Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nightwish - Eva

Nightwish - Eva

Ratings: (0)|Views: 279 |Likes:
Published by Nana

More info:

Published by: Nana on Sep 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2010

pdf

text

original

 
&?##########4444
Piano
 q
»
 
£ 
 P
 
Œœ.œ.œœœ
G
#
m
E
œœœœœœœœ
 
œœœœœœœœ.
 
œj
 
œ.œœœ
B C
#
m
 
œœœœœœœœ
 
œœœœœœœœ&?##########
Pno.
3
 
œœ.œ œœ
G
#
m
E
œœœœœœœœ
 
œœœœœœœœ
 
œœ
œœ
 
˙
B C
#
m
Ó Œœœœ
 
œœœœœœœœ
 
œœœœœœœœ&&?###############
Vox.Pno.
5
 
ΠJ
 
œœœœœ
G ESix thir ty win ter
5
...
 
œœœgggJ
 
œœœœœœœœœœœœœ
 
œœœœœœœœ
 
œ œœœœ.œœ
B C
#
m
morn. Snow keeps fall ing si lent
 
œ œœœœ.œœ
 
œœœœœœœœ
 
œœœœœœœœ
- - - - -
Eva
Tuomas Holopainen
Arranged by FrostWind
(with pedal)
 
&&?###############
Vox.Pno.
.
 
œ
 
œœ œœœœ.œ
B Edawn. A rose by an y oth er
.œ
 
œœ œœœœ.œœœœœœœœœ
 
œœœœœœœœ
 
œ œœ œ.œœ.
 
œ
 
œ
B C
#
m
name, E va leaves her swan brook
 
œ œœ œ.œœ.
 
œ
 
œ
 
œœœœœœœœ
 
œœœœœœœœ
- - - -
&&?###############
Vox.Pno.
9
 
œœ œœ œœœœ
G
#
m
Ehome. Kind est heart which al ways
9
 
œœ œœ œœœœœœœœœœœœ
 
œœœœœœœœ
 
œ œœ œœœœœ
B C
#
m
made me a shamed of my
 
œ œœ œœœœœ
 
œœœœœœœœ
 
œœœœœœœœ
- - -
&&?###############nnnnn##nnnnn##nnnnn##
Vox.Pno.
11
 
œœ
 
œ J
 
œœœœœ
G
#
m
Eown. She walks a lone but
11
œ
 
œ
 
œ J
 
œœœœœœœœœœœœœ
 
œœœœœœœœ.œ œ œœ
 
˙
F
#
not with out her name.
.œ œ œœ
 
˙˙˙œœœœœ
 
œœœœœœ
 
œ
 
œœœ
-
2
Eva
 
&&?######......
Vox.Pno.
13
 
Œ œ œœœ
 
œ
B
m
F
#
m
E va ies a way,
13
Œ œœœœœœœœ
 
œœ
 
œ
œœœœ
 
œœœœœœœ
 
œ
 
œœœœœœ
 
œ
œœœœ.œ
E B
m
dreams the world, far a way
œ
 
œ
 
œ#œ
 
œ
œœœœœœ.œ
 
œœœœ œœœ
 
œ
 
œœœœ œœœ
 
œ
- - -
&&?######
Vox.Pno.
15
 
Œ œ œ.œ.œœ
E
m
In this cruel chil dren's
15
Œ œœœœœœ...œœœ.œœœœœœœœœœ
 
œœœœ œœœ
 
œ
 
œœœœœ
 
œr
 
œ
A E
m
game there's no friend to call her
œœœœœœœ
 
œœ
 
œr
 
œœ
 
œœœ œœ
 
œ
 
œ
 
œœœœ œœœ
 
œ
-
&&?######
Vox.Pno.
17 
 
œœ œœœœ
B
m
F
#
m
name. E va sails a way,
17 
 
œœœœœœœœœœœ
 
œœœ
 
œœœœœœœœœœœœ œœœœ.œœ
 
œœœ.
 
œ
 
œ
 
œ
E B
m
dreams the world, far a way. The
...œ
 
œ
 
œ#œ
 
œ
 
œœœ
 
œœœ...
 
œœ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œœ# œ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œœœœœœœœ
- - -
3
Eva

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->