Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
60Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ข้อสอบกฎหมายแพ่ง 1

ข้อสอบกฎหมายแพ่ง 1

Ratings:

3.0

(2)
|Views: 11,036 |Likes:
Published by prooffy

More info:

Published by: prooffy on Sep 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
ข้อสอบกฎหมายแพ่
1
และวิธีตอบคำาถามที ถูกต้อง เด็กชายดีอายุ 
14
ปเปนเด็กมีความประพฤติดีและสอบได้คะแนนดีนายเด่นบิดาจึงซื อจักรยานเสือภูเขาให้ 
1
คัน ราคา
5,000
บาท เด็กชายดีขี จักรยานผ่านหน้าบ้านนายดั
(
นักศึกษาปริญญาเอก
)
ทุกวัน ๆ ละหลาย ๆ รอบ นายดังชอบรถจักรยานคันนั  และแอบรู  ้ว่าเด็กชายดีเปนคนขี เบื 
-
เชื อคนง่ายจึงสอนให้เด็กชายดีขี มอเตอร์ไซค์จนเปน เด็กชายดีเบื อรถจักรยานและอยากได้มอเตอร์ไซค์ แทน นายดังจึงออกตัวว่าสงสารเด็กชายดีและจะรับซื อรถจักรยานเองแต่ขอให้ขายราคาถูกเพียง
2,000
บาท เด็กชายดีดีใจ จึงรีบขาย ทันทีแล้วทุบกระปุกออมสินได้เงินมากพอไปซื อมอเตอร์ไซค์นายเด่นบิดาโกรธหาว่านายดังหลอกเด็กจึงพามาพบท่านในฐานะทนายความ ท่านจะแนะนำานายเด่นว่าอย่างไร
(
แนวคำาตอบ
)
ย่อหน้าที หนึ งเน้นหนักไปทางแก่นกฎหมายแยกเปนหมวดหมู ่สาระสำาคั บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื อง ความสามารถในการทำานิติกรรมของผู  ้เยาว์มีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี 
-
นิติกรรมใด ๆ ที ผู  ้เยาว์ทำาไปโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู  ้แทนโดยชอบธรรมก่อนย่อมเปนโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เปนอย่างอื 
-
ผู  ้แทนโดยชอบธรรมมีสิทธิ
...1.
ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมออันเปนโมฆียะนั นให้สมบูรณ์ได้หรื
2.
บอกล้างนิติกรรมอันเปนโมฆียะนั นให้ตกเปนโมฆะ
-
การให้สัตยาบันต่อนิติกรรมที ผู  ้เยาว์ได้ทำาไปโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู  ้แทนโดยชอบธรรมนั นย่อมกระทำาได้โดยแสดงเจตนาต่อคู ่กรณี อีกฝายหนึ งและมีผลให้นิติกรรมดังกล่าวสมบูรณ์ตลอดไป
-
การบอกล้างนิติกรรมที ผู  ้เยาว์ได้ทำาไปโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู  ้แทนโดยชอบธรรมนั น ย่อมกระทำาได้โดยแสดงต่อคู ่กรณีอีกฝายหนึ  มีผลให้นิติกรรมดังกล่าวตกเปนโมฆะคือเสียเปล่ามาแต่เริ มแรก และให้ผู  ้เปนคู ่กรณีกลับคืนสู ่ฐานะเดิม ถ้าเปนการพ้นวิสัยจะให้กลับคืนเช่ นั นได้ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้แทนนอกจากนี หากผู  ้มีสิทธิบอกล้างมฆียะกรรมมิได้ใช้สิทธิบอกล้างเมื อพ้นหนึ งปนับแต่เวลาที อาจให้ สัตยาบันได้หรือเมื อพ้นเวลาสิบปนับแต่ได้ทำานิติกรรมอันเปนโมฆียะนั 
(
ย่อหน้าที สอง เน้นหนักไปในทางวินิจฉัย หรือปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง ภาษากฎหมายมาตรานั น วรรคนั น เขาเรียกว่าอะไรก็เรียก ไปตามนั 
)
กรณีตามปญหาวินิจฉัยดังนี เด็กชายดีอายุ 
14
ปผู  ้เยาว์ในฐานะผู  ้ขายตกลงขายรถจักรยานเสือภูเขา ซึ งนายเด่นบิดาซื อมาให้ตนในราคา
5,000
บาท แก่นายดังผู  ้ซื อในราคาเพียง
2,000
บาท โดยยังไม่ได้รับความยินยอมจากนายเด่นบิดาของเด็กชายดีในฐานะผู  ้แทนโดย ชอบธรรมของเด็กชายดีผู  ้เยาว์ทำาให้นิติกรรมซึ งก็หมายถึงสัญญาซื อขายรถจักรยานเสือภูเขาระหว่างเด็กชายดีผู  ้ขายกับนายดังผู  ้ซื อนั นตกเป โมฆียะ เมื อนายเด่นมาปรึกษาข้าพเจ้าในฐานะทนายความข้าพเจ้าจะแนะนำาให้นายเด่นพิจารณาทางเลือกเป
2
แนวทางดังนี 
.
ทางเลือกที หนึ ง หากนายเด่นตัดสินใจยอมรับนิติกรรมซึ งหมายถึงสัญญาซื อขายที เด็กชายดีบุตรของตนในฐานะผู  ้ขายได้ทำาขึ นกั นายดังในฐานะผู  ้ซื อ นายเด่นสามารถให้สัตยาบันแก่นิติกรรมหรือสัญญาซื อขายนั นได้ด้วยการแสดงเจตนายินยอมให้นายดังรับทราบ หรื ทอกระยะเวลาออกไปให้พ้นหนึ งปนับแต่เวลาที อาจให้สัตยาบันได้หรือเมื อพ้นสิบปนับแต่เด็กชายดีและนายดังทำานิติกรรมซึ งหมายถึงสัญญา ซื อขายนั น
.
ทางเลือกที สอง หากนายเด่นตัดสินใจไม่ยอมรับนิติกรรมซึ งหมายถึงสัญญาซื อขายที เด็กชายดีบุตรของตนในฐานะผู  ้ขายได้ทำ ขึ นกับนายดังในฐานะผู  ้ซื อ นายเด่นสามารถบอกล้างนิติกรรมหรือสัญญาซื อขายนั นได้ด้วยการแสดงเจตนาบอกล้างให้นายดังทราบ มีผลให้
 
นิติกรรมซึ งหมายถึงสัญญาซื อขายนั นตกเปนโมฆะมาแต่เริ มแรกและให้เด็กชายดีและนายดังคู ่กรณีกลับคืนสู ่ฐานะเดิมคือเด็กชายดีต้องคื ราคาคือเงินค่าซื อรถจักรยานที ได้รับจากนายดังให้แก่นายดังไป และนายดังต้องคืนรถจักรยานคันที เด็กชายดีส่งมอบให้เพราะเปนการปฏิบัติ ตามการซื อขาย และถ้าเปนการพ้นวิสัยที จะได้คืน เช่นนายดังทำาให้รถจักรยานพังเสียหาย นายดังก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เด็กชายดี
(
ย่อหน้าที สาม สรุปสั น ๆ ตามคำาถามทีละประเด็นให้ครบถ้วน
)
สรุปหรือธงข้าพเจ้าแนะนำาให้นายเด่นพิจารณาทางเลือกตาม ก
.
หรือ ข
.
ด้วยเหตุผลตามที กล่าวมาแล้วข้างต้น
-
ที มาจากหนังสือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อาญา โดย ผศ
.
อรรถสิทธิ ชื นสงวน
-
วิธีการเขียนตอบ “ข้อสอบอุทาหรณ์”
(1)
โครงสร้างของการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์ ข้อสอบอุทาหรณ์เกือบทั งหมด เปนข้อสอบอุทาหรณ์แบบทั วไป ซึ งมีโครงสร้างการเขียนตอบคล้ายกัน คือ จะประกอบไปด้วยเนื อหา
4
ส่วน ซึ งจะมีลำาดับการเขียนตอบก่อนหลังกัน ดังต่อไปนี 
1.
ประเด็นของคำาถามการเขียนตอบ โดยมากจะเริ มต้นด้วยการตั งประเด็นของคำาถาม กล่าวคือเมื อนักศึกษาอ่านคำาถามและจับประเด็นข้อสอบได้แล้ว เพื อแสดงให้ ผู  ้ตรวจเห็นถึงความสามารถในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงในเบื องต้น และเพื อปองกันการวินิจฉัยผิดพลาด หรือหลงประเด็น นักศึกควรจะเขียน ประเด็นของคำาถามไว้เปนลำาดับแรกของการเขียนตอบ
2.
หลักกฎหมายข้อสอบอุทาหรณ์จะมีคะแนนของหลักกฎหมายที เกี ยวข้องกับประเด็นของคำาถามเสมอ ซึ งอาจจะมีสัดส่วนน้อยกว่าการปรับบทซึ งเปนส่วนที 
3
แต่คะแนนของหลักกฎหมายก็อาจเปนส่วนที สามารถชี วัดผลการสอบในแต่ละข้อได้ บางครั งผู  ้ตรวจข้อสอบอาจกำาหนดสัดส่วนการให้ คะแนนของหลักกฎหมายถึงครี งหนึ งของคะแนนทั งข้อ ซึ งมักจะเปนกรณีที คำาถามมีประเด็นที ถามหลายประเด็
3.
การปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริ ส่วนนี อาจจะเรียกได้ว่าเปนส่วนที สำาคัญที สุดของการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์เนื องจากเปนส่วนที วัดความเข้าใจในหลักกฎหมาย และ ความสามารถในการปรับใช้หรือวินิจฉัยของนักศึกษา ความยากในการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์จึงอยู ่ที ส่วนของการปรับบทกฎหมายนี เอง
4.
การสรุปคำาตอบส่วนนี อาจถือได้ว่าเปนส่วนสุดท้ายที จะมาเติมเต็มให้กับการเขียนตอบข้อสอบของนักศึกษาจบลงด้วยความสมบูรณ์ทั งนี แม้นักศึกษาจะจั ประเด็น วางหลักกฎหมาย หรือปรับบทที ถูกต้อง แต่หากนักศึกษาไม่สรุปคำาตอบให้ตรงกับคำาถามที โจทย์ถาม ก็เหมือนนักศึกษายังไม่ได้ทำ ในสิ งที ผู  ้ถามประสงค์จะให้ทำา ซึ งนักศึกษาอาจเสียคะแนนที ไม่ควรจะเสียไป ทำางานกลางคืน วันหนึ งขณะเลิกงานซึ งเปนเวลาดึกมาก ก เดินกลับบ้านมาคนเดียวระหว่างทางขณะที เดินเข้าซอย มีวัยรุ ่
2
คน ซึ งเปนอัธพาลอยู ่แถวนั นได้ตรงเข้าล้อม ก และชกต่อยทำาร้าย ก จึงวิ งหนี พร้อมกันนั นเหล่าวัยรุ ่นก็วิ งไล่ตาม พอดีสวนทางกั ยามของหมู ่บ้านแถวนั น ก จึงผลักยามล้มลงพร้อมกับแย่งปนของยามเพื อเอามาขู ่วัยรุ ่น แต่วัยรุ ่นพวกนั นก็ยังตรงเข้ามาทำาร้าย ก อี จึงยิงปนไปหนึ งนัด ถูกวัยรุ ่นคนหนึ งถึงแก่ความตาย ทั ง ก มีความผิดที กระทำาต่อวัยรุ ่นผู  ้ตายหรือไม่และจะต้องรับโทษเพียง ใด หรือไม่
 
เฉลย
 
มาตรา
68(
บ่
)
บัญญัติว่า “ผู  ้ใดจำาได้ต้องกระทำาการใดเพื อปองกันสิทธิของตนหรือของผู  ้อื น ให้พ้นภยันตรายซึ งเกิดจากการ ประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเปนภยันตรายที ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำาโดยสมควรแก่เหตุ การกระทำานั นเปนการปองกันโดยชอบด้วย กฎหมาย ผู  ้นั นไม่มีความผิด”
 
ตามมาตรา
604
ถ้าผู  ้ว่าจ้างเปนผู  ้จัดหาสัมภาระ และการที นั นพังทลายหรือบุบสลายลงก่อนได้ส่งมอบกันถูกต้อง ความวินาศนั  ตกเปนพับแก่ผู  ้ว่าจ้าง หากความวินาศนั นมิได้
 
ในกรณีเช่นว่านี  สินจ้างก็เปนอันไม่ต้องใช้เว้นแต่ความวินาศนั นเปนเพราะการกระทำาของผู  ้วาจ้าง
 
ตามปญหา การที 
.
ตกลงจ้าง
.
จัดสร้างโรงรถเปนสัญญาจ้างทำาของตามมาตรา
587
เพราะมีวัตถุประสงค์เพื อผลสำาเร็จ แห่งการที ทำาและ ก
.
ผู  ้ว่าจ้างเปนผู  ้จัดหาสัมภาระ การที โรงรถที สร้างเสร็จถูกพายุพัดแรงผิดปติจนพังทลายลงก่อนที ส่งมอบโรงรถนั น มิใช่ เปนเพราะการกระทำาของ ข
.
ผู  ้รับจ้าง ความวินาศจึงตกเปนพับแก่
.
ผู  ้ว่าจ้างตามมาตรา
604
วรรคแรกดังนั น ก
.
จะเรียกให้ ข
.
จัดการทำาให้ใหม่หาได้ไม่
 
กรณีดังกล่าวที โรงรถพังทลายลงมิใช่เปนเพราะการกระของ ก
.
ผู  ้ว่าจ้าง ข
.
จะเรียกร้องให้
.
ผู  ้ว่าจ้างจ่ายสินจ้างให้ตนหาได้ไม่ กรณีต้องด้วยมาตรา
604
วรรค
2
ตอนแรกบางคนอาจจะคิดว่าวิชา แพ่
1
มันยากตรงไหน ถึงว่ามันปราบเซียนอันนี เปนเรื องที บัณฑิตมสธ
.
ที จบการศึกษาไปแล้วเล่าให้ผมฟง จริงๆ แล้วมสธ
.
เราเรียนกันแบบลูกเมียน้อย
(
ภาษาชาวบ้าน
)
.
จะแค่สอนเสริมให้ไม่กี ครั งที เหลืออ่านเองทำาความเ
¢
   าใจเองใครไม่
¢
   าใจต้องโทรไปถามกันเอาเอง แพ่
1
เปนวิชาพื นฐานใครๆก็อาจคิดว่ามันไม่ยากสบายๆ สุดท้ายได้ 
U
กันเพราะไม่
¢
   าใจในเนื อเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาตอบโดยไม่ได้อ้างอิงตัวบทกฎหมาย
(
ผู  ้
¢
     ียนเองก็ยังต้องปรับทัศนคติ ก่อนเรียนวิชานี จึงสอบผ่านมาได้
)
กลับมาพูดถึงอดีต นศ
.
มสธ
.
ท่านหนึ ง ท่านนี เปนตำารวจทำางานอยู ่กทม
.
เรียนมสธ
.
มานานพอควรสอบผ่านในแทบทุกรายวิชาและลงประสบการณ์วิชาชีพฯไปแล้ แต่ก็ยังสอบตกในรายวิชา แพ่
1
อยู ่อีก จนต้องเดือดร้อนโทรมาสอบถามเพื อนที สอบผ่านรายวิชานี แล้วที 
¢
อนแก่น ให้ติวให้ และออกค่าโทรฯเอง
(
สมัยนั นค่าโทรแพงสุดๆและเพื อนคนอื นที 
¢
ารู  ้จักก็ยังสอบไม่ผ่านแพ่
1)
สุดท้ายก็สอบผ่านและเรียนจบจนได้ ปริญญาตรีนิติศาสตร์มสธ
.
เรื องนี แสดงให้เห็นว่า นศ
.
ทุกท่านที สอบไม่ผ่านไม่ได้หมายความว่าเ
¢
าโง่แต่ต้องกลับทบทวนดูว่าตนเองมีจุดผิดพลาดตรงไหน ที ใด เช่ แนวคิด วิธีการศึกษา วิธีตอบ
¢
   อสอบผู  ้
¢
     ียนเองเคยศึกษา ป
.
ตรีใน ม
.
ป
¢
องรัฐมาก่อน

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
snookjung liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Anunya Kochagris liked this
Supaporn Jaiwong liked this
Tajang MT liked this
Paul Chank liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->