Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
59Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Guru Profesional

Guru Profesional

Ratings:
(0)
|Views: 2,443|Likes:
Published by badromeo03

More info:

Published by: badromeo03 on Sep 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
Guru sebagai satu profesion profesional. Benarkah begitu?
Ciri-ciri profesion mengikutLieberman :
Pekerjaan itu merupakanperkhidmatan yang penting denganmatlamat dan jelas untuk masyarakatdan negara.Pekerja menggunakan banyakkeupayaan dan kebolehan inteleksemasa memberi perkhidmatan.pernah mendapat latihan khususdalam sesuatu bidang kemahiranikhtisas mengikut satu tempoh masatertentu.pakar dalam bidang pekerjaan tertentudan mempunyai kuasa autonomisemasa menjalankan tugasnya.mementingkan mutu perkhidmatanserta dedikasi terhadap pekerjaannyadan tidak mementingkan pendapatanatau ganjaran kewangan semasamemberi perkhidmatan.berkuasa menentukan nilaitara-nilaitara untuk kemasukan, mengawalmutu perkhidmatan dan penyingkiranahlinya.mematuhi sesuatu kod etika yangditentukan oleh organisasi profesionitu.
Kamus Dewan
(1989) guru - diertikan sebagai
 pengajaran
, misalnya perguruan kepada guru-pelatih, murid, dan sebagainya. Manakala,perkataan keguruan - sebagai
 perkara yang berkaitan dengan guru,
iaitu yang berkaitandengan peranan, tugas dan kelayakan sebagaiguru. Misalnya, masyarakat menyanjung sifat-sifatkeguruan (iaitu peranan dan tugas guru) yangluhur.Berdasarkan konsep profesion, perguruan dankeguruan dihuraikan,
profesion keguruan
bolehlah diertikan sebagai pekerjaan pengajaranyang memerlukan pelajaran yang tinggi danlatihan khas, misalnya latihan dijalankan dalammaktab perguruan. Manakala,
profesionkeguruan
merupakan pekerjaan yang berkaitandengan peranan tugas, tanggungjawab, sifat dankualiti guru.
Guru Sebagai profesional dan BukanProfesional
Konsep profesional ialah pekerja yang bergiatdalam bidang profesional. Ini bermakna gurusebagai profesional merupakan orang yangmengamalkan ilmu pengetahuan, kepakaran dankemahirannya dalam profesion perguruan. Untukmenentukan sama ada guru terlatih di Malaysiaboleh menikmati status profesion atau tidak, kitahendaklah meneliti dan mengkaji persoalan iniberdasarkan kepada ciri-ciri penting sesuatuprofesion.
Konsep Profesion Perguruandan Keguruan
 
KonsepGuru
Seorang guru mesti mempunyaipengetahuan luas serta mendalamtentang mata pelajaran yangditugaskan untuk mengajar. Guruuga mesti menguasai kaedah ataucara penyampaian dalampengajarannya supaya murid-muriddapat memahami apa yangdisampaikan olehnya. Guru jugaharuslah memiliki sahsiah yangbaik dan dapat dihormati sertaGuru diharapkan menjadipengganti ibu bapa, menjadipenasihat dan pembimbing didalam pembentukan sahsiahmurid, menjadi kaunselor kepadamurid-murid, menjadi pengamaldan penyebar nilai kebudayaanyang elok dan seterusnya menjaditeladan kepada masyarakat. Guruuga diharapkan menjadi agenpembaharuan bagimasyarakatnya.Guru adalah ahli masyarakat yangmempunyai perhubungan sosialyang saling berkait denganmasyarakat yang berstatus. Gurumerupakan tenaga ikhtisas didalam bidang perguruan yangdipertanggungjawabkan untukmendidik murid-murid di sekolah.Mmenerima latihan dalam perguruanuntuk menjadi seorang guru yangbertauliah. Umpamanya, seorang gurubertauliah mesti mempunyai SijilPerguruan atau Diploma Pendidikanyang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysiasebelum dibenarkan mengajar disekolah kerajaan.
 
Tanggungjawab terhadappelajar :
Lebih mengutamakan kebajikandan keselamatan pelajar daripada hal-hal lainBersikap adil terhadap setiaporang pelajar tanpa mengirafaktor-faktor jasmani, mental,emosi, politik, ekonomi, sosial,keturunan dan agamaMerahsiakan maklumat ikhtisasatau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yangberhak mengetahuinyaMembimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjahsendiri atau dalam pelbagaimata pelajaran yang diajar dibilik darjah tanpa sebarangbayaranMenunjukkan suatu caraberpakaian, pertuturan dantingkah laku yang dapatmemberikan contoh yang baikkepada pelajar Memelihara dan membaikikecekapan ikhtisas melaluipengajian, penyelidikan,lawatan dan menghadiri kursusikhtisas, persidangan,mesyuarat atau seminar supayapengajaran mencapai mutuyang setinggi-tingginya
Tanggungjawab terhadap IbuBapa :
Menghormati tanggungjawabutama ibu bapa terhadapanak-anak merekaBerusaha mewujudkanhubungan mesra dankerjasama yang erat di antarainstitusi pendidikan denganrumah tanggaMenganggap semua maklumatyang diberikan oleh ibu bapamengenai keadaanrumahtangga atau mengenaianak mereka sebagai sulitdan tidak akanmembocorkannya kepadasesiapa kecuali kepadamereka yang berhakmengetahuinyaMemberikan maklumat kepadaibu bapa demi kepentingananak-anak mereka, danmenggunakan maklumat yangditerima daripada ibu bapasecara teliti dan bijaksanaMengelakkan diri daripadamenggunakan ataudipengaruhi oleh kedudukansosial dan ekonomi ibu bapapelajar 
Tanggungjawab terhadapMasyarakat dan Negara :
Mengelakkan diri daripadamenyebarkan sesuatuajaran yang bolehmerosakkan kepentinganpelajar, masyarakat ataunegara ataupun yangbertentangan denganRukun NegaraMemupuk sikap dan nilaidalam diri setiap pelajar yang boleh membantu danmembimbing mereka untukmenjadi warganegara yangtaat setia,bertanggungjawab danberguna, menghormatiorang-orang yang lebih tuadan menghormatiperbezaan kebudayaan,keturunan dan agamaMenghormati masyarakattempat guru berkhidmat danmemenuhi segalatanggungjawab sebagaiseorang warganegara dansentiasa sanggupmengambil bahagian dalamsebarang kegiatanmasyarakat
Tatasusila Profesion Keguruan

Activity (59)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Abrar Maravilla liked this
k76 liked this
lesya liked this
Faes Faezah liked this
Izz Nufail liked this
Shazana Muhammad liked this
Yogana Pinasti liked this
Rina M. Hasan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->