Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ประวัติธงชาติไทย

ประวัติธงชาติไทย

Ratings: (0)|Views: 455 |Likes:
Published by alek_solo

More info:

Published by: alek_solo on Sep 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2009

pdf

text

original

 
ประวัธงชาติ ไทย
 
ตามหลักฐานตางๆ ปรากฏวาตั้งแตสมัยโบราณนั้
 
ไทยเรายังไมมีธงชาติโดยเฉพาะ เมื ่อเวลา จัดกองทัพไปทาสงคราม จะใช  ธงส  ีตางๆ
 
ประจาทัพเป็นเครื ่องหมายทัพละส  ี
 
ตอมาเมื ่อมีการ เดนเรือคาขายกับตางประเทศทางตะวันตกในสมัยอยุธยา
 
ไดใช  ธงส  ีแดงติดเครื ่องหมายวาเป็น เรือส  ินคาของไทย
 
จดหมายเหตุของชาวตางประเทศกลาวว
 
ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช
 
มีเรืฝรั ่งเศสแลนเขามาสู  ปากน ้าเจาพระยา เมื ่อถงปอมของไทย
 
ไทยช  ักธงชาติฮอลันดาขึ ้นรับเรื ฝรั ่งเศส เพราะไมมีธงชาติเป็นของตนเอง
 
แตเรือฝรั ่งเศสไมยอมสลุ
(
ยิงปืนสลุ
)
รับธงฮอลันดาเพราะเคยเป็นคู อริกันมากอน
 
และถือวาไมใช  ธงชาติไทย ฝายไทยจึงแกไขโดยนาธง แดงช  ักข ้นแทนธงชาติ
 
เรือฝรั ่งเศสจึงยอมสลุตคานับ
 
ตั้งแตนั้นมาธงส   ีแดงจึงกลายเป็นธงชาติของไทยเรื ่อยมา
 
ภาพธงแดงเกลี ้ยง
 
ครั้นถึสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกส   ินทร
 
ก็ยังคงใช  ธงส  ีแดงเกลี ้ยงช  ักเป็นเครื ่องหมายประจาเรือคาขายกับตางประเทศอยู 
 
ธงแดงนี ้ใช    ักข ้นทั้งในเรือหลวงและเรือราษฎร
 
ตอมา
ทรงมีพระราชดาริว
 
เรือหลวงกับเรือราษฎร ควรมีเครื ่องหมายใหเห็นแตกตางกั
 
จึงมีพระบรมราชโองการใหทารูปจักรส   ีขาวติดไวกลางธงส  ีแดง
 
เป็นเครื ่องหมายใช  เฉพาะเรือหลวง
 
 วนเรือคาขายของราษฎรทั ่วไปนั้
 
ยังคงใช    ีแดงเกลี ้ยงอยู 
 
ธงแดง ใช  เฉพาะเรือหลวง
 
 
 
ถึ
ได  างเผือกสามเช  ือก
 
  ึ ่ตามประเพณีไทยถือวาเป็นเกียรติยศอยางยิ ่งจึงมีพระราชโองการใหทา
 
รูปช  างเผือกไวกลางวงจักรในธงเรือหลวงดวย
 
สมัยนี ้ธงเรือส   ินคาของราษฎรก็ยังเป็นธงส  ีแดง
 
ธงแดง สมัยรัชกาลที ่
 
ไดทาหนังส  ือส  ัญญาเปิดการาขายกับชาวตะวันตก ใน พ
.
.
๒๓๙๘
 
มีเรือส  ินคาของประเทศตางๆ ในยุโรปและอเมริกาเดิ ทางเขามาคาขายมากขึ ้
 
และมีสถานกงสุลตั้งอยู ในกรุงเทพฯ สถานที ่เหลานั้นลวนช   ักธงชาติของตนขึ ้นเป็นส าคั
 
จึงจาเป็นที ่ไทยจะตองมีธงชาติที ่แนนอน
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลเจาอยู หั
 
ทรงพระราชดาริวา ธงส  ีแดงซ  ึ ่งเรือส  ินคาของไทยใช  อยู นั้นซ   ้ากับประเทศอื ่
 
ยากแกการส  ังเกตไมสมควรใช  อีกตอไป ควรจะใช  ธงอยางเรือหลวงเป็นธงชาติ
 
แตโปรดเกลาใหเอารู จักรส  ีแดงออกเส  ีย เพราะเป็นเครื ่องหมายเฉพาะพระเจาแผนด
 
คงไวแตเป็นรูปช   างเผือกอยู กลางธงแดงเทานั้
 
ในระหวาง
รัชกาลที ่
 
ไดมีการออกพระราชบัญญัวาดวยแบบอยางธงหลายครั้ง คื
 
 
พระราชบัญญัวาดวยแบบอยางธงสยาม ร
.
.
๑๑๐
 
 
พระราชบัญญัธงรัตนโกส   ินทรศก ๑๑๖
 
และ
 
 
พระราชบัญญัธงรัตนโกส   ินทรศก ๑๑๘
 
ทุกฉบับไดยืนยันถึงลักษณะของธงชาติวาเป็น
 
ธงพื ้นแดง กลางเป็นรูปช   างเผือกไมทรงเครื ่อง หันหนาเขาเสา
 
ทั้งส  ิ ้
 
ธงชาติในสมัยรัชกาลที ่
 
๔ และรัชกาลที ่
 
.
.
๒๓๙๘
-
.
.
๒๔๕๙
 
 
 
ภายหลั
ทรงพระราชดาริว
 
เมื ่อมองธงชาติ  ึ ่งใช  อยู ในขณะนั้นแตไกล
 
จะมีลักษณะไมตางจากธงราชการเทาไร
 
และรูปช  างที ่อยู กลาง ธง ก็ไมงดงาม
 
จึงโปรดเกลาฯ ใหออกประกาศแกไขเพิ ่มเติ
 
 
พระราชบัญญัธง รัตนโกส   ินทรศก ๑๒๙
 
เมื ่อวันที ่๒๑ พฤศจิกายน พ
.
.
๒๔๕๙
 
แกไขลักษณะธงชาติเป็น
 "
ธงพื ้นแดง
 
กลางเป็นรูปธงช  างเผือกทรงเครื ่อง ยืนแทน หันหลังเขาเสา
"
 
ประกาศนี ้ใหเริ ่มบังคับใช   ตั้งแตวันที ่ มกราคม พ
.
.
๒๔๕๙ เป็นตนไป
(
ขณะนั้
 
ยังนับเดือนเมษายนเป็นเดือนเริ ่   ักราชใหม
)
 
ธงชาติ
.
.
๒๔๕๙
 
ใน พ
.
.
๒๔๖๐ ไดมีการแกไขลักษณะธงชาติอีกครั้งหนึ ่ง เนื ่องจากขณะนั้
 
ประเทศไทยไดประกาศตนเขารวมกับฝายส   ัมพันธมิตรเพื ่อรบกับเยอรมันนีออสเตรี
 
และฮ  ังการีในสงครามโลกครั้งที ่
 
ทรงพระราชดาริวา การประกาศสงครามครั้งนี ้
 
นับเป็นความเจริญกาวหนาขั้นหนึ ่งของประเทศ
 
สมควรจะมี  ิ ่งเตือนใจส าหรับวาระนี ้ไวในภายหน
 
  ิ ่งนั้นควรไดแกธงชาติ
 
ทรงเห็นวาลักษณะที ่ไดแกไขไปแลวใน พ
.
.
๒๔๕๙ นั้น ยังไมสงางามเพียงพอ
 
จึงโปรดเกลาฯ ใหเพิ ่มแถบส   ีน ้าเงินข ้นอีกส   ีหนึ ่งเป็นสามส  ี
 
ตามลักษณะธงชาติของนานาประเทศที ่ใช   กันอยู โดยมากในขณะนั้
 
เพื ่อใหเป็นเครื ่องหมายว ประเทศไทยไดเขารวมเป็นน ้าหนึ ่งใจเดียวกับฝายส   ัมพันธมิตร
 
เพื ่อตอตานปราบปรามฝาย อธรรม
 
อีกประการหนึ ่
 
  ีน ้าเงินก็เป็นส  ีประจาพระชนมวารเฉพาะของพระองควย
 
จึงเป็นส  ีที ่สมควรจะประกอบไวในธงชาติไทยดวยประการทั้งปวง
 
การเปลี ่ยนธงชาติในครั้งนี ้จมื ่นอมรดรุณารักษ
(
แจม สุนทรเวช
)
 
  ึ ่งรับราชการใกล  ิพระยุคลบาทในขณะนั้
 
ไดเขียนเรื ่องราวเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงลักษณะของธงชาติว
 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู หัว ทรงพระราชดาริจะเปลี ่ยนธงช   างเป็นธงแถบส  ี
 
เพราะทรงเห็นความลาบากของราษฎรที ่องส   ั ่งซ  ื ้อธงผาพิมพรูปช   างมาจากตางประเทศ
 
และบางครั้เมื ่อเกิดความสะเพราตดธงผิด รูปช   างกลับเอาขาช  ี ้ ้น เปนที ่นาละอาย
 
หากเปลี ่ยนเป็นธงแถบส  ี ราษฎรก็สามารถทาธงใช  ไดเอง
 
และจะช วยขจัดปัญหาการติดผิดพลาด
 
ไดทรงพยายามเลือกส  ีที ่มีความหมายในทางความสามัคคีและมีความสงางาม
 
กอนออกพระราชบัญญัฉบับใหม
 
ไดทรงทดลองใช  ธงริ ้วขาวแดงติดอยู ที ่สนามเส   ือปหลายวั
 
ภายหลังจึงตกลงพระทัยใช    ีน ้าเงินแกเพิ ่มข ้นอีกส   ีหนึ ่
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->