Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
สยามแห่งรัก (รักแห่งสยาม ภาค 2 : แรงบันดาลใจจากแฟนคลับ)

สยามแห่งรัก (รักแห่งสยาม ภาค 2 : แรงบันดาลใจจากแฟนคลับ)

Ratings: (0)|Views: 1,561 |Likes:
Published by kaojung
สยามแห่งรัก (รักแห่งสยาม ภาค 2 : แรงบันดาลใจจากแฟนคลับ)
สยามแห่งรัก (รักแห่งสยาม ภาค 2 : แรงบันดาลใจจากแฟนคลับ)

More info:

Published by: kaojung on Sep 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
 
สยามแหงรั
(
รักแหงสยาม
 
ภาค
2 :
แรงบันดาลใจจากแฟนคลั
)
จากใจผู  เขียน
 
กอนอื ่นผมขอบอกกอนวาผมไมไดชมหนังเรื ่อง
รักแหงสยาม
ชวงที ่ฉายอยู ในโรงภาพยนตร
 
ผมไดชมภาพยนตรเรื ่องนี ้จากแผ
DVD
ชวงปลายเดือนมีนาคม
2551
ที ่ผานมา
 
ความยาว
2
ชั ่วโมงครึ ่
 
ทําใหเกิดแรง บันดาลใจอยากใหมีภาค
2
ผมไดแตงภาค
2
ตามจิตนาการของผม
 
อาจมาชาไปซักนิ
 
แตถาหากเพื ่อนๆยังไม เอียนซะกอนลองอาน
สยามแหงรั
(
รักแหงสยาม
 
ภาค
2 :
แรงบันดาลใจจากแฟนคลั
)”
ของผมดู
 
ผมไดหยิบเนื ้อเรื ่องของคุ
 
ไรฮะคุ
 
มาดัดแปลงตามจินตนาการของผม
 
ผมใชเวลาแกไขและปรับปรุงเกือบ
 1
เดือนจนในที ่สุดก็เสร็
 
ผมตองบอกกอนวาผมไมไดเรียนมาทางดานการแตงบทภาพยนตร
 
และในชีวิตก็ไมเคยแตงเรื ่องอะไรเลย
 
ที ่ผมแตงภาค
2
เพราะอยากเติมเต็มเรื ่องราวของหนังเรื ่องนี ้
 
กอนนหนานี ้ผมเคยโพสทเรื ่องนี ้มาแล
 
แตเนื ่องจากมีเนื ้อหาบางสวนบกพรองจึงไดทําการแกไข
 
สําหรัเนื ้อหาในเลมนี ้เปนเนื ้อหาลาสุดที ่ผมไดแกไขขอบกพรองเรียบรอยแล
(
คิดซะวาเปนเวอรชั ่
Director’sCut
ก็แลวกั
)
คุณสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นมาที ่
E-Mail Address :kaojung11@hotmail.com 
คุณสามารถเขาเยี ่ยมชม
Blog
ของผมหรืออานตนฉบับของคุ
 
ไรฮะคุ
 
ไดที ่
 http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=sawasdeekrab&date=10-06-2008&group=1&gblog=1 
คําเตือน
:
หามอานเกินวันละ
1
ครั ้
 
มีบางคนบอกกับผมวาหากไดอานเรื ่องแตงของผมและฟงเพลง
กัและกั
หรื
เพียงเธอ
จะยิ ่งไดอรรถรสยิ ่งขึ ้
!!!!!!
 
สยามแหงรั
(
รักแหงสยาม
 
ภาค
2 :
แรงบันดาลใจจากแฟนคลั
)
1
 
สยามแหงรั
 
(
รักแหงสยาม
 
ภาค
 
2)
ที ่มหาวิทยาลัย
 
โตงในชุดนักศึกษาเพิ ่งเรียนเสร็จเดินลงมาจากตึกเรียน
 
เขาเดินตรงไปที ่ปายรถเมลหนามหาวิทยาลัยและยืนรอรถเมล
 
เขาใสหูฟงที ่หูทั ้งสองขางและฟงเพลงจากโทรศัพทมือถือของเขา
 
เขาเลือกฟงเพลง
ขอบคุณกันและกั
ซึ ่งเปนเพลงในอัลบั ้มลาสุดของวงออกัสท
 (
ฟงไดที ่
 http://www.ijigg.com/songs/V2BEAC40PB0 
ขับรองโดย
 
วงออกัสท
 
อัลบั ้
August Thanx)
“ 
ยังมีเรื ่องราวมากมายเกี ่ยวกับความรั
 
หากลองหยุดพั
 
จงฟงซะกอน
 
จะรู วาเราไมเดินอยู เดียวดาย
 
ยังมีผู คนบนทางอีกหลากหลาย
 
อีกมากมาย
 
ที ่เราก็ตางมองหาความรักมาเติมใหเต็มหัวใจ
 
มีความทรงจําดี
 
เกี ่ยวกับความรั
 
บางสุขสมหวั
 
หรือจะรองไห
 
แตนั ่นกลับทําใหใจเรามีพลั
 
จนนานๆ
 
ไปมันก็กลายเปนความหลั
 
ที ่ในทุกครั ้
 
เรานึกถึงเมื ่อไหร
 
ก็ไมรู จะขอบคุณมันยังไง
 
ถาหากว
 
ใจเราไมเคยจะรักเลยสักที
 
จิตใจวันนี ้คงจะไมแข็งแกร
 
และในวันที ่ลมลงคงไมมีแรง
 
ถาเรามัวระแวงในมือของกันและกั
 *
ถามันเปนเพลงบนทางเดินเคียง
 
ที ่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉั
 
และไมมีวันที ่ฉันและเธอจะเดินจากกั
 
ไปที ่ไหน
 
และถาชีวิตคือทวงทํานอง
 
เธอคือคํารองที ่มีความหมาย
 
ใหใจไดซึ ้งและมีพลังจะเดินตอไปใหไกล
 
มองจะมองทางไหนมีใครสักคนที ่หวังจะเดินเขามา
 
นั ่นคือปญหา
 
ยิ ่งรอยิ ่งนาน
 
ยิ ่งผานอะไรไปนานๆ
 
ใจยิ ่งหวั ่นไหว
 
และถาวันหนึ ่งมีคนที ่รอเขามา
 
วาฟาก็คงไมทําเราเสียใจ
 
แตเขามันไมใช
 
ยังไงก็ไมใช
 
ก็ไดแตถอนหายใจมองเหมอออนวอนให
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->