Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Consiliere Educational A Si a Carierei

Consiliere Educational A Si a Carierei

Ratings:

5.0

(3)
|Views: 2,415|Likes:
Published by duddyw

More info:

Categories:Types, Research
Published by: duddyw on Sep 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

 
 
FACULTATEA DE PSIHOLOGIESPECIALIZAREA PSIHOLOGIE
CURS DE CONSILIERE EDUCATIONALA SI ACARIEREISINTEZAANUL III – SEMESTRUL IILect. Univ. Drd. Monica Delicia AvramescuATENTIE: evaluarea la examen se va face doar pe bazaACESTEI SINTEZE DE CURS.
 
 
CAPITOLUL 1INTRODUCERE IN CONSILIEREA EDUCATIONALAConsilierea
este un proces în care un
profesionist stabile
ş
te o rela
ţ
ie bazat
ă
pe încredere cu o persoan
ă
care are nevoie de sprijin.
Aceast
ă
rela
ţ
ie asigur
ă
exprimarea ideilor
ş
i sentimentelor în leg
ă
tur
ă
cu o problem
ă
 
ş
i ofer
ă
sprijin în clarificarea sensurilor fundamentale, în identificarea unor pattern-uri valorice pe baza c
ă
rora se pot formula solu
ţ
ii.Prin procesul de consiliere se poate ajunge la o în
ţ
elegere mai profund
ă
a gândurilor, atr
ă
irilor emo
ţ
ionale care asigur
ă
 
ş
ansele unui nivel optim de dezvoltare a resurselor personale.Consilierea asigur
ă
 
asisten
ţ
a individului în explorarea
ş
i în
ţ
elegerea proprieiidentit
ăţ
i, îl sprijin
ă
în dezvoltarea unor strategii de rezolvare a problemelor
ş
i luare adeciziei
.În consiliere s-au conturat
patru direc
ţ
ii de abordare a problemelor
cu care se poateconfrunta individul pe parcursul evolu
ţ
iei sale:-
 
interven
ţ
ia în situa
ţ
ii de criz
ă
 -
 
interven
ţ
ia ameliorativ
ă
 -
 
preven
ţ
ia-
 
interven
ţ
ia formativ
ă
 
ş
i de dezvoltare .Consilierea individual
ă
este o
interac
 ţ 
iune personal
ă 
între consilier 
 ş
i client 
, în cadrulc
ă
reia consilierul asist
ă
clientul în rezolvarea problemelor mentale, emo
ţ
ionale sau sociale.Exista
doua forme de consiliere importante:
consilierea individuala si cea degrup.
Consilierea individual
ă
se desf 
ăş
oar
ă
în
ş
edin
ţ
e care ofer
ă
clientului maxim
ă
 confiden
ţ
ialitate ceea ce permite explorarea ideilor, sentimentelor sau atitudinilor problematice.Consilierul
ş
i persoana consiliat
ă
formeaz
ă
împreun
ă
o echip
ă
.
Consilierea de grup
presupune o rela
ţ
ionare a consilierului cu un grup ai c
ă
ror membriau o problem
ă
comun
ă
. Procesul de consiliere valorific
ă
experien
ţ
a
ş
i cuno
ş
tin
ţ
ele fiec
ă
reipersoane asistate. La nivelul grupului se stabile
ş
te o re
ţ
ea social
ă
prin care sunt dezvoltate,pentru fiecare individ în parte, metodele
ş
i planurile de clarificare a situa
ţ
iei existente,ajungându-se la individualizarea problemei. Acest tip de interac
ţ
iune contribuie nu numai ladezvoltarea individului dar
ş
i a grupului ca întreg. În consilierea de grup se cristalizeaz
ă
unsentiment de comunitate având la baz
ă
nevoia de afiliere, apartenen
ţă
, se clarific
ă
dorin
ţ
e, nevoi
ş
i op
ţ
iuni, iar autorealizarea pozitiv
ă
a fiec
ă
rui membru este raportat
ă
la dinamica grupului.Obiectivele consilierii de grup vizeaz
ă
crearea unui mediu care s
ă
dezvolte participan
ţ
ilorcapacitatea de a ob
ţ
ine informa
ţ
ii
ş
i abilit
ăţ
i, de a-
ş
i forma atitudini constructive.
Scopurile consilierii
au în vedere:- sprijinirea persoanei consiliate în dezvoltarea propriei individualit
ăţ
i- asistarea în procesul de autocunoa
ş
tere, sprijin în procesul de c
ă
utare-formare a identit
ăţ
ii- dezvoltarea unei imagini de sine pozitive
ş
i autoacceptare- dezvoltarea abilit
ăţ
ilor sociale, de interac
ţ
iune cu ceilal
ţ
i- formarea abilit
ăţ
ilor de rezolvare a problemelor
ş
i de luare a deciziilor-sprijinirea în formularea de scopuri specifice
ş
i m
ă
surabilecare pot fi observate din punct de vedere comportamentalDeoarece consilierea educa
ţ
ional
ă
este un
proces complex
, acest proces se va derulaurmând anumite
etape
 
ş
i tehnici specifice în func
ţ
ie de problema
ş
i personalitatea celui consiliat.1.
Etapa ini
ţ
ial
ă
în consiliere
presupune
stabilirea unei rela
 ţ 
ii efective între consilier 
 ş
i elev
.Stabilirea acestei rela
ţ
ii este absolut necesar
ă
pentru a se produce schimb
ă
ri pozitive. Numaiacceptarea
ş
i încrederea oferit
ă
de o astfel de rela
ţ
ie asigur
ă
acest lucru. Formularea scopurilor
 
  împreun
ă
privind schimb
ă
ri comportamentale, dezvoltarea abilit
ăţ
ilor de luare a deciziei
ş
ieliminarea gândurilor negative este de asemenea un pas care trebuie realizat. În aceast
ă
etap
ă
 este foarte important ca elevul s
ă
primeasc
ă
semnale c
ă
este acceptat a
ş
a cum este el, cuproblemele pe care le are. Acest lucru este indispensabil pentru continuarea procesului deconsiliere. Tot în aceast
ă
etap
ă
sumarizarea are un rol deosebit: împreun
ă
se eviden
ţ
iaz
ă
 elementele esen
ţ
iale, r
ă
mân în centrul aten
ţ
iei aspectele principale putându-se întrez
ă
ri de acumanumite op
ţ
iuni.2.
Etapa secundar
ă
în consiliere va progresa cu
asistarea copilului pentru a-
 ş
i dezvoltainteresele sociale, de cooperare
 ş
i comunicare cu ceilal
 ţ 
i.
Se va pune accent pe ajutorul oferitcopilului s
ă
se cunoasc
ă
 
ş
i s
ă
se autoevalueze. Se va asigura atmosfera cald
ă
 
ş
i empatia, f 
ă
r
ă
s
ă
 fie excluse interpret
ă
rile
ş
i confruntarea constructiv
ă
. În aceast
ă
etap
ă
se va putea utiliza catehnic
ă
de lucru informarea, acest lucru însemnând c
ă
foarte multe informa
ţ
ii vor fi dirijate de laconsilier spre copil. Totodat
ă
utilizarea sugestiei poate fi de un real folos pentru elev. Se potsugera eventuale op
ţ
iuni care se vor ad
ă
uga la cele deja identificate de copil
ş
i chiar modalit
ăţ
i,c
ă
i care pot fi luate în discu
ţ
ie. Tehnica adres
ă
rii întreb
ă
rilor este util
ă
deoarece poate ajuta mult în modul de a vedea lucrurile
ş
i de a scoate în eviden
ţă
anumite aspecte care altfel ar putear
ă
mâne în umbr
ă
.3.
Etapa final
ă
a consilierii va pune accentul pe
dirijarea aten
 ţ 
iei copilului spre acte
 ş
icomportamente constructive.
Vor fi înv
ăţ
ate proceduri specifice, dezvoltate planuri de ac
ţ
iune începând cu cele mai simple
ş
i pân
ă
la cele mai complexe în vederea adopt
ă
rii unui noucomportament. În aceast
ă
etap
ă
confruntarea va asigura sprijin acordat copiilor pentru asumareapropriei responsabilit
ăţ
i. Încurajarea este una din cele mai bune mijloace de a ajuta copilul s
ă
-
ş
irealizeze nevoile
ş
i s
ă
-
ş
i asimileze noi comportamente.
Aria de consiliere educa
ţ
ional
ă
se desf 
ăş
oar
ă
pe 3 compartimente
:
Consilierea elevilor 
în probleme legate de: autocunoa
ş
tere, imaginea de sine, adaptare
ş
iintegrare social
ă
, reu
ş
ita
ş
colar
ă
, crize de dezvoltare, situa
ţ
ii de criz
ă
, rezolvarea
ş
i dep
ăş
ireaunui conflict, însu
ş
irea de tehnici de înv
ăţ
are eficiente, orientare a carierei.
Consulta
 ţ 
ii cu profesorii
 în probleme legate
 
de: cunoa
ş
terea elevilor, în
ţ
elegerea problemelorelevilor, sprijin în dezvoltarea lor, asigurarea echilibrului între cerin
ţ
ele
ş
colare
ş
i posibilit
ăţ
ileelevilor, în identificarea cauzelor inadapt
ă
rii
ş
colare, optimizarea rela
ţ
iei
ş
coal
ă
-elev
Consulta
 ţ 
ii cu p
ă 
rin
 ţ 
ii
în probleme legate de : cunoa
ş
tere a copiilor lor, în
ţ
elegerea nevoilor
ş
i acomportamentului lor, identificarea factorilor de risc în integrarea familial
ă
,
ş
colar
ă
, social
ă
,ameliorarea rela
ţ
iei cu propriii copii, sprijinirea
ş
colii în educa
ţ
ia copilului.Consilierea educa
ţ
ional
ă
este realizat
ă
de c
ă
tre
speciali
ş
ti forma
ţ
i în domeniulpsihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei sau sociologiei
care î 
ş
i desf 
ăş
oar
ă
activitatea laCentrul Jude
ţ
ean de Asisten
ţă
Psihopedagogic
ă
 
ş
i în Cabinetele
ş
colare de asisten
ţă
 psihopedagogic
ă
.

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Elena Popa liked this
Cristina Drumea liked this
Costisor Mihaela liked this
Suteu Andreea liked this
ovidiudm liked this
Ivan Cozonac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->