Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
800 Meo Vat Trong Cuoc Song

800 Meo Vat Trong Cuoc Song

Ratings: (0)|Views: 377|Likes:
Published by ngocduc_uy

More info:

Published by: ngocduc_uy on Sep 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

 
 
1
Môc lôcCh-¬ng I : NÊu n-íng
PhÇn 1: C¸ch chÕ biÕn thÞt lîn
....................................
9
1. Dïng bia xµo thÞt, thÞt sÏ ngon h¬n............................................92. HÇm thÞt cho thªm giÊm sÏ rót ng¾n thêi gian..........................93. TiÕt kiÖm dÇu khi r¸n thøc ¨n.....................................................94. C¸ch pha chÕ mãn thÞt viªn........................................................95. C¸ch pha chÕ thÞt khi xµo............................................................96. PhÌn chua lµm mãn thÞt kho tµu kh«ng ngÊy............................97. Kü thuËt khi níng thÞt...............................................................98. Hun thÞt (thÞt hun khãi) b»ng l¸ chÌ, ®êng vµ g¹o...................99. Khi níng thÞt nªn ®Æt miÕng b¸nh m× bªn c¹nh bÕp...............910. Gan lîn vµ c¸ch xö lý.............................................................1011. CËt lîn vµ c¸ch xö lý...............................................................1012. D¹ dµy lîn vµ c¸ch t¨ng thªm ®é dµy....................................1013. C¸ch chèng dÇu, mì b¾n khi r¸n thøc ¨n...............................1014. Lµm thÕ nµo ®Ó miÕng sên r¸n kh«ng bÞ co l¹i...................1015. C¸ch r¸n b× lîn........................................................................1016. C¸ch th¸i thÞt mì.....................................................................1017. ThÞt mì vµ c¸ch chèng bÐo.....................................................1018. C¸ch b¶o qu¶n xóc xÝch sau khi c¾t.......................................1019. VÞ th¬m ngon cña canh thÞt vá quýt.......................................1120. Mïi th¬m cña b¸t canh thÞt l¸ cÇn..........................................1121. Canh sên nªn cho thªm giÊm...............................................1122. Khi thÞt bÞ bÈn nªn dïng níc g¹o röa thÞt............................1123. C¸ch röa thÞt bÞ d©y dÇu hoÆc cã mïi h«i..............................1124. Lµm tan thÞt ®«ng l¹nh cÇn ph¶i dïng níc l¹nh hoÆc nícmuèi...............................................................................................1125. Níc gõng cã thÓ lµm thÞt ®«ng l¹nh trë l¹i t¬i..................1126. Mì l¸ vµ c¸ch röa....................................................................1127. C¸c c¸ch r¸n mì lîn................................................................1128. Khö mïi thÞt b»ng c¬m vµ rîu tr¾ng....................................1129. Cñ c¶i tr¾ng khö vÞ ch¸t cña thÞt muèi...................................1230. C¸ch lµm s¹ch néi t¹ng lîn.....................................................1231. Nhæ l«ng lîn b»ng nhùa th«ng...............................................1232. MËt ong thÓ gi÷ thÞt lîn t¬i l©u........................................1233. Gi÷ thÞt t¬i l©u b»ng kh¨n tÈm giÊm....................................1234. Gi÷ thÞt t¬i b»ng mì lîn........................................................1235. Gi÷ thÞt t¬i b»ng tói tÈm rîu...............................................1236. C¸ch b¶o qu¶n xóc xÝch hay l¹p xêng.................................12
PhÇn 2: c¸ch chÕ biÕn thÞt bß
....................................
12
37. Ph¬ng ph¸p xµo cho thÞt bß mÒm.........................................1238. Nªn dïng níc s«i ®Ó ninh nÊu thÞt bß..................................1339. Mïi vÞ ®éc ®¸o cña thÞt bß nÊu bia.........................................1340. C¸ch lµm thÞt bß mÒm trë l¹i..................................................13
phÇn 3: c¸ch chÕ biÕn thÞt gµ, vÞt
............................
13
41. Lµm s¹ch tiÕt cho thÞt khái bÞ ®en vµ tanh.............................1342. Tríc khi nhæ l«ng gµ, vÞt nªn ®æ giÊm hoÆc rîu lªn m×nh, vÞt..............................................................................................1343. Kh«ng nªn lÊy níc s«i nhóng vÞt.........................................1344. C¸ch rót x¬ng c¶ con (gµ, vÞt) sau khi ®· chÕ biÕn xong....1345. Gµ íp bia tríc khi hÊp mïi vÞ th¬m ngon hÊp dÉn............1346. C¸ch lµm mÒm thÞt gµ giµ.......................................................1347. C¸ch chÕ biÕn thÞt vÞt giµ........................................................1448. ThÞt gµ giµ hÇm lÊy níc canh, canh sÏ rÊt ngon..................1449. TiÕt gia cÇm cã t¸c dông lµm canh hÕt mì ngÊy...................1450. HÇm hoÆc nÊu canh b»ng c¸c lo¹i thÞt kh¸c nhau, nhiÖt ®éníc còng cÇn ph¶i kh¸c nhau......................................................14
PhÇn 4: C¸ch chÕ biÕn thuû s¶n
.................................
15
51. C¸c c¸ch khö mïi tanh cña c¸................................................1552. Khö mËt c¸ b»ng rîu C¸cb«nat natri (NaHCO
3
).................1553. C¸ch tÈy vÈy c¸ nhanh............................................................1554. Hµnh chèng ruåi ®Ëu vµo c¸...................................................1555. C¸ t¬i íp tríc khi nÊu, mãn ¨n sÏ ®Ëm ®µ mµ kh«ng bÞt...................................................................................................1556. S÷a bß cã tlµm c¸ ®«ng l¹nh t¬i trë l¹i............................1557. C¸ kho bia tiÕt kiÖm thêi gian, kh«ng cßn mïi tanh.............1558. Ch¾c ch¾n c¸c b¹n sÏ thÝch: c¸ kho chua ngät......................1559. T¸c dông cña ®êng tr¾ng trong c¸c mãn c¸.........................1660. Khi hÊp c¸ nªn cã mét miÕng mì gµ......................................1661. Khi r¸n c¸ nªn bäc cho miÕng c¸ mét líp bét máng............1662. C¸ch lµm c¸ kh«ng dÝnh nåi, dÝnh ch¶o.................................1663. MÑo ¨n ba ba...........................................................................1664. Mïi vÞ ®Æc biÖt cña c¸ ng©m s÷a bß.......................................1665. Mïi th¬m cña c¸ ng©m rîu vµ giÊm.....................................1666. Khi nÊu canh c¸ ph¶i ghi nhí cho ®ñ níc mét lÇn..............1667. Rîu g¹o khö mÆn cña c¸.......................................................1668. GiÊm cã thÓ gi÷ cho c¸ t¬i l©u..............................................1669. Gi÷ c¸ t¬i b»ng níc muèi....................................................1670. Hai c¸ch gi÷ c¸ sèng...............................................................1771. Gi÷ c¸ t¬i b»ng níc muèi ®un s«i......................................1772. Níc muèi lµm c¸ ®«ng l¹nh kh«ng bÞ kh«...........................1773. C¸ch bãc t«m sèng..................................................................1774. Vá, cµnh quÕ cã thÓ khö mïi tanh cña t«m...........................1775. T«m t¬i nªn luéc hoÆc r¸n qua tríc khi cho vµo tñ l¹nh®Ó ®«ng l¹nh...................................................................................1776. Ph¬ng ph¸p gi÷ ch¹ch sèng l©u h¬n.....................................1777. MÑo lµm thÞt ba ba..................................................................1778. Ph¬ng ph¸p ng©m, íp søa ®· th¸i sîi.................................1879. C¸ch bãc mùc kh«...................................................................18
PhÇn 5: c¸ch chÕ biÕn trøng gia cÇm
....................
18
80. C¸ch gi÷ lßng ®á trøng t¬i l©u..............................................1881. C¸ch gi÷ lßng tr¾ng ®îc t¬i l©u..........................................1882. §¸nh trøng kh«ng ®îc dïng ®å nh«m.................................1883. §¸nh trøng nhanh cÇn cho muèi............................................1884. §¸nh trøng cÇn cho thªm níc l¹nh......................................1885. C¸ch ph©n biÖt trøng sèng vµ trøng chÝn...............................1886. C¸ch ph©n biÖt trøng míi vµ trøng cò....................................1887. Phßng trøng nøt khi luéc.........................................................1888. MÑo luéc trøng khi dËp vì......................................................1989. Luéc trøng cho giÊm ®Ô bãc vá..............................................1990. §un chÌ trøng nªn dïng chÌ ®en............................................1991. C¸ch èp lÕp trøng....................................................................1992. T¸c dông cña bét m× khi tr¸ng trøng......................................1993. Mïi vÞ th¬m ngon cña trøng tr¸ng cho thªm rîu.................1994. Muèi cã thÓ ®iÒu chØnh mµu s¾c cña trøng...........................1995. MÑo b¾c trøng B¾c th¶o..........................................................1996. C¸ch th¸i trøng luéc................................................................1997. C¸ch th¸i trøng b¾c th¶o.........................................................1998. Khö vÞ ®¾ng, ch¸t cña trøng b¾c th¶o.....................................2099. §iÒu cÇn chó ý khi lµm trøng cuèn........................................20100. C¸ch ¨n trøng vÞt muèi míi..................................................20101. Hai c¸ch muèi trøng..............................................................20102. C¸ch lµm trøng muèi tiÕt ra nhiÒu dÇu.................................20103. C¸c c¸ch b¶o qu¶n trøng.......................................................20
phÇn 6: c¸ch b¶o qu¶n, chÕ biÕn s÷a vµ chÕbiÕn
.........................................................................................
21c¸c chÕ phÈm cña s÷a
...................................................
21
104. C¸ch ®un s÷a kh«ng bÞ trµo ra ngoµi....................................21105. Hai c¸ch b¶o qu¶n s÷a..........................................................21106. Chèng s÷a dÝnh nåi khi ®un..................................................21107. C¸ch lµm pho m¸t bÞ cøng mÒm l¹i......................................21108. Khö vÞ g©y cña s÷a dª...........................................................22
phÇn 7: c¸ch chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n rau
................
22
109. MÑo cho muèi khi xµo rau....................................................22110. T¸c dông cña bia khi lµm c¸c mãn ném..............................22111. Muèi cã thÓ lµm cho l¸ rau vµng xanh trë l¹i......................22112. T¸c dông cña s÷a bß khi xµo xóp l¬.....................................22113. Ném cã cµ chua nªn cho muèi.............................................22114. Lµm s¹ch xa l¸t b»ng rîu nho............................................22115. C¸ch pha cníc chua ngät...............................................22116. C¸ch cho dÊm vµo thøc ¨n....................................................22
 
 
2
118. C¸ch khö v¸ng tr¾ng trong v¹i da......................................23119. BÝ quyÕt th¸i ít, hµnh kh«ng bÞ cay m¾t..............................23120. Gi¶m bít ®é cay khi xµo ít..................................................23121. C¸ch b¶o qu¶n ít t¬i...........................................................23122. C¸ch ch÷a canh bÞ mÆn.........................................................23123. T¶o tÝa ( hay cßn gäi lµ t¶o cao) cã thÓ gi¶m ®é bÐo chocanh................................................................................................23124. C¸ch xö lý thøc ¨n nÊu bÞ mÆn.............................................23125. Gi¶m ®é chua cña thøc ¨n b»ng rîu..................................23126. C¸ch lµm da muèi ®ì bÞ mÆn vµ bÞ cay.............................23127. Khö vÞ ®¾ng vµ ch¸t trong rau..............................................24128. Cñ c¶i kh« ®«ng l¹nh............................................................24129. Khö mïi ë cñ c¶i...................................................................24130. C¸ch b¶o qu¶n cñ c¶i............................................................24131. C¸ch gi÷ t¬i cµ rèt ®· gät vá..............................................24132. C¸ch phôc håi hµnh t©y ®«ng l¹nh hîp ...........................24133. C¸ch b¶o qu¶n rau................................................................24134. Xµo hµnh t©y nªn cho bét m×...............................................24135. C¸ch xö lý ngøa sau khi gät khoai sä hoÆc khoai m«n......25136. C¸ch xµo ngã sen kh«ng bÞ th©m ®en..................................25137. §iÒu cÇn chó ý khi th¸i cµ....................................................25138. BÝ quyÕt t vá khoai t©y......................................................25139. Khoai t©y gät cµng máng vá cµng tèt..................................25140. H¬ng vÞ cña khoai t©y cã cho thªm s÷a.............................25141. C¸ch xµo khoai t©y................................................................25142. C¸ch xö lý mïi khoai t©y ®«ng l¹nh....................................25143. Khoai t©y kh«ng ®îc ®Ó cïng víi khoai lang....................25144. C¸ch nÊu rong biÓn chãng nhõ.............................................25145. HiÖu qu¶ cña níc g¹o khi ng©m ®å ¨n kh«.......................25146. C¸ch chÕ biÕn rong biÓn kh«................................................25147. Hai c¸ch ng©m méc nhÜ........................................................26148. C¸ch röa méc nhÜ..................................................................26149. C¸ch ng©m nÊm....................................................................26150. C¸ch ph©n biÖt m ®éc.......................................................26151. C¸ch chÕ biÕn rau kim ch©m................................................26152. C¸ch ng©m m¨ng kh« ®Ó ¨n dÇn..........................................26
phÇn 8: c¸ch chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i®Ëu vµ c¸c chÕ phÈm lµm tõ ®Ëu
.............................
26
153. T¸c dông cña muèi víi c¸c thøc ¨n s½n lµm tõ ®Ëu............26154. C¸ch xö lý nÊu mãn rau ch©n vÞt víi ®Ëu phô.....................26155. Níc da vµ ®Ëu phô............................................................26156. Gi¸ xµo ®Ëu nªn cho giÊm....................................................27157. BÝ quyÕt nÊu ®Ëu xanh nhõ ®Òu............................................27158. B¶o qu¶n ®Ëu ®á, ®Ëu t»m khái bÞ mät ®ôc.........................27159. C¸ch bãc vá ®Ëu t»m............................................................27
PhÇn 9 : C¸ch chÕ biÕn vµ cÊt gi÷ l¹c
....................
27
160. C¸ch g®é gißn cña l¹c rang dÇu.......................................27161. C¸ch rang l¹c.........................................................................27162. C¸ch b¶o qu¶n l¹c.................................................................27
PhÇn 10 : B¶o qu¶n, sö dông, xö lý c¸c lo¹i gia
...............................................................................................
27
163. C¸ch chän ®å ®ùng ®Ó cÊt gi÷ dÇu mì.................................27164. C¸ch b¶o qu¶n vµ t¨ng h¬ng th¬m cña dÇu l¹c.................28165. BÝ quyÕt khö mïi cña dÇu h¹t c¶i.........................................28166. BÝ quyÕt lµm mÊt bät trong dÇu nãng..................................28167. C¸c xö lý khi dÇu trong nåi bèc löa.....................................28168. C¸ch khö mïi cña dÇu ®Ó l©u...............................................28169. C¸ch khö mïi tanh cña dÇu r¸n c¸.......................................28170. C¸ch lµm t¨ng mïi th¬m cña dÇu h¹t c¶i............................28171. C¸ch xµo rau tiÕt kiÖm dÇu...................................................28172. C¸ch chång dÇu bÞ mèc....................................................29173. Lµm t¨ng vÞ th¬m cña dÊm...................................................29174. Trøng b¾c th¶o cã thÓ lµm gi¶m ®é chua cña giÊm............29175. C¸ch bãc tái nhanh...............................................................29176. C¸ch khö mïi tái sau khi ¨n.................................................29177. C¸ch cÊt gi÷ tái.....................................................................29178. C¸ch b¶o qu¶n rîu g¹o.......................................................29
phÇn 11: c¸ch b¶o qu¶n chÕ biÕn g¹o vµ thøc¨n lµm tõ g¹o
....................................................................
29
179. NÊu c¬m ph¶i dïng níc s«i................................................29180. Dïng níc trµ nÊu c¬m cã lîi cho tiªu ho¸.........................29181. Mïi vÞ cña c¬m cho thªm dÇu..............................................29182. NÊu c¬m nªn cho giÊm.........................................................30183. C¬m canxi..............................................................................30184. C¸ch tiÕt kiÖm ®iÖn khi sö dông nåi c¬m ®iÖn....................30185. C¸ch hÊp c¬m cò...................................................................30186. quyÕt nÊu c¬m g¹o cò......................................................30187. NÊu ch¸o b»ng phÝch níc...................................................30188. NÊu ch¸o cho phÌn chua dÔ nhõ...........................................30189. C¸ch nÊu ch¸o b»ng c¬m thõa..............................................30190. Mïi vÞ th¬m m¸t cña ch¸o cã tõ vá quýt.............................30191. Ch¸o ngät thªm giÊm cµng thªm ngät.................................30192. C¸ch nÊu c¬m nÊu ch¸o tr¸nh bÞ trµo ra ngoµi....................30193. C¸ch xö lý c¬m sèng.............................................................31194. C¸ch khö mïi c¬m khª.........................................................31195. G¹o vµ hoa qu¶ kh«ng ®îc ®Ó lÉn nhau.............................31
phÇn 12: c¸ch b¶o qu¶n vµ chÕ biÕn thøc ¨ntõ bét m×
...............................................................................
31
196. Muèi cã thÓ chèng bét m× bÞ ®ãng vãn................................31197. C¸ch lµm bét mú lªn men nhanh..........................................31198. Rîu cã thÓ lµm bét nhanh lªn men....................................31199. Lªn men bét vµo trêi l¹nh nªn cho ®êng tr¾ng..................31200. Mì lîn gióp mµn thÇu, b¸nh bao ®îc tr¾ng h¬n..............32201. Níc muèi lªn men bét lµm bét xèp mÒm..........................32202. Mµn thÇu, b¸nh bao cho thªm bia cµng ngon......................32203. T¸c dông cña muèi khi nhµo bét lµm b¸nh bao..................32204. Mïi th¬m cña mµn thÇu quýt..........................................32205. Khi hÊp mµn thÇu hay b¸nh bao nªn ®Æt khay tríc råii löa sau......................................................................................32206. C¸ch xö lý khi hÊp b¸nh bÞ dÝnh khay.................................32207. lý b¸nh bao mµn thÇu bÞ vµng........................................32208. BÝ quyÕt r¸n mµn thÇu tiÕt kiÖm dÇu....................................32209. C¸ch lµm b¸nh ®Ó kh«ng thõa bét còng kh«ng thõa nh©n..32210. C¸ch gi÷ chÊt dinh dìng cho nh©n b¸nh cã rau................33211. C¸ch trén lo¹i nh©n sñi c¶o míi...........................................33212. C¸ch luéc sñi c¶o kh«ng bÞ dÝnh nåi....................................33213. T¸c dông cña nåi ¸p suÊt trong khi lµm sñi c¶o..................33214. C¸ch ®un mú sîi....................................................................33215. Luéc mú sîi nªn cho muèi tríc khi cho mú......................33216. C¸ch khö vÞ kiÒm trong mú..................................................34217. C¸ch lµm cho mú khi luéc kh«ng bÞ dÝnh nhau...................34218. Lµm b¸nh nªn cho mét Ýt bia vµo bét...................................34219. §iÒu cÇn lu ý khi lµm nem.................................................34220. C¸ch c¾t b¸nh mú..................................................................34221. C¸ch b¶o qu¶n b¸nh mú.......................................................34222. C¸ch xö lý b¸nh quy bÞ mÒm................................................34223. C¸ch cÊt gi÷ b¸nh ngät.........................................................34224. C¸ch c¾t b¸nh gat«................................................................34
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
 Ch-¬ng II : Qu¶ vµ
Đ
å uèng................................................34
phÇn 1: c¸ch chÕ biÕn b¶o qu¶n c¸c lo¹i qu¶t-¬i
.........................................................................................
34
225. C¸ch xö lý hoa qu¶ khi ®· gät vá.........................................34226. C¸ch b¶o qu¶n t¸o tµu b»ng rîu vang................................35227. C¸c c¸ch b¶o qu¶n t¸o tµu kh¸c...........................................35228. C¸ch thóc chuèi tiªu chÝn nhanh..........................................35229. Nªn b¶o qu¶n chuèi b»ng tñ l¹nh.........................................35230. Cam quýt c¸ch gi÷ t¬i l©u...................................................35231 C¸ch bãc vá ®µo nhanh..........................................................35232. C¸ch v¾t níc chanh cho ®îc nhiÒu níc.........................35233. C¸ch khö vÞ ch¸t trong hång.................................................36

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
lyquocthai liked this
thanhthanhtrade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->