Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Counselling immigrant women at an educational instituition

Counselling immigrant women at an educational instituition

Ratings: (0)|Views: 73|Likes:
Published by pamelaclayton
This is part of a chapter in a free-to-download book edited by Mika Launikari and Sauli Pukkari, Multicultural Guidance and Counselling: Theoretical foundations and best practices in Europe, 2005. This extract describes vocational guidance and counselling for migrant women at the University of East London and London Metropolitan University's Refugee Assessment and Guidance Unit.
This is part of a chapter in a free-to-download book edited by Mika Launikari and Sauli Pukkari, Multicultural Guidance and Counselling: Theoretical foundations and best practices in Europe, 2005. This extract describes vocational guidance and counselling for migrant women at the University of East London and London Metropolitan University's Refugee Assessment and Guidance Unit.

More info:

Published by: pamelaclayton on Sep 16, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2010

pdf

 
?
HCUIXEGGLIF LBBLFTOIZ OJUGZX OZOI EJUHOZLCIOG LIXZLZUZLCI
 Ltbegl Bouiciei"Exaegliei' Geeio Aolaaciei oij Pobego Hgo|zci
Zme hmopzet vox pudglxmej li &Bugzlhugzutog Fuljoihe oij Hcuixegglif> Zmectezlhog kcuijozlcix oij dexz ptohzlhex li Eutcpe&' ejx Blao Gouilaotl oij Xougl Puuaotl' Kligoij>
Heizte kct Lizetiozlciog Bcdlglz| HLBC oij Lixzlzuze kct Ejuhozlciog Texeothm' pudglxmej 4005' LXDI <5?"8<"4065"5-Ptlizej {etxlci,' LXDI <5?"8<" 4?4?"4 -PJK,)
Zmlx lx zme potz ptcjuhej d| Pobego Hgo|zci)
DEXZ PTOHZLHEX KTCB HUGZUTOGG\ JL[ETXE GEOTILIF EI[LTCIBEIZXC{etvmegblif hugzutog jl{etxlz| hmoggeifex
Zme kcggcvlif zvc e}obpgex ote dczm ck uil{etxlzlex li Gcijci' o hlz| vlzm zme bcxz jl{etxe pcpugozlcili zme Uilzej Alifjcb oij meihe vmete bugzlhugzutog hcuixegglif ckketx fteoz hmoggeifex) Pczeizlogxet{lhe uxetx hcugj xpeoa oi| cie " ct bcte " ck oi| ck zme vctgj“x goifuofex oij kcggcv oi| teglflci'ct icie1 mo{e ptcklhleih| li Eifglxm toiflif ktcb ~etc zc hcbpgeze1 de teheiz blftoizx ct ox|gub"xeeaetx ct de dcti li zme Uilzej Alifjcb ck poteizx ktcb c{etxeox1 de bei ct vcbei1 de ck oi| ofektcb xl}zeei upvotjx1 mo{e oi| ge{eg ck kctbog ejuhozlci ktcb icie zc jchzctog1 mo{e ic vcta e}petleihe ct e}zeixl{e ptckexxlciog hoteetx1 oij xc ci) Li czmet vctjx' xzetecz|pej ptehcihepzlcix ck ofl{ei lijl{ljuog doxej ci hcuizt| ct ezmilh ftcup ck ctlfli ote uimegpkug) Oz zme xobe zlbe' mcve{et' ovctalif aicvgejfe ck czmet hugzutex oij zmelt xlblgotlzlex vlzm oij jlkketeihex ktcb Dtlzlxm hugzute lxexxeizlog li uijetxzoijlif zme ncutie| ck oi lijl{ljuog ktcb cie ei{ltcibeiz zc delif oz eoxe lioiczmet) Zc xuppctz zmlx ztoixlz tequltex xcbe alij ck bop " duz o {et| hcbpge} cie vmlhm tehcfilxexzmoz ”hugzute“ lzxegk lx boi|"kohezej oij zmoz vlzmli o xlifge hcuizt| go|etx ck jlkketeiz hugzutog ptohzlhexoij deglekx hc"e}lxz' c{etgop ct ote li hcikglhz)Cie potzlhugot hugzute xpmete lx zmoz ck zme uil{etxlz| lzxegk) Dtlzlxm -ct bcte xpehlklhogg|' Eifglxm,uil{etxlzlex ci zme vmcge hoi de xeei -ktcb lixlje oij cuzxlje, ox eglzlxz' exczetlh' jcbliozej d| vmlzebljjge"hgoxx bogex' jlxzoiz ktcb ”teog“ vcta li zme xeixe ck icz ptcjuhlif uxekug fccjx oij xet{lhex
 
4duz lihcbptemeixldge aicvgejfe' oij jlxzoiz ktcb zme pecpge vmc gl{e hgcxe d| duz ote icz o potz ck zme uil{etxlz|“x xpmete) Ohojeblhx ote ptexubej icz zc gl{e li ”zme teog vctgj“ ct zc mo{e ”teogaicvgejfe“ -ct ”teogg| uxekug aicvgejfe“,1 oij vmoze{et zmelt blxxlci xzozebeizx blfmz hgolb'uil{etxlzlex ote icz xeei ox vctalif kct zme fccj ck xchlez| ct e{ei ck zme gchog hcbbuilz|) Zmexe otexzetecz|pej pethepzlcix' ck hcutxe' duz ox vlzm ogg xzetecz|pex zmete lx oz geoxz o ftoli ck ztuzm li zmeb'mcve{et jlxzctzej)-xcuthex kct zmlx potoftopm/ ICZ OPPTCPTLOZE " zmete vcugj de blgglcix/,Lk zme ”iozl{e“ pcpugozlci xeex zme uil{etxlz| ox oglei' mcv buhm bcte xc jc zme boi| blftoizx kctvmcb zmete ote zme ojjlzlciog dottletx ck goifuofe' ohhepzej eizt| quoglklhozlcix' klioihe oij zmefeietog xztoifeiexx ck delif pethel{ej ox oi ”cuzxljet“ vlzm zeiucux tlfmzx zc zme deieklzx cpei zchlzl~eix) Zme uiopptcohmodge lbofe ck zme uil{etxlz| lx icz' ck hcutxe' xmotej d| boi| lizetiozlciogxzujeizx ct mlfmg|"quoglklej blftoizx vmc ogteoj| mo{e o uil{etxlz| ejuhozlci ct hcbe ktcb hcuiztlexvmete uil{etxlz| ozzeijoihe lx bcte ”ictbog“ zmoi lz lx li zme Uilzej Alifjcb)Zmete lx oi oppoteiz fugk' ie{etzmegexx' icz cig| dezveei hcbbuilz| ctfoilxozlcix oij zme uil{etxlz|duz ogxc dezveei boi| blftoizx oij zme uil{etxlz|1 duz cie dtljfe lizc zme uil{etxlz| kct ”ctjliot|pecpge“ lx {lo ojugz oij hcizliulif ejuhozlci' vmlhm kctbx oi ohhexxldge oij ohhepzodge lizetkohedezveei ”zcvi oij fcvi“) Zme ejuhozlci ckketej hoi toife ktcb xmctz hcutxex zoaei kct lizetexz zcboxzet“x ct jchzctog jefteex oij bo| lihguje ohhexx oij pte"ohhexx hcutxex kct bozute xzujeizx vmccpz kct ohojeblh ptepotozlci dekcte eizetlif jeftee hcutxex) Xuhm o jepotzbeiz xmcugj mo{e ofuljoihe oij hcuixegglif vctaet " oij li o hcuizt| vlzm oi lihteoxlifg| jl{etxe pcpugozlci' xuhm opetxci xmcugj de xalggej li bugzlhugzutog hcuixegglif) Zme zvc hoxe xzujlex vmlhm kcggcv ote ck uil{etxlzlex vmlhm xpehloglxe li beezlif xcbe ck zme ieejx ck oi ezmilhogg| jl{etxe pcpugozlci zmtcufmxuhm bugzlhugzutog hcuixegglif' zme kltxz zc xuppctz ejuhozlciog ptcftexx oij zme xehcij zc xuppctzgodcut botaez eizt|) Vmete zme zetb ”lizeftozlci“ lx uxej' lz beoix delif ”oz eoxe“ li zme iev hcuizt|oij jcex icz beoi oxxlblgozlci)Zme kltxz e}obpge lx ktcb
Zme Uil{etxlz| ck Eoxz Gcijci)
Vlzm hobpuxex li Xztozkctj' Dotalif oijJchagoijx' lz lx ljeogg| pgohej zc ckket bugzlhugzutog hcuixegglif) Gcijci&x pcpugozlci lihgujex pecpgektcb e{et| potz ck zme vctgj' e{et| teglflci oij pcxxldg| e{et| goifuofe ftcup) Boi| ck zmexe gl{e lizme Eoxz Eij' vmete c{et cie muijtej oij klkz| goifuofex ote xpcaei oij vmete zme bonctlz| ck pecpge
 
8li boi| oteox ote ktcb ezmilh blictlzlex' vmezmet dcti cuzxlje zme hcuizt| ct li zme Uilzej Alifjcb zcpoteizx ktcb cuzxlje) Lijeej' zme dctcufm ck Ievmob mox zme bcxz jl{etxe pcpugozlci li zme UilzejAlifjcb) Zme Uil{etxlz| lzxegk tekgehzx zmlx jl{etxlz| li lzx ohzl{lzlex' lzx xzokk oij lzx xzujeiz dcj|) Lzckketx zme Oktlho Xzujlex Heizte' zme Oxloi Vcbei“x Ptcnehz' zme Oktlhoi oij Oxloi [lxuog OtzxOthml{e' zme Tekufee Hcuihlg Othml{e' zme Tekufee Xzujlex Heizte' zme Heizte kct Iev EzmilhlzlexTexeothm' zme Eoxz Gcijci Texeothm Ftcup' zme Meogzm kct Ox|gub"Xeeaetx oij Tekufeex Pctzog-MOTP VED' li potzietxmlp vlzm czmet ofeihlex, oij pcxzftojuoze jefteex li tekufee xzujlex)Lzx xzokk lihgujex e}petzx ktcb o toife ck Xhmccgx ci tohlxb' bugzlhugzutoglxb' muboi tlfmzx' blftozlcilxxuex' ”bl}ej"tohe“ ljeizlz|' bugzl"ezmilhlz|' jloxpctox' tohe oij hcbbuilz| hote' tekufeex oijjlxpgohej pecpge oij blftozlci1 ci dlglifuog hmlgjtei' bugzlglifuog koblglex' bugzlhugzutog ejuhozlcioij ztoix"”tohlog“ ojcpzlci oij kcxzetlif1 ci Oktlhoi eizetptlxe1 oij ci Lxgoblh gov oij keblilxb)Zmete ote zvc oxpehzx ck zme Uil{etxlz| ck potzlhugot lizetexz mete) Lz ckketx hcuixegglif px|hmcgcf|ztolilif zc o bugzlhugzutog ftcup ck xzujeizx d| xzokk vmc ote e}petzx li bugzlhugzutog hcuixegglif1 oij lzckketx bugzlhugzutog hcuixegglif zc lijl{ljuogx oij ftcupx ck vcbei' kct e}obpge zmtcufm ptcftobbexglae Iev Jltehzlcix
?
)Hcuixegglif ohzl{lzlex lihguje>
 
oi Lbblftozlci Oj{lxct| Xet{lhe ci ogg zmtee hobpuxex -jtcp"li ct d| oppclizbeiz d| pmcie ctebolg,1 zmlx lx o{olgodge icz cig| zc teflxzetej lizetiozlciog xzujeizx duz ogxc zc ptcxpehzl{e xzujeizx'lihgujlif ox|gub"xeeaetx oij tekufeex1
 
likctbozlci' oj{lhe oij fuljoihe ci pcxz"?; ejuhozlci li potzietxmlp vlzm gchog hcbbuilzlex oijhcbbuilz| ctfoilxozlcix) 
?
L vcugj glae zc zmoia Noxdlt Poiexot kct liztcjuhlif be zc xcbe ck zme vcbei vmc hcbpgezej cie ck zmexe ptcftobbexoij kct buhm ck zme likctbozlci ci zme hcuixegglif ck blftoiz vcbei' lihgujlif zmoz hcizoliej li
 Blftoiz Vcbei
' ejlzejd| Noxdlt Poiexot oij Zci| Volge|' pudglxmej li 400: d| XckzIez Dccax )

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->