Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
113Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
intervensi kaunseling kelompok

intervensi kaunseling kelompok

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,287|Likes:
Published by ami15_sakura

More info:

Published by: ami15_sakura on Sep 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

 
 Masalah Pendidikan 2005, Universiti Malaya 29
PENYELESAIAN MASALAH SECARA-BERKELOMPOK:SEBAB-SEBAB PENGGUNAAN DAN CADANGANPENGENDALIAN KAUNSELING-KELOMPOK BERKESAN
Rafidah Aga Mohd Jaladin
Universiti Malaya
Noh Haji Amit
Universiti Malaysia Sabah
This article raises an issue pertaining to the lack of group counseling practice asa means of solving problems in the Malaysian context. The article also discussesseveral possible reasons in using and conducting effective group counseling for  problem solving. Firstly, it highlights the definition and group counseling's goals.Secondly, it elaborates the reasons in using effective group counseling for  problem solving. These are: to allow members to share their experiences, elicit asense of belongingness among each other; have an opportunity to practise amongmembers .. accept varied feedback; and stimulate vicarious learning. Thirdly, it discusses the potential factors contributing to the lack of group counseling practice in Malaysia. Lastly, it discusses a proposed model in conducting effectivegroup counseling for problem solving in school setting.
Di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Great Britain, kaunseling-kelompok bukanlah sesuatu yang luar bias a di dalam komuniti kesihatan mental dan kaunseling.Rata-rata penduduk di kedua-dua negara tersebut telah menjadikan kaunseling-kelompok sebagai sebahagian daripada eara hidup mereka dalam menjamin kesejahteraan diri dankehidupan yang bermakna (Corey
&
Corey, 1997). Kaunseling-kelompok juga disamatarafkan dengan kaunseling-individu yang mana ia mempunyai kepentingan tertentu yangsesuai untuk sebahagian individu dalam menangani masalah. Ada klien yang lebihmendapat manfaat daripada kaunseling-individu, dan ada juga yang mendapat lebihmanfaat daripada kaunseling-kelompok (Corey & Corey, 1997; Jacobs, Harvill, &Masson, 2003). Apa yang lebih penting ialah kaunselor hams memiliki kemahiran tinggidalam menentukan intervensi kaunseling yang manakah lebih sesuai untuk seseorangindividu itu.Bagaimana pun, senario yang berbeza berlaku di Malaysia di mana kaunseling-ke-lompok kurang mendapat tempat di kalangan penduduknya. Kaunseling-kelompok hanyapopular di sekolah-seko1ah sahaja dan popularitinya tidaklah sehebat kaunseling-individu(Suradi Salim, 1993) meskipun para penyelidik telah membuktikan keberkesanannya se-bagai satu intervensi kaunseling yang terapeutik dalam menangani sesuatu masalah(Borders
&
Drury, 1992; Jacobs
et al.,
2003). Tambahan pula, ia masih kurang dipraktik-kan di institusi, agensi mahupun di badan-badan kerajaan atau swasta.Adakah faktor kurang kefahaman dan kemahiran tentang kaunseling-kelompok yangmenjadi punca kurang sambutan terhadap intervensi ini? Atau pun mungkin faktorkurang pendedahan maklumat mengenai keberkesanan intervensi kaunseling-kelompok yang
 
30 Masalah Pendidikan 2005, Universiti Malaya
menjadi salah satu punca utama. Oleh itu, artikel ini akan membincangkan persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan kaunseling-kelompok terutama sekali mengenaisebab-sebab penggunaannya untuk menyelesaikan masalah; punca-punca kurangpengamalannya di Malaysia; dan bagaimana ianya boleh dikendalikan melalui cadanganpengendalian kaunseling-kelompok berkesan di sekolah.
Definisi, Pengertian dan Matlamat Kaunseling Kelompok
Kelompok boleh didefinisikan sebagai mengumpulkan beberapa orang individu yang ber-interaksi serta mempunyai hubungan psikologi antara satu sarna lain (Be, 1997)sementara kaunseling-ke1ompok merujuk kepada proses interpersonal yangmementingkan fikiran, perasaan dan tingkah laku secara sedar (Corey, 1989). MenurutPersatuan Pakar-pakar di dalam Kerja Kelompok (Association for Specialists in GroupWork, ASGW), kaunselingkelompok merujuk kepada proses menolong ataupenyempumaan tugas-tugas tertentu di dalam suasana berkelompok. Ia melibatkanpenggunaan teori dan proses kelompok oleh seseorang yang berkemahiran tinggi danprofesional untuk membantu sekelompok individu yang saling bergantung dalarnmencapai matlamat bersama (Corey
&
Corey, 1997).Pada dasarnya, kaunseling-kelompok adalah berorientasikan masalah, yang manakandungan dan fokusnya ditentukan oleh ahli-ahli kelompok itu sendiri, Fungsi terapinyaterletak dalam suasana yang mengalu-alukan, percaya-mempercayai, faham-memahami,menerima dan memberi sokongan. Fungsi terapi ini wujud dalam satu kelompok kecilyang biasanya terdiri daripada lapan hingga dua belas ahli yang rela berkongsi masalahperibadi dengan lain-lain ahli dan juga kaunselor (Gazda, Duncan, & Meadoes, 1967dIm. Ee, 1997). Ahli-ahli kelompok ini pada dasamya terdiri daripada individu-individuyang bias a - masih boleh berfungsi dengan baik dan masalah-masalah mereka hanyabersifat sementara dan tidak memerlukan perubahan besar personaliti. AhU bolehmenggunakan interaksi dan hubungan terapeutik antara lain-lain ahli untuk meningkatkankefahaman dan penerimaan nilai-nilai dan matlarnat-matlamat hidup atau membuatperubahan tingkah laku yang tidak diingini (ZuraidahAbdul Rahman, 1996).Sebaliknya, Ohlsen (1977 dIm. Ee, 1997) berpendapat kaunseling-kelompok merupakan suatu perhubungan yang unik di mana klien berasa selamat dan selesa untuk membincangkan apa sahaja yang mengganggu perasaan dan fikiran mereka, selain untuk mengenal pasti tingkah laku barn yang diingini; mengamalkan kemahiran-kemahiran asasantara individu; dan melakukan tingkah laku yang barn. Ada juga yang berpendapat ba-hawa kaunseling-kelompok adalah suatu proses dinamik, interpersonal dan intrapersonalyang pada mulanya adalah perasaan-perasaan dan tingkah laku ahli-ahli dalam kelompoitu (Jacobs
et al.,
2003). Pemimpinnya adalah seorang kaunselor terlatih yang berupayamewujudkan suasana terapeutik iaitu saling percaya mempercayai; terbuka; bertanggung- jawab; dan saling bergantung antara satu sarna lain melalui proses-proses terapi sepertifaham memahami, penerimaan dan pengurusan konflik. Kelompok ini terdiri daripadaahli-ahli yang normal dan mereka berhajat meneari kefahaman yang lebih mendalammengenai diri sendiri dan juga orang lain supaya mereka dapat mengendalikan situasi-situasi perkembangan (Durkin, 1995).Hansen, Warner, dan Smith (1980) pula mengatakan kaunseling kelompok sebagaisuatu perhubungan di antara kaunselor atau pemimpin dengan beberapa orang klien atauahli-ahli. Fokusnya bertemakan pencegahan dan rawatan. Kaunseling yang berorientasi-
 
 Masalah Pendidikan 2005, Universiti Malaya 31
kan pencegahan membantu ahli-ahli menyelesaikan masalah sebelum ia bertambah rumit.Sementara bagi individu yang sedang menghadapi masalah, kaunseling kelompok meng-gerakkannya untuk berubah. Kelompok sebegini adalah lebih berkesan kerana seseorangahli akan merasa lebih selamat dan lebih rela menerima maklum balas daripada ahli-ahliyang lain.Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah dirumuskan bahawa kaunseling-kelom-pok merupakan satu pendekatan yang boleh digunakan oleh kaunselor terlatih untuk memberi pertolongan berkesan kepada beberapa orang individu normal yang sedangmenghadapi masalah harian yang normal dalam satu jangka masa yang sama. Pendekatanini bukan sahaja berfokus kepada penyembuhan (penyelesaian masalah) malahmerangkumi aspek mencegah dan menggalakkan perkembangan (Zuraidah AbdulRahman, 1996). Ia berbeza dengan konsep kelompok bimbingan dan juga kelompoterapi kerana pendekatan kelompok bimbingan tertumpu kepada pencegahan danpenggalakan perkembangan semasa sementara kelompok terapi hanya tertumpu kepadapenyembuhan (Zuraidah Abdul Rahman, 1996). Meskipun ada banyak pendapat yangcuba menghuraikan konsep kaunseling kelompok ini, namun kesemuanya mempunyaimatlamat-matlamat, teknikteknik dan peranan pemimpin yang berbeza-beza mengikutteori-teori kelompok yang dijadikan as as intervensi (Corey, 1989).
Sebab-sebab Menggunakan Kelompok untuk Menyelesaikan Masalah
Sepertimana yang telah dibincangkan sebelum ini, terdapat sesetengah individu mendapatlebih manfaat daripada kaunseling individu, dan sebahagian yang lain mungkin mendapatfaedah selepas menjalani kaunseling-kelompok. Oleh itu, kaunselor haruslah mempunyaikemahiran-kemahiran yang tinggi untuk mengenal pasti individu manakah dan jenis ma-salah apakah yang boleh ditangani menggunakan intervensi tertentu - sama ada kaunsel-ing individu ataupun kaunseling kelompok.Zuraidah Abdul Rahman (1996) menggariskan lapan keperluan individu yang akanmendapat lebih manfaat daripada kaunseling kelompok: 1) Individu yang perlu mempela- jari dan memaharni pelbagai jenis manusia yang berbeza-beza dan bagaimana merekamemandang sesuatu isu atau perkara; 2) Individu yang perlu mempelajari bagaimanamenghormati orang lain, terutama orang asing, atau berbeza dengan diri mereka; 3)Individu yang perlu mempelajari kemahiran sosial seperti kemahiran berhubung denganorang lain dengan cara berkomunikasi yang berkesan; 4) Individu yang perlu berkongsisesuatu dengan orang lain untuk merasai dirinya dipunyai; 5) Individu yang bolehberbincang mengenai kebimbangan mereka, nilai hidup, dan masalah-masalah yangdihadapi; 6) Individu yang perlukan reaksi orang lain mengenai masalah dankebimbangan mereka; 7) Individu yang memerlukan sokongan rakan sebaya yang lebihbererti kepadanya; dan 8) Individu yang suka me lib atkan diri dalam kaunseling danboleh memilih untuk menarik diri jika keadaan mengancam.Secara amnya, hanya individu yang memiliki pemikiran yang terbuka, berkeinginanuntuk bersosial, dan tiada/kurang mempunyai kemahiran so sial sahaja yang sesuai diban-tu melalui kaunseling kelompok. Sementara dari segi jenis permasalahan yang sesuaidirujuk dan ditangani dalam kaunseling kelompok ialah: 1) Masalah yang berorientasikanintelektual dan rasional berbanding dengan masalah yang melibatkan gangguan emosiyang mendalam; 2) Masalah yang masih di dalam peringkat sedar dan bersifat semen-

Activity (113)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Iezz Iez liked this
camin0belon liked this
Nurul Rasheeqa Jonidi liked this
khalil2890 liked this
Rudzi Atan liked this
Mooi Weng Kar liked this
Lara_Raj_7899 liked this
nadrahmajid liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->