Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Noi Dung Tcxdvn 371-2006

Noi Dung Tcxdvn 371-2006

Ratings: (0)|Views: 238 |Likes:
Published by Nguoiphunu_thanhdat

More info:

Published by: Nguoiphunu_thanhdat on Sep 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2014

pdf

text

original

 
TCXDVN 371 : 2006
tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam tcxdvn 371: 2006
NghiÖm thu chÊt lîng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng
acceptance of constructional quality of building works
1. Qui ®Þnh chung:
1.1Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh néi dung vµ tr×nh tù tiÕn hµnh c«ng t¸c nghiÖm thu chÊtlîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp (x©y dùng míi vµ c¶it¹o) ®· hoµn thµnh.1.2ChØ ®îc phÐp ®a bé phËn c«ng tr×nh (h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh) ®·x©y dùng xong vµo sö dông sau khi ®· tiÕn hµnh c«ng t¸c nghiÖm thu theo nh÷ngquy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy.1.3ChØ ®îc nghiÖm thu nh÷ng c«ng viÖc x©y l¾p, bé phËn kÕt cÊu, thiÕt bÞ, m¸ymãc, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nhhoµn toµn phï hîp víi thiÕt kÕ ®îc duyÖt, tu©n theo nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈnnµy vµ c¸c tiªu chuÈn qui ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu kü thuËt chuyªn m«n liªnquan.1.4§èi víi c«ng tr×nh hoµn thµnh nhng vÉn cßn c¸c tån t¹i vÒ chÊt lîng mµ nh÷ng tån t¹i®ã kh«ng ¶nh hëng ®Õn ®é bÒn v÷ng vµ c¸c ®iÒu kiÖn sö dông b×nh thêng cñac«ng tr×nh th× cã thÓ chÊp nhËn nghiÖm thu ®ång thêi ph¶i tiÕn hµnh nh÷ngc«ng viÖc sau ®©y:-p b¶ng tng kª c¸c c¸c tån t¹i vÒ ct lîng (theo mÉu ghi ë phô lôc N) vµquy ®Þnh thêi h¹n söa ch÷a, kh¾c phôc ®Ó nhµ thÇu thùc hiÖn;-C¸c bªn cã liªn quan cã tr¸ch nhiÖm theo dâi vµ kiÓm tra viÖc söa ch÷a, kh¾cphôc c¸c c¸c tån t¹i ®ã;
-
 TiÕn hµnh nghiÖm thu l¹i sau khi c¸c c¸c tån t¹i vÒ chÊt lîng ®· ®îc söa ch÷akh¾c phôc xong.1.5Khi nghiÖm thu c«ng tr×nh c¶i t¹o cã thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ang ho¹t ®éng ph¶i tu©ntheo néi quy, tiªu chuÈn kü thuËt vËn hµnh vµ c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn, vÖ sinhcña ®¬n vÞ s¶n xuÊt.1.6C¸c biªn b¶n nghiÖm thu trong thêi gian x©y dùng vµ biªn b¶n nghiÖm thu bµn giao®a c«ng tr×nh vµo sö dông lµ c¨n cø ®Ó thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p vµ quyÕtto¸n gi¸ thµnh c«ng tr×nh ®· x©y dùng xong.1.7§èi víi c¸c c«ng viÖc x©y dùng ®· ®îc nghiÖm thu nhng thi c«ng l¹i hoÆc c¸c m¸ymãc thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt nhng thay ®æi b»ng m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c th× ph¶itiÕn hµnh nghiÖm thu l¹i.1.8§èi víi c«ng viÖc x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©ydùng sau khi nghiÖm thu ®îc chuyÓn sang nhµ thÇu kh¸c thi c«ng tiÕp th× nhµthÇu ®ã ph¶I ®îc tham gia nghiÖm thu x¸c nhËn vµo biªn b¶n.1.9C¸c c«ng viÖc x©y dùng, kÕt cÊu x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng tríc khibÞ che lÊp kÝn ph¶i tæ chøc nghiÖm thu.
3
 
TCXDVN 371 : 2006
1.10§èi víi c¸c c«ng viÖc x©y dùng, kÕt cÊu x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùngkh«ng nghiÖm thu ®îc ph¶i söa ch÷a hoÆc xö lý gia cè th× ph¶i tiÕn hµnh nghiÖmthu l¹i theo ph¬ng ¸n xö lý kü thuËt ®· ®îc ®¬n vÞ thiÕt kÕ vµ chñ ®Çu t phªduyÖt.1.11Kh«ng nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh, bé phËn c«ng tr×nh, c«ng viÖc x©y dùngsau khi söa ch÷a hoÆc xö lý gia cè nhng vÉn kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu bÒn v÷ngvµ c¸c yªu cÇu sö dông b×nh thêng cña c«ng tr×nh.1.12C«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng trªn c«ng trêng cña c¸c bªn tham gia x©y dùngc«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña tiªu chuÈn TCVN 5637: 1991 vµ tiªuchuÈn nµy.1.13Chñ ®Çu t hoÆc ®¬n vÞ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña chñ ®Çu t cÇn thêngxuyªn kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng trªn c«ng trêng cñanhµ thÇu x©y l¾p. KÕt qu¶ kiÓm tra ghi theo mÉu t¹i phô lôc A cña tiªu chuÈn nµy.1.14C«ng tr×nh x©y dùng ph¶i ®îc kiÓm so¸t chÊt lîng thi c«ng theo c¸c qui ®Þnh:a.Ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra, nghiÖm thu chÊt lîng t¹i hiÖn trêng tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu,thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông vµo c«ng tr×nh;b.Mäi c«ng viÖc x©y dùng ®Òu ph¶i kiÓm tra, kiÓm so¸t chÊt lîng ngay trong khi®ang thi c«ng vµ ph¶i tiÕn hµnh nghiÖm thu sau khi ®· hoµn thµnh;c.Cha cã sù kiÓm tra vµ chÊp nhËn nghiÖm thu cña chñ ®Çu t hoÆc ®¬n vÞ gi¸ms¸t thi c«ng x©y dùng cña chñ ®Çu t th× nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng kh«ng ®îctiÕn hµnh thi c«ng c«ng viÖc tiÕp theo, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng tiÕp theo,giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng tiÕp theo.1.15Chñ ®Çu t chñ tr× tæ chøc nghiÖm thu hoµn thµnh ng môc c«ng tr×nh x©ydùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó ®a vµo sö dông.
2. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa
2.1
ChÊt lîng thi c«ng x©y dùng
: Lµ tæng hîp tÊt c¶ c¸c ®Æc tÝnh ph¶n ¸nh c«ng tr×nhx©y dùng ®· ®îc thi c«ng ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu trong thiÕt kÕ, c¸c qui ®Þnh cñatiªu chuÈn, qui ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu kü thuËt chuyªn m«n liªn quan vµ c¸c®iÒu giao íc trong hîp ®ång vÒ c¸c mÆt mü thuËt, ®é bÒn v÷ng, c«ng n¨ng södông vµ b¶o vÖ m«i trêng, ®îc thÓ hiÖn ra bªn ngoµi hoÆc ®îc dÊu kÝn bªn trongtõng kÕt cÊu hay bé phËn c«ng tr×nh.
2.2
Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh:
Lµ c¸c c«ng viÖc x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi, söa ch÷a, c¶i t¹o, di dêi, tu bæ, phôc håi; ph¸dì c«ng tr×nh; b¶o hµnh, b¶o tr× c«ng tr×nh.
2.3
NghiÖm thu
: Lµ viÖc kiÓm tra, xem xÐt, ®¸nh gi¸ ®Ó ®a ra kÕt luËn vÒ chÊt lîngthi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh sau khi ®· hoµn thµnh so víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn, quiph¹m kü thuËt cã liªn quan.
2.4
NghiÖm thu néi bé
: Lµ c«ng viÖc nghiÖm thu trong néi bé cña nhµ thÇu ®èi víi ®èitîng ®· hoµn thµnh tríc khi göi phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu tíi chñ ®Çu t.
2.5
KiÓm nghiÖm
: Lµ viÖc ®o lêng, thö nghiÖm c¸c tÝnh chÊt, tÝnh n¨ng ®Æc trng chochÊt lîng cña ®èi tîng cÇn nghiÖm thu;
2.6
MÉu kiÓm nghiÖm
: Lµ mÉu lÊy ngay tõ b¶n th©n ®èi tîng nghiÖm thu ®Ó thÝnghiÖm. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm c¸c mÉu nµy lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ vµ ®a ra kÕt luËnvÒ chÊt lîng ®èi tîng nghiÖm thu.
4
 
TCXDVN 371 : 2006
2.7
Söa l¹i
: Lµ viÖc söa ch÷a, chØnh söa, hoµn thiÖn l¹i ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc x©ydùng, m¸y mãc, thiÕt bÞ khi ph¸t hiÖn ra cã nh÷ng khiÕm khuyÕt hoÆc sai ph¹mnhá kh«ng phï hîp víi qui ®Þnh cña tiªu chuÈn, thiÕt kÕ.
2.8
Lµm l¹i
: Lµ viÖc chÕ t¹o l¹i, thi c«ng l¹i, thay thÕ míi ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc x©ydùng, m¸y mãc, thiÕt bÞ ph¶i dì bá, lo¹i bá khi ph¸t hiÖn ra cã nh÷ng sai ph¹m línkh«ng phï hîp víi qui ®Þnh cña tiªu chuÈn, thiÕt kÕ.
2.9
B¶n vÏ hoµn c«ng
: B¶n vÏ hoµn c«ng
 
lµ b¶n vÏ bé phËn c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©ydùng hoµn thµnh, trong ®ã thÓ hiÖn kÝch thíc thùc tÕ so víi kÝch thíc thiÕt kÕ, ®îclËp trªn c¬ së b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng ®· ®îc phª duyÖt. Mäi söa ®æi so víi thiÕt kÕ®îc duyÖt ph¶i ®îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ hoµn c«ng. Trong trêng hîp c¸c kÝch thíc,th«ng sè thùc tÕ thi c«ng cña bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng®óng víi c¸c kÝch thíc, th«ng sè cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng th× b¶n vÏ thiÕt kÕ ®ãlµ b¶n vÏ hoµn c«ng. 
3. C¸c bíc nghiÖm thu chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.
Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (míi hoÆc c¶i t¹o) ph¶i thùc hiÖn c¸cbícnghiÖm thu sau:-NghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈn chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông vµo c«ngtr×nh.-NghiÖm thu ng ng viÖc x©y ng;-NghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng;
-
NghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng®Ó bµn giao ®a vµo sö dông.
 4. Néi dung c«ng t¸c nghiÖm thu chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.4.1NghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông vµoc«ng tr×nh
4.1.1Thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu
-
Ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸tthi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ångtæng thÇu;-Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùngc«ng tr×nh. Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nhcña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña tæng thÇu víi nhµthÇu phô.4.1.2Tr¸ch nhiÖm cña c¸c thµnh phÇn tham gia nghiÖm thu: Trùc tiÕp tiÕn hµnh nghiÖm thu trong qu¸ tr×nh x©y l¾p nh÷ng ®èi tîng sau ®©ysau khi nhËn ®îc phiÕu yªu cÇu cña nhµ thÇu x©y l¾p:-C¸c lo¹i vËt liÖu, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông vµo c«ng tr×nh;-C¸c lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc tríc khi ®a vµo l¾p ®Æt cho c«ng tr×nh;
5

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->