Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΝΟΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΝΟΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ratings:
(0)
|Views: 827|Likes:
online βιβλιοθήκη ΕΟΕ, Ιούλιος Βερν, Νόννου Διονυσιακά αρχαίο κείμενο.Περισσότερα εδώ http://eoellas.org
online βιβλιοθήκη ΕΟΕ, Ιούλιος Βερν, Νόννου Διονυσιακά αρχαίο κείμενο.Περισσότερα εδώ http://eoellas.org

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2015

pdf

text

original

 
PERIOCH TWN DIONUSIAKWN POIHMATWN
.
EPIGRAFAI TWN KD TMHMATWN TWN DIONUSIAKWN
.
Prîton œcei Kron…wna
,
kerasfÒron ¤rpaga nÚmfhj
,
ka• pal£maij Tufînoj ¢rassÒmenon pÒlon ¥strwn
.
deÚteron ¢sterÒfoiton œcei Tufînoj ™nuë ka• sterop¾n ka• ¥eqla DiÕj ka• kîmon 'OlÚmpou
.
™n trit£tJ m£steue polÚplanon Ðlk£da K£dmou 'Hlšktrhj te mšlaqra filoxen…hn te trapšzhj
.
„cneÚwn d tštarton Øpr pÒntoio no»seij `Armon…hn plèousan ÐmÒstolon ¼liki K£dmJ
.
pšmpton œti skop…aze ka• 'Akta…wna no»seij
,
tÕn kem¦j oÙk êdine
,
kunosp£da nebrÕn ¢l»thn
.
d…zeo qšskelon ›kton
,
ÓpV ZagrÁa gera…rwn ga…hj ›drana p£nta katšklusen Øštioj ZeÚj
.
›bdomon ƒkes…hn poli¾n A„înoj ¢e…dei ka• Semšlhn ka• œrwta DiÕj ka• fèrion eÙn»n
.
Ôgdoon a„olÒmuqon œcei fqÒnon ¥grion Hrhj ka• Semšlhj purÒenta g£mon ka• ZÁna fonÁa
.
e„j œnaton skop…aze ka• Ôyeai uƒša Ma…hj qugatšraj te L£mou ka• MÚstida ka• drÒmon 'Inoàj
.
ka• dek£tJ man…hn 'Aqamant…da ka• drÒmon 'Inoàj
,
pîj fÚgen e„j ¡lÕj o‧dma sÝn ¢rtitÒkJ MelikšrtV
.
˜ndškaton d dÒkeue ka• ƒmerÒenta no»seij Ampelon ¢ndrofÒnJ peforhmšnon ¤rpagi taÚrJ
.
dwdek£tJ fršna tšryon
,
ÓpV nšon ¥nqoj 'Erètwn Ampeloj e‧doj ¢nÁken ™j ¢mpelÒessan Ñpèrhn
.
™n triskaidek£tJ strati¾n n»riqmon ™n…yw
k
a• prom£couj ¼rwaj ¢geiromšnouj DionÚsJ
.
™j dškaton d tštarton œce fršna
·
ke‥qi korÚssei daimon…hn st…ca p©san ™j 'IndikÕn ¥rea `Re…h
.
pšmptJ ka• dek£tJ briar¾n N…kaian ¢e…dw
,
qhrofÒnon ·odÒphcun ¢peil»teiran 'Erètwn
.
›ktJ ka• dek£tJ gam…hn N…kaian ¢e…dw
,
eÙnštin Øpnèousan ¢koim»tou DionÚsou
.
˜bdom£tJ dek£tJ prwt£grion ¥rea mšlpw ka• ·Òon o„nwqšnta melistagšoj potamo‥o
.
Ñktwkaidek£tJ St£fuloj ka• BÒtruj ƒk£nei
,
e„j qal…hn kalšontej Ñr…dromon ua Quènhj
.
™nneakaidek£tJ StafÚlou per• tÚmbon ™ge…rei B£kcoj ™p• krhtÁri quède
Ž
 terpnÕn ¢gîna
.
e„kostÕn meqšpei fon…ou bouplÁga LukoÚrgou
,
e„j buqÕn „cquÒenta diwkomšnou DionÚsou
.
e„kostÕn prètiston œcei cÒlon 'Ennosiga…ou ka• mÒqon 'Ambros…hj ·hx»nora ka• lÒcon
 'Indîn
.
 
 
deÚteron e„kostÕn Brom…ou mÒqon œrga te mšlpei
,
A„akÕj Óssa tšlesse ka• ™n ped…J ka• `Ud£spV
.
e„kostù trit£tJ peperhmšnon 'IndÕn `Ud£sphn ka• klÒnon ØdatÒenta ka• a„qalÒenta liga…nw
.
e„kostÕn d tštarton œcei gÒon ¥speton 'Indî
n
kerk…da q
'
ƒstopÒnoio ka• ºlak£thn 'Afrod…thj
.
DIONUSIAKWN PRWTON
.
E„pš
,
qe£
,
Kron…dao di£ktoron a‡qopoj eÙnÁj
,
numfid…J spinqÁri mogostÒkon ¥sqma keraunoà
,
ka• sterop¾n Semšlhj qalamhpÒlon
·
e„p d fÚtlhn
B£kcou dissotÒkoio
,
tÕn ™k purÕj ØgrÕn ¢e…raj ZeÝj bršfoj ¹mitšleston ¢maieÚtoio tekoÚshj
,
feidomšnaij pal£mVsi tom¾n mhro‥o car£xaj
,
¥rseni gastr• lÒceuse
,
pat¾r ka• pÒtnia m»thr
,
eâ e„dëj tÒkon ¥llon
,
™pe• gonÒenti kar»nJ æj p£roj Ôgkon ¥piston œcwn ™gkÚmoni kÒrsV
teÚcesin ¢str£ptousan ¢nhkÒntizen 'Aq»nhn
.
¥xatš moi n£rqhka
,
tin£xate kÚmbala
,
Moàsai
,
ka• pal£mV dÒte qÚrson ¢eidomšnou DionÚsou
.
¢ll¦ coroà yaÚonti F£rJ par¦ ge…toni n»sJ st»satš moi PrwtÁa polÚtropon
,
Ôfra fane…h poik…lon e‧doj œcwn
,
Óti poik…lon Ûmnon ¢r£ssw
.
e„ g¦r ™ferpÚsseie dr£kwn kukloÚmenoj Ðlkù
,
mšlyw qe‥on ¥eqlon
,
Ópwj kissède
Ž
 qÚrsJ
frikt¦ drakontokÒmwn ™dazeto fàla Gig£ntwn
·
e„ d lšwn fr…xeien ™paucen…hn tr…ca se…wn
,
B£kcon ¢neu£xw blosurÁj ™p• p»ce
Ž
 `Re…hj mazÕn Øpoklšptonta leontobÒtoio qea…n
hj
·
e„ d quell»enti met£rsioj ¤lmati tarsîn pÒrdalij ¢…xV poluda…dalon e‧doj ¢me…bwn
,
Ømn»sw DiÕj ua
,
pÒqen gšnoj œktanen 'Indîn pordal…wn Ñcšessi kaqippeÚsaj ™lef£ntwn
·
e„ dšmaj „s£zoito tÚpJ suÒj
,
ua Quènhj ¢e…sw poqšonta suoktÒnon eÜgamon AÜrh
n
,
ÑyigÒnou trit£toio Kubhl…da mhtšra B£kcou
·
e„ d pšloi mimhlÕn Ûdwr
,
DiÒnuson ¢e…sw kÒlpon ¡lÕj dÚnonta korussomšnoio LukoÚrgou
·
e„ futÕn a„qÚssoito nÒqon yiqÚrisma tita…nwn
,
mn»somai 'Ikar…oio
,
pÒqen par¦ qui£di lhnù
bÒtruj ¡millhtÁri podîn ™ql…b
eto tarsù
.
¥xatš moi n£rqhka
,
MimallÒnej
,
çmad…hn d nebr…da poikilÒnwton ™q»monoj ¢nt• citînoj sf…gxatš moi stšrnoisi
,
Marwn…doj œmpleon ÑdmÁj nektaršhj
,
buq…V d par
'
E„doqšV ka• `Om»rJ fwk£wn barÝ dšrma fulassšsqw Menel£J
.
eÜi£ moi dÒte ·Òptra ka•
 
a„g…daj
,
¹dumelÁ d
 
¥llJ d…qroon aÙlÕn Ñp£ssate
,
m¾ ka• Ñr…nw Fo‥bon ™mÒn
·
don£kwn g¦r ¢na…netai œmpnoon ºcè
,
™xÒte MarsÚao qehm£con aÙlÕn ™lšgxaj dšrma parVèrhse futù kolpoÚmenon aÜraij
,
gumnèsaj Óla gu‥a liporr…noio nomÁoj
.
¢ll£
,
qe£
,
mastÁroj ¢l»monoj ¥rceo K£dmou
.
Sidon…hj pot taàroj ™p
'
ÆÒnoj Øy…kerwj ZeÝj ƒmerÒen mÚkhma nÒqJ mim»sato laimù ka• glukÝn e‧ce mÚwpa
·
metocm£zwn d guna‥ka
,
kuklèsaj pal£maj per• gastšra d…zugi desmù
,
baiÕj Erwj koÚfize
,
ka• ™ggÚqen ØgropÒroj boàj
k
urtÕn Øpostoršsaj lofi¾n ™pib»tori koÚrV
,
dÒcmioj Ñkl£zwn
,
kecalasmšna nîta tita…nwn
,
EÙrèphn ¢n£eire
·
diessumšnoio d taÚrou plwtÕj Ônux ™c£raxe batÁj ¡lÕj ¥yofon Ûdwr ‡cnesi feidomšnoisin
·
Øpr pÒntoio d koÚrh
de…mati pallomšnh bošJ naut…lleto nètJ
 
¢stemf¾j ¢d…antoj
·
„dën dš min à t£ca fa…hj À Qštin À Gal£teian À eÙnštin 'Ennosiga…ou À lofiÍ Tr…twnoj ™fezomšnhn 'Afrod…thn
.
ka• plÒon eƒlipÒdhn ™peq£mbee Kuanoca…thj
,
Tr…twn d
'
ºperopÁa DiÕj mukhqmÕn ¢koÚwn
¢nt…tupon Kron…wni mšloj muk»sato kÒclJ
 
¢e…dwn Ømšnaion
·
¢eiromšnhn d guna‥ka qaàma fÒbJ ker£saj ™pede…knue Dwr…di NhreÚj
,
xe‥non „dën plwtÁra kerasfÒron
.
¢krobafÁ d
Ðlk£da taàron œcousa boostÒloj œplee nÚmfh
,
ka• dierÁj tromšousa met£rsion ¤lma pore…hj phd£lion kšraj e‧ce
,
ka• Imeroj œpleto naÚthj
.
ka• dolÒeij Boršhj gam…V dedonhmšnoj aÜrV f©roj Ólon kÒlpwse dus…meroj
,
¢mfotšrJ d zÁlon Øpoklšptwn ™pesÚrisen Ômfaki mazù
.
æj d
'
Óte Nhredwn tij
,
ØperkÚyasa qal£sshj
,
˜zomšnh delf‥ni cut¾n ¢nškopte gal»nhn
,
ka… oƒ ¢eiromšnhj ™lel…zeto mudalšh ce…r
,
nhcomšnhj m…mhma
,
fšrwn dš min ¥brocon ¤lmhj
¹mifan¾j pefÒrhto di
'
Ûdatoj ØgrÕj Ðd…thj
,
kurtèsaj ˜¦ nîta
,
dierpÚzousa d pÒntou
d…ptucoj ¥kra kšleuqa katšgrafen „cqÚoj oÙr»
·
ìj Óge taàron ¥eire
.
titainomšnoio d taÚrou
boukÒloj aÙc
šna doàlon Erwj ™pem£stie kestù ka• nom…hn ¤te ·£bdon ™pwm…di tÒxon ¢e…rwn Kuprid…V po…maine kalaÚropi numf…on Hrhj e„j nomÕn ØgrÕn ¥gwn Posid»ion
·
a„domšnh d parqen…hn pÒrfure parh…da Pall¦j ¢m»twr ¹n…ocon Kron…wnoj ÑpipeÚousa guna‥ka
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->