Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
189Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
chuyen đe tiep tuyen ( rat hay )

chuyen đe tiep tuyen ( rat hay )

Ratings: (0)|Views: 17,251 |Likes:
luyen thi ĐH
luyen thi ĐH

More info:

Published by: anhduong_dhts20052254 on Sep 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Luy
ện thi ĐH chất lượng cao ths. Ng Dương
093 252 8949……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 1
: Chuyên Đề Tiếp
Tuy
ến
Ví d
ụ 1:
Cho hàm s
32
325()
 y x x x
. vi
ết phương tr 
 ình ti
ếp tuyến tại điểm có hoành độ x = 1
 Bài gi
ải
:V
ới x = 1
 y
- 4
(1,5)
 M 
 
()
 
'2'
362(1)1
 y x x y
 
; v
ậy tiếp tuyến tại M có dạng :
1(1)54
 y x y x
 
 
Ví d
ụ 2
: (D
ự bị D2006)
 cho hàm s
3()1
 x y  x
. cho m
00
(,)()
 M x y
. ti
ếp tuyến
t
ại M cắt
các ti
ện cận của đồ thị h
àm s
(C) t
ại hai điểm A, B . chứng minh rằng M là trung điểm AB .
 
bài gi
ải
:
0000
3(,)()1
o
 x M x y C y x
,
'220
44(1)(1)
 y  x x
, ti
ếp tuyến tại M có dạng
(d) :
2000000222200000
353444()()(1)(1)1(1)(1)
 x x x y x x y y x x y x x x x x x
 G
ọi A là giao điểm của tiếp tuyến (d) v
à ti
ệm cận đứng x = 1 . suy ra tọa độ điểm A l
à nghi
ệm của hệ :
20022000000
15347(1,)(1)(1)7111
 x x x y xx A x xx yx x x
 G
ọi B là giao điểm của tiếp tuyến v
à ti
ệm cận ngang y = 1 , suy ra tọa độ của B l
à nghi
ệm của hệ :
200022000
53421(21,1)(1)(1)11
 x x y xx x B x x x y y
 Nh
ận xét :
000000
121227à trung diem AB113221
 A B M  A B M 
 x x x x x xM l x x y y y x
(đpcm)
Ví d
ụ 3
: (D2005)Cho hàm s
32
11()323
m
m y x x
. cho M ()
m
, bi
ết rằng
1
 M 
 x
 
, tìm m
để tiếp tuyến tại M
song song v
ới đường thẳng 5x
- y = 0
 Bài gi
ải :
'2
 y x mx
h
ệ số góc tiếp tuyến tại M
'
(1)1
k y m
 
, để tiếp tuyến song song với đường thẳng 5x
y = 0154
k m m
 
 http://chuyentoan.wordpress.com 
Nha Trang 8/2009
 
D
ạng 1 : Viết Phương Tr
 ình Ti
ếp tuyến tại điểm
00
M(,)():()
 x y C y f x
 
Cách gi
ải
:* tính
''
()
 y f x
; tính
'0
()
k f x
( h
ệ số góc của tiếp tuyến )
* ti
ếp tuyến tại M c
ó d
ạng :
00
()
 y k x x y
 
 
 Luy
ện thi ĐH chất lượng cao ths. Ng Dương
093 252 8949……………………………………………………………………………………………………………
Ví d
ụ 4 :
 
(ĐH Thương Mại 2000)
 Cho hàm s
3
31()
 y x x
,
và điểm
00
(,)
 A x y
(C) , ti
ếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm A cắt (C
) t
ạiđiểm B khác điểm A .
tìm hoành
độ điểm B theo
0
 x
 
 Bài gi
ải :
 
Vi
điểm
00
(,)
 A x y
(C)
3000
31
 y x x
 
,
'2'200
33()33
 y x y x x
   
 Ti
ếp tuyến của đồ thị h
àm có d
ạng :
'23230000000000
()()(33)()31(33)()21()
 y y x x x y y x x x x x y x x x x
 
 phương tr 
 ình
hoành độ giao điểm của (d) v
à (C) :
32332320000000200000
31(33)()21320()(2)0()0(0)220
 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 
 V
ậy điểm B có hoành độ
0
2
 B
 x x
 
 Khi s
ử lý các b
ài toán d
ạng này thông thường hệ số góc k cho ở dạng gián tiếp thông thường b
ài toán choti
ếp tuyến song với đường thẳng :
1
 y k x m
 
h
ệ số góc của tiếp tuyến
1
k
. N
ếu b
ài toán cho ti
ếp
tuy
ến vuông góc với đường thẳng :
2
 y k x m
 
h
ệ số góc của tiếp tuyến
22
1(.1)
k do k
 
.N
ếu b
ài toán cho ti
ếp tuyến
t
ạo với đường thẳng (d) :
'
 y k x m
m
ột góc l
à
 
, các em có th
ể d
ùng côngth
ức sau để t
 ìm k :
''
tan1
k kk 
 
( tuy nhiên các em ph
ải chứng minh khi sử dụng , xem cuốn
:
giúp trí nh
ớ Toán học
, Nguy
ễn Dương 2008)
M
ột số ví Dụ Điển H
 ìnhVí D
ụ 1
:
(ĐH Ngoại Ngữ 2001)
cho hàm s
3
1233
 y x x
, vi
ết phương tr 
 ình ti
ếp
tuy
ến biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng
12()33
 y x
 
 http://chuyentoan.wordpress.com 
Nha Trang 8/2009
 
D
ạng 2 : Viết tiếp tuyến của đồ thi h
àm s
()
 y f x
(C) khi bi
ết trước hệ số góc của nó
N
ếu hệ số góc của tiếp tuyến l
à k ta có th
ể lập tiếp tuyến bằng 2 cách sau
Cách 1 :Ti
ếp tuyến (
d) có d
ạng
 y kx m
( k đ
ã bi
ết )
(d) ti
ếp xúc (C )
'
()(1)()(2)
 f x kx m f x
có nghi
ệm
T
ừ phương tr 
 ình 2 ta gi
ải ra được
0
 x x
( hoành độ tiếp điểm ) thế v
ào (1) ta tìm
được k 
ti
ếp
tuy
ến
Cách 2 :G
ọi
00
(,)
 M x y
là ti
ếp điểm , giải phương tr 
 ình
'00
()
 f x k x x
,
00
()
 y f x
 
Đến đây trở về dạng một ta dễ d
àng l
ập được tiếp tuyến của đồ thi :
00
()
 y k x x y
 
 
Luy
ện thi ĐH chất lượng cao ths. Ng Dương 093 252 8949
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Bài gi
ải :
Vì ti
ếp tuyến vuông góc với đường thẳng (d)
ti
ếp tuyến có dạng :
3
 y x m
 
Điề
u ki
ện tiếp xúc :
32
123(1)3313(2)
 x x x m x
 
có nghi
ệm
 
332
12412144332,33322,642
 x x m x x mx m x x m x x
    
 V
ới
143
m
 
ti
ếp tuyến có dạng
1433
 y x
 V
ới m = 6 tiếp tuyến có dạnh y = 3x +6
Ví d
ụ 2 :
 
(ĐH cảnh sát 1998)
 Cho hàm s
2
332
 x x y x
; vi
ết phương tr 
 ình ti
ếp tuyến biết rằng tiếp tuyến song song với đường thẳng :
y = -3x +2Bài gi
ải :
Ti
ếp tuyến song song với đường thẳng y =
-3x + 2
ti
ếp tuyến có dạng y =
-3x + m
Điều kiện
ti
ếp xúc
222
333(1)2433(2)(2)
 x x x m x x x x
   
có nghi
ệm
2
 x
 
(2)
2
3241615052
 x x x x
  
 V
ới
332
 x m
ti
ếp tuyến có dạng :
33
 y x
 
 V
ới
5112
 x m
ti
ếp tuyế
n có d
ạng :
311
 y x
 
 
Ví d
ụ 3 :
Cho hàm s
3
34
 y x
vi
ết phương tr 
 ình ti
ếp tuyến biết rằng tiếp tuyến tạo với đường thẳng (d) :
360
 y x
m
ột góc
0
30
 
 Hướng dẫn giải:
(d)
1233
 y x
có h
ệ số góc
1
13
; ti
ếp tuyến có hệ số góc
2
 Áp d
ụng công thức (*) :
01212
tan301
k k k 
d
ễ dàng tính được
2
 
Sau đó áp dụng dạng 2 lậ
p ti
ếp tuyến khi biết trước hệ số góc ta t
 ìm
được 3 tiếp tuyến thỏa m
ãn yêu c
ầu của bài toán đó là :
122
113113():4;():3;():333
d y d y x d y x
 
Ví d
ụ 4
: (ĐH Ngoại Thương 1998)
Cho hàm s
32
395()
 y x x x
. trong t
ất cả các tiếp tuyến của (C ) t
 ìm ti
ếp
tuy
ến có hệ số góc
nh
ỏ nhất
http://chuyentoan.wordpress.comNha Trang 8/2009

Activity (189)

You've already reviewed this. Edit your review.
Đinh Xuân Mạnh added this note
tài liệu bì viết sai nhiều chỗ quá , ví dụ như ở vd 2 ấy , lúc tính khai triển ra bị sai , xong ở dưới thì kết quả lại đúng ........ xem tài liệu mà cứ phải cầm bút với giấy để tính lại. híc
1 thousand reads
1 hundred reads
Tuan Anh Hoang liked this
nghquan129 liked this
littleboy_boom liked this
littleboy_boom liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->