Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GePRA NL April 2008

GePRA NL April 2008

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by PRSchool
GePRA NL April 2008 - PR School
GePRA NL April 2008 - PR School

More info:

Published by: PRSchool on Sep 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2010

pdf

text

original

 
ãïèëèúåèåäò
#4 aprili 2008#4 aprili 2008#4 aprili 2008#4 aprili 2008#4 aprili 2008
ãâ. 4ãâ. 6ãâ. 2-3
griboedovis q. #12griboedovis q. #12griboedovis q. #12griboedovis q. #12griboedovis q. #12
 
995452995452995452995452995452
info@gepra.ge
ãâ. 5
„þïäüòêï“ áïîàóä þïçïîçå èëéâïùåëþòì 2007 ùäòì„þïäüòêï“ áïîàóä þïçïîçå èëéâïùåëþòì 2007 ùäòì„þïäüòêï“ áïîàóä þïçïîçå èëéâïùåëþòì 2007 ùäòì„þïäüòêï“ áïîàóä þïçïîçå èëéâïùåëþòì 2007 ùäòì„þïäüòêï“ áïîàóä þïçïîçå èëéâïùåëþòì 2007 ùäòìôòíïíìóî ïíãïîòøì ãïèëïáâåñíåþìôòíïíìóî ïíãïîòøì ãïèëïáâåñíåþìôòíïíìóî ïíãïîòøì ãïèëïáâåñíåþìôòíïíìóî ïíãïîòøì ãïèëïáâåñíåþìôòíïíìóî ïíãïîòøì ãïèëïáâåñíåþì
ìì „äóæìïõïîøò êëèðïíòï „þïäüòêï“ – îóìåàøò ôïîàë èëõèïîåþòì ðîë-ìì „äóæìïõïîøò êëèðïíòï „þïäüòêï“ – îóìåàøò ôïîàë èëõèïîåþòì ðîë-ìì „äóæìïõïîøò êëèðïíòï „þïäüòêï“ – îóìåàøò ôïîàë èëõèïîåþòì ðîë-ìì „äóæìïõïîøò êëèðïíòï „þïäüòêï“ – îóìåàøò ôïîàë èëõèïîåþòì ðîë-ìì „äóæìïõïîøò êëèðïíòï „þïäüòêï“ – îóìåàøò ôïîàë èëõèïîåþòì ðîë-æóáúòòì åîà-åîàò èìõâòäò èùïîèëåþåäò – îóìóäò äóæòì þïçîòì äòæå-æóáúòòì åîà-åîàò èìõâòäò èùïîèëåþåäò – îóìóäò äóæòì þïçîòì äòæå-æóáúòòì åîà-åîàò èìõâòäò èùïîèëåþåäò – îóìóäò äóæòì þïçîòì äòæå-æóáúòòì åîà-åîàò èìõâòäò èùïîèëåþåäò – îóìóäò äóæòì þïçîòì äòæå-æóáúòòì åîà-åîàò èìõâòäò èùïîèëåþåäò – îóìóäò äóæòì þïçîòì äòæå-îòï 1996 ùäòæïí. þîåíæ „þïäüòêïì“ ãïñòæâåþòà èåëîå ïæãòäò óêïâòï åâ-îòï 1996 ùäòæïí. þîåíæ „þïäüòêïì“ ãïñòæâåþòà èåëîå ïæãòäò óêïâòï åâ-îòï 1996 ùäòæïí. þîåíæ „þïäüòêïì“ ãïñòæâåþòà èåëîå ïæãòäò óêïâòï åâ-îòï 1996 ùäòæïí. þîåíæ „þïäüòêïì“ ãïñòæâåþòà èåëîå ïæãòäò óêïâòï åâ-îòï 1996 ùäòæïí. þîåíæ „þïäüòêïì“ ãïñòæâåþòà èåëîå ïæãòäò óêïâòï åâ-îëðïøò. êëèðïíòòì èôäëþåäëþïøòï 11 áïîõïíï îóìåàøò æï þîåíæåþòì ôïî-îëðïøò. êëèðïíòòì èôäëþåäëþïøòï 11 áïîõïíï îóìåàøò æï þîåíæåþòì ôïî-îëðïøò. êëèðïíòòì èôäëþåäëþïøòï 11 áïîõïíï îóìåàøò æï þîåíæåþòì ôïî-îëðïøò. êëèðïíòòì èôäëþåäëþïøòï 11 áïîõïíï îóìåàøò æï þîåíæåþòì ôïî-îëðïøò. êëèðïíòòì èôäëþåäëþïøòï 11 áïîõïíï îóìåàøò æï þîåíæåþòì ôïî-àë ðëîàôåäò. àïíïèøîëèäåþòì îïëæåíëþï 12 ïàïìïèæå ïæïèòïíòï.àë ðëîàôåäò. àïíïèøîëèäåþòì îïëæåíëþï 12 ïàïìïèæå ïæïèòïíòï.àë ðëîàôåäò. àïíïèøîëèäåþòì îïëæåíëþï 12 ïàïìïèæå ïæïèòïíòï.àë ðëîàôåäò. àïíïèøîëèäåþòì îïëæåíëþï 12 ïàïìïèæå ïæïèòïíòï.àë ðëîàôåäò. àïíïèøîëèäåþòì îïëæåíëþï 12 ïàïìïèæå ïæïèòïíòï.äóæìïõïîøò êëèðïíòï „þïäüòêï“ îóìóäò äóæòì ùïèñâïíò åáìðëîüò-äóæìïõïîøò êëèðïíòï „þïäüòêï“ îóìóäò äóæòì ùïèñâïíò åáìðëîüò-äóæìïõïîøò êëèðïíòï „þïäüòêï“ îóìóäò äóæòì ùïèñâïíò åáìðëîüò-äóæìïõïîøò êëèðïíòï „þïäüòêï“ îóìóäò äóæòì ùïèñâïíò åáìðëîüò-äóæìïõïîøò êëèðïíòï „þïäüòêï“ îóìóäò äóæòì ùïèñâïíò åáìðëîüò-ëîòï ïõäë æï øëîåóäò ìïçéâïîãïîåàòì áâåñíåþøò. èòìò ùòäò îóìóäòëîòï ïõäë æï øëîåóäò ìïçéâïîãïîåàòì áâåñíåþøò. èòìò ùòäò îóìóäòëîòï ïõäë æï øëîåóäò ìïçéâïîãïîåàòì áâåñíåþøò. èòìò ùòäò îóìóäòëîòï ïõäë æï øëîåóäò ìïçéâïîãïîåàòì áâåñíåþøò. èòìò ùòäò îóìóäòëîòï ïõäë æï øëîåóäò ìïçéâïîãïîåàòì áâåñíåþøò. èòìò ùòäò îóìóäòäóæòì èàåäò åáìðëîüòì 70%-ì øåïæãåíì. „þïäüòêòì“ ðîëæóáúòòì ãï-äóæòì èàåäò åáìðëîüòì 70%-ì øåïæãåíì. „þïäüòêòì“ ðîëæóáúòòì ãï-äóæòì èàåäò åáìðëîüòì 70%-ì øåïæãåíì. „þïäüòêòì“ ðîëæóáúòòì ãï-äóæòì èàåäò åáìðëîüòì 70%-ì øåïæãåíì. „þïäüòêòì“ ðîëæóáúòòì ãï-äóæòì èàåäò åáìðëîüòì 70%-ì øåïæãåíì. „þïäüòêòì“ ðîëæóáúòòì ãï-üïíï èìëôäòëì 46 áâåñïíïøò õëîúòåäæåþï.üïíï èìëôäòëì 46 áâåñïíïøò õëîúòåäæåþï.üïíï èìëôäòëì 46 áâåñïíïøò õëîúòåäæåþï.üïíï èìëôäòëì 46 áâåñïíïøò õëîúòåäæåþï.üïíï èìëôäòëì 46 áâåñïíïøò õëîúòåäæåþï.
“baltika” saqarTveloSi“baltika” saqarTveloSi“baltika” saqarTveloSi“baltika” saqarTveloSi“baltika” saqarTveloSiavstraliur, frangul da iaponuravstraliur, frangul da iaponuravstraliur, frangul da iaponuravstraliur, frangul da iaponuravstraliur, frangul da iaponurludebs Semoitansludebs Semoitansludebs Semoitansludebs Semoitansludebs Semoitans
Tibisi bankis aqcia -Tibisi bankis aqcia -Tibisi bankis aqcia -Tibisi bankis aqcia -Tibisi bankis aqcia -meti Tavisuflebameti Tavisuflebameti Tavisuflebameti Tavisuflebameti Tavisufleba
ïõïäò ìïêîåæòüë þïîïàòìðîåçåíüïúòï ïõïä ôòäòïäøò
media turi nafareulSimedia turi nafareulSimedia turi nafareulSimedia turi nafareulSimedia turi nafareulSi
ãâ. 7
F Day
naiT ofisSinaiT ofisSinaiT ofisSinaiT ofisSinaiT ofisSisaqarTvelos damsaqmebelTasaqarTvelos damsaqmebelTasaqarTvelos damsaqmebelTasaqarTvelos damsaqmebelTasaqarTvelos damsaqmebelTaasociaciis konferenciaasociaciis konferenciaasociaciis konferenciaasociaciis konferenciaasociaciis konferencia
ãâ. 7
kreatiuli marketingulikreatiuli marketingulikreatiuli marketingulikreatiuli marketingulikreatiuli marketingulikomunikaciebis bazarzekomunikaciebis bazarzekomunikaciebis bazarzekomunikaciebis bazarzekomunikaciebis bazarzeliderobisTvis emzadebaliderobisTvis emzadebaliderobisTvis emzadebaliderobisTvis emzadebaliderobisTvis emzadeba
 
#4#4#4#4#4
apriliapriliapriliapriliaprili
20082008200820082008
2
èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì ìïïãåíüë þòàòåä.öò-èøïîøïí îåþîåíæòíãòì ðîëúåìò ùïîèïüåþòà ãïíïõëîúòåäï æïìïìóîâåä øåæåãìïú èòïéùòï. ùåäì êëèðïíòï ãåãèïâì ìïêóàï-îò øåìïûäåþäëþåþò êîåïüòóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúò-åþòì þïçïîçåú èëìòíöëì æï ïè ìôåîëøò äòæåîòú ãïõæåì.„ðòîâåä åüïðçå êëèðïíòòì ùïèñâïí ôóíáúòëíïäóî ìåî-âòìåþì ìåòäç ðîëèëóøåíò æï ìïêóîòåîë èëèìïõóîåþï ùïîèë-ïæãåíæï, èëãâòïíåþòà æïåèïüï òâåíà èïîêåüòíãò. æéåì ÷âåíïáüòóîïæ âèóøëþà ìõâï èíòøâíåäëâïíò ìåîâòìåþòì ðëçòúò-ëíòîåþïçåú. þòàòåä.öò-è ïõïäãïçîæóäò ïìïêòì èòóõåæïâïæóêâå èëïìùîë îåþîåíæòíãòì ãïíõëîúòåäåþï, îïú êëèðïíòïìïõïäò õåæâåþòì ÷ïèëñïäòþåþòìï æï þòàòåä ìåîâòìåþòì áïî-àóä þïçïîçå ïæïðüòîåþòì øåæåãòï,” — èòéùåóä ùïîèïüåþåþ-çå ìïóþîëþì èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì ìïïãåíüëBTL.Ge-òì ïéèïìîóäåþåäò æòîåáüëîò àòíïàòí èïêïîòûå.èïîêåüòíãóä êëèóíòêïúòåþøò þòàòåäò (BTL – Below The
üåîèòíåþò Above the Line and Below the lIne 20 ìïóêóíåøò ãï÷íæï æï îëãëîú ïèþëþåí ìîóäòïæüåîèòíåþò Above the Line and Below the lIne 20 ìïóêóíåøò ãï÷íæï æï îëãëîú ïèþëþåí ìîóäòïæüåîèòíåþò Above the Line and Below the lIne 20 ìïóêóíåøò ãï÷íæï æï îëãëîú ïèþëþåí ìîóäòïæüåîèòíåþò Above the Line and Below the lIne 20 ìïóêóíåøò ãï÷íæï æï îëãëîú ïèþëþåí ìîóäòïæüåîèòíåþò Above the Line and Below the lIne 20 ìïóêóíåøò ãï÷íæï æï îëãëîú ïèþëþåí ìîóäòïæìðëíüïíóîïæ. åîàõåä åîà- åîàò ùïèñâïíò ïèåîòêóäò êëèðïíòòì õåäèûéâïíåäì æïìïèüêòúåþäïæìðëíüïíóîïæ. åîàõåä åîà- åîàò ùïèñâïíò ïèåîòêóäò êëèðïíòòì õåäèûéâïíåäì æïìïèüêòúåþäïæìðëíüïíóîïæ. åîàõåä åîà- åîàò ùïèñâïíò ïèåîòêóäò êëèðïíòòì õåäèûéâïíåäì æïìïèüêòúåþäïæìðëíüïíóîïæ. åîàõåä åîà- åîàò ùïèñâïíò ïèåîòêóäò êëèðïíòòì õåäèûéâïíåäì æïìïèüêòúåþäïæìðëíüïíóîïæ. åîàõåä åîà- åîàò ùïèñâïíò ïèåîòêóäò êëèðïíòòì õåäèûéâïíåäì æïìïèüêòúåþäïæêëèðïíòòì ìïîåêäïèë þòóöåüò èòóüïíåì, îëèåäòú èïìëþîòâò òíôëîèïúòòì ùñïîëåþàïí èóøïëþòìêëèðïíòòì ìïîåêäïèë þòóöåüò èòóüïíåì, îëèåäòú èïìëþîòâò òíôëîèïúòòì ùñïîëåþàïí èóøïëþòìêëèðïíòòì ìïîåêäïèë þòóöåüò èòóüïíåì, îëèåäòú èïìëþîòâò òíôëîèïúòòì ùñïîëåþàïí èóøïëþòìêëèðïíòòì ìïîåêäïèë þòóöåüò èòóüïíåì, îëèåäòú èïìëþîòâò òíôëîèïúòòì ùñïîëåþàïí èóøïëþòìêëèðïíòòì ìïîåêäïèë þòóöåüò èòóüïíåì, îëèåäòú èïìëþîòâò òíôëîèïúòòì ùñïîëåþàïí èóøïëþòìåüïðåþì èëòúïâæï. àóèúï ãïîêâåóäò õïîöåþò - ðîëæóáúòòì ìïúæåäò íòèóøåþòì ãïâîúåäåþï,åüïðåþì èëòúïâæï. àóèúï ãïîêâåóäò õïîöåþò - ðîëæóáúòòì ìïúæåäò íòèóøåþòì ãïâîúåäåþï,åüïðåþì èëòúïâæï. àóèúï ãïîêâåóäò õïîöåþò - ðîëæóáúòòì ìïúæåäò íòèóøåþòì ãïâîúåäåþï,åüïðåþì èëòúïâæï. àóèúï ãïîêâåóäò õïîöåþò - ðîëæóáúòòì ìïúæåäò íòèóøåþòì ãïâîúåäåþï,åüïðåþì èëòúïâæï. àóèúï ãïîêâåóäò õïîöåþò - ðîëæóáúòòì ìïúæåäò íòèóøåþòì ãïâîúåäåþï,êóðëíåþò, êëíêóîìåþòì ëîãïíòçåþï, ìï÷óáîåþòì æïèçïæåþï æï ï.ø. óøóïäëæ þòóöåüøò ïî òñëêóðëíåþò, êëíêóîìåþòì ëîãïíòçåþï, ìï÷óáîåþòì æïèçïæåþï æï ï.ø. óøóïäëæ þòóöåüøò ïî òñëêóðëíåþò, êëíêóîìåþòì ëîãïíòçåþï, ìï÷óáîåþòì æïèçïæåþï æï ï.ø. óøóïäëæ þòóöåüøò ïî òñëêóðëíåþò, êëíêóîìåþòì ëîãïíòçåþï, ìï÷óáîåþòì æïèçïæåþï æï ï.ø. óøóïäëæ þòóöåüøò ïî òñëêóðëíåþò, êëíêóîìåþòì ëîãïíòçåþï, ìï÷óáîåþòì æïèçïæåþï æï ï.ø. óøóïäëæ þòóöåüøò ïî òñë÷ïùåîòäò, ïîïèåæ èòì áâåèëà õåäòà èòåùåîïà, ïíó ûòîòàïæ õïîöåþìï æï æïèïüåþòà õïîöåþì÷ïùåîòäò, ïîïèåæ èòì áâåèëà õåäòà èòåùåîïà, ïíó ûòîòàïæ õïîöåþìï æï æïèïüåþòà õïîöåþì÷ïùåîòäò, ïîïèåæ èòì áâåèëà õåäòà èòåùåîïà, ïíó ûòîòàïæ õïîöåþìï æï æïèïüåþòà õïîöåþì÷ïùåîòäò, ïîïèåæ èòì áâåèëà õåäòà èòåùåîïà, ïíó ûòîòàïæ õïîöåþìï æï æïèïüåþòà õïîöåþì÷ïùåîòäò, ïîïèåæ èòì áâåèëà õåäòà èòåùåîïà, ïíó ûòîòàïæ õïîöåþìï æï æïèïüåþòà õïîöåþìèõëäëæ åîàò õïçò ¸ñëôæï åîàèïíåàòìãïí. äåãåíæòì àïíïõèïæ çóìüïæ ïè øåèàõâåâòì øåèæåãèõëäëæ åîàò õïçò ¸ñëôæï åîàèïíåàòìãïí. äåãåíæòì àïíïõèïæ çóìüïæ ïè øåèàõâåâòì øåèæåãèõëäëæ åîàò õïçò ¸ñëôæï åîàèïíåàòìãïí. äåãåíæòì àïíïõèïæ çóìüïæ ïè øåèàõâåâòì øåèæåãèõëäëæ åîàò õïçò ¸ñëôæï åîàèïíåàòìãïí. äåãåíæòì àïíïõèïæ çóìüïæ ïè øåèàõâåâòì øåèæåãèõëäëæ åîàò õïçò ¸ñëôæï åîàèïíåàòìãïí. äåãåíæòì àïíïõèïæ çóìüïæ ïè øåèàõâåâòì øåèæåããï÷íæï üåîèòíò “õïçì çåèëà ïíó Above The Line” æï “õïçì áâåèëà ïíó Below The Line”. æéåìæéåò-ãï÷íæï üåîèòíò “õïçì çåèëà ïíó Above The Line” æï “õïçì áâåèëà ïíó Below The Line”. æéåìæéåò-ãï÷íæï üåîèòíò “õïçì çåèëà ïíó Above The Line” æï “õïçì áâåèëà ïíó Below The Line”. æéåìæéåò-ãï÷íæï üåîèòíò “õïçì çåèëà ïíó Above The Line” æï “õïçì áâåèëà ïíó Below The Line”. æéåìæéåò-ãï÷íæï üåîèòíò “õïçì çåèëà ïíó Above The Line” æï “õïçì áâåèëà ïíó Below The Line”. æéåìæéåò-ìëþòà ïîìåþëþì ìõâïæïìõâï èëìïçîåþåþò, àó îï óíæï èòåêóàâíåþëæåì õïçì çåèëà æï îï õïçììëþòà ïîìåþëþì ìõâïæïìõâï èëìïçîåþåþò, àó îï óíæï èòåêóàâíåþëæåì õïçì çåèëà æï îï õïçììëþòà ïîìåþëþì ìõâïæïìõâï èëìïçîåþåþò, àó îï óíæï èòåêóàâíåþëæåì õïçì çåèëà æï îï õïçììëþòà ïîìåþëþì ìõâïæïìõâï èëìïçîåþåþò, àó îï óíæï èòåêóàâíåþëæåì õïçì çåèëà æï îï õïçììëþòà ïîìåþëþì ìõâïæïìõâï èëìïçîåþåþò, àó îï óíæï èòåêóàâíåþëæåì õïçì çåèëà æï îï õïçìáâåèëà èïîêåüòíãì.áâåèëà èïîêåüòíãì.áâåèëà èïîêåüòíãì.áâåèëà èïîêåüòíãì.áâåèëà èïîêåüòíãì.
legendalegendalegendalegendalegendamarketingzemarketingzemarketingzemarketingzemarketingze
kreatiuli marketinguli komunikaciebiskreatiuli marketinguli komunikaciebiskreatiuli marketinguli komunikaciebiskreatiuli marketinguli komunikaciebiskreatiuli marketinguli komunikaciebisbazarze liderobisTvis emzadebabazarze liderobisTvis emzadebabazarze liderobisTvis emzadebabazarze liderobisTvis emzadebabazarze liderobisTvis emzadeba
Line) åîà-åîàò ùïèñâïíò èïîêåüòíãóäò üåáíëäëãòïï, îëèå-äòú ðîëæóáüì ïí ìåîâòìòì îåêäïèòîåþòì üîïæòúòóäò èå-àëæåþòãïí (ATL _ above the Line) ãïíìâïâåþóä íïêäåþïæ ìðå-úòôòêóî èåàëæåþì òñåíåþì. ATL ðòîæïðòîò ãïíèïîüåþòà„õïçì çåèëà” íòøíïâì æï îåêäïèòì üîïæòúòóä ìïõååþì (ìï-üåäåâòëçòë, îïæòë, þåÿæâòàò èåæòï, þïíåîóäò îåêäïèï...)èëòúïâì. BTL–òì ðòîæïðòîò ãïíèïîüåþïï „õïçì áâåèëà” æïèïìëþîòâò èïîêåüòíãòìãïí ãïíìõâïâåþòà, êëèóíòêïúòòì óô-îë ôëêóìòîåþóä ìïõåååþçå ïêåàåþì ïáúåíüì. æìà-ì áâåñíåþ-øò ïîïüîïæòúòóäò èïîêåüòíãòì þïçïîò ñâåäïçå èåüïæ îó-ìåàìï æï óêîïòíïøòï ãïíâòàïîåþóäò, ìïæïú ìïòíüåîìë æïêîåïüòóäò ðîëèë ïáüòâëþåþò óêâå 10 ùåäçå èåüòï õëîúò-åäæåþï.
gagrZeleba gv. 3gagrZeleba gv. 3gagrZeleba gv. 3gagrZeleba gv. 3gagrZeleba gv. 3
BTL.Ge-ì ïéèïìîóäåþåäò æòîåáüëîòBTL.Ge-ì ïéèïìîóäåþåäò æòîåáüëîòBTL.Ge-ì ïéèïìîóäåþåäò æòîåáüëîòBTL.Ge-ì ïéèïìîóäåþåäò æòîåáüëîòBTL.Ge-ì ïéèïìîóäåþåäò æòîåáüëîòÀÒÍÏÀÒÍ ÈÏÊÏÎÒÛÅÀÒÍÏÀÒÍ ÈÏÊÏÎÒÛÅÀÒÍÏÀÒÍ ÈÏÊÏÎÒÛÅÀÒÍÏÀÒÍ ÈÏÊÏÎÒÛÅÀÒÍÏÀÒÍ ÈÏÊÏÎÒÛÅ
 
#4#4#4#4#4
20082008200820082008
apriliapriliapriliapriliaprili
3
àòíïàòí èïêïîòûòì ãïíèïîüåþòà, þòàòåä êëèóíòêïúòåþò, ATL ðîëèë-ïáüòâëþåþòìãïí ãïíìõâïâåþòà, ìïøóïäåþïì òûäå-âï óôîë èêïôòëæ ãïíòìïçéâîëì ìïèòçíå ïóæòüëîòï æï èë-ïõæòíëì èïìçå çåèëáèåæåþï. „èëêäåâïæòïíò, êîåïüòóäò æïðòîæïðòî èëèõèïîåþäçå ëîòåíüòóîåþóäò éëíòìûòåþåþò èïá-ìòèïäóîò åôåáüòì èòéùåâòì øåìïûäåþäëþïì òûäåâï æï óô-îë òïôòú öæåþï. ìùëîåæ ïéíòøóäò åôåáüòì øåæåãòï, îëè þò-àòåä ðîëèë-ïáúòåþòì èíòøâíåäëþï ìõâïæïìõâï êëèðïíòåþòìòíüåãîòîåþóäò êëèóíòêïúòåþòì èòáìøò àïíæïàïíëþòà òçî-æåþï. æòæò þîåíæåþò èïáìòèïäóîïæ úæòäëþåí óôîë èçïîæòùòäò æïóàèëí þòàòåä êëèóíòêïúòåþì. ïèãâïîèï üåíæåíúòåþèïåâîëðïøò üîïæòúòóäò îåêäïèòì çëãòåîàò ìïõåëþòì óãóä-âåþåäñëôïú êò ãïèëòùâòï,” — þòàòåäòì óðòîïüåìëþåþçå ìï-óþîëþì ìïïãåíüëì õåäèûéâïíåäò.ìïáïîàâåäëøò ïîìåþóä ìòüóïúòïì àó ãïæïâõåæïâà,ïæâòäò øåìïè÷íåâòï, îëè êëèðïíòåþò æéòàòæéå ìóä óôîë æïóôîë èåü àïíõïì õïîöïâåí êëèðïíòåþòìï æï ðîëæóáúòåþòìîåêäïèòîåþïçå. æïõïîöóäò àïíõåþòì óèåüåìëþï êâäïâ ìïüå-äåâòçòë îåêäïèïìï æï ATL üòðòì ìïîåêäïèë éëíòìûòåþåþøòòõïîöåþï. ïè ìòüóïúòìì èòóõåæïâïæ BTL ìåâîòìò, îëèåäòúöåîöåîëþòà ìòïõäåì ùïîèëïæãåíì áïîàóä ìïîåêäïèë þï-çïîçå, èïéïäò üåèðåþòà ãïíïãîûëþì çîæïì.ìïáïîàâåäëøò èëéâïùå àòàáèòì ñâåäï, æòæò àó ìïøóïäë,êëèðïíòï ìóä óôîë æï óôîë ïáüòóîïæ èëòõèïîì BTL ìåî-âòìì. BTL-ìåîâòìòì ûòîòàïæò èòèçòæâåäò èõïîå ïîòì èòìò èï-éïäò åôåáüóîëþï æï ATL-àïí øåæïîåþòà ãïúòäåþòà æïþï-äò õïîöåþò. àþòäòìòì áó÷åþøò ãïâäòìïì õøòîïæ æïòíïõïâàïæãòäåþì, ìïæïú ìõâïæïìõâï üòðòì þóêäåüåþìï æï ìïîåêäï-èë èïìïäåþì ïîòãåþåí.èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì ìïïãåíüë þòàòåä.öò áïî-àóä ìòâîúåøò 2006 ùäòæïí ãïèë÷íæï. ëîãïíòçïúòïæïïîìåþòì æéòæïí úæòäëþì èïáìòèïäóîïæ èë-åîãëì þïçîòì èëàõëâíåþì æï æïïêèïñëôòäëì
kreatiuli marketingulikreatiuli marketingulikreatiuli marketingulikreatiuli marketingulikreatiuli marketingulikomunikaciebis bazarzekomunikaciebis bazarzekomunikaciebis bazarzekomunikaciebis bazarzekomunikaciebis bazarzeliderobisTvis emzadebaliderobisTvis emzadebaliderobisTvis emzadebaliderobisTvis emzadebaliderobisTvis emzadeba
dasawyisi gv. 2dasawyisi gv. 2dasawyisi gv. 2dasawyisi gv. 2dasawyisi gv. 2
êäòåíüàï ìïÿòîëåþåþò. èòì ìåîâòìåþøò óïèîïâò ìïòíüåîìëèòèïîàóäåþï åîàòïíæåþï. èïà øëîòì, æïòîåáü èïîêåüòíãò, ìå-òäç æï àîåòæ èïîêåüòíãò, òâåíà èïîêåüòíãò, èåî÷åíæïòçòí-ãò, àîåòæ ðîëèëóøåíò, ìïâïÿîë ùåîüòäåþòì ïóæòüò, êëíìóä-üïúòåþò ãïñòæâåþòì ùåîüòäåþøò, ìïêóîòåîë èëèìïõóîåþï. ëî-ãïíòçïúòòì èòìòïì ìïáïîàâåäëøò þòàòåä þïçîòì ÷ïèëñïäòþå-þï æï èòìò ãïíâòàïîåþï ùïîèëïæãåíì.
èëêäåâïæòïíò, êîåïüòóäò æïèëêäåâïæòïíò, êîåïüòóäò æïèëêäåâïæòïíò, êîåïüòóäò æïèëêäåâïæòïíò, êîåïüòóäò æïèëêäåâïæòïíò, êîåïüòóäò æïðòîæïðòî èëèõèïîåþäçåðòîæïðòî èëèõèïîåþäçåðòîæïðòî èëèõèïîåþäçåðòîæïðòî èëèõèïîåþäçåðòîæïðòî èëèõèïîåþäçåëîòåíüòóîåþóäò éëíòìûòåþåþòëîòåíüòóîåþóäò éëíòìûòåþåþòëîòåíüòóîåþóäò éëíòìûòåþåþòëîòåíüòóîåþóäò éëíòìûòåþåþòëîòåíüòóîåþóäò éëíòìûòåþåþòèïáìòèïäóîò åôåáüòì èòéùåâòìèïáìòèïäóîò åôåáüòì èòéùåâòìèïáìòèïäóîò åôåáüòì èòéùåâòìèïáìòèïäóîò åôåáüòì èòéùåâòìèïáìòèïäóîò åôåáüòì èòéùåâòìøåìïûäåþäëþïì òûäåâï æï óôîëøåìïûäåþäëþïì òûäåâï æï óôîëøåìïûäåþäëþïì òûäåâï æï óôîëøåìïûäåþäëþïì òûäåâï æï óôîëøåìïûäåþäëþïì òûäåâï æï óôîëòïôòú öæåþïòïôòú öæåþïòïôòú öæåþïòïôòú öæåþïòïôòú öæåþï
~`

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->