Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A.E. Van Vogt - Fauritorii de Arme

A.E. Van Vogt - Fauritorii de Arme

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by nikkoss29
Cartea Fauritorii de Arme de A.E. Van Vogt
Cartea Fauritorii de Arme de A.E. Van Vogt

More info:

Published by: nikkoss29 on Jan 09, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

 
F
ĂURITORII DE ARME
-A.E. van Vogt-
unu
Hedrock aproape că uitase de raza spion. Ea continua să strălucească, imaginea de pe ecran arătînd la fel de limpede ca întotdeauna sala imperială de conferinţe. Mai erau oameni care se aplecau jos de tot, asupra mîinii ti-nerei cu faţa rece aşezată pe scaunul ca un tron şi sunetele glasurilor lor se auzeau desluşit. Totul era aşa cum treuia să fie.!ar Hedrock îşi pierduse orice interes pentru sala aceea de protocol, pentru scena de curte. "u#intele îng$eţate ale tinerei i se în#îrteau mereu prin minte, deşi trecuseră cîte#a minute une de cînd le rostise.%
Î
n împrejurările de faţă, spusese ea, nu ne putem îngădui lu&ul de a ne mai lua şi alte riscuri cu acest trădător de la 'rsenale. "eea ce s-a  întîmplat pînă acum este mult prea important. !rept care, domnule (eneral (rall, ca măsură de precauţie pur şi simplu, îl #eţi spînzura. )nlănţuirea în timp a lucrurilor este importantă. "a de oicei, #a prînzi la masa mea,  întrucit doresc să asist personal la e&ecuţie.%
 Prea bine, Maiestate...
Hedrock se mişca fără ast*mpăr înainte şi înapoi în faţa aparatului său #ideo. +înă la urmă se $olă din nou la ecran, care, în actuala sa formă materializată, ocupa in întregime colţul apartamentului. "onştient de situaţia sumră, #ăzu că tînăra este încă în sala de consiliu, dar a rămas singură. edea cu un #ag zîmet pe faţa ei prelungă. îmetul i se isto#i cînd atinse un instrument aflat pe scaunul ei şi începu să dicteze cu glas limpede, ca de clopot. #reme, Hedrock aşteptă să se pătrundă pe deplin de treurile curente de palat pe care le discuta ea. )n minte îi stăruia un ţel, o încăpăţînare din ce  în ce mai îndîrjită de a nu accepta eşecul reprezentat de situaţia actuală. "u multă grijă, începu să-şi acordeze teleecranul./maginea tinerei )mpărătese se estompă. +laca #izuală pîlpîi aducînd o lumină informă, dar în cele din urmă contură faţa unui ărat şi apoi se stailiză. Hedrock spuse0% "on#ocarea consiliului superior al făuritorilor de arme.% !ar o să dureze măcar un minut 1 spuse cu gra#itate ăratul de pe ecran 1 pînă ce stailim legătura cu di#ersele locuri unde se află memrii consiliului.Hedrock încu#iinţă ţeapăn din cap. !eodată îl apucă frica. +înă atunci glasul lui fusese destul de ferm, dar a#ea senzaţia că #a începe să-i tremure ca la ătrîni. 2ămase calm locului, străduindu-se în mod conştient să destindă această încordare. "înd se uită din nou la ecran, imaginea unică era înlocuită acum de douăsprezece imagini din locuri diferite3 erau deci
- 4 -
 
destui consilieri prezenţi pentru ca adunarea să fie legal constituită. )ncepu imediat o relatare a condamnării sale la moarte. )ntr-un tîrziu înc$eie0% 5u încape îndoială că se întîmplă ce#a important. !e mai multe ori în cursul ultimelor două săptămîni, cînd s-a con#ocat o conferinţă imperială, m-am trezit aătut către con#ersaţii plicticoase cu ofiţeri superiori, împiedicat fiind astfel să re#in la mine acasă. !ar după părerea mea, factorul semnificati# al ordinului de spînzurare este elementul timp implicat. ser#aţi că nu #oi fi arestat decît la unu, adică peste trei ore. i pe urmă mi s-a mai permis să re#in în apartamentul meu la timp pentru a asculta pronunţarea sentinţei. !acă oamenii cunosc topografia 'rsenalelor, cu siguranţă că-şi dau seama că cele trei ore pe care le am la îndemînă sînt un răgaz suficient pentru fuga mea.%
 A
dică #rei să spui că ai de gînd să rămîi6 îl întreă cu asprime consilierul +eter "adron.+e Hedrock iarăşi îl copleşi senzaţia de răceală şi înţepeneală. "înd #ori din nou, #ocea lui a#ea un uşor tremur, deşi cu#intele în sine erau precise şi,  în esenţa lor, încrezătoare0% 7ă rog să nu uitaţi, domnule "adron, că noi am analizat împreună caracterul )mpărătesei. +resiunile socio-te$nice anormale ale epocii au făcut-o la fel de neliniştită şi înclinată spre a#enturism aşa cum sînt toţi cei 48 miliarde de supuşi ai ei. 're poftă de sc$imări, de distracţii, de emoţii şi e&perienţe noi. !ar mai presus de toate ea întruc$ipează puterea imperială, reprezentati#ă pentru forţele conser#atoare, potri#nice sc$imărilor. 2ezultatul este o permanentă luptă mintală, o periculoasă stare de dezec$iliru, care de #eacuri încoace face din ea cel mai rău duşman al 'rsenalelor.1 9ără doar şi poate, e&ecuţia prin spînzurătoare îi #a îmoldi ner#ii tociţi, zise cu răceală alt consilier. "ele cîte#a clipe cît te #a #edea zuciumîndu-te şi z#îrcolindu-te în ştreang, #iaţa i se #a părea mai puţin monotonă şi cenuşie.% "eea ce a#eam în minte, spuse cu seriozitate Hedrock, este că unul dintre 5egatiştii noştri ar putea rezol#a di#erşii factori pentru a oferi sfaturi cu pri#ire la #aloarea practică a rămînerii mele.%
Î
l #om consulta pe Ed:ard (onis$, spuse +eter "adron. Te rog, numai, să ai rădare pînă cînd discutăm în particular această c$estiune.;e retraseră, dar nu din punct de #edere #izual, căci feţele lor rămaseră pe ecranul #ideo şi cu toate că Hedrock îi #edea mişcînd din uze, nu ajungea pînă la el nici o #oce. "on#ersaţia continuă multă #reme şi un răstimp ce i se păru interminail i se e&plica ce#a unei persoane ne#ăzute. 'tît de tare se prelungi scena, încît pînă la urmă Hedrock rămase cu dinţii şi pumnii încleştaţi. ;coase un oftat de uşurare cînd luă sfîrşit acest răgaz de tăcere şi cînd +eter "adron spuse0% 2aportăm cu regret că 5egatistul, Ed:ard (onis$, consideră că nu sînt destui factori cunoscuţi lui ca să-i ofere #reun fir conducător. 'şadar ne rămîne o singură cale logică şi deci dorim să punem o singură întreare0 <a ce oră ţi se #or reduce la minimum şansele de a fugi din palat6 'i putea rămîne la prînz6
Hedro
ck se ţinu drept şi calm, aşteptînd să se eliereze de şocul informării pri#itoare la #erdictul 5ega-tistului. 5ici nu-şi dăduse seama pînă atunci cît de mult depinde de acel geniu intuiti# super instruit pentru a
- = -
 
decide în pri#inţa propriei sale #ieţi sau morţi. )ntr-o clipă situaţia de#enise nesigură şi primejdioasă dincolo de cele mai negre presimţiri ale lui. )ntr-un tîrzin spuse0% 5u, dacă rămîn la masă sînt prins. )mpărătesei îi place să se joace de-a mîţa cu şoarecele şi cu siguranţă că în cursul prînzului mă #a informa în pri#inţa sentinţei. Eu am un plan, care depinde de reacţiile ei afecti#e şi se izuie pe faptul că i se #a părea necesar să se justifice.9ăcu o pauză, încruntîndu-se la ecran. 'poi reluă0% "are au fost concluziile discuţiilor
voastre? Am nevoie de tot ajutorul posibil.
"onsilierul >endlon, un ărat grăsuliu care nu #orise pînă atunci, zise0% !upă cum ştii, Hedrock, prezenţa ta la palat are două scopuri0 unul este protecţia 'rsenalelor de un atac prin surprindere în cursul perioadei pe care am con#enit cu toţii s-o numim o #reme periculoasă pentru ci#ilizaţia noastră. "elălalt scop este fireşte propriul tău plan fa#orit de a staili o legătură între 'rsenale şi gu#ernul imperial. 'şadar eşti spion doar într-un sens enign al cu#întului. rice informaţie de rang inferior pe care o poţi oţine e întru totul a ta. 5oi n-a#em ne#oie de ea. !ar gîndeşte-te ine0 ai auzit ce#a 1 orice lucru 1 care ar putea constitui temeiul teoriei tale că se plănuieste o groză#ie6Hedrock clătină încet din cap. ?rusc îi dispăru orice emoţie. "ăpătă senzaţia unei detaşări fizice. )ntr-un tîrziu #ori ca dintr-o zonă îndepărtată şi rece, cu precizie, calm şi concludent0% !upă cum #ăd, domnilor, n-aţi ajuns la nici o $otărîre şi totuşi nu puteţi nega că nu prea a#eţi c$ef să-mi #edeţi rupte legăturile de aici. i nu  încape nici o îndoială în pri#inţa interesului #ostru intens de a afla ce ascunde )mpărăteasa. i în sfîrşit, după cum spuneaţi, mai e şi planul meu fa#orit. 'şadar am $otărît să rămîn loc
ului.
5u s-au grăit c$iar atît de tare să se declare de acord. "aracterul ciudat şi capricios al )mpărătesei crea şansele ca cel mai mic cu#inţel din partea lui să de#ină fatal. 'mănuntele... amănuntele... le discutară laorios. !e pildă, faptul că Hedrock era aparent primul trădător al 'rsenalelor din istorie, care totuşi refuzase să furnizeze #reo informaţie curioasei conducătoare a imperiului, înfăţişarea lui izitoare, mintea strălucită şi personalitatea puternică o fascinaseră deja, lucru pre#iziil şi în #iitor. 'şadar, în afara faptului că ea era implicată în ce#a tainic şi important, ameninţarea cu spînzurătoarea reprezenta un test, rezultatul suspiciunii. !ar treuia să fie prudent. <a ne#oie putea să-i ofere )mpărătesei informaţii secrete de natură mai generală despre 'rsenale, pentru a-i gîdila pofta să afle mai mult şi...
Î
n momentul acesta uzzer-ul de la uşă întrerupse cu îzîitul lui con#ersaţia. Tresărind, Hedrock stinse aparatul şi-l scoase din priză. 'poi, conştient în mod acut că şi-a îngăduit să se lase pradă ner#ilor şi spaimei, îşi scoase cu gesturi măsurate acul de aur de la cra#ată si se aplecă asupra iroului. 'colo se afla inelul, o ijuterie mică dar strălucitoare, capul ornamental fiind o replică e&actă a aparatului de spionaj cu raze, imaginea acestuia era alcătuită într-o formă solidă prin forţe atomice generate de sursa de energie din interiorul inelului. ;oluţia cea mai rapidă ar fi fost să eliereze micuţa pîrg$ie automată legată tocmai în acest scop de inel, dar lucrul c
el mai important îl constituia starea sa de nervi.
Era o sarcină la fel de delicată ca şi pusul aţei în ac. !e trei ori îi tremură
- @ -

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->