Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TÂM SỰ TÌNH YÊU 14

TÂM SỰ TÌNH YÊU 14

Ratings: (0)|Views: 32 |Likes:
Published by Phạm Văn Lực

More info:

Published by: Phạm Văn Lực on Jan 12, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2014

pdf

text

original

 
TÂM SỰ TÌNH YÊU 14
 Lạy Mẹ Dịu Hiền Kính Yêu! Ngày 20-1-2013 vừa qua "n ngh# $%a $h&nh '"(a gi)ng *ạy về +h, Lạ ./ên ài h&. .hanh a.ian ngh# "ng "n .hy au 4u5n qu& 6i!77748i v9 nh:ng iều gi)ng *ạy ; <y /=y >ai ?<( hi @hAn LBC"n hEng 4iF. ; 4a" nhiêu .ín h:u G ngh# nh:ng ?i gi)ng *ạy >ai ?<( ; I. hJn ?à nhiều ?I( 48i v9 hng ./9nh này *ành h" ) .hF gii .hF (à "n hJng .hy ; (. ai *<u ?à ./"ng .. ) (Oi gii (Oi ngi gi&" *An Png nh gi&" hQ( hEng (. ngi nà" *&( ?ên .iFng .R gi& >S ?<( ?ạ an )( *n .hAn 4)" vT @hAn LB .inh .uyềnC hJng ?U hEng ; ai nhVn /a nh:ng >ai ?<( này W777au ?%ng @hXa au ?%ng Mẹ .h9 ?%ng "n au ?%ng $hiên $h<n )n MTnh Za "n Png au vVy!!! @ha Mẹ i hXng "n yêu (Fn @ha Mẹ!@"n ngh# A( vang ./"ng .i( ?i $h&nh N: $ê/ê>a [vi?a\ ]- ^_` 4)" vT h (. iều ./"ng inh $in Kính7 $Ei >bn ?%ng hịu hF. ngàn ?<n7c]- ^$Ei >bn ?%ng hịu hF. ) ngàn ?<n hn ?à h)n ?ại 4. d @hAn LB nà" ./"ng $h&nh Kinh7c Mẹ i! .hF ?à $%a $h&nh 4ị .heng quf *=n *I. i /a ng"ài @hAn LB /5i (à hJng ; (. ai hay 4iF. hay >a" y!777$%a $h&nh *ạy /eng\ .hV. >S ./ên i này hJng ; h, ?ạ g9 hF. .. ) .y .h#" &h nhVn ịnh Za (6i ngi7'5i .%a .h&nh ?B ?uVn ngAy ngE nh .hF này\8i v9 viT &nh gi& h, ?ạ hịu )nh h8ng Za nhiều yFu .R hZ quan7 H5i <u .hF f .h hai (i .hy hiF (&y 4ay ?à (. h, ?ạ 48i v9 ?à( .hF nà" (. hRi >I. (. hRi >I. ?ại ; .h` 4ay 4ng ?ên nh vVy v9 .hF hi .hy (&y 4ay i ngang ai ny Png X( nhau ?ại ` #(7 Ngày nay nhà .Ei 8 g<n hi ./ng .h9 hEng nh:ng ?à .Ei hEng hạy /a #( (&y 4ay nhng %n  ("ng /eng ừng ; (&y 4ay ?ên uRng ` hji nh <u7 Nh vVy ?à ; (. >S .hay i ./"ng &h &nh gi& (&y 4ay7 @&h Ay (. .hF f .a "i ; ?à h, ?ạ nhng 4Ay gi G hEng %n ?à h, ?ạ n:a v9 ?B *" *k hi`u 48i v9 n; )y /a .hng qu& /5i h" nên Au ; g9 ?ạ ?ng Au7 Ngài li&" $Eng i! Ngi gi&" *An ngu *R. nhng Png 4iF. /eng +h, Lạ ?à nh:ng >S iTn )y /a ng"ài ịnh ?uV. .S nhiên h Au ; h)i v9 ngu *R. .h9 .hy (&y 4ay ?ại 4)" ?à +h, Lạ và hi .hy (&y 4ay .hng qu& /5i h" nên Au ; g9 ?ạ ?ng
 
Au7 @Png nh 4Ay gi $%a $h&nh .hy +h, Lạ $h&nh $h` nhiều ?<n /5i và .hy Mẹ Kh; M&u nhiều ?<n qu& /5i )y /a .hng qu& /5i h" nên Au ; g9 ?ạ ?ng AuW! Mẹ i! @; h)i li&" muyền ang ?à( .ay >ai h" .heng quf gi#" /I >ai ?<( ` <u  li&" Hi!!!$ha Mẹ Kính Yêu! $%a $h&nh *ạy nh .hF này\li)i & .hI (I Za ài a.ian hZ nhV. ngày 20-01-20137o^Kính .ha quB vị .hính gi) 4ài $in Mừng Za hXa nhV. hE( nay .huV. ?ại h, ?ạ .ại @ana và F. ?uVn /eng\ _Ay ?à *u ?ạ <u .iên (à @hXa liê-pu ?à( .ại @ana và & (En T G .in và"  Ngi 7 @hXa liê-pu ?à( h, ?ạ ` & (En T .in7 Nhng .h hji ; .h` .in (à hEng <n h, ?ạ hEngWLinh (r +han .n $hành ./) ?i\ ^$/"ng & >&h +hX s( vn ề .ng quan gi:a h, ?ạ và  .in h& h .ạ #( /a ; hai B iFn Ri nghịh (. 4ên ?à +hX s( Nh. LG( (.  4ên +hX s( $h&nh li"an7 $h#" +hX s( Nh. LG(\ <n  h)i .in .h9 @hXa liê-pu (i ?à( h, ?ạ v9 vVy Ngi hEng ?à( h, ?ạ nà" .ại Nagia/#. 48i v9 8 ; ngi .a hEng ; .in %n .h#" +hX s( $h&nh li"an .h9 #( /a ngt ?ại ngha ?à @hXa liê-pu ?à( h, ?ạ ` h" ngi .a .in và" Ngi7$/)i qua ?ịh > G ; nhiều u ./anh ?uVn ?iên quan Fn B ngha Za & h, ?ạ Za @hXa liê-pu ; ngi n;i /eng\ ; ?à huyTn (a .huV. h .hZy ; ngi h" /eng ; h ?à (. ?Ri vn Za & (En T ` >uy .En $hày (9nh7 @h ; .h` "&n t /eng ; ?à ?uVn iTu Za nh:ng ngi hEng nh9n nhVn _ liê-pu ?à _ng $hiên pai7 Nhng ` ) về hía nh:ng .ín h:u Png ; ngi w. vn ề gi& ./ị Za & h, ?ạ7 @; <n h, ?ạ ` .in hay hEngW @hXa liê-pu G hJng n;i /eng\ ^+hX h" ai hEng .hy (à .in y W * >a" .h#" .Ei ngh ./ hi i và" vn ề <n h)i & ịnh B ngha Za & .ừ h, ?ạ .ừ ng: h, ?ạ và .in7 +h, ?ạ ?à g9W $in ?à g9W$ha ha .ại >a" h)i w. Au hji h, ?ạ ?à g9 ạW 8i v9 viT &nh gi& h, ?ạ hịu )nh h8ng Za nhiều yFu .R hZ quan7 H5i <u .hF f .h hai (i .hy hiF (&y 4ay ?à (. h, ?ạ 48i v9 ?à( .hF nà" (. hRi >I. (. hRi >I. ?ại ; .h` 4ay 4ng ?ên nh vVy v9 .hF hi .hy (&y 4ay i ngang ai ny Png X( nhau ?ại ` #(7 Ngày nay nhà .Ei 8 g<n hi ./ng .h9 hEng nh:ng ?à .Ei hEng hạy /a #( (&y 4ay
 
nhng %n  ("ng /eng ừng ; (&y 4ay ?ên uRng ` hji nh <u7 Nh vVy ?à ; (. >S .hay i ./"ng &h &nh gi& (&y 4ay7 @&h Ay (. .hF f .a "i ; ?à h, ?ạ nhng 4Ay gi G hEng %n ?à h, ?ạ n:a v9 ?B *" *k hi`u 48i v9 n; )y /a .hng qu& /5i h" nên Au ; g9 ?ạ ?ng Au7 M. &h .ng .S nh vVy &h Ay (. ./( n(7 NFu ai (I 4Tnh ?a" (à t h:a ?ành .h9 h)i ` ?à h, ?ạ nhng (à ngày nay nh >S .iFn  4 Za y hO 4Tnh này G 4ị *iT. /5i h hEng %n h, ?ạ n:a7 Nh vVy .a .hy +h, Lạ ; .ính &h .ng Ri .hEi7 NhVn ,. y hEng h)i ?à Za & nhAn .Ei(à Za .h&nh [ugu>.in" .h&nh nhAn nhVn ,. /eng\ ^_ liê-pu h" x000 ngi t n n" nê .h9 gOi ?à h, ?ạ 48i v9 ?à (. huyTn h& .hng nhng (à $hiên @hXa (6i ngày 4an ?ng .hS h" ) ./iTu ./iTu ngi t n .h9 hEng ai "i ; ?à h, ?ạ hF.7 N;i nh vVy ; h)i ?à .hV. >S ./ên i này hJng ; h, ?ạ g9 hF. .. ) .y .h#" &h nhVn ịnh Za (6i ngi hay >a"W - +h<n nà" Xng nh vVy7 M. nhà h"a hO ; .h` nghiên u về >S vVn hành Za & hành .inh ./"ng vP ./r h"w về .u<n h"àn Za & 4 hVn ./"ng  .h` "n ngi h"w .hV( hí quan >&. (. "n iFn .h9 Eng Png ; .h` ./<( ./5 .h&n hr ./ 4a" nhiêu iều *iTu d (w * Eng .a hEng gOi ; ?à  h, ?ạ7 $hF nhng ./ên .hS .F hJng (y nhà h"a hO Png nh hJng ; (y ngi ` B Fn nh:ng huyTn d *ị ;7 _iều này (uRn n;i /eng h, ?ạ ?à (. *u hiTu hay ?à (. .ín hiTu ; ngi O t .ín hiTu y ; ngi hEng O t và .a .hy /eng & .& gi) .in (ừng .híh *ng &i .ừ ng: *u hiTu ` (à w. .ên h" &i (à hXng .a qu#n gOi ?à h, ?ạ (. &h r .h` Au huyTn (à .h&nh li"an ` ?ại .ại @ana .h9 hính .& gi) hEng gOi ; ?à h, ?ạ (à h ?à *u h h"w ?à *u hiTu h hJng h)i ?à *u ?ạ7 @&i *u h (i gOi ngi .a h)i h&( h& /a &i g9 a" hn n:a7 @Png .ng .S nh ?à hi hị i .wng (;n quà h" ai ; .h9 hị ("ng /eng\ ngi nhVn ừng nên h *ừng ?ại 8 gi& ./ị 8 .wng vV. nhng (à hGy nh9n Fn .( ?%ng Za hị Za í. ?%ng nhiều7 Hi`u nh .hF .h<n hO ngày nay (uRn .9( hi`u B ngha Za & h, ?ạ (à @hXa liê-pu /. ; .h` Za í. (à ?%ng nhiều7 @& h, ?ạ h ?à *u h (à .hEi7-- N;i n gi)n hn <n h)i .9( hi`u B ngha Za & h, ?ạ h hEng h)i h hAn .íh 4)n h. h, ?ạ h)i hEng .ha haW _Xng .hF! @<n h)i w. Au hji\ @hXa liê-pu ?à( h, ?ạ ` ?à( g9W +h)i hng ` ./ .ài hng .j h" .hiên hạ .hy quyền nng Za (9nh7 KhEng h)i nh .hF @hXa hEng (uRn ?à( h, ?ạ ` hng .j quyền nng nh hính (a qZy G .ừng &( *6 Ngi ./ên >a (ạ7 @hXng .a ; .h` n;i vIn .I. /eng & h, ?ạ (ang  4a *u h này\ $h nh. 4i`u hiTu Za ?%ng .hng ;.7 $h

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->