Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GePRA NL May 2008

GePRA NL May 2008

Ratings: (0)|Views: 303|Likes:
Published by PRSchool
GePRA NL May 2008 - PR School
GePRA NL May 2008 - PR School

More info:

Published by: PRSchool on Sep 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/29/2010

pdf

text

original

 
ãïèëèúåèåäò
#5 maisi 2008#5 maisi 2008#5 maisi 2008#5 maisi 2008#5 maisi 2008
ãâ. 7ãâ. 2ãâ. 8
griboedovis q. #12griboedovis q. #12griboedovis q. #12griboedovis q. #12griboedovis q. #12
 
995452995452995452995452995452
info@gepra.ge
flyLAL-äòüâòì ïâòïõïçåþò åêóàâíòì flyLAL öãóôì. 2007 ùäòì ãï-flyLAL-äòüâòì ïâòïõïçåþò åêóàâíòì flyLAL öãóôì. 2007 ùäòì ãï-flyLAL-äòüâòì ïâòïõïçåþò åêóàâíòì flyLAL öãóôì. 2007 ùäòì ãï-flyLAL-äòüâòì ïâòïõïçåþò åêóàâíòì flyLAL öãóôì. 2007 ùäòì ãï-flyLAL-äòüâòì ïâòïõïçåþò åêóàâíòì flyLAL öãóôì. 2007 ùäòì ãï-èïâäëþïøò êëèðïíòï èëåèìïõóîï 526 000 èãçïâîì, èìëôäòëì 16 áï-èïâäëþïøò êëèðïíòï èëåèìïõóîï 526 000 èãçïâîì, èìëôäòëì 16 áï-èïâäëþïøò êëèðïíòï èëåèìïõóîï 526 000 èãçïâîì, èìëôäòëì 16 áï-èïâäëþïøò êëèðïíòï èëåèìïõóîï 526 000 èãçïâîì, èìëôäòëì 16 áï-èïâäëþïøò êëèðïíòï èëåèìïõóîï 526 000 èãçïâîì, èìëôäòëì 16 áï-äïáòì èòèïîàóäåþòà. 2007 ùåäì äëíæëíòì ãåàâòêòì ïåîëðëîü-äïáòì èòèïîàóäåþòà. 2007 ùåäì äëíæëíòì ãåàâòêòì ïåîëðëîü-äïáòì èòèïîàóäåþòà. 2007 ùåäì äëíæëíòì ãåàâòêòì ïåîëðëîü-äïáòì èòèïîàóäåþòà. 2007 ùåäì äëíæëíòì ãåàâòêòì ïåîëðëîü-äïáòì èòèïîàóäåþòà. 2007 ùåäì äëíæëíòì ãåàâòêòì ïåîëðëîü-èï 100 ðîåüåíæåíüì øëîòì, flyLAL-äòüâòì ïâòïõïçåþò ñâåäïçå ðóí-èï 100 ðîåüåíæåíüì øëîòì, flyLAL-äòüâòì ïâòïõïçåþò ñâåäïçå ðóí-èï 100 ðîåüåíæåíüì øëîòì, flyLAL-äòüâòì ïâòïõïçåþò ñâåäïçå ðóí-èï 100 ðîåüåíæåíüì øëîòì, flyLAL-äòüâòì ïâòïõïçåþò ñâåäïçå ðóí-èï 100 ðîåüåíæåíüì øëîòì, flyLAL-äòüâòì ïâòïõïçåþò ñâåäïçå ðóí-áüóïäóî ïâïòêëèðïíòïæ æïïìïõåäï.áüóïäóî ïâïòêëèðïíòïæ æïïìïõåäï.áüóïäóî ïâïòêëèðïíòïæ æïïìïõåäï.áüóïäóî ïâïòêëèðïíòïæ æïïìïõåäï.áüóïäóî ïâïòêëèðïíòïæ æïïìïõåäï.
- litvis aviaxazebi- litvis aviaxazebi- litvis aviaxazebi- litvis aviaxazebi- litvis aviaxazebiyvelaze iafi gza litvaSi dayvelaze iafi gza litvaSi dayvelaze iafi gza litvaSi dayvelaze iafi gza litvaSi dayvelaze iafi gza litvaSi daumoklesi gza evropiskenumoklesi gza evropiskenumoklesi gza evropiskenumoklesi gza evropiskenumoklesi gza evropisken
“baltikam”“baltikam”“baltikam”“baltikam”“baltikam”2008 wlis2008 wlis2008 wlis2008 wlis2008 wlispirvelipirvelipirvelipirvelipirvelikvartliskvartliskvartliskvartliskvartlissaqmianobissaqmianobissaqmianobissaqmianobissaqmianobisSedegebiSedegebiSedegebiSedegebiSedegebigamoaqveynagamoaqveynagamoaqveynagamoaqveynagamoaqveyna
ãâ. 3
saqarTveloSisaqarTveloSisaqarTveloSisaqarTveloSisaqarTveloSisaerTaSoriso axalgazrdulisaerTaSoriso axalgazrdulisaerTaSoriso axalgazrdulisaerTaSoriso axalgazrdulisaerTaSoriso axalgazrduliqalaqis mSenebloba iwyebaqalaqis mSenebloba iwyebaqalaqis mSenebloba iwyebaqalaqis mSenebloba iwyebaqalaqis mSenebloba iwyebaTibisi bankis morigiTibisi bankis morigiTibisi bankis morigiTibisi bankis morigiTibisi bankis morigiinovaciainovaciainovaciainovaciainovacia– mobail banki– mobail banki– mobail banki– mobail banki– mobail banki
ãâ. 4-5
flyLAL
-litvis aviaxazebi-litvis aviaxazebi-litvis aviaxazebi-litvis aviaxazebi-litvis aviaxazebixsnis pirdapir aviareiss -xsnis pirdapir aviareiss -xsnis pirdapir aviareiss -xsnis pirdapir aviareiss -xsnis pirdapir aviareiss -vilniusi-Tbilisivilniusi-Tbilisivilniusi-Tbilisivilniusi-Tbilisivilniusi-Tbilisi
ãâ. 6
jepram mikrosafinansojepram mikrosafinansojepram mikrosafinansojepram mikrosafinansojepram mikrosafinansoorganizaciasTanorganizaciasTanorganizaciasTanorganizaciasTanorganizaciasTanxelSekruleba gaafor-maxelSekruleba gaafor-maxelSekruleba gaafor-maxelSekruleba gaafor-maxelSekruleba gaafor-ma
 
#5#5#5#5#5
maisimaisimaisimaisimaisi
20082008200820082008
2
- litvis aviaxazebi yvelaze iafi- litvis aviaxazebi yvelaze iafi- litvis aviaxazebi yvelaze iafi- litvis aviaxazebi yvelaze iafi- litvis aviaxazebi yvelaze iafigza litvaSi da umoklesi gza evropiskengza litvaSi da umoklesi gza evropiskengza litvaSi da umoklesi gza evropiskengza litvaSi da umoklesi gza evropiskengza litvaSi da umoklesi gza evropisken
ÜÏÆÏÌÜÏÆÏÌÜÏÆÏÌÜÏÆÏÌÜÏÆÏÌÐÓÊØÜÏÐÓÊØÜÏÐÓÊØÜÏÐÓÊØÜÏÐÓÊØÜÏ
õóàøïþïàì, 27 èïîüì, „øåîïüëíò èåüåõò ðïäïìøò“ „flyLAL-äòüâòì ïâòïõïçåþòì“ ðîåçåíüïúòï ãïòèïîàï.êëèðïíòï „flyLAL-äòüâòì ïâòïõïçåþò“ ìïáèòïíëþïì ìïáïîà-âåäëì ìïïâòïúòë þïçïîçå òùñåþì. ãïòõìíåþï ðòîæïðòîò ïâòï-îåòìò àþòäòìò-âòäíòóìò. ðòîæïðòî îåòìàïí åîàïæ, êëèðï-íòï áïîàâåä èëèõèïîåþåäì, äòüâòì ãïâäòà åâîëðïøò üîïí-çòüóäò èãçïâîëþòìàâòì ìïóêåóàåìë ðòîëþåþìïú ìàïâï-çëþì. áïîàóä þïçïîçå æïèêâòæîåþïì „flyLAL-äòüâòì ïâòïõï-çåþò“ èãçïâîåþòìàâòì äòüâïøò æï åâîëðòì óèàïâîåì áïäï-áåþøò òïôò èãçïâîëþòì øåàïâïçåþòà ãåãèïâì.„ìïáïîàâåäëì þïçïîì ãïíìïêóàîåþóä èíòøâíåäëþïì âï-„ìïáïîàâåäëì þïçïîì ãïíìïêóàîåþóä èíòøâíåäëþïì âï-„ìïáïîàâåäëì þïçïîì ãïíìïêóàîåþóä èíòøâíåäëþïì âï-„ìïáïîàâåäëì þïçïîì ãïíìïêóàîåþóä èíòøâíåäëþïì âï-„ìïáïîàâåäëì þïçïîì ãïíìïêóàîåþóä èíòøâíåäëþïì âï-íòÿåþà, ìïáïîàâåäë ûïäçåæ èòèçòæâåäò áâåñïíïï äòüâå-íòÿåþà, ìïáïîàâåäë ûïäçåæ èòèçòæâåäò áâåñïíïï äòüâå-íòÿåþà, ìïáïîàâåäë ûïäçåæ èòèçòæâåäò áâåñïíïï äòüâå-íòÿåþà, ìïáïîàâåäë ûïäçåæ èòèçòæâåäò áâåñïíïï äòüâå-íòÿåþà, ìïáïîàâåäë ûïäçåæ èòèçòæâåäò áâåñïíïï äòüâå-äåþòìàâòì, ïìåâå áïîàâåäåþìïú èòåúåèïà äòüâïøò ìüóè-äåþòìàâòì, ïìåâå áïîàâåäåþìïú èòåúåèïà äòüâïøò ìüóè-äåþòìàâòì, ïìåâå áïîàâåäåþìïú èòåúåèïà äòüâïøò ìüóè-äåþòìàâòì, ïìåâå áïîàâåäåþìïú èòåúåèïà äòüâïøò ìüóè-äåþòìàâòì, ïìåâå áïîàâåäåþìïú èòåúåèïà äòüâïøò ìüóè-îëþòì æï äòüâòì ãïâäòà åâîëðòì ìõâïæïìõâï áïäïáåþøòîëþòì æï äòüâòì ãïâäòà åâîëðòì ìõâïæïìõâï áïäïáåþøòîëþòì æï äòüâòì ãïâäòà åâîëðòì ìõâïæïìõâï áïäïáåþøòîëþòì æï äòüâòì ãïâäòà åâîëðòì ìõâïæïìõâï áïäïáåþøòîëþòì æï äòüâòì ãïâäòà åâîëðòì ìõâïæïìõâï áïäïáåþøòõåäìïñîåä ôïìïæ èãçïâîëþòì øåìïûäåþäëþï. flyLAL-ì ãï-õåäìïñîåä ôïìïæ èãçïâîëþòì øåìïûäåþäëþï. flyLAL-ì ãï-õåäìïñîåä ôïìïæ èãçïâîëþòì øåìïûäåþäëþï. flyLAL-ì ãï-õåäìïñîåä ôïìïæ èãçïâîëþòì øåìïûäåþäëþï. flyLAL-ì ãï-õåäìïñîåä ôïìïæ èãçïâîëþòì øåìïûäåþäëþï. flyLAL-ì ãï-ï÷íòï îåòìåþò âòäíòóìòæïí 20-çå èåüò èòèïîàóäåþòà. ùäòìï÷íòï îåòìåþò âòäíòóìòæïí 20-çå èåüò èòèïîàóäåþòà. ùäòìï÷íòï îåòìåþò âòäíòóìòæïí 20-çå èåüò èòèïîàóäåþòà. ùäòìï÷íòï îåòìåþò âòäíòóìòæïí 20-çå èåüò èòèïîàóäåþòà. ùäòìï÷íòï îåòìåþò âòäíòóìòæïí 20-çå èåüò èòèïîàóäåþòà. ùäòìãïíèïâäëþïøò âãåãèïâà ìïáïîàâåäëì èòèïîàóäåþòà 6000-ãïíèïâäëþïøò âãåãèïâà ìïáïîàâåäëì èòèïîàóäåþòà 6000-ãïíèïâäëþïøò âãåãèïâà ìïáïîàâåäëì èòèïîàóäåþòà 6000-ãïíèïâäëþïøò âãåãèïâà ìïáïîàâåäëì èòèïîàóäåþòà 6000-ãïíèïâäëþïøò âãåãèïâà ìïáïîàâåäëì èòèïîàóäåþòà 6000-çå èåü èãçïâîì èëâåèìïõóîëà,“çå èåü èãçïâîì èëâåèìïõóîëà,“çå èåü èãçïâîì èëâåèìïõóîëà,“çå èåü èãçïâîì èëâåèìïõóîëà,“çå èåü èãçïâîì èëâåèìïõóîëà,“ — ïúõïæåþì êëèðïíòòì ãåíå-îïäóîò æòîåáüëîò üïæïì ðóêøüï.6 èïòìòæïí „flyLAL-äòüâòì ïâòïõïçåþò. îåòìò àþòäòìò-âòä-íòóìò øåæãåþï êâòîïøò 2-öåî. þòäåàòì ìïøóïäë ôïìò 366äïîì øåïæãåíì.÷âåíì êëèðïíòïì ãïï÷íòï þïäüòòì áâåñíåþøò óæòæåìò÷âåíì êëèðïíòïì ãïï÷íòï þïäüòòì áâåñíåþøò óæòæåìò÷âåíì êëèðïíòïì ãïï÷íòï þïäüòòì áâåñíåþøò óæòæåìò÷âåíì êëèðïíòïì ãïï÷íòï þïäüòòì áâåñíåþøò óæòæåìò÷âåíì êëèðïíòïì ãïï÷íòï þïäüòòì áâåñíåþøò óæòæåìòàâòàèôîòíïâåþòì ðîëôòäïáüòêòì æï ìåîâòì úåíüîò, îë-àâòàèôîòíïâåþòì ðîëôòäïáüòêòì æï ìåîâòì úåíüîò, îë-àâòàèôîòíïâåþòì ðîëôòäïáüòêòì æï ìåîâòì úåíüîò, îë-àâòàèôîòíïâåþòì ðîëôòäïáüòêòì æï ìåîâòì úåíüîò, îë-àâòàèôîòíïâåþòì ðîëôòäïáüòêòì æï ìåîâòì úåíüîò, îë-èåäòú óçîóíâåäñëôì 16-òâå àâòàèôîòíïâòì üåáíòêóî ãï-èåäòú óçîóíâåäñëôì 16-òâå àâòàèôîòíïâòì üåáíòêóî ãï-èåäòú óçîóíâåäñëôì 16-òâå àâòàèôîòíïâòì üåáíòêóî ãï-èåäòú óçîóíâåäñëôì 16-òâå àâòàèôîòíïâòì üåáíòêóî ãï-èåäòú óçîóíâåäñëôì 16-òâå àâòàèôîòíïâòì üåáíòêóî ãï-èïîàóäëþïì. úåíüîò 17 ùåäòï àïíïèøîëèäëþì þëòíãàïí æïèïîàóäëþïì. úåíüîò 17 ùåäòï àïíïèøîëèäëþì þëòíãàïí æïèïîàóäëþïì. úåíüîò 17 ùåäòï àïíïèøîëèäëþì þëòíãàïí æïèïîàóäëþïì. úåíüîò 17 ùåäòï àïíïèøîëèäëþì þëòíãàïí æïèïîàóäëþïì. úåíüîò 17 ùåäòï àïíïèøîëèäëþì þëòíãàïí æïèëèìïõóîåþïì óùåâì îëãëîú ìïêóàïî, ïìåâå óúõëóîò ïâò-èëèìïõóîåþïì óùåâì îëãëîú ìïêóàïî, ïìåâå óúõëóîò ïâò-èëèìïõóîåþïì óùåâì îëãëîú ìïêóàïî, ïìåâå óúõëóîò ïâò-èëèìïõóîåþïì óùåâì îëãëîú ìïêóàïî, ïìåâå óúõëóîò ïâò-èëèìïõóîåþïì óùåâì îëãëîú ìïêóàïî, ïìåâå óúõëóîò ïâò-ïêëèðïíòåþòì àâòàèôîòíïâåþì. óìïôîàõëåþòì óçîóíâåä-ïêëèðïíòåþòì àâòàèôîòíïâåþì. óìïôîàõëåþòì óçîóíâåä-ïêëèðïíòåþòì àâòàèôîòíïâåþì. óìïôîàõëåþòì óçîóíâåä-ïêëèðïíòåþòì àâòàèôîòíïâåþì. óìïôîàõëåþòì óçîóíâåä-ïêëèðïíòåþòì àâòàèôîòíïâåþì. óìïôîàõëåþòì óçîóíâåä-ñëôòì ìôåîëøò ÷âåíèï êëèðïíòïè 35 èòäòëíò åâîëì òíâåì-ñëôòì ìôåîëøò ÷âåíèï êëèðïíòïè 35 èòäòëíò åâîëì òíâåì-ñëôòì ìôåîëøò ÷âåíèï êëèðïíòïè 35 èòäòëíò åâîëì òíâåì-ñëôòì ìôåîëøò ÷âåíèï êëèðïíòïè 35 èòäòëíò åâîëì òíâåì-ñëôòì ìôåîëøò ÷âåíèï êëèðïíòïè 35 èòäòëíò åâîëì òíâåì-üòîåþï ãïíïõëîúòåäïüòîåþï ãïíïõëîúòåäïüòîåþï ãïíïõëîúòåäïüòîåþï ãïíïõëîúòåäïüòîåþï ãïíïõëîúòåäï“ — ïúõïæåþì „flyLAL-äòüâòì ïâòïõïçå-þòì“ ãåíåîïäóîò æòîåáüëîò. èòìòâå àáèòà ìïïâòïúòë ìôå-îëøò, õøòîïæ üåáíòêóîò èõïîòì óçîóíâåäñëôòìàâòì ãïùå-óäò ìïáèòïíëþï, øåóè÷íåâåäò î÷åþï, àóèúï ìùëîåæ òì áèíòìèëèõèïîåþåäàï óìïôîàõëåþòì æï øåóôåîõåþåäò èëèìïõóîå-þòì ãïîïíüòïì.„flyLAL-òì„flyLAL-òì„flyLAL-òì„flyLAL-òì„flyLAL-òìãåíåîïäóîòãåíåîïäóîòãåíåîïäóîòãåíåîïäóîòãåíåîïäóîòæòîåáüëîòæòîåáüëîòæòîåáüëîòæòîåáüëîòæòîåáüëîò
 
#5#5#5#5#5
20082008200820082008
maisimaisimaisimaisimaisi
3
16 èïòìì, õëþøò èåãëþîëþòì ìïåîàïøëîòìë ïõïäãïçîæó-äò áïäïá „õåàïì” èøåíåþäëþòì ðîëåáüòì ðîåçåíüïúòï ãïò-èïîàï. ðîëåáüòì èøåíåþäëþòì æïùñåþòì ìïçåòèë úåîåèëíò-ïäì æïåìùîíåí ìïáïîàâåäëì ðîåèòåî-èòíòìüîò äïæë ãóî-ãåíòûå, ìïáïîàâåäëì ðïîäïèåíüòì ùåâîò ãëæåîûò þóêòï, øðì„õåàïì” ðïîüíòëî-æïèôóûíåþäåþò, æòðäëèïüòóîò êëîðóìòìùïîèëèïæãåíäåþò, ìõâï ëôòúòïäóîò ðòîåþò æï èëùâåóäòìüóèîåþò.ðîëåáüò ìïáïîàâåäëì ðîåçòæåíüòì, èòõåòä ìïïêïøâòäòìðïüîëíïýòà æï ìïáïîàâåäëì ðòîâåäò äåæòì ìïíæîï-åäòìï-þåæ îóäëâìòì æïõèïîåþòà õëîúòåäæåþï. ðîëåáüòì òæåòì ïâ-üëîò æï òíòúòïüëîòï ìïáïîàâåäëìðïîäïèåíüòì ùåâîò, ìïåîàïøëîòìëìïáâåäèëáèåæë ôëíæ „õëþòì” ðîåçò-æåíüò ãëæåîûò þóêòï.ïõïäãïçîæóäò ìïåîàïøëîòìëáïäïá „õåàïì” ðîëåáüò åâîëðòì áâåñ-íåþøò ïîìåþóäò ïõïäãïçîæóäò úåí-üîåþòì ãïèëúæòäåþòì ìïôóûâåäçåæïèóøïâæï. åîàòïíò êëíúåðüóïäóîòïîáòüåáüóîóäò ãåãèòà ãïàâïäòì-ùòíåþóäòï èîïâïäôóíáúòóîò êëèð-äåáìòì èøåíåþäëþï. êëèðäåáìò ãó-äòìõèëþì åâîëðóäò ìüïíæïîüåþòìøåìïþïèòìò ìïìüóèîëåþòì, êëüåöå-þòì, ìðëîüóä-ãïèïöïíìïéåþåäò ëþò-åáüåþòì åîàëþäòëþïì. üåîòüëîòòìæòæò íïùòäò õïíãîûäòâò òöïîòàóúõëóî þòçíåì-ìüîóáüóîåþì æïåà-èëþïà, îëèäåþòú ìïêóàïîò ìïõìîå-þòà ìïîåêîåïúòë ëþòåáüåþìï æï ðï-âòäòëíåþì ïïøåíåþåí.ðîëåáüòì èòçïíòï ìõâïæïìõâï áâåñíåþòì ïõïäãïçîæåþì ìï-áïîàâåäëì ïõïäãïçîæåþòì ìïåîàë èïìðòíûäëþòàï æï õåä-øåùñëþòà, ìïêóàïîò òíüåîåìåþòìï æï åîëâíóä-êóäüóîóäàïâòìåþóîåþïàï øåìïþïèòìò èòêîë ìïèñïîë, àïâòìò„ðïüïîï áâåñïíï” ãïï÷íæåà, ìïæïú øåìïûäåþåäòòáíåþï êóäüóîïàï óîàòåîà ùïîèë÷åíï-æï-êïâøòîåþï, åîàëþäòâò ìðëîüóä-ãïèïöïí-
saqarTveloSi saerTaSoriso axalgazrdulisaqarTveloSi saerTaSoriso axalgazrdulisaqarTveloSi saerTaSoriso axalgazrdulisaqarTveloSi saerTaSoriso axalgazrdulisaqarTveloSi saerTaSoriso axalgazrduliqalaqis mSenebloba iwyebaqalaqis mSenebloba iwyebaqalaqis mSenebloba iwyebaqalaqis mSenebloba iwyebaqalaqis mSenebloba iwyeba
ìïéåþåäò æï ìïîåêîåïúòë ðîëãîïèåþòì, ïõïäãïçîæóäò ðë-äòüòêóî-øåèåúíåþòàò ôëîóèåþòì, ìòèðëçòóèåþòì, êëíôå-îåíúòåþòì, ìåìòåþòìï æï ìõâï éëíòìûòåþòì ãïíõëîúòåäåþï.èåãëþîëþòì ìïåîàïøëîòìë áïäïáòì èøåíåþäëþï æïþï õå-àïøò, ñëôòäò æïôíòìï æï úòüîóìåþòì èåóîåíåëþòì üåîò-üëîòïçå (ìïåîàë ôïîàò 260 ¸åáüïîò) òãåãèåþï. æïþï õåàïæïìïâäåà ìïáïîàâåäëøò, ûâåäò êëäõåàòì üåîòüëîòïçå,õëþòì îïòëíøò èæåþïîåëþì. ïéíòøíóäò üåîòüëîòï åèòöíå-þï ìïîêòíòãçë æï úåíüîïäóî ïâüëèïãòìüîïäåþì, ïèïâåæîëì ãïèëòî÷åâï óíòêïäóîò èòêîëêäòèïüòà, ïæãòäèæåþï-îåëþòà, åêëäëãòóîò ìòöïíìïéòàï æï ìòäïèïçòà. çéâïìàïíìòïõäëâå, ìïîåêîåïúòë çëíï, þóíåþîòâò æï õåäëâíóîò üþå-þò, ìïèêóîíïäë ùñäåþò æï ïîï÷âåóäåþîòâò êäòèïüóîò ðò-îëþåþò, èîïâïäùäëâïíò ìóþüîëðòêóäò êóäüóîåþò, èàåäòùäòì ãïíèïâäëþïøò èòìò ôóíáúòëíïäóîò æïüâòîàâòì ìïøó-ïäåþïì òûäåâï.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->