Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Negara Penerapan Nilai Islam- Umar Al Tilmisani

Negara Penerapan Nilai Islam- Umar Al Tilmisani

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by Pidoh5995

More info:

Published by: Pidoh5995 on Sep 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2009

 
 ____________________________________________________________NEGARA, PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA?
1
 
NEGARA, PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA?
'Umar Al-Tilmisani
PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA 
www.dakwah.info
 
 ____________________________________________________________NEGARA, PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA?
2
 SLOGAN PENERAPAN_________________________________________________________ 
Negara penerapan nilai-nilai Islam adalah slogan baru yang seringkali terpampangdi muka-muka akhbar, di mana tidak siapa pun lagi jahil tentang ahh-ahli penanya.Begitu juga telah diketahui arah tujuan dan sasaran ideoloji golongan ini. Inilah suatusyi'ar atau slogan baru yang belum pernah wujud, apatah lagi hendak dikenali semenjakIslam. Malahan Islam menolak dan membantah terhadap slogan ini samada di sudut lafazmahupun maknanya. Sebabnya, kerana Islam tidak membeza bezakan, samada tok imamdengan yang bukan imam, yang menghayati agama dengan yang tidak menghayatinya.Andailah benar sebagaimana yang tersirat dan tersurat, maka dapatlah saya gambarkanbahawa kemungkinan orang-orang yang melaungkan slogan-slogan ini mempunyaigambaran di dalam hati sanubari mereka suasana pemerintahan sebuah kerajaan yangdiperintah oleh gereja pada masa pertengahan abad yang lampau di mana pemerintahangolongan gereja telah menutup mulut rakyat dan menzalimi mereka tanpa bantasan —peny.Pada masa-masa itu padri-padri gereja yang berkuasa, mereka memerintahmengikut sekehendak hati. Mereka menghalal dan mengharamkan sesuatu mengikut apayang mereka suka. Sesiapa yang mereka suka, mereka masukkan ke dalam syurga.Orangyang mereka benci, mereka campakkan ke dalam neraka. Gereja mempunyai kuasamutlak. Gereja boleh mengampun kepada setiap yang bersalah, asalkan ianya sangguptunduk kepada arahan-arahan gereja. Untuk mendapat kemurkaan padri-padri gerejasudah cukup dengan mana-mana pemimpin atau raja yang berusaha meniup semangatkesedaran pada kalangan rakyat jelata untuk menentang pemerintahan gereja.Kemungkinan tanggapan-tanggapan ini semua benar. Jika tidak, masakan pula semuapemimpin-pemimpin negara-negara umat Islam begitu ghairah mencanangkan kepadarakyat jelata suatu simbolslogan yang dikenali dengan nama penerapan nilai-nilai agama.Dalam masa yang sama, pemimpin-pemimpin ini cuba menakut-nakutkan rakyat jelatakerana mereka menyangka bahawanegara Islam tak ubahlah seperti pemerintahan gerejapada pertengahan abad yang lampau, di mana kesudahannya akan berulang-ulang pulatragedi huru-hara, pertumpahan darah, kafir mengkafir dan sebagainya.Slogan penerapan nilai-nilai agama belum pernah wujud sama sekali di dalamIslam. Sebabnya, Allah Subhanahu Wa-ta'ala telah pun menyamakan sesama manusiamengikut ajaran Islam, samada lelaki mahupun perempuan. Allah SubhanahuWata'alapersamakan sudut hak dan tugas masing-masing, baik pemimpin mahupun yangdipimpin. Kelebihan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu Wata'ala bukan hanyaterletak pada gelaran dan pangkat. Umpamanya, Syeikh Azhar tidak jauh beza denganpenjaga pintunya. Hatta Presiden pun, jika hendak dibandingkan dengan pengawalistananya, pun sama juga. Cuma yang berbeza, iaitu sebagaimana firman AllahSubhanahuWata'ala yang berbunyi:
ٌﻢﻴِﻠَﻋ
 
َﻪﱠﻠﻟا
 
نِإ
 
ْﻢُآﺎَﻘْﺗَأ
 
ِﻪﱠﻠﻟا
 
َﺪْﻨِﻋ
 
ْﻢُﻜَﻣَﺮْآَأ
 
نِإ
 
اﻮُﻓَرﺎَﻌَﺘِﻟ 
 
َﻞِﺋﺎَﺒَﻗَو 
 
ﺎًﺑﻮُﻌُﺷ 
 
ْﻢُآﺎَﻨْﻠَﻌَﺟَو 
 
ﻰَﺜﻧُأَو 
 
ٍﺮَآَذ 
 
ْﻦِﻣ 
 
ْﻢُآﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ 
 
ﺎﱠﻧِإ
 
ُسﺎﱠﻨﻟا
 
ﺎَﻬﱡﻳَأﺎَﻳ  ٌﺮﻴِﺒَﺧ 
)13
(
 
 
 ____________________________________________________________NEGARA, PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA?
3
Maksud ayat:
"Wahai manusia semua.' Sesungguhnya Kami Jadikankamu semua terdiri daripada lelakidan perempuan,kamu pula terdiri daripada berbagai-bagai bangsa danketurunan.Tujuannya, supaya kamu semua dapat berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kamu semua di sisi Allah, ialah orang yang paling taqwa di kalangankamu."
 (Surah Al-Hujurat: Ayat 13)Semua orang-orang Islam di Zaman Keagungan Islam dahulu benar-benarmengetahui tentang kandungan makna ayat ini, dan telah pun mengamalinya. Dalilnya,RasuluLlah SatlaL-lahu 'alaihi Wasallam sendiri pernah menasihati anak perempuannyaFatimah dengan sabdanya;Maksudnya:"
Kamu beramallah. Sekalipun kamu anak kepada seorang Rasul, saya tidak juga bolehmelepaskan kamu dari perhitungan Allah."
 Meskipun RasuluLlah SallaLlahu 'alaihi Wasallam seorang yang paling hampir lagidikasihi oleh Allah SubhanahuWata'ala, maka dengan kedudukan begitu pun beliau tidak juga boleh membantu anaknya sendiri. Ketegasan ini telah pun dijelaskan oleh AllahSubhanahu Wata'ala di dalam firmanNya;
ْكِﺮْﺸُﻳ 
 
ﺎَﻟَو 
 
ﺎًﺤِﻟﺎَﺻ 
 
ﺎًﻠَﻤَﻋ
 
ْﻞَﻤْﻌَﻴْﻠَﻓ 
 
ِﻪﱢﺑَر 
 
َءﺎَﻘِﻟ 
 
اﻮُﺟْﺮَﻳ 
 
َنﺎَآ 
 
ْﻦَﻤَﻓ 
 
ٌﺪِﺣاَو 
 
ٌﻪَﻟِإ
 
ْﻢُﻜُﻬَﻟِإ
 
ﺎَﻤﱠﻧَأ
 
ﻲَﻟِإ
 
ﻰَﺣﻮُﻳ 
 
ْﻢُﻜُﻠْﺜِﻣ 
 
ٌﺮَﺸَﺑ 
 
ﺎَﻧَأ
 
ﺎَﻤﱠﻧِإ
 
ْﻞُﻗ اًﺪَﺣَأ
 
ِﻪﱢﺑَر 
 
ِةَدﺎَﺒِﻌِﺑ 
)110
(
Maksudnya:"
Sebenarnya, saya pun seorang manusia sepertimana kamu juga....."
 (Surah Al-Kahfi: Ayat 110)Ayat tadi menjelaskan lagi bahawa gelaran seorang Rasulitu tidaklah bolehmenjamin perlindungan ke atas sesiapapun yang bersalah. Apahal pula denganpemimpin-pemimpin negara dan tok mufti-tok muftinya. Sudah tentu dengan pangkat-pangkat ini semuanya tidak bernilai apa-apa pun di sisi AllahSubhanahu Wata'ala.Walaupun seorang Rasul, dia tidak berhakmenyelami dan menyelidiki segala perkarayang tersirat di dalam jiwa manusia. Dia hanya berhak menghukum mengikut sudutlahir, seperti apa yang terukir di bibir. Sudah cukup bagi sesiapa pun yang mengucap duakalimah shahadah untuk menjaminkan jiwaraga dan harta-bendanya. Di atas fungsi inisudah cukup member! erti dan gambaran kepada kita semua, bahawa RasuluLlahSallaLlahu 'alaihi Wasallam menghukum halal atau haram sesuatu itu tidak mengikutsesuka hatinya. Malahan apa yang dihukum itu hanyalah mengikut arahan dan wahyudaripada Allah Subhanahu Wata'ala kepada alam semesta. Rasul tidak berhak mengarahatau menghalang sesiapapun untuk masuk kedalam syurga, biarpun orang ini mematuhisuruhan Allah Subhanahu Wata'ala dan menjauhi dari segala laranganNya,
Contoh Tauladan Pemimpin Islam________________________________________________ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->