèng 75% thôøi gian höõu duïng cuûa taøi saûn
-
 
Hieän giaù cuûa caùc khoaûn tieàn thueâ phaûi lôùn hôn 90% hoaëc baèng giaù thò tröôøngcuûa taøi saûn taïi thôøi ñieåm thueâ
III. CAÙC LÔÏI ÍCH CUÛA VIEÄC THUEÂ TAØI SAÛN
Coù nhieàu lyù do khieán vieäc löïa choïn hình thöùc thueâ taøi saûn ngaøy caøng trôû neân phoå bieán.Chuùng ta seõ nghieân cöùu moät soá lôïi ích coù theå mang laïi töø vieäc thueâ taøi saûn, tuy nhieânkhoâng phaûi taát caû nhöõng lôïi ích naøy ñeàu ñuùng trong moïi tröôøng hôïp
A. Nhöõng lyù do thuyeát phuïc1)
 
Traùnh ñöôïc nhöõng ruûi ro do sôû höõu taøi saûn
Khi mua moät taøi saûn, ngöôøi söû duïng phaûi ñoái ñaàu vôùi nhöõng ruûi ro do söï laïc haäu cuûataøi saûn, nhöõng dòch vuï söûa chöõa baûo trì, giaù trò coøn laïi cuûa taøi saûn. Thueâ laø moät caùch ñeågiaûm hoaëc traùnh nhöõng ruûi ro naøy. Ruûi ro veà söï laïc haäu cuûa taøi saûn laø moät ruûi ro lôùn nhaátmaø ngöôøi chuû sôû höõu taøi saûn phaûi gaùnh chòu. Trong nhieàu hôïp ñoàng thueâ, ngöôøi ñi thueâ coùquyeàn chaám döùt hôïp ñoàng thueâ tröôùc thôøi haïn vaø chòu moät khoaûn phaït. Vì vaäy ruûi ro veà söïlaïc haäu cuûa taøi saûn vaø giaù trò coøn laïi cuûa taøi saûn seõ do ngöôøi cho vay gaùnh chò. Ñeå buø ñaépruûi ro naøy, ngöôøi cho thueâ phaûi tính caùc chi phí thieät haïi vaøo chi phí thueâ, ngöôïc laïi ngöôøiñi thueâ phaûi traû theâm chi phí ñeå traùnh nhöõng ruûi ro naøy.
2)
 
Tính linh hoaït (quyeàn huûy boû hôïp ñoàng thueâ)
 
Caùc hôïp ñoàng thueâ taøi saûn vôùi caùc ñieàu khoaûn coù theå huûy ngang giuùp ngöôøi ñi thueâcoù theå phaûn öùng nhanh choùng tröôùc nhöõng thay ñoåi cuûa thò tröôøng. Ngöôøi ñi thueâ coù theåthay ñoåi taøi saûn moät caùch deã daøng hôn so vôùi vieäc sôû höõu taøi saûn.
3)
 
Lôïi ích veà thueá 
 
Ñoái vôùi thueâ hoaït ñoäng, coâng ty thueâ (leasee) seõ ñöôïc moät khoaûn lôïi thueá vì chi phíthueâ ñöôïc tính vaøo chi phí tröôùc khi xaùc ñònh lôïi nhuaän noäp thueá . Tuy nhieân cuõng caàn löu yù

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->