Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
angkasawan

angkasawan

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 738 |Likes:
Published by ami15_sakura

More info:

Published by: ami15_sakura on Sep 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2012

pdf

text

original

 
ERHSHINS, EKNtlLtlGIINt]UHSI
MOSTI
MenjejakangkasawanMalaysiaangpertamaBulan-bulandi PlanetBUDAYAN|IUASIEARAH TCTMTRTANGANAINS AN TKN(|I|IGI
UIUSIn/lllulY$ll+RABU 22 tBBl.l[R12006t0lsl48 Tltlut'/it-5+PP62/1212006
I
s
cabarane"t
atihanmeniadiangKasawan
(
?'
(
a
i
(
'!'L
 
KandunganFEBRUHRItltlS
BTDANG ainsangkasa ekati agimenemuiaraF0 K U Sketyangberkaitan enganprojekersebut.pembacaengan okusestrdotrnyali ni tertumpu Selain tu,artikelmengenairojek-projekngkasalebrh kepadaprojekAngkasawan vlalaysiaangsemakin negara eperti atelitRazakSATangakandrlancarkanahunhampirmendapatkanalon-calonerakhirnya. ini urutdipaparkan ntuk atapanembaca.Selepas apanorang diu-mumkan melepasiujian-uJiansebelum ni,umlahcalon ang-kawasan tuakan disaringkankepada mpatorangdan kemu-d annya kepadadua orangyangakan mengikuti atihandiRusia.Akhirnya, alaheorangaky-at negara kitaakanmencatatsejarah ersendiriapabila berpeluangberadadi angkasaa-datahundepanEsdotmycuba mendapatkanperkembanganerkini dalamprosespemilihanalon angka-sawan danugabeberapa rti-'1.Menjejak ngkasawan egara-muka4&52Siapaangkasawanertamal\.4alaysia?-muka6 &73. Prosespemilihanalonangkasawan-mukaS&94FlazakSATilancarkan e angkasatahun ni-muka10&115Satelitetiamengelilingiumi-muka 2& 136. Chit-chataintis-muka14&15Ruanganhit-chataintisulame-nemubualDatukDr Baharuddin a-tim, PengarahnstitutSainsAngka-sa, Universiti ebangsaanMalaysia(UKN.4)ntuk mendapatkanamba-ranringkasmengenaiembangunanbidang ainsangkasai negara ni.Bagipara pelajar,bahan-bahanyangdisajlkan dalameslidotmy kaliInrbolehdrjadrkanebagaimaklumattambahan untukmatapelajaransatns.....dari muka6hinggamuka15
1ED'"='fF
\--',t*\y'
,)7t ^'
7 Infosti.rnuka16&178. Science acts-muka18&199 Gosipsa ns-muka 0 &2110 Faktamenarik-muka22 &23'11ToTheSkiesand Beyondl-muka2412. StesenAngkasa epasAntarabangsa'13Saintisslam14 Dunia aintis15 AbangWan & IT16.Cuba-cubaains'17.Poster18. Fiakan sti19. Suratpembaca20.KuizEstisquare-muka28-muka29-muka0-31-muka32-muka33-muka34-muka35-muka 5-muka 27
FokusSemasa
KETAHUIbagaimanasejarah danbentuk tesen ngkasaangmenja-di destinasangkasawan/alaysia........ uka25N4ISTERIagaimanaajah elakilerbentukipermukaanulandidedaholeh saintis....... muka 20 dan 21
Er.-
.',{
",1{.W
IKUTIartikeartikelmengenaibidangsainsangkasadanprojekpemilihanaion angka-sawanMalaysiayangkini memasuki asa-fasa erakhiremilihan.......muka 4hingga 15
 
7z
.t(-
t
.,.{}'-\.-
I
ALAMhormatparapembacadanpeminateslidolmyekalanSemoga. egala sahaaamrnenrngkatkanengetahuansains,eknologan novasi em-buahkan asilangmembanggakanSepertiangkrtamaklum.ahun006aKanmenlaoranunangpenlgda am selarahernbangunandangsa ns angkasapab a Malaysiakanmern ih calon-calonngkaSawannyapenamaSelar tJ N4d vsd-gaa1a'relaFcarkansatel terknrnya RazakSATyangdadualkandrancarkanpadaperlengahanahun nlProjekngkasawan egaraange ahdiumumkan elak ga tahun epas nmeTnasukasajasa erakhpemhancaorryd dpabria ,a- den J_rd1eahdijalankanSelepaspengumurnanapan orangcaLorydngberiavanelgfarJ.giLjransetakat nr. ernpatdarpadamerekaakan dr!mumkan .1'remasui fasa
<ai.-r ,olp'qnv:h l.rr.l6Dan
sebe m diakhiriengan uacalonBagaimanapun,anpada ua caonterakhirangakan menlalaniathanintensrf r Rusialuhanyaseorangsdhd.aanoharbe oe -drgrenye.ldlekspedrsrean9(asa ersardagta-sawanBusiapada2007Eksped ituakan beradadiStesenAngkasaLeoas Arrarabd-gsalSS)bagl tempohantaraenam dan apanhar.Projek menghantarangkasav/aneangkasasememangnyamemerluanbelanjaangnggBaga nanapun. 4alaysaeah rnen-dapat awaran ntukmengrkutrolekutanpamembabitkanpaapa kosseba qahasrl'r]balbald< apadape*beian8buahetpejuangens Sukhor u'30MKN,4ar RlsaProjekmenghantarngkasawanersebut bukansahajaakan menaatatselarahN,4ayslasebaganegarayangmempunya ngKasawanen0relaplapayangebihpentnga akanmem-punyaresanpositrfepadaarapeajarda arn merninatiealaransansPembabanparapealardalarnmem-
oe\pnalL.a-o.Fl.dng.d\a\vanegdan teLah rlakukan enganmengadaKanpelbagaraktivitpelaJareperlperad!anmereka crptapakaan angkasawanpe'adJa.rTelcipta'oL{etdd1 seb.i-garnya
Selan darpadamernbukt an ke-ma.npuan egara aam brdangarns.proleknrugaaKanmenrupuK naI okalanganakyatoonganmudamernts brdang-brdangaru dalam bdangsainsan eknologBidang a ns angkasamisalnya erkait rapat denganprojekangkasalvandanaeroangkasaangsedangdrban'gLrnKannegaranUntukmengetahu brdang-b angbarun.pengetahuanalam bidangsans dan matemat rrenladiasas uta-mayangperu d kuasaolehparapela-larPengetahuanaam bahasanggersdanRusraugaakanbanyakmembantLlkerana edua-duaahasanrd gunakanoe''rga'r rerLasdalar b dd,lg sainsangkasaSe amatnernbaca
rfrt
j.5,a
....\:2::

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Abdul Qawie J liked this
izzatijannah liked this
ibnutufail liked this
xiaozhen8996 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->