Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
La Veu

La Veu

Ratings: (0)|Views: 74 |Likes:
Published by SocValencia

More info:

Published by: SocValencia on Sep 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2009

pdf

text

original

 
¡Vixca el teatreen valencià!
¡Forçuts! 
Preu: Debades01 de Juliol i Agost de 2007-Primera EpocaRevista Num 002
Associacio de Majors de Russafa 
¡Vixca el teatreen valencià!
Joan Joan Carles Carles Micó Micó 
President del Colectiu Fullana 
L’Arraïlat Tir i Arrastre 
Entrevista a; 
Les plantes i els insectes Programes en valencià 
 
VEU (La veu dela obligats a callar)CoordinadorJoan Benet Rodríguez i Manzanaresbenet@llenguavalencianasi.comColaboradors en este numeroJesu Masià i AlamarCarles Recio i AlfaroManuel Latorre i CastilloRobert AlbertVicent AdamNelo FontJosep A. Baldayo i BadenesIsmael Gómez Rodríguez BrochManuel Pulgarin SalinasA.M.VA.(Amics del Monuments Valencians)A.E.A.F(Associació Espanyola d’Atletes de Força)A.M.R(Associació de Majors de Russafa)SUMARIPàg. 01 …… PortadaPàg. 02 …… SumariPàg. 03 …… EditorialPàg. 04 …… A.E.A.F. (L’Home més Fort d’Espanya - Grand Prix Nacional- Trofeu Vila de VilafrancaPàg. 05 …… Image d’ImpactePàg. 06 …… ¿Qué és la ciencia? - Jesu Masià i AlamarPàg. 08 …… Entrevista a Joan Carles MicóPàg. 10 …… Corrector Ortogràfic ValenciàPàg. 11 …… Ara més que mai - Manuel Latorre i CastilloPàg. 12 …… En estiu: Espardenyes - Robert AlbertPàg. 13 …… Manco aigua i més cultura - Manuel Pulgarín SalinasPàg. 13 …… Racó del Llector - Joan Porquet. Autor, Joan BenetPàg. 14 …… A.M.VA. - Les torres de Serrans (i II)Pàg. 15 …… Entrevista a Manuel Pastor MedinaPàg. 16 …… Des de la XarciaPàg. 17 …… La catalanitat del diccionari de la R.A.E. - Joan BenetPàg. 18 …… La tira de, Robert AlbertPàg. 19 …… El Tabú Valencià - Carles Recio i AlfaroPàg. 20 …… Concurs, ¡Veig Valencia!Pàg. 21 …… Programes en valencià, Font Creator 4.0 - Vicent AdamPàg. 22 …… La fecundació sexual de les plantes a través dels insectes -Nelo FontPàg. 24 …… Tir i arrastre - Josep A. Baldayo i BadenesPàg. 25 …… Congrés de Coalició ValencianaPàg. 26 …… Racó Lliterari - Ismael Gómez Rodríguez BrochPàg. 27 …… PassatempsPàg. 28 …… Pasaatemps
PER A POSAR PUBLICITAT
Crida al telefon; 655 419 420Envia-mos un correu-e al; publicitat@llenguavalencianasi.com; i mosatros mos posarém en contacte en tu.O be, ve a la nostra Uep, http://www.llenguavalencianasi.com i envia-mos el formulari farcitEn estos moments arribem a mes de 1350 persones
Un poble es lliure, quan es lo que vol ser.Joan Benet 
Plana 2
VEU (La veu dels obligats a callar)
Totes les opinions abocades pels nostres colaboradors, son responsabilitat dels seus autors.
Si voleu contractar a Manuel Pulgarín Salinas, actor. O voleu que el Grup de Majors de Russafa actue en elteu local o en les teues festes, poseu-vos en contacte en mosatros, 655419420
Nùmero doble, Juliol i Agost. El pròxim nùmero eixirà en Setembre.¡Que tingau unes bones vacacions i que ho passeu be en el vostre estiueig! 
Per a posar-vos en contacte en mosatros, envía-mos un correu-e a; veu@llenguavalencianasi.comO be, crida-mos directament al telefon, 655 419 420
Numero doble corresponentals mesos de Juliol i Agost
 
Ed it o r ia l Ed it o r ia l Ed it o r ia l 
Poc a poc mos estemconvertint en unacomunitat que parlaen castellà i te elsseus cartells escritsen catala.
Plana 3
Revista Num 002
colege, tots els partit politicsmes tar o mes pronte, hoconstruiràn… en aixo notinc cap dubte que tots elspartits politics son immillora-bles i que tots els partitspolitics farien lo necessari.O vullc pensar-ho.Lo que evident-ment no facen tots els par-tits politics de la mateixaforma o en la mateixa inten-sitat, es lluitar per les nos-tres arraïls, per la nostrallengua, per la nostra cultu-ra… ¡I ahi es a on es trobala diferencia!Uns partits politics,no poden denfendre la nos-tra centenaria i dolça llen-gua valenciana, a solesperque publicament, ya handit en moltes ocasions, quevolen l’unitat de la nostrallengua valenciana, en unesatres formes de parlar. Unsatres partits politics no po-den defendre les nostresarraïls perque d’una forma od’una atra, parlant o peromissio, no han dit res so-bre els inconstitucionalspaïsos catalans, obligantinclos als chics i chiquesque estudien la E.S.O. asaber que son els païsoscatalans, quines territoris hocomponen i que els unixen.Uns atres partits politicssaben lo que està passant is’ho callen, ¡Ells sabran perqué!Aixo vol dir que abanda d’un partit que posseeixe semafor quan i a onfaça falta, mos haguera fetfalta que haguera eixit deles urnes, eixe partit politicque a mes de fer lo mateixque tots els partits politics,tambe haguera volgut de-fendre les nostres senyesd’identitat, que hagueravolgut defendre tot lo nos-tre, que haguera volgut es-tar al costat i defendre elvalencianisme, ¡Que hague-ra volgut defendre Valenciaa capa i espasa, a mes deposar-la bonica!Per desgracia, perals proxims quatre anystenim un poc de mes de lomateix, puix ya sabem totslo que mos espera,… uncircuit de corregudes decoches… i…Pero imagine, queseguirem sent una comuni-tat que te dos idiomes ofi-cials, el valencià i el cas-tellà, pero en la qual el va-lencià va en retroces perqueel poble, el que realment fala parla, no vol que cap par-tit politic o academial’impose lo que ha de parlari com ho ha de parlar i noreconec en el valencià ofi-cial el verdader valencià.Poc a poc mosestem convertint en unacomunitat que parla en cas-tellà i te els seus cartellsescrits en catala.Poc a poc mosestem conventint en la riallade tot lo mon.En esta ocasiohem perdut el tren politic, asoles hem d’esperar , queen la proxima oportunitat, sila hi ha, el valencianisme noperga el seu tren.
E
n el numerou, tinguerm ladescabotadasort de podercontar en dosarticuls quedemanaven l’atencio cap ales passades eleccionsmunicipals.Cada u dels arti-culs sostenía una tendenciapolítica diferent, pero llegintbe els seus continguts, po-driem afirmar sense capdubte que abdos demana-vem lo mateix, a soles quecadascu des de la seuapostura política.Ara, despres delsresultats que hem tingut enles passades eleccions deldia 27 de maig, vullc fer denou, i dic de nou, perqueesta idea ni es meua, ni esnova, pero no està de mestornar a traure-la a flotaciouna atra volta, perxo dicque, vullc fer de nou unacrida a tots els valencianis-tes, a tots els que sentimValencia dins del nostre cor,per a intentar, i si es posi-ble, ¡Que deu de ser posi-ble! Deixar a banda totesles possibles diferenciesque puguerem tindre, puixen les passades eleccionsmunicipals, no ha perduteste o aquell, aixo o aço,allo o lo atre de mes alla, enles passades eleccions mu-nicipals, ¡Hem perdut tots!¡Ha perdut el valencianis-me!Tornar a dir que eshora de juntar-mos tots, yaestà dit moltes voltes, tornara dir que es el moment defer allo, o lo atre tambe estàmolt dit, i molt vist, a soleses hora de donar-mos con-ter de que Valencia es na-cosa mes de lo que moltspartits diuen defedre.Tots els partits,pense, crec, faran lo millorper a Valencia, si fa falta unsemafor, tots els partitspolitics ho posaran mes taro mes pronte, si fa falta un
Joan Benet 
benet@llenguavalncianasi.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->