Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GePRA NL January 2008

GePRA NL January 2008

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by PRSchool
GePRA NL January 2008 - PR School
GePRA NL January 2008 - PR School

More info:

Published by: PRSchool on Sep 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2009

pdf

text

original

 
ãïèëèúåèåäò
ãâ. 5
#1 ianvari 2008#1 ianvari 2008#1 ianvari 2008#1 ianvari 2008#1 ianvari 2008
jepra axal welsjepra axal welsjepra axal welsjepra axal welsjepra axal welsrebrendingiT SexvdebarebrendingiT SexvdebarebrendingiT SexvdebarebrendingiT SexvdebarebrendingiT Sexvdeba
ìïêëíìóäüïúòë öãóôò „öåðîï” ïõïä ùåäì ïõïäò ìïõòàï æï ïõïäò ìüîïüå-ìïêëíìóäüïúòë öãóôò „öåðîï” ïõïä ùåäì ïõïäò ìïõòàï æï ïõïäò ìüîïüå-ìïêëíìóäüïúòë öãóôò „öåðîï” ïõïä ùåäì ïõïäò ìïõòàï æï ïõïäò ìüîïüå-ìïêëíìóäüïúòë öãóôò „öåðîï” ïõïä ùåäì ïõïäò ìïõòàï æï ïõïäò ìüîïüå-ìïêëíìóäüïúòë öãóôò „öåðîï” ïõïä ùåäì ïõïäò ìïõòàï æï ïõïäò ìüîïüå-ãòòà õâæåþï. èëõæåþï öåðîïì öãóôøò øåèïâïäò êëèðïíòåþòì þîåíæòíãò æï ðîë-ãòòà õâæåþï. èëõæåþï öåðîïì öãóôøò øåèïâïäò êëèðïíòåþòì þîåíæòíãò æï ðîë-ãòòà õâæåþï. èëõæåþï öåðîïì öãóôøò øåèïâïäò êëèðïíòåþòì þîåíæòíãò æï ðîë-ãòòà õâæåþï. èëõæåþï öåðîïì öãóôøò øåèïâïäò êëèðïíòåþòì þîåíæòíãò æï ðîë-ãòòà õâæåþï. èëõæåþï öåðîïì öãóôøò øåèïâïäò êëèðïíòåþòì þîåíæòíãò æï ðîë-æóáüåþòì îåæòçïòíòíãò ãïíõëîúòåäæï. ïéíòøíóäò ðîëúåìò êëèðïíòòì îåþîåí-æóáüåþòì îåæòçïòíòíãò ãïíõëîúòåäæï. ïéíòøíóäò ðîëúåìò êëèðïíòòì îåþîåí-æóáüåþòì îåæòçïòíòíãò ãïíõëîúòåäæï. ïéíòøíóäò ðîëúåìò êëèðïíòòì îåþîåí-æóáüåþòì îåæòçïòíòíãò ãïíõëîúòåäæï. ïéíòøíóäò ðîëúåìò êëèðïíòòì îåþîåí-æóáüåþòì îåæòçïòíòíãò ãïíõëîúòåäæï. ïéíòøíóäò ðîëúåìò êëèðïíòòì îåþîåí-æòíãòì øåèïæãåíåäò íïùòäòï æï êëèðïíòïàï öãóôòì ìüîïüåãòóäò ãïíâòàïîå-æòíãòì øåèïæãåíåäò íïùòäòï æï êëèðïíòïàï öãóôòì ìüîïüåãòóäò ãïíâòàïîå-æòíãòì øåèïæãåíåäò íïùòäòï æï êëèðïíòïàï öãóôòì ìüîïüåãòóäò ãïíâòàïîå-æòíãòì øåèïæãåíåäò íïùòäòï æï êëèðïíòïàï öãóôòì ìüîïüåãòóäò ãïíâòàïîå-æòíãòì øåèïæãåíåäò íïùòäòï æï êëèðïíòïàï öãóôòì ìüîïüåãòóäò ãïíâòàïîå-þòì ïõïä èòèïîàóäåþåþì ïìïõïâì.þòì ïõïä èòèïîàóäåþåþì ïìïõïâì.þòì ïõïä èòèïîàóäåþåþì ïìïõïâì.þòì ïõïä èòèïîàóäåþåþì ïìïõïâì.þòì ïõïä èòèïîàóäåþåþì ïìïõïâì.
ãâ. 3-4
brendingis piar mxardaWerisbrendingis piar mxardaWerisbrendingis piar mxardaWerisbrendingis piar mxardaWerisbrendingis piar mxardaWerismizans pozitiuri ganwyobismizans pozitiuri ganwyobismizans pozitiuri ganwyobismizans pozitiuri ganwyobismizans pozitiuri ganwyobisformireba warmoadgensformireba warmoadgensformireba warmoadgensformireba warmoadgensformireba warmoadgens
„öåðîïì“ þîåíæòíãòì êëíìóäüïíüò ãòãï õïîåþïâï ãòïèþëþà, àó îïüëè èò-„öåðîïì“ þîåíæòíãòì êëíìóäüïíüò ãòãï õïîåþïâï ãòïèþëþà, àó îïüëè èò-„öåðîïì“ þîåíæòíãòì êëíìóäüïíüò ãòãï õïîåþïâï ãòïèþëþà, àó îïüëè èò-„öåðîïì“ þîåíæòíãòì êëíìóäüïíüò ãòãï õïîåþïâï ãòïèþëþà, àó îïüëè èò-„öåðîïì“ þîåíæòíãòì êëíìóäüïíüò ãòãï õïîåþïâï ãòïèþëþà, àó îïüëè èò-èïîàïâåí êëèðïíòåþò áïîàóä àó óúõëóî ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòåþìèïîàïâåí êëèðïíòåþò áïîàóä àó óúõëóî ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòåþìèïîàïâåí êëèðïíòåþò áïîàóä àó óúõëóî ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòåþìèïîàïâåí êëèðïíòåþò áïîàóä àó óúõëóî ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòåþìèïîàïâåí êëèðïíòåþò áïîàóä àó óúõëóî ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòåþìþîåíæòíãòìï æï îåþîåíæòíãòì ãïíõëîúòåäåþòìïàâòìþîåíæòíãòìï æï îåþîåíæòíãòì ãïíõëîúòåäåþòìïàâòìþîåíæòíãòìï æï îåþîåíæòíãòì ãïíõëîúòåäåþòìïàâòìþîåíæòíãòìï æï îåþîåíæòíãòì ãïíõëîúòåäåþòìïàâòìþîåíæòíãòìï æï îåþîåíæòíãòì ãïíõëîúòåäåþòìïàâòì
ãâ. 2
“jepra” klientebs“jepra” klientebs“jepra” klientebs“jepra” klientebs“jepra” klientebsdResaswaulebis sainteresoddResaswaulebis sainteresoddResaswaulebis sainteresoddResaswaulebis sainteresoddResaswaulebis sainteresodgatarebas sTavazobsgatarebas sTavazobsgatarebas sTavazobsgatarebas sTavazobsgatarebas sTavazobs
ãâ. 7
Tbilisis piar skolamTbilisis piar skolamTbilisis piar skolamTbilisis piar skolamTbilisis piar skolamstudenturi konkursistudenturi konkursistudenturi konkursistudenturi konkursistudenturi konkursigamoacxadagamoacxadagamoacxadagamoacxadagamoacxadaTegeta motorsmaTegeta motorsmaTegeta motorsmaTegeta motorsmaTegeta motorsma
ISO
9001:2000 miiRo9001:2000 miiRo9001:2000 miiRo9001:2000 miiRo9001:2000 miiRo
ãâ. 8
kavkasus onlaini 300kavkasus onlaini 300kavkasus onlaini 300kavkasus onlaini 300kavkasus onlaini 300students daasaqmebsstudents daasaqmebsstudents daasaqmebsstudents daasaqmebsstudents daasaqmebs
ãâ. 8
“aibijis” saaxalwlo“aibijis” saaxalwlo“aibijis” saaxalwlo“aibijis” saaxalwlo“aibijis” saaxalwlokorporatiuli RonisZiebakorporatiuli RonisZiebakorporatiuli RonisZiebakorporatiuli RonisZiebakorporatiuli RonisZieba
ãâ. 8
griboedovis q. #12griboedovis q. #12griboedovis q. #12griboedovis q. #12griboedovis q. #12
 
995452995452995452995452995452
info@gepra.ge
 
#1#1#1#1#1
ianvariianvariianvariianvariianvari
20082008200820082008
2
ìïêëíìóäüïúòë öãóôò „öåðîï” ïõïä ùåäì ïõïäò ìïõòàïæï ïõïäò ìüîïüåãòòà õâæåþï. èëõæåþï öåðîïì öãóôøò øåèï-âïäò êëèðïíòåþòì þîåíæòíãò æï ðîëæóáüåþòì îåæòçïòíòíãò.ïéíòøíóäò ðîëúåìò êëèðïíòòì îåþîåíæòíãòì øåèïæãåíåäò íï-ùòäòï æï êëèðïíòïàï öãóôòì ìüîïüåãòóäò ãïíâòàïîåþòìïõïä èòèïîàóäåþåþì ïìïõïâì.
„÷âåí âòñïâòà, âïîà æï âòáíåþòà áïîàóäò ìïêëèóíòêï-„÷âåí âòñïâòà, âïîà æï âòáíåþòà áïîàóäò ìïêëèóíòêï-„÷âåí âòñïâòà, âïîà æï âòáíåþòà áïîàóäò ìïêëèóíòêï-„÷âåí âòñïâòà, âïîà æï âòáíåþòà áïîàóäò ìïêëèóíòêï-„÷âåí âòñïâòà, âïîà æï âòáíåþòà áïîàóäò ìïêëèóíòêï-úòë þïçîòì äòæåîåþò. öåðîïì, îëãëîú þòçíåìòì, ïìåâåúòë þïçîòì äòæåîåþò. öåðîïì, îëãëîú þòçíåìòì, ïìåâåúòë þïçîòì äòæåîåþò. öåðîïì, îëãëîú þòçíåìòì, ïìåâåúòë þïçîòì äòæåîåþò. öåðîïì, îëãëîú þòçíåìòì, ïìåâåúòë þïçîòì äòæåîåþò. öåðîïì, îëãëîú þòçíåìòì, ïìåâåþîåíæòì ãïíâòàïîåþòì âåáüëîò æïìïâäåàòì ùïèñâïíò þîåíæòì ãïíâòàïîåþòì âåáüëîò æïìïâäåàòì ùïèñâïíò þîåíæòì ãïíâòàïîåþòì âåáüëîò æïìïâäåàòì ùïèñâïíò þîåíæòì ãïíâòàïîåþòì âåáüëîò æïìïâäåàòì ùïèñâïíò þîåíæòì ãïíâòàïîåþòì âåáüëîò æïìïâäåàòì ùïèñâïíò êëèðïíòåþòì ðïîïäåäóîòï. 2008 ùåäì ÷âåí êëîðëîïüò-êëèðïíòåþòì ðïîïäåäóîòï. 2008 ùåäì ÷âåí êëîðëîïüò-êëèðïíòåþòì ðïîïäåäóîòï. 2008 ùåäì ÷âåí êëîðëîïüò-êëèðïíòåþòì ðïîïäåäóîòï. 2008 ùåäì ÷âåí êëîðëîïüò-êëèðïíòåþòì ðïîïäåäóîòï. 2008 ùåäì ÷âåí êëîðëîïüò-óä êäòåíüåþì ïîïåîà òíëâïúòïì øåâàïâïçåþà – åì òá-óä êäòåíüåþì ïîïåîà òíëâïúòïì øåâàïâïçåþà – åì òá-óä êäòåíüåþì ïîïåîà òíëâïúòïì øåâàïâïçåþà – åì òá-óä êäòåíüåþì ïîïåîà òíëâïúòïì øåâàïâïçåþà – åì òá-óä êäòåíüåþì ïîïåîà òíëâïúòïì øåâàïâïçåþà – åì òá-íåþï èëèìïõóîåþòì ïõïäò ìüïíæïîüåþòì æïèêâòæîåþï,íåþï èëèìïõóîåþòì ïõïäò ìüïíæïîüåþòì æïèêâòæîåþï,íåþï èëèìïõóîåþòì ïõïäò ìüïíæïîüåþòì æïèêâòæîåþï,íåþï èëèìïõóîåþòì ïõïäò ìüïíæïîüåþòì æïèêâòæîåþï,íåþï èëèìïõóîåþòì ïõïäò ìüïíæïîüåþòì æïèêâòæîåþï,ïîï èõëäëæ ìïáïîàâåäëøò, ïîïèåæ èàåäì êïâêïìòòì îå-ïîï èõëäëæ ìïáïîàâåäëøò, ïîïèåæ èàåäì êïâêïìòòì îå-ïîï èõëäëæ ìïáïîàâåäëøò, ïîïèåæ èàåäì êïâêïìòòì îå-ïîï èõëäëæ ìïáïîàâåäëøò, ïîïèåæ èàåäì êïâêïìòòì îå-ïîï èõëäëæ ìïáïîàâåäëøò, ïîïèåæ èàåäì êïâêïìòòì îå-ãòëíøò” — ãïíïúõïæï „öåðîïì” ïéèïìîóäåþåäèï æòîåá-ãòëíøò” — ãïíïúõïæï „öåðîïì” ïéèïìîóäåþåäèï æòîåá-ãòëíøò” — ãïíïúõïæï „öåðîïì” ïéèïìîóäåþåäèï æòîåá-ãòëíøò” — ãïíïúõïæï „öåðîïì” ïéèïìîóäåþåäèï æòîåá-ãòëíøò” — ãïíïúõïæï „öåðîïì” ïéèïìîóäåþåäèï æòîåá-üëîèï êïõï èïéîïûåè.üëîèï êïõï èïéîïûåè.üëîèï êïõï èïéîïûåè.üëîèï êïõï èïéîïûåè.üëîèï êïõï èïéîïûåè.
öåðîïì îåþîåíæòíãò èëòúïâæï êëèðïíòòì íïùòäëþîòâ îå-ðëçòúòëíòîåþïì, ìüîóáüóîòì úâäòäåþïì, êëèðïíòòì äëãë-üòðòìï æï ðîëæóáüåþòì äëãëåþòì îåæòçïòíòíãì, ìïôòîèë æïêëîðëîïüòóäò ìüïíæïîüåþòì øåèëéåþïì. îåþîåíæòíãòì ìïåî-àë þòóöåüèï 70 ïàïì äïîì ãïæïïÿïîþï.
„àòàëåóä ð „àòàëåóä ð „àòàëåóä ð „àòàëåóä ð „àòàëåóä ð îëæóáüì, àòàëåóä ìåîâòìì æï èëèìïõóîå-îëæóáüì, àòàëåóä ìåîâòìì æï èëèìïõóîå-îëæóáüì, àòàëåóä ìåîâòìì æï èëèìïõóîå-îëæóáüì, àòàëåóä ìåîâòìì æï èëèìïõóîå-îëæóáüì, àòàëåóä ìåîâòìì æï èëèìïõóîå-þïì èóæèòâò êëíüîëäò ìÿòîæåþï. ñâåäï þîåíæ èåíåöåîìþïì èóæèòâò êëíüîëäò ìÿòîæåþï. ñâåäï þîåíæ èåíåöåîìþïì èóæèòâò êëíüîëäò ìÿòîæåþï. ñâåäï þîåíæ èåíåöåîìþïì èóæèòâò êëíüîëäò ìÿòîæåþï. ñâåäï þîåíæ èåíåöåîìþïì èóæèòâò êëíüîëäò ìÿòîæåþï. ñâåäï þîåíæ èåíåöåîìàó êëèðïíòåþòì õåäèûéâïíåäì èóæïè „ðóäìçå óíæï åÿò-àó êëèðïíòåþòì õåäèûéâïíåäì èóæïè „ðóäìçå óíæï åÿò-àó êëèðïíòåþòì õåäèûéâïíåäì èóæïè „ðóäìçå óíæï åÿò-àó êëèðïíòåþòì õåäèûéâïíåäì èóæïè „ðóäìçå óíæï åÿò-àó êëèðïíòåþòì õåäèûéâïíåäì èóæïè „ðóäìçå óíæï åÿò-îëà õåäò“, îïæãïí þîåíæò, àïíïèåæîëâå, êëíêóîåíüó-îëà õåäò“, îïæãïí þîåíæò, àïíïèåæîëâå, êëíêóîåíüó-îëà õåäò“, îïæãïí þîåíæò, àïíïèåæîëâå, êëíêóîåíüó-îëà õåäò“, îïæãïí þîåíæò, àïíïèåæîëâå, êëíêóîåíüó-îëà õåäò“, îïæãïí þîåíæò, àïíïèåæîëâå, êëíêóîåíüó-äò æï ìùîïôïæ úâïäåþïæò þòçíåì ãïîåèëì ðòîëþåþøò,äò æï ìùîïôïæ úâïäåþïæò þòçíåì ãïîåèëì ðòîëþåþøò,äò æï ìùîïôïæ úâïäåþïæò þòçíåì ãïîåèëì ðòîëþåþøò,äò æï ìùîïôïæ úâïäåþïæò þòçíåì ãïîåèëì ðòîëþåþøò,äò æï ìùîïôïæ úâïäåþïæò þòçíåì ãïîåèëì ðòîëþåþøò,òíïî÷óíåþæåì ìòúëúõäòìóíïîòïíëþïì æï ïèïâæîëóäïæ òíïî÷óíåþæåì ìòúëúõäòìóíïîòïíëþïì æï ïèïâæîëóäïæ òíïî÷óíåþæåì ìòúëúõäòìóíïîòïíëþïì æï ïèïâæîëóäïæ òíïî÷óíåþæåì ìòúëúõäòìóíïîòïíëþïì æï ïèïâæîëóäïæ òíïî÷óíåþæåì ìòúëúõäòìóíïîòïíëþïì æï ïèïâæîëóäïæ âòàïîæåþëæåì. öåðîïì øåèàõâåâïøò, îåþîåíæòíãòì åìâòàïîæåþëæåì. öåðîïì øåèàõâåâïøò, îåþîåíæòíãòì åìâòàïîæåþëæåì. öåðîïì øåèàõâåâïøò, îåþîåíæòíãòì åìâòàïîæåþëæåì. öåðîïì øåèàõâåâïøò, îåþîåíæòíãòì åìâòàïîæåþëæåì. öåðîïì øåèàõâåâïøò, îåþîåíæòíãòì åìðîëúåìò, øåáèíòäèï ïóúòäåþäëþïèïú ãïíïðòîëþï” – ïé-ðîëúåìò, øåáèíòäèï ïóúòäåþäëþïèïú ãïíïðòîëþï” – ïé-ðîëúåìò, øåáèíòäèï ïóúòäåþäëþïèïú ãïíïðòîëþï” – ïé-ðîëúåìò, øåáèíòäèï ïóúòäåþäëþïèïú ãïíïðòîëþï” – ïé-ðîëúåìò, øåáèíòäèï ïóúòäåþäëþïèïú ãïíïðòîëþï” – ïé-íòøíïâì êïõï èïéîïûå.íòøíïâì êïõï èïéîïûå.íòøíïâì êïõï èïéîïûå.íòøíïâì êïõï èïéîïûå.íòøíïâì êïõï èïéîïûå.
ïèïìàïí, èòï÷íòï, îëè öåðîïè æîëóäïæ óðïìóõï þïçîòì ëîãïèëùâåâïì, êåîûëæ, êëèðäåáìóî ìïêëèóíòêïúòë èëèìïõóîå-þïìï æï èïéïä ðîëôåìòëíïäóî ìåîâòìçå èçïîæ èëàõëâíò-äåþòì êóàõòà.
„îåþîåíæòíãò öåðîïøò þòçíåì-ðîëúåìåþòìï æï èïîàâòì„îåþîåíæòíãò öåðîïøò þòçíåì-ðîëúåìåþòìï æï èïîàâòì„îåþîåíæòíãò öåðîïøò þòçíåì-ðîëúåìåþòìï æï èïîàâòì„îåþîåíæòíãò öåðîïøò þòçíåì-ðîëúåìåþòìï æï èïîàâòì„îåþîåíæòíãò öåðîïøò þòçíåì-ðîëúåìåþòìï æï èïîàâòìôòäëìëôòòì ãïîêâåóäò úâäòäåþåþòì øåæåãòï. þëäë ôòäëìëôòòì ãïîêâåóäò úâäòäåþåþòì øåæåãòï. þëäë ôòäëìëôòòì ãïîêâåóäò úâäòäåþåþòì øåæåãòï. þëäë ôòäëìëôòòì ãïîêâåóäò úâäòäåþåþòì øåæåãòï. þëäë ôòäëìëôòòì ãïîêâåóäò úâäòäåþåþòì øåæåãòï. þëäë ùäåþøò èëèõæïîò øòæï úâäòäåþåþò êëèðïíòïì ìïøóïäå-ùäåþøò èëèõæïîò øòæï úâäòäåþåþò êëèðïíòïì ìïøóïäå-ùäåþøò èëèõæïîò øòæï úâäòäåþåþò êëèðïíòïì ìïøóïäå-ùäåþøò èëèõæïîò øòæï úâäòäåþåþò êëèðïíòïì ìïøóïäå-ùäåþøò èëèõæïîò øòæï úâäòäåþåþò êëèðïíòïì ìïøóïäå-þïì ïûäåâì ìüîïüåãòóäïæ ïõïä èòèïîàóäåþåþçå ãïï-þïì ïûäåâì ìüîïüåãòóäïæ ïõïä èòèïîàóäåþåþçå ãïï-þïì ïûäåâì ìüîïüåãòóäïæ ïõïä èòèïîàóäåþåþçå ãïï-þïì ïûäåâì ìüîïüåãòóäïæ ïõïä èòèïîàóäåþåþçå ãïï-þïì ïûäåâì ìüîïüåãòóäïæ ïõïä èòèïîàóäåþåþçå ãïï-êåàëì ïáúåíüò. êëèðïíòïøò øåòáèíåþï ìïèåàâïäñóîåë êåàëì ïáúåíüò. êëèðïíòïøò øåòáèíåþï ìïèåàâïäñóîåë êåàëì ïáúåíüò. êëèðïíòïøò øåòáèíåþï ìïèåàâïäñóîåë êåàëì ïáúåíüò. êëèðïíòïøò øåòáèíåþï ìïèåàâïäñóîåë êåàëì ïáúåíüò. êëèðïíòïøò øåòáèíåþï ìïèåàâïäñóîåë ìïþÿë, îëèåäøòú ìïáïîàâåäëì ðòïî æï èïîêåüòíãòììïþÿë, îëèåäøòú ìïáïîàâåäëì ðòïî æï èïîêåüòíãòììïþÿë, îëèåäøòú ìïáïîàâåäëì ðòïî æï èïîêåüòíãòììïþÿë, îëèåäøòú ìïáïîàâåäëì ðòïî æï èïîêåüòíãòììïþÿë, îëèåäøòú ìïáïîàâåäëì ðòïî æï èïîêåüòíãòììôåîëì ïéòïîåþóäò æï ïâüëîòüåüóäò ðòîëâíåþåþò ìôåîëì ïéòïîåþóäò æï ïâüëîòüåüóäò ðòîëâíåþåþò ìôåîëì ïéòïîåþóäò æï ïâüëîòüåüóäò ðòîëâíåþåþò ìôåîëì ïéòïîåþóäò æï ïâüëîòüåüóäò ðòîëâíåþåþò ìôåîëì ïéòïîåþóäò æï ïâüëîòüåüóäò ðòîëâíåþåþò øåâäåí. ÷ïèëñïäòþæåþï ìðåúòïäóîò ìïêëèóíòêïúòë ðï-øåâäåí. ÷ïèëñïäòþæåþï ìðåúòïäóîò ìïêëèóíòêïúòë ðï-øåâäåí. ÷ïèëñïäòþæåþï ìðåúòïäóîò ìïêëèóíòêïúòë ðï-øåâäåí. ÷ïèëñïäòþæåþï ìðåúòïäóîò ìïêëèóíòêïúòë ðï-øåâäåí. ÷ïèëñïäòþæåþï ìðåúòïäóîò ìïêëèóíòêïúòë ðï-êåüåþò ìïøóïäë æï èìõâòäò êëèðïíòåþòì èëèìïõóîåþò-êåüåþò ìïøóïäë æï èìõâòäò êëèðïíòåþòì èëèìïõóîåþò-êåüåþò ìïøóïäë æï èìõâòäò êëèðïíòåþòì èëèìïõóîåþò-êåüåþò ìïøóïäë æï èìõâòäò êëèðïíòåþòì èëèìïõóîåþò-êåüåþò ìïøóïäë æï èìõâòäò êëèðïíòåþòì èëèìïõóîåþò-ìïàâòì, ãïûäòåîæåþï ðòïî æï èïîêåüòíãóäò ïóæòüòììïàâòì, ãïûäòåîæåþï ðòïî æï èïîêåüòíãóäò ïóæòüòììïàâòì, ãïûäòåîæåþï ðòïî æï èïîêåüòíãóäò ïóæòüòììïàâòì, ãïûäòåîæåþï ðòïî æï èïîêåüòíãóäò ïóæòüòììïàâòì, ãïûäòåîæåþï ðòïî æï èïîêåüòíãóäò ïóæòüòìèòèïîàóäåþïú” — ïéíòøíïâì „öåðîïì” þîåíæ-èåíåöåîò èòèïîàóäåþïú” — ïéíòøíïâì „öåðîïì” þîåíæ-èåíåöåîò èòèïîàóäåþïú” — ïéíòøíïâì „öåðîïì” þîåíæ-èåíåöåîò èòèïîàóäåþïú” — ïéíòøíïâì „öåðîïì” þîåíæ-èåíåöåîò èòèïîàóäåþïú” — ïéíòøíïâì „öåðîïì” þîåíæ-èåíåöåîò ãòãï õïîåþïâï.ãòãï õïîåþïâï.ãòãï õïîåþïâï.ãòãï õïîåþïâï.ãòãï õïîåþïâï.
2007 ùåäò öåðîïì ìüîïüåãòóä ãïíâòàïîåþïøò óèíòøâíå-äëâïíåìò òñë. êëèðïíòïè èòòéë õïîòìõòì èïîàâòì ìåîàòôò-êïüò ISO 9000:2001, ãïùåâîòïíæï úåíüîïäóîò æï ïéèëìïâäåàåâîëðòì ðòïî êëèðïíòïàï áìåäøò, ðïîüíòëîóäò óîàòåîàë-þåþò æïïèñïîï óêîïòíòì, åìüëíåàòì, ïçåîþïòöïíòìï æï ìëè-õåàòì ðòïî êëèðïíòåþàïí.öåðîïè àïâòì ðïîüíòëîåþàïí åîàïæ ÷ïèëïñïäòþï àþòäò-ìòì ðòïî ìêëäï, îëèåäòú òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êë-èóíòêïúòåþòì ìùïâäåþòì ðòëíåîò æï äòæåîò ãïõæï ìïáïîàâå-äëøò. ãïçåà “24 ìïïààïí” åîàïæ ãïèëòúåèï ãïçåàò „îåïäó-îò êïðòüïäò”.
„÷âåíàâòì ìïòíüåîåìë ãïõæï èåæòï-þòçíåìòì èòèïîàóäå-„÷âåíàâòì ìïòíüåîåìë ãïõæï èåæòï-þòçíåìòì èòèïîàóäå-„÷âåíàâòì ìïòíüåîåìë ãïõæï èåæòï-þòçíåìòì èòèïîàóäå-„÷âåíàâòì ìïòíüåîåìë ãïõæï èåæòï-þòçíåìòì èòèïîàóäå-„÷âåíàâòì ìïòíüåîåìë ãïõæï èåæòï-þòçíåìòì èòèïîàóäå-þòì ãïíâòàïîåþïú. óêâå ùåäì âïðòîåþà îïèæåíòèå ðîë-þòì ãïíâòàïîåþïú. óêâå ùåäì âïðòîåþà îïèæåíòèå ðîë-þòì ãïíâòàïîåþïú. óêâå ùåäì âïðòîåþà îïèæåíòèå ðîë-þòì ãïíâòàïîåþïú. óêâå ùåäì âïðòîåþà îïèæåíòèå ðîë-þòì ãïíâòàïîåþïú. óêâå ùåäì âïðòîåþà îïèæåíòèå ðîë-åáüòì æïùñåþïì æï èëèïâïäøò ìïãïçåàëì ãïîæï, òíüåî-åáüòì æïùñåþïì æï èëèïâïäøò ìïãïçåàëì ãïîæï, òíüåî-åáüòì æïùñåþïì æï èëèïâïäøò ìïãïçåàëì ãïîæï, òíüåî-åáüòì æïùñåþïì æï èëèïâïäøò ìïãïçåàëì ãïîæï, òíüåî-åáüòì æïùñåþïì æï èëèïâïäøò ìïãïçåàëì ãïîæï, òíüåî-íåü èåæòï-îåìóîìåþòì øåáèíïçåú ïáüòóîïæ âïðòîåþà èó-íåü èåæòï-îåìóîìåþòì øåáèíïçåú ïáüòóîïæ âïðòîåþà èó-íåü èåæòï-îåìóîìåþòì øåáèíïçåú ïáüòóîïæ âïðòîåþà èó-íåü èåæòï-îåìóîìåþòì øåáèíïçåú ïáüòóîïæ âïðòîåþà èó-íåü èåæòï-îåìóîìåþòì øåáèíïçåú ïáüòóîïæ âïðòîåþà èó-øïëþïì. ìïîåêäïèë þïçïîçåú ãâòíæï èëâìòíöëà ÷âåíò ûï-øïëþïì. ìïîåêäïèë þïçïîçåú ãâòíæï èëâìòíöëà ÷âåíò ûï-øïëþïì. ìïîåêäïèë þïçïîçåú ãâòíæï èëâìòíöëà ÷âåíò ûï-øïëþïì. ìïîåêäïèë þïçïîçåú ãâòíæï èëâìòíöëà ÷âåíò ûï-øïëþïì. ìïîåêäïèë þïçïîçåú ãâòíæï èëâìòíöëà ÷âåíò ûï-äåþò. ïáúåíüì âïêåàåþà ïäüåîíïüòóä ìïîåêäïèë ìïøó-äåþò. ïáúåíüì âïêåàåþà ïäüåîíïüòóä ìïîåêäïèë ìïøó-äåþò. ïáúåíüì âïêåàåþà ïäüåîíïüòóä ìïîåêäïèë ìïøó-äåþò. ïáúåíüì âïêåàåþà ïäüåîíïüòóä ìïîåêäïèë ìïøó-äåþò. ïáúåíüì âïêåàåþà ïäüåîíïüòóä ìïîåêäïèë ìïøó-ïäåþåþçå, îëèåäòú ìïáïîàâåäëìàâòì æï ìïèõîåà êïâ-ïäåþåþçå, îëèåäòú ìïáïîàâåäëìàâòì æï ìïèõîåà êïâ-ïäåþåþçå, îëèåäòú ìïáïîàâåäëìàâòì æï ìïèõîåà êïâ-ïäåþåþçå, îëèåäòú ìïáïîàâåäëìàâòì æï ìïèõîåà êïâ-ïäåþåþçå, îëèåäòú ìïáïîàâåäëìàâòì æï ìïèõîåà êïâ-êïìòòìïàâòìïú ìòïõäå òáíåþï”, — ãïíïúõïæï “öåðîïì” æò-êïìòòìïàâòìïú ìòïõäå òáíåþï”, — ãïíïúõïæï “öåðîïì” æò-êïìòòìïàâòìïú ìòïõäå òáíåþï”, — ãïíïúõïæï “öåðîïì” æò-êïìòòìïàâòìïú ìòïõäå òáíåþï”, — ãïíïúõïæï “öåðîïì” æò-êïìòòìïàâòìïú ìòïõäå òáíåþï”, — ãïíïúõïæï “öåðîïì” æò-îåáüëîèï ìëìë ãïäóèïøâòäèï.îåáüëîèï ìëìë ãïäóèïøâòäèï.îåáüëîèï ìëìë ãïäóèïøâòäèï.îåáüëîèï ìëìë ãïäóèïøâòäèï.îåáüëîèï ìëìë ãïäóèïøâòäèï.
öåðîï 2002 ùåäì æïïîìæï æï ðòïî æï èïîêåüòíãóäò êë-èóíòêïúòåþòì äòæåîò êëèðïíòïï ìïáïîàâåäëøò. öåðîïì ìïá-èòïíëþï èëòúïâì ðòïîòì, èïîêåüòíãòì, òâåíà èåíåöèåíüòì, èå-æòïìàïí óîàòåîàëþòì, þîåíæòíãòìï æï þòàòåäòì ìåîâòìåþì.
jepra axal wels rebrendingiT Sexvdebajepra axal wels rebrendingiT Sexvdebajepra axal wels rebrendingiT Sexvdebajepra axal wels rebrendingiT Sexvdebajepra axal wels rebrendingiT Sexvdeba
 
#1#1#1#1#1
20082008200820082008
ianvariianvariianvariianvariianvari
3
brendingis piar mxardaWeris mizans pozitiuri ganwyobisbrendingis piar mxardaWeris mizans pozitiuri ganwyobisbrendingis piar mxardaWeris mizans pozitiuri ganwyobisbrendingis piar mxardaWeris mizans pozitiuri ganwyobisbrendingis piar mxardaWeris mizans pozitiuri ganwyobisformireba warmoadgensformireba warmoadgensformireba warmoadgensformireba warmoadgensformireba warmoadgens
îïüëè èòèïîàïâåí êëèðïíòåþòîïüëè èòèïîàïâåí êëèðïíòåþòîïüëè èòèïîàïâåí êëèðïíòåþòîïüëè èòèïîàïâåí êëèðïíòåþòîïüëè èòèïîàïâåí êëèðïíòåþòáïîàóä àó óúõëóîáïîàóä àó óúõëóîáïîàóä àó óúõëóîáïîàóä àó óúõëóîáïîàóä àó óúõëóîìïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòåþììïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòåþììïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòåþììïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòåþììïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòåþì
þîåíæòì ìõâïæïìõâï ãïíèïîüåþï ïîìåþëþì. àïâæïðòîâå-äïæ þîåíæò ìêïíæòíïâòóî åíåþøò, óþîïäëæ, æïèéïì íòøíïâ-æï, îëèäòàïú ïî÷åâæíåí àó âòì åêóàâíëæï ìïáëíåäò (cat-tle). ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò üåîèòíòì èíòøâíåäëþïè ãïîêâåó-äò åâëäóúòï ãïíòúïæï. èëãâòïíåþòà òì ðîëæóáúòòì èïîêò-îåþòì ïéèíòøâíåäïæ òáúï.
èïîàïäòï, ïéíòøíóäò üåîèòíòì àïíïèåæîëâå ãïíèïî-èïîàïäòï, ïéíòøíóäò üåîèòíòì àïíïèåæîëâå ãïíèïî-èïîàïäòï, ïéíòøíóäò üåîèòíòì àïíïèåæîëâå ãïíèïî-èïîàïäòï, ïéíòøíóäò üåîèòíòì àïíïèåæîëâå ãïíèïî-èïîàïäòï, ïéíòøíóäò üåîèòíòì àïíïèåæîëâå ãïíèïî-üåþòì èîïâïäò âåîìòï ïîìåþëþì, àóèúï þîåíæò - åì èï-üåþòì èîïâïäò âåîìòï ïîìåþëþì, àóèúï þîåíæò - åì èï-üåþòì èîïâïäò âåîìòï ïîìåþëþì, àóèúï þîåíæò - åì èï-üåþòì èîïâïäò âåîìòï ïîìåþëþì, àóèúï þîåíæò - åì èï-üåþòì èîïâïäò âåîìòï ïîìåþëþì, àóèúï þîåíæò - åì èï-òíú òíôëîèïúòòì, ùïîèëæãåíåþòì, åèëúòåþòì ãïîêâåó-òíú òíôëîèïúòòì, ùïîèëæãåíåþòì, åèëúòåþòì ãïîêâåó-òíú òíôëîèïúòòì, ùïîèëæãåíåþòì, åèëúòåþòì ãïîêâåó-òíú òíôëîèïúòòì, ùïîèëæãåíåþòì, åèëúòåþòì ãïîêâåó-òíú òíôëîèïúòòì, ùïîèëæãåíåþòì, åèëúòåþòì ãïîêâåó-äò åîàëþäòëþïï, îïú ãïíìïçéâîïâì èëèõèïîåþäòì æï-äò åîàëþäòëþïï, îïú ãïíìïçéâîïâì èëèõèïîåþäòì æï-äò åîàëþäòëþïï, îïú ãïíìïçéâîïâì èëèõèïîåþäòì æï-äò åîàëþäòëþïï, îïú ãïíìïçéâîïâì èëèõèïîåþäòì æï-äò åîàëþäòëþïï, îïú ãïíìïçéâîïâì èëèõèïîåþäòì æï-èëêòæåþóäåþïì ðîëæóáüòìï, àó êëèðïíòòìïæèò.èëêòæåþóäåþïì ðîëæóáüòìï, àó êëèðïíòòìïæèò.èëêòæåþóäåþïì ðîëæóáüòìï, àó êëèðïíòòìïæèò.èëêòæåþóäåþïì ðîëæóáüòìï, àó êëèðïíòòìïæèò.èëêòæåþóäåþïì ðîëæóáüòìï, àó êëèðïíòòìïæèò.
„ëîãïíòçïúòòì ôóíáúòëíòîåþòìàâòì þîåíæòíãò æï îå-„ëîãïíòçïúòòì ôóíáúòëíòîåþòìàâòì þîåíæòíãò æï îå-„ëîãïíòçïúòòì ôóíáúòëíòîåþòìàâòì þîåíæòíãò æï îå-„ëîãïíòçïúòòì ôóíáúòëíòîåþòìàâòì þîåíæòíãò æï îå-„ëîãïíòçïúòòì ôóíáúòëíòîåþòìàâòì þîåíæòíãò æï îå-þîåíæòíãò èíòøâíåäëâïíò ðîëúåìåþòï. çëãòåîà øåèàõâå-þîåíæòíãò èíòøâíåäëâïíò ðîëúåìåþòï. çëãòåîà øåèàõâå-þîåíæòíãò èíòøâíåäëâïíò ðîëúåìåþòï. çëãòåîà øåèàõâå-þîåíæòíãò èíòøâíåäëâïíò ðîëúåìåþòï. çëãòåîà øåèàõâå-þîåíæòíãò èíòøâíåäëâïíò ðîëúåìåþòï. çëãòåîà øåèàõâå-âïøò þîåíæòíãò ïõïäò ëîãïíòçïúòòì æïôóûíåþòì, àó ïõï-âïøò þîåíæòíãò ïõïäò ëîãïíòçïúòòì æïôóûíåþòì, àó ïõï-âïøò þîåíæòíãò ïõïäò ëîãïíòçïúòòì æïôóûíåþòì, àó ïõï-âïøò þîåíæòíãò ïõïäò ëîãïíòçïúòòì æïôóûíåþòì, àó ïõï-âïøò þîåíæòíãò ïõïäò ëîãïíòçïúòòì æïôóûíåþòì, àó ïõï-äò ðîëæóáüòì ãïèë÷åíòì ðïîïäåäóîò ðîëúåìòï. àóèúï,äò ðîëæóáüòì ãïèë÷åíòì ðïîïäåäóîò ðîëúåìòï. àóèúï,äò ðîëæóáüòì ãïèë÷åíòì ðïîïäåäóîò ðîëúåìòï. àóèúï,äò ðîëæóáüòì ãïèë÷åíòì ðïîïäåäóîò ðîëúåìòï. àóèúï,äò ðîëæóáüòì ãïèë÷åíòì ðïîïäåäóîò ðîëúåìòï. àóèúï,ïîìåþëþì øåèàõâåâåþò, îëæåìïú ëîãïíòçïúòï æãåþïïîìåþëþì øåèàõâåâåþò, îëæåìïú ëîãïíòçïúòï æãåþïïîìåþëþì øåèàõâåâåþò, îëæåìïú ëîãïíòçïúòï æãåþïïîìåþëþì øåèàõâåâåþò, îëæåìïú ëîãïíòçïúòï æãåþïïîìåþëþì øåèàõâåâåþò, îëæåìïú ëîãïíòçïúòï æãåþïîåþîåíæòíãòì ïóúòäåþäëþòìï æï ïîìåþòàïæ ãïíìõâïâåþó-îåþîåíæòíãòì ïóúòäåþäëþòìï æï ïîìåþòàïæ ãïíìõâïâåþó-îåþîåíæòíãòì ïóúòäåþäëþòìï æï ïîìåþòàïæ ãïíìõâïâåþó-îåþîåíæòíãòì ïóúòäåþäëþòìï æï ïîìåþòàïæ ãïíìõâïâåþó-îåþîåíæòíãòì ïóúòäåþäëþòìï æï ïîìåþòàïæ ãïíìõâïâåþó-äò èïîêåüòíãóäò ïèëúïíåþòì ùòíïøå, îïú øåìïûäåþåäòï ãï-äò èïîêåüòíãóäò ïèëúïíåþòì ùòíïøå, îïú øåìïûäåþåäòï ãï-äò èïîêåüòíãóäò ïèëúïíåþòì ùòíïøå, îïú øåìïûäåþåäòï ãï-äò èïîêåüòíãóäò ïèëúïíåþòì ùòíïøå, îïú øåìïûäåþåäòï ãï-äò èïîêåüòíãóäò ïèëúïíåþòì ùòíïøå, îïú øåìïûäåþåäòï ãï-èëùâåóäò òñëì, îëãëîú êîòçòìòà, ïìåâå êëèðïíòòì çîæòà,èëùâåóäò òñëì, îëãëîú êîòçòìòà, ïìåâå êëèðïíòòì çîæòà,èëùâåóäò òñëì, îëãëîú êîòçòìòà, ïìåâå êëèðïíòòì çîæòà,èëùâåóäò òñëì, îëãëîú êîòçòìòà, ïìåâå êëèðïíòòì çîæòà,èëùâåóäò òñëì, îëãëîú êîòçòìòà, ïìåâå êëèðïíòòì çîæòà,þïçïîçå èëèõæïîò úâäòäåþåþòà, ðëçòúòëíòîåþòì àó ìåã-þïçïîçå èëèõæïîò úâäòäåþåþòà, ðëçòúòëíòîåþòì àó ìåã-þïçïîçå èëèõæïîò úâäòäåþåþòà, ðëçòúòëíòîåþòì àó ìåã-þïçïîçå èëèõæïîò úâäòäåþåþòà, ðëçòúòëíòîåþòì àó ìåã-þïçïîçå èëèõæïîò úâäòäåþåþòà, ðëçòúòëíòîåþòì àó ìåã-èåíüòì øåúâäòà. èëèõèïîåþåäì óðòîâåäåìïæ àâïäøò ïèèåíüòì øåúâäòà. èëèõèïîåþåäì óðòîâåäåìïæ àâïäøò ïèèåíüòì øåúâäòà. èëèõèïîåþåäì óðòîâåäåìïæ àâïäøò ïèèåíüòì øåúâäòà. èëèõèïîåþåäì óðòîâåäåìïæ àâïäøò ïèèåíüòì øåúâäòà. èëèõèïîåþåäì óðòîâåäåìïæ àâïäøò ïèðîëúåìòì ãïîåãíóäò èõïîå, âòçóïäóîò ïüîòþóüåþòìðîëúåìòì ãïîåãíóäò èõïîå, âòçóïäóîò ïüîòþóüåþòìðîëúåìòì ãïîåãíóäò èõïîå, âòçóïäóîò ïüîòþóüåþòìðîëúåìòì ãïîåãíóäò èõïîå, âòçóïäóîò ïüîòþóüåþòìðîëúåìòì ãïîåãíóäò èõïîå, âòçóïäóîò ïüîòþóüåþòìúâäòäåþï õâæåþï, îïú þîåíæòíãòì ðîëúåìòì èõëäëæ èúò-úâäòäåþï õâæåþï, îïú þîåíæòíãòì ðîëúåìòì èõëäëæ èúò-úâäòäåþï õâæåþï, îïú þîåíæòíãòì ðîëúåìòì èõëäëæ èúò-úâäòäåþï õâæåþï, îïú þîåíæòíãòì ðîëúåìòì èõëäëæ èúò-úâäòäåþï õâæåþï, îïú þîåíæòíãòì ðîëúåìòì èõëäëæ èúò-îåæò íïùòäòï. þîåíæòíãò ãïíìïçéâîïâì ìïáëíäòì „øåôóà-îåæò íïùòäòï. þîåíæòíãò ãïíìïçéâîïâì ìïáëíäòì „øåôóà-îåæò íïùòäòï. þîåíæòíãò ãïíìïçéâîïâì ìïáëíäòì „øåôóà-îåæò íïùòäòï. þîåíæòíãò ãïíìïçéâîïâì ìïáëíäòì „øåôóà-îåæò íïùòäòï. þîåíæòíãò ãïíìïçéâîïâì ìïáëíäòì „øåôóà-âïìïú“. èòìò ìïõåäò, æòçïòíò, ìïìïáëíäë õïçòì êëíúåðúòï,âïìïú“. èòìò ìïõåäò, æòçïòíò, ìïìïáëíäë õïçòì êëíúåðúòï,âïìïú“. èòìò ìïõåäò, æòçïòíò, ìïìïáëíäë õïçòì êëíúåðúòï,âïìïú“. èòìò ìïõåäò, æòçïòíò, ìïìïáëíäë õïçòì êëíúåðúòï,âïìïú“. èòìò ìïõåäò, æòçïòíò, ìïìïáëíäë õïçòì êëíúåðúòï,ðëçòúòëíòîåþï, ôïìò - ñëâåäòâå þîåíæòíãòì êëíúåðúòòæïíðëçòúòëíòîåþï, ôïìò - ñëâåäòâå þîåíæòíãòì êëíúåðúòòæïíðëçòúòëíòîåþï, ôïìò - ñëâåäòâå þîåíæòíãòì êëíúåðúòòæïíðëçòúòëíòîåþï, ôïìò - ñëâåäòâå þîåíæòíãòì êëíúåðúòòæïíðëçòúòëíòîåþï, ôïìò - ñëâåäòâå þîåíæòíãòì êëíúåðúòòæïíãïèëèæòíïîåëþì,”ãïèëèæòíïîåëþì,”ãïèëèæòíïîåëþì,”ãïèëèæòíïîåëþì,”ãïèëèæòíïîåëþì,” – ãïíèïîüïâì êëèðïíòï „öåðîïì” - þîåíæèåíåöåîò ãòãï õïîåþïâï.— ìïáïîàâåäëøò åì ðîëúåìåþò îëãëî ùïîòèïîàåþï?— ìïáïîàâåäëøò åì ðîëúåìåþò îëãëî ùïîòèïîàåþï?— ìïáïîàâåäëøò åì ðîëúåìåþò îëãëî ùïîòèïîàåþï?— ìïáïîàâåäëøò åì ðîëúåìåþò îëãëî ùïîòèïîàåþï?— ìïáïîàâåäëøò åì ðîëúåìåþò îëãëî ùïîòèïîàåþï?— ìïáïîàâåäëøò ïè ðîëúåìåþì æïèïüåþòà êòæåâ åîàò àï-âòìåþóîåþï ïõïìòìàåþà: ïá èëéâïùå êëèðïíòåþòì æòæ íïùòäììïáèòïíëþòì ìïùñòì åüïðçå þîåíæïæ ÷ïèëñïäòþåþïçå ïî óç-îóíòï. ãïîæï ïèòìï, åì úíåþïú óèîïâäåìëþòìàâòì ïî ñëôò-äï íïúíëþò. øåæåãòú êïíëíçëèòåîòï, åîàòì èõîòâ, ïîìåþëþìþîåíæòì ìðëíüïíóîïæ ÷ïèëñïäòþåþóäò úïäêåóäò åäåèåí-üåþò, èåëîåì èõîòâ, êò ïîïàïíèòèæåâîóäò èïîêåüòíãóäò ðë-äòüòêï æï ïîïøåìïþïèòìò ìïêëèóíòêïúòë ïáüòâëþåþò..— îïì èëòúïâì çëãïæïæ þîåíæòíãòì ðîëúåìò?— îïì èëòúïâì çëãïæïæ þîåíæòíãòì ðîëúåìò?— îïì èëòúïâì çëãïæïæ þîåíæòíãòì ðîëúåìò?— îïì èëòúïâì çëãïæïæ þîåíæòíãòì ðîëúåìò?— îïì èëòúïâì çëãïæïæ þîåíæòíãòì ðîëúåìò?— þîåíæòíãòì ðîëúåìò øåìïûäåþåäòï ìïè èòèïîàóäåþïææïòñëì: êâäåâòàò æï ïíïäòüòêóîò êîåïüòóäò ìôåîë, øòæïêëèóíòêïúòï, ãïîå êëèóíòêïúòï. êâäåâòàò æï ïíïäòüòêóîòìïáèòïíëþï èëòúïâì àâòìëþîòâò æï îïëæåíëþîòâò êâäåâå-þòì ìåîòïì, ïãîåàâå ëîãïíòçïúòòì èòçíåþòìï æïïèëúïíåþòì øåìïùïâäïì, ïìåâå, òá ïîìåþóäòêëîðëîïüòóäò êóäüóîòì, êëíêóîåíüóäòãïîåèëì ïíïäòçì. øåæåãåþòì ïíïäòçòìêëèðïíòï „öåðîïì” - þîåíæ èåíåöåîò ãòãï õïîåþïâïêëèðïíòï „öåðîïì” - þîåíæ èåíåöåîò ãòãï õïîåþïâïêëèðïíòï „öåðîïì” - þîåíæ èåíåöåîò ãòãï õïîåþïâïêëèðïíòï „öåðîïì” - þîåíæ èåíåöåîò ãòãï õïîåþïâïêëèðïíòï „öåðîïì” - þîåíæ èåíåöåîò ãòãï õïîåþïâïøåèæåã òùñåþï þîåíæòì ðäïüôëîèòì æï èòìò ïüîòþóüåþòìôëîèòîåþï. ïéíòøíóäò ðîëúåìò èëòúïâì þîåíæòì èòìòòì, éò-îåþóäåþåþòì, õåæâòì, èòìò âòçóïäóîò, ïóæòë òæåíüòôòêï-üëîåþòì, ãîïôòêóäò ìüïíæïîüåþòì, ìïîåêäïèë-ìïêëèóíòêï-úòë êïèðïíòòì êëíúåðúòòì øåáèíïì. ïèòì øåèæåã õæåþï èòìò ùïî-æãåíï øòæï æï ãïîå ïóæòüëîòòìàâòì. ìùëîåæ ïè ðîëúåìøòòùñåþï ðòïî èõïîæïÿåîòì óçîóíâåäñëôï.— þëäë ðåîòëæøò ëîãïíòçïúòåþò ïéíòøíóäò ðîëúåìòì— þëäë ðåîòëæøò ëîãïíòçïúòåþò ïéíòøíóäò ðîëúåìòì— þëäë ðåîòëæøò ëîãïíòçïúòåþò ïéíòøíóäò ðîëúåìòì— þëäë ðåîòëæøò ëîãïíòçïúòåþò ïéíòøíóäò ðîëúåìòì— þëäë ðåîòëæøò ëîãïíòçïúòåþò ïéíòøíóäò ðîëúåìòìóêåà ùïîèïîàâòìàâòì èòèïîàïâåí ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíò-óêåà ùïîèïîàâòìàâòì èòèïîàïâåí ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíò-óêåà ùïîèïîàâòìàâòì èòèïîàïâåí ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíò-óêåà ùïîèïîàâòìàâòì èòèïîàïâåí ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíò-óêåà ùïîèïîàâòìàâòì èòèïîàïâåí ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíò-çïúòåþì, îïèæåíïæ åôåáüóîòï þîåíæòíãòì ðòïî-èõïîæïÿå-çïúòåþì, îïèæåíïæ åôåáüóîòï þîåíæòíãòì ðòïî-èõïîæïÿå-çïúòåþì, îïèæåíïæ åôåáüóîòï þîåíæòíãòì ðòïî-èõïîæïÿå-çïúòåþì, îïèæåíïæ åôåáüóîòï þîåíæòíãòì ðòïî-èõïîæïÿå-çïúòåþì, îïèæåíïæ åôåáüóîòï þîåíæòíãòì ðòïî-èõïîæïÿå-îï?îï?îï?îï?îï?— ëîãïíòçïúòåþèï ãïïúíëþòåîåì, îëè æéåì ïîìåþóäò êëí-êóîåíúòòì æëíòì ãïàâïäòìùòíåþòà ÷ïèëñïäòþåþóäò þîåíæòìôäëþï ïóúòäåþåäòï. øåìïþïèòìïæ, òìòíò óêâå èòèïîàïâåí áïî-àóä, àó óúõëóî ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòåþì. þîåíæòí-ãòì ðîëúåìøò, þóíåþîòâòï, ìïìóîâåäòï ãïîåøå ìïêëíìóäüï-úòë ëîãïíòçïúòòì æïõèïîåþï. îïæãïí, õøòî øåèàõâåâïøò, ëî-ãïíòçïúòòì øòæï ìüîóáüóîåþòì ùïîèëèïæãåíäåþòì ùòíïøåæãåþï, îëãëîú ëþòåáüóîò, ïìåâå ìóþòåáüóîò ðîëþäåèåþò.åîàòì èõîòâ, èïààâòì, îëãëîú ëîãïíòçïúòòì íïùòäòìàâòììïêèïëæ îàóäòï ïîìåþóäò èæãëèïîåëþòì èòóêåîûëåþäïæïõìíï æï øåôïìåþï, èåëîåì èõîòâ, ÷íæåþï ðîëþäåèï, îëæåìïúòìòíò òûóäåþóäíò ïîòïí ïíãïîòøò ãïóùòëí, èïéïäò îïíãòì èå-íåöèåíüòì øåõåæóäåþåþì, îïú øåìïûäëï èúæïîò ïéèë÷íæåì.
æéåì, õøòî øåèàõâåâïøò, êëèðïíòì þîåíæòíãò êëíìóäüïí-æéåì, õøòî øåèàõâåâïøò, êëèðïíòì þîåíæòíãò êëíìóäüïí-æéåì, õøòî øåèàõâåâïøò, êëèðïíòì þîåíæòíãò êëíìóäüïí-æéåì, õøòî øåèàõâåâïøò, êëèðïíòì þîåíæòíãò êëíìóäüïí-æéåì, õøòî øåèàõâåâïøò, êëèðïíòì þîåíæòíãò êëíìóäüïí-üåþòì æï êëèðïíòòì ùïîèëèïæãåíäåþòì åîàëþäòâò ûï-üåþòì æï êëèðïíòòì ùïîèëèïæãåíäåþòì åîàëþäòâò ûï-üåþòì æï êëèðïíòòì ùïîèëèïæãåíäåþòì åîàëþäòâò ûï-üåþòì æï êëèðïíòòì ùïîèëèïæãåíäåþòì åîàëþäòâò ûï-üåþòì æï êëèðïíòòì ùïîèëèïæãåíäåþòì åîàëþäòâò ûï-äòìõèåâòà õëîúòåäæåþï. þîåíæòì ôëîèòîåþòìïì èíòøâ-äòìõèåâòà õëîúòåäæåþï. þîåíæòì ôëîèòîåþòìïì èíòøâ-äòìõèåâòà õëîúòåäæåþï. þîåíæòì ôëîèòîåþòìïì èíòøâ-äòìõèåâòà õëîúòåäæåþï. þîåíæòì ôëîèòîåþòìïì èíòøâ-äòìõèåâòà õëîúòåäæåþï. þîåíæòì ôëîèòîåþòìïì èíòøâ-íåäëâïíòï ëîò ôïáüëîò, êåîûëæ, àó îïèæåíïæ èòìéåþò íåäëâïíòï ëîò ôïáüëîò, êåîûëæ, àó îïèæåíïæ èòìéåþò íåäëâïíòï ëîò ôïáüëîò, êåîûëæ, àó îïèæåíïæ èòìéåþò íåäëâïíòï ëîò ôïáüëîò, êåîûëæ, àó îïèæåíïæ èòìéåþò íåäëâïíòï ëîò ôïáüëîò, êåîûëæ, àó îïèæåíïæ èòìéåþò òáíåþï òì èëèõèïîåþäòìàâòì æï àïâïæ êëèðïíòòìàâòì.òáíåþï òì èëèõèïîåþäòìàâòì æï àïâïæ êëèðïíòòìàâòì.òáíåþï òì èëèõèïîåþäòìàâòì æï àïâïæ êëèðïíòòìàâòì.òáíåþï òì èëèõèïîåþäòìàâòì æï àïâïæ êëèðïíòòìàâòì.òáíåþï òì èëèõèïîåþäòìàâòì æï àïâïæ êëèðïíòòìàâòì.
gagrZeleba gv. 4gagrZeleba gv. 4gagrZeleba gv. 4gagrZeleba gv. 4gagrZeleba gv. 4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->