Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dzeyko_Yuridichni

Dzeyko_Yuridichni

Ratings: (0)|Views: 249|Likes:
Published by Stepan

More info:

Published by: Stepan on Sep 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2014

pdf

text

original

 
17
 
Жанна
 
ДЗЕЙКО
*
 
 ЮРИДИЧНІ 
 
 КОНСТРУКЦІЇ 
 
 ЯК 
 
 ЗАСОБИ 
 
 ЗАКОНОДАВЧОЇ 
 
ТЕХНІКИ 
:
 ПОНЯТТЯ 
 ,
 ЗНАЧЕННЯ 
 
ТА
 
 ВИМОГИ 
 
 ДО
 
 ЇХ 
 
СТВОРЕННЯ 
 
Проблеми
 
юридичних
 
конструкцій
 
у
 
сучасній
 
вітчизняній
 
та
 
закордонній
 
юридичній
 
науці
 
не
 
перебувають
 
поза
 
увагою
 
науковців
— 
як
 
представників
 
галузевих
 
юридичних
 
наук
,
так
 
і
 
теоретиків
 
та
 
істориків
 
права
.
Про
 
це
 
свідчать
 
праці
 
сучасних
 
вітчизняних
 
вчених
— 
П
.
Андрушка
,
О
.
Копиленка
,
Г
.
Мурашина
,
В
.
Навроцького
, 3.
Тростюк
,
М
.
Хавронюка
,
а
 
також
 
закордонних
 
науковців
— 
С
.
Алексеева
,
В
.
Баранова
,
Д
.
Бунгерса
, X.
Квінке
,
А
.
 Черданцева
 
та
 
ін
.
Вагомий
 
внесок
 
у
 
 розроблення
 
проблем
 
юридичних
 
конструкцій
 
внесли
 
представники
 
саме
 
галузевих
 
юридичних
 
наук
,
які
 
досліджують
 
конкретні
 
моделі
 
врегульованих
 
правом
 
суспільних
 
відносин
 
або
 
їхніх
 
окремих
 
елементів
.
Однак
 
на
 
загальнотеоретичному
 
 рівні
 
юридичні
 
конструкції 
 
як
 
багатоаспектне
 
явище
 
ще
 
й
 
досі
 
не
 
мають
 
усталеного
 
 розуміння
 
їх
 
поняття
 
і
 
зна
-
чення
.
Також
 
не
 
всі
 
інші
 
важливі
 
аспекти
 
юридичних
 
конструкцій
 
достатньо
 
повно
 
висвітлено
 
в
 
літературі
,
зокрема
 
проблеми
 
юридичних
 
конструкцій
 
як
 
засобів
 
законодавчої 
 
техніки
.
 
Необхідність
 
подальшого
 
наукового
 
усвідомлення
 
поняття
 
та
 
значення
 
юридичних
 
конструкцій
 
зумовлюють
 
зміна
 
підходів
 
до
 
природи
 
прав
 
і
 
свобод
 
людини
 
і
 
громадяни
-
на
,
призначення
 
державної 
 
влади
,
інтеграція
 
України
 
до
 
європейського
 
співтовариства
,
зміни
 
у
 
правовій
 
системі
 
нашої 
 
держави
 
тощо
.
 
Актуальність
 
дослідження
 
поняття
 
і
 
значення
 
юридичних
 
конструкцій
 
як
 
засобів
 
законодавчої 
 
техніки
 
зумовлена
 
необхідністю
 
вирішення
 
таких
 
наукових
 
і
 
практич
-
них
 
завдань
,
як
:
по
-
перше
,
 розширити
 
і
 
поглибити
 
наукові
 
уявлення
 
із
 
зазначених
 
проблем
 
законодавчої 
 
техніки
;
по
-
друге
,
вдосконалити
 
практику
 
законотворчості
 
завдяки
 
ефективному
 
застосуванню
 
юридичних
 
конструкцій
;
по
-
третє
,
вдоскона
-
лити
 
правозастосовну
 
практику
.
 
Метою
 
дослідження
 
є
 
виявлення
 
і
 
 розкриття
 
поняття
,
значення
 
та
 
вимог
 
до
 
ство
-
 рення
 
юридичних
 
конструкцій
 
як
 
засобів
 
законодавчої 
 
техніки
.
 
Сучасні
 
підходи
 
до
 
 розуміння
 
юридичних
 
конструкцій
 
ґрунтуються
 
на
 
наукових
 
доробках
,
які
 
сформувались
 
у
 
європейській
,
зокрема
 
дореволюційній
 
вітчизняній
 
юридичній
 
літературі
 
в
XIX — 
на
 
початку
XX
ст
.
Згідно
 
із
 
найбільш
 
поширеним
 
підходом
,
що
 
його
 
 розробив
 
німецький
 
правознавець
 
Р
.
Ієрінг
,
мета
 
юридичних
 
конструкцій
 
визначалась
 
як
 
формування
 
юридичного
 
матеріалу
 
за
«
правилами
 
мистецтва
».
Закони
 
формулювання
 
юридичних
 
конструкцій
 
називалися
 
такі
: «
закон
 
прикриття
 
позитивного
 
матеріалу
» (
способу
 
його
 
формування
), «
закон
 
несу
-
перечності
 
чи
 
систематичної 
 
єдності
» (
вимога
 
гармонії 
 
як
 
між
 
окремими
 
юридич
-
 
*
Кандидат
 
юридичних
 
наук
,
доцент
,
докторант
 
юридичного
 
факультету
 
Київського
 
національного
 
 
університету
 
ім
.
Тараса
 
Шевченка
.
 
 
18
 
УКРАЇНСЬКЕ 
 
ПРАВО 
1’2007 
 
ними
 
конструкціями
,
так
 
і
 
між
 
їх
 
частинами
), «
закон
 
юридичної 
 
краси
» (
простота
,
наочність
,
прозорість
,
природність
 
конструкції 
)
1
.
 
Сучасний
 
стан
 
наукового
 
та
 
практичного
 
опрацювання
 
проблем
 
юридичних
 
конструкцій
 
має
 
перехідний
 
характер
,
який
 
виявляється
,
насамперед
,
у
 
переусвідомленні
 
місця
 
і
 
призначення
 
наявних
 
у
 
правовій
 
системі
 
юридичних
 
конструкцій
 
та
 
виробленні
 
нових
,
спрямованих
 
на
 
створення
 
системи
 
якісних
 
законів
.
 
Юридичні
 
конструкції 
,
як
 
багатоаспектне
 
явище
,
не
 
можуть
 
бути
 
охоплені
 
одним
,
універсальним
 
визначенням
 
 їх
 
поняття
.
Багато
 
дослідників
(
В
.
Баранов
,
Т
.
Доценко
,
Ю
.
Мареєв
,
А
.
 Черданцев
 
та
 
ін
.),
за
 
винятком
 
певних
 
нюансів
,
під
 
юридичною
 
конструкцією
 
звичайно
 
 розуміють
 
ідеальну
 
модель
,
яка
 
відображає
 
структурну
 
побудову
 
врегульованих
 
правом
 
суспільних
 
відносин
 
чи
 
їх
 
елементів
 
та
 
є
 
методом
 
пізнання
 
права
 
та
 
відносин
,
що
 
врегульовані
 
ним
2
.
При
 
цьому
 
біль
-
шість
 
авторів
 
цілком
 
слушно
 
схиляються
 
до
 
висновку
,
що
 
юридичні
 
конструкції 
 
є
 
складним
 
багатоаспектним
 
суспільним
 
явищем
.
Так
,
А
.
 Черданцев
 
 розглядає
 
юридичні
 
конструкції 
 
як
 
метод
 
пізнання
 
права
,
засіб
 
побудови
 
нормативного
 
ма
-
теріалу
,
тобто
 
засіб
 
юридичної 
 
техніки
,
та
 
засіб
 
тлумачення
 
норм
 
права
3
.
Основні
 
аргументи
 
на
 
користь
 
цієї 
 
позиції 
 
зводяться
 
до
 
того
,
що
 
створення
 
юридичних
 
конструкцій
 
відбувається
 
в
 
 результаті
 
використання
 
моделювання
 
як
 
методу
 
на
-
укового
 
пізнання
,
а
 
в
 
процесі
 
нормотворчості
 
юридичні
 
конструкції 
 
виступають
 
засобом
 
побудови
 
нормативного
 
матеріалу
,
інтерпретаційна
 
ж
 
функція
 
є
 
харак
-
терною
 
для
 
юридичних
 
конструкцій
,
як
 
і
 
для
 
будь
-
яких
 
інших
 
моделей
.
 
Крім
 
зазначеного
 
підходу
,
досить
 
часто
 
дослідники
 
у
 
визначенні
 
поняття
 
юри
-
дичних
 
конструкцій
 
акцентують
 
лише
 
на
 
одному
 
чи
 
кількох
 
аспектах
 
зазначених
 
правових
 
явищ
,
відволікаючись
 
від
 
інших
 
вельми
 
важливих
 
сторін
,
без
 
яких
 
їх
 
ха
-
 рактеристика
 
є
 
неповною
.
Так
,
А
.
Рарог
 
та
 
Ю
.
Грачова
 
юридичні
 
конструкції 
 
 роз
-
глядають
 
як
«
схеми
,
моделі
,
типові
 
зразки
,
що
 
використовуються
 
законодавцем
 
для
 
формулювання
 
правових
 
норм
»
4
,
тобто
 
зводять
 
можливість
 
їх
 
застосування
 
лише
 
у
 
законодавчій
 
сфері
.
А
.
Ушаков
 
зосереджує
 
увагу
 
на
 
 розумінні
 
юридичної 
 
конструкції 
 
як
«
логічної 
 
дедукції 
»
5
,
що
 
виявляє
 
сенс
 
цієї 
 
правової 
 
категорії 
,
однак
 
недостатньо
 
повно
 
 розкриває
 
інші
 
її 
 
аспекти
.
О
.
Красавчиков
 
 розуміє
 
юридичну
 
конструкцію
 
як
 
засіб
 
побудови
 
нормативного
 
матеріалу
 
лише
 
в
 
межах
 
правового
 
інституту
 
чи
 
його
 
окремої 
 
частини
,
які
 
застосовуються
 
в
 
усіх
 
галузях
 
права
6
.
 
У
 
цілому
,
 різні
 
підходи
 
до
 
 розуміння
 
юридичної 
 
конструкції 
 
 розкривають
 
її 
 
як
 
багатоаспектне
 
явище
.
Неправильно
 
було
 
б
 
як
 
невиправдано
 
звужувати
,
так
 
і
 
 роз
-
ширювати
 
зміст
 
поняття
 
юридичної 
 
конструкції 
.
Вирішення
 
зазначеної 
 
пробле
-
 
1
Юридическая
 
техника
(
Из
 
Игеринга
) //
Юридические
 
записки
. — 
Т
. 4.
Изд
.
Редкиным
 
П
.
и
 
 Яневичем
-
 Яневским
 
К
. — 
С
.-
Петербург
:
В
 
Типографіи
 
Департамента
 
Уделов
, 1860. — 
С
. 117—148.
 
2
Див
.,
напр
.:
Черданцев
 
 А
.
Ф
.
Юридические
 
конструкции
,
их
 
 роль
 
в
 
науке
 
и
 
практике
//
Известия
 
вы
 
сших
 
учебных
 
заведений
:
Правоведение
. — 1972. — 
3. — 
С
. 12-19.
 
3
Черданцев
 
 А
.
Ф
.
Зазнач
,
праця
. — 
С
. 17.
 
4
 Рарог
 
 А
.
 И 
.,
 Грачева
 
 Ю
.
 В
.
Законодательная
 
техника
 
как
 
средство
 
ограничения
 
судейского
 
усмотрения
 //
Государство
 
и
 
право
. — 2002. — 
11. — 
С
. 94.
 
5
Ушаков
 
 А
.
 А
.
Очерки
 
советской
 
законодательной
 
стилистики
. — 
Пермь
, 1967. — 
С
. 73.
 
6
Ученые
 
труды
. — 
Т
. 6. — 
Серия
«
Гражданское
 
право
».
 Красавчиков
 
О
.
 А
.
Советская
 
наука
 
гражданс
 
кого
 
права
(
понятие
,
предмет
,
состав
 
и
 
система
). — 
Свердловск
:
Свердловский
 
юридический
 
институт
,1961.-
С
. 127.
 
 
Ж
.
 Дзейко
.
Юридичні 
 
конструкції 
 
 як 
 
засоби 
 
законодавчої 
 
техніки 
:
поняття
,
значення
 
та
 
вимоги 
 
до
 
їх 
 
створення
 
19
 
ми
 
значною
 
мірою
 
залежить
 
від
 
підходів
 
до
 
праворозуміння
,
поняття
 
юридичної 
 
техніки
,
законодавчої 
 
техніки
 
та
 
інших
 
правових
 
явищ
.
Звідси
 
можна
 
констатувати
 
відсутність
 
єдності
 
серед
 
науковців
 
у
 
визначенні
 
змісту
,
складників
,
функцій
,
сфер
 
застосування
 
та
 
інших
 
характеристик
 
юридичних
 
конструкцій
.
Враховуючи
 
мету
 
цього
 
дослідження
,
зазначені
 
характеристики
 
 розкриваються
 
в
 
аспекті
 
виявлення
 
та
 
 розкриття
 
поняття
,
значення
 
та
 
вимог
 
до
 
створення
 
юридичних
 
конструкцій
 
саме
 
як
 
засобів
 
законодавчої 
 
техніки
.
 
Значення
 
юридичних
 
конструкцій
 
як
 
засобів
 
законодавчої 
 
техніки
 
зумовлюються
 
місцем
 
і
 
 роллю
 
юридичних
 
конструкцій
 
в
 
цілому
 
у
 
правовій
 
системі
 
держави
 
та
 
у
 
механізмі
 
пра
-
вового
 
 регулювання
.
 
У
 
правознавстві
 
 роздуми
 
щодо
 
зазначеної 
 
проблеми
 
є
 
досить
 
фрагментарними
 
та
 
не
 
характеризуються
 
єдністю
.
Так
,
за
 
одним
 
із
 
наукових
 
підходів
,
юридичні
 
конс
-
трукції 
 
вводяться
 
до
 
механізму
 
правового
 
 регулювання
.
 Як
 
зазначає
 
Ю
.
Талан
, «
їх
 
 роль
 
полягає
 
в
 
обслуговуванні
 
нормативної 
 
основи
»
механізму
 
правового
 
 регулю
-
вання
 
та
 
вони
 
є
«
засобами
 
юридичної 
 
техніки
»
7
.
Але
 
трактування
 
вказаної 
 
проблеми
 
щодо
 
 ролі
 
юридичної 
 
конструкції 
,
передовсім
 
як
 
засобу
 
організації 
 
та
 
спрямування
 
 розумового
 
процесу
 
інтерпретатора
,
уявляється
 
недостатнім
.
 
Тим
 
часом
 
у
 
юридичній
 
літературі
 
визнається
,
що
 
юридична
 
конструкція
«
не
 
є
 
елементом
 
механізму
 
правового
 
 регулювання
»
8
 
і
 
зазначене
 
аргументується
 
наявністю
 
відмінних
 
 рис
 
між
 
фактичним
 
складом
 
та
 
юридичною
 
конструкцією
.
С
.
Алексеев
,
який
 
обґрунтував
 
ідею
 
механізму
 
правового
 
 регулювання
,
зазначає
,
що
 
в
 
 розгляді
 
права
, «
а
 
надто
 
його
 
конструктивних
,
техніко
-
юридичних
 
 рис
,
правильніше
 
говорити
 
про
 
правову
 
систему
»
9
,
виходячи
 
з
 
 розуміння
 
останньої 
 
як
 
єдності
 
позитивного
 
права
,
правової 
 
ідеології 
 
та
 
судової 
(
юридичної 
)
практики
.
 
На
 
наш
 
погляд
,
наведені
 
вище
 
доводи
 
на
 
підтримку
 
того
 
чи
 
того
 
підходу
 
звучать
 
ар
-
гументовано
,
проте
,
враховуючи
 
багатоаспектність
 
юридичних
 
конструкцій
,
можна
 
за
-
значити
,
що
 
юридичні
 
конструкції 
 
знаходять
 
свій
 
вияв
 
у
 
будь
-
якій
 
правовій
 
доктрині
;
норми
 
права
 
являють
 
собою
 
певну
 
систему
,
яка
 
фактично
 
є
 
конструкцією
;
також
 
норми
 
права
 
закріплюються
 
в
 
законах
 
та
 
інших
 
джерелах
 
права
 
за
 
допомоги
 
юридичних
 
кон
-
струкцій
 
як
 
засобів
 
юридичної 
(
зокрема
 
законодавчої 
)
техніки
;
неможливо
 
 реалізувати
,
зокрема
 
застосувати
 
норми
 
права
,
не
 
використавши
 
певних
 
юридичних
 
конструкцій
.
Враховуючи
 
наявність
 
взаємозв
'
язаних
 
статичного
 
та
 
динамічного
 
аспектів
 
правової 
 
системи
,
а
 
також
 
те
,
що
«
правова
 
система
,
що
 
 розглядається
 
з
 
точки
 
зору
 
функціонуван
-
ня
,
охоплюється
 
поняттям
"
механізм
 
правового
 
 регулювання
10
,
можна
 
виснувати
 
про
 
те
,
що
 
юридичні
 
конструкції 
 
мають
 
 різні
 
аспекти
 
вияву
 
як
 
у
 
правовій
 
системі
 
держави
,
так
 
і
 
в
 
механізмі
 
правового
 
 регулювання
,
зокрема
 
як
 
засоби
 
законодавчої 
 
техніки
.
 
Юридичні
 
конструкції 
 
як
 
засоби
 
законодавчої 
 
техніки
,
тобто
 
як
 
допустимі
 
правом
 
явища
,
що
 
використовуються
 
законодавцем
 
у
 
створенні
 
й
 
систематизації 
 
законів
,
за
 
7
Талан
 
 Ю
.
М 
.
Юридические
 
конструкции
 
в
 
советском
 
законодательстве
//
Развитие
 
социальной
 
де
 
ятельности
 
Советского
 
государства
 
и
 
право
:
Межвузовский
 
сборник
 
научных
 
трудов
. — 
Свердловск
:
Свердловский
 
Ур
.
ГУ
, 1980. -
С
. 19.
 
8
 Исаков
 
 В
.
 Б 
.
Фактический
 
состав
 
в
 
механизме
 
правового
 
 регулирования
. — 
Саратов
:
Издательство
 
Саратовского
 
университета
, 1980. — 
С
. 30.
 
9
 Алексеев
 
С 
.
С
.
Право
 
и
 
правовая
 
система
//
Правоведение
. — 1980. — 
1. — 
С
. 32—33.
10
 
Оніщенко
 
 Н 
.
М 
.
Правова
 
система
:
проблеми
 
теорії 
:
Монографія
. — 
К
.:
Ін
-
т
 
держави
 
і
 
права
 
ім
.
В
.
М
.
Корецького
 
НАН
 
України
. — 2002. — 
С
. 37.
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->