Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Raportul Psihologic Un Alt Model

Raportul Psihologic Un Alt Model

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Un model de completare al unui raport psihologic
Un model de completare al unui raport psihologic

More info:

Published by: Comanescu Andrei Mihai on Jan 12, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2014

pdf

text

original

 
RAPORTUL PSIHOLOGIC
Anca Dobrean, Psihodiagnostic, Note de curs, 2!"2#
Finalitatea unei evaluări psihologice este direct materializată în redactarea raportului psihologic. În continuare vom  prezenta elementele necesare redactării acestui raport.Evaluarea funcţiilor intelectuale se realizează întotdeauna cu un anumit scop. Cel mai adesea evaluarea este cerută de integrarea subiectului examinat într-un program de educaţie sau în scop clinic. eoarece evaluarea  psihologiare un scop bine precizat! raportul psihologic trebuie se finalizeze cu răspunsul la întrebarea de referinţă formulată.
STRUCTURA RAPORTULUI PSIHOLOGIC
"rice raport psihologic realizat pentru o evaluare a funcţiilor intelectuale trebuie să cuprindă următoarele secvenţe #$ichard! %&&'()%.ate de identificare ale subiectului.*.Întrebarea de referinţă pentru care se face evaluarea psihologică.+.,estele administrate..nformaţii ce ţin de istoria personală a cazului./."bservaţii relevante din timpul examinării.
0.
$ezultatele la testele psihologice.1.nterpretarea rezultatelor '.2umarizarea.&.$ecomanri.
$% DAT& D& ID&NTI'ICAR& AL& SU(I&CTULUIDe)inire%
3ceastă parte a raportului constă în c4teva referinţe care descriu caracteristicile principalele ale persoanei examinate #ex. v4rsta! sex! nivel educaţional! ocupaţie(.
'unc*ie%
Funcţia acestei secţiuni este aceea de a sumariza variabilele demografice personale ale subiectului evaluat. 5e baza acestei secţiuni persoana care cite6te raportul psihologic va identifica cu rapiditate cine este persoana evaluată.
Rea+iarea corect- a acestei sec*iuni%
eoarece această secţiune este scurtă 6i bine structurată! ea este u6or de scris. Examinatorul trebuie înregistreze înt4i informaţiile demografice relevante ale subiectului care este evaluat. 3ceste informaţii relevante includ v4rsta! sexul! nivelul educativ! ocupaţia! statutul marital 6i chiar caracteristicile definitorii privind domiciliul subiectului. Exemplu)
Date+e.
 7umele) 5opescu 3driana 84rsta) +'2ex) Feminin "cupie) nformatician #%9 ani vechime(2tudii) superioare2tatut marital) căsătorit! * copii.
 Ar putea fi exprimate astfel…
3driana 5opescu! în v4rstă de +' de ani este informatician cu studii superioare cu o vechime de %9 ani. Este căsătorită 6i are * copii.
Gre/e+i de e0itat
3ceastă secţiune este una scurtă. Funcţia ei este aceea de a identifica rapid persoana evaluată. Ea nu trebuie să conţină informaţii legate de istoria personala a cazului! rezultate obţinute la testele psihologice sau alte categorii de informaţii.
&1erci*iu%
 Aveţi următoarele date:
 7umele) :ihai 5opescu84rsta) 12ex) masculin;rădiniţa) 7r. %1 Clu<-7apoca;rupa) pregătitoare #Este al treilea copil al familiei(
 Realizaţi formularea corectă.
 
2% NTR&(AR&A D& R&'&RIN34 P&NTRU CAR& S& 'AC& &5ALUAR&A PSIHOLOGIC4%
 escriere.
3ceastă secţiune trebuie să includă
sco6u+
 evaluării psihologice precum 6i
cine
 a cerut această evaluare.
'unc*ie%
$olul întrebării de referinţă este acela de a stabili cu claritate
de ce
 se face evaluarea. 3ceastă secţiune ghidează întreaga evaluare psihologică. C4nd evaluarea este cerută de o persoană nespecializată întrebarea de referinţă  poate fi extrem de vagă. În acest caz psihologul trebuie o reformuleze clarific4nd-o cu persoana care cere evaluarea.
Rea+iarea corect- a acestei sec*iuni%
În funcţie de această întrebare se va construi întregul demers diagnostic ulterior. acă de exemplu scopul evaluării este acela de a releva doar funcţionarea intelectuală a persoanei vor fi utilizate doar c4teva teste de inteligenţă respectiv teste de performanţă. 7u vor fi incluse în evaluare instrumente care nu se adresează problemelor formulate de întrebarea de referinţă. " buna întrebare de referinţă va sumariza într-o manieră concisă scopul evaluării precum 6i pentru cine se face această evaluare.
Gre/e+i de e0itat%
3naliza rapoartelor psihologice #$ichard! %&&&( a scos în evidenţă tendinţa de a include în această secţiune prea multe informaţii legate de istora personală a cazului. " alta gre6eală înt4lnită a fost aceea de formulare incorectă a întrebării de referinţă. 3cest lucru se poate datora fie unei insuficiente comunicări a ceea ce se dore6te din evaluare #cazul comunicărilor generale =evaluarea cognitivă=( fie unei înţelegeri gre6ite a scopului evaluării. Este astfel extrem de necesară clarificarea de la început a tuturor aspectelor ce se doresc a fi relevate din examinare. Exemplu)
 Aţi primit următoarea nota de la părintele unui copil unui copil.
=3m nevoie de o evaluare a :ariei în scopul integrării în clasa înt4i>
 În raportul psihologic această informaţie ar putea fi formulată astfel:
=Evaluarea :ariei a fost ceruta de către mama acesteia in scopul diagnosticului maturităţii 6colare.>
&1erci*iu%
aţi un alt exemplu. 
7%
T&ST&
 
AD8INISTRAT&
%Descriere
3ceastă secţiune cuprinde o prezentare a tuturor testelor utilizate în evaluarea psihologică. 8or fi deci enumerate aici toate instrumentele utilizate în evaluare.
'UNC3I&
$olul acestei secţiuni este acela de a oferi instrumentele pe care examinatorul se bazează în interpretarea rezultatelor. 2electarea acestor instrumente se va face în funcţie de întrebarea de referinţă formulată 6i de scopul evaluării.
Gre/e+i de e0itat
Cea mai des înt4lnită eroare în această secţiune este aceea de a omite teste sau de a se adăuga teste care nu au fost utilizate.Exemplu)
Vi se cere să realizaţi o evaluare psihologică a unui tânăr care a suferit un accident de circulaţie. Persoana acre cere evaluarea psihologică doreşte să i se comunice care este nivelul funcţionării intelectuale. Pe aza acestei !ntreări !n afara oservaţiei" au fost utilizate ca modalităţi de evaluare următoarele teste psihologice: #cala de  $nteligenţă %echsler pentru Adulţi &%A$#' şi (atricile Progresive Raven #tandard &(P#'.#ecţiunea trei &teste utilizate' a raportului psihologic ar putea fi formulată astfel:
Teste ad9inistrate
2cala de nteligenţă ?echsler pentru 3dulţi #?32(:atricile 5rogresive $aven 2tandard #:5$(
 
Informaţii importante din istoria personală care pot fi incluse în raportul psihologic (lista nu este exhaustivă):
Intervenţii neurochirurgicale;
 Tulburări de atenţie şi hiperactivitate diagnosticate;
Statutul marital al părinţilor (când se realizează evaluarea psihologică a unui copil);
Evenimente stresante recente;
Interese motivaţii ale subiectului;
!i"erite boli de care su"eră;
#ezultatele şcolare obţinute;
 Tulburări de limba$ sau senzoriale (văz auz motricitate); 
:% IN'OR8A3II C& 3IN D& ISTORIA P&RSONAL4 A CA;ULUI%Descriere
3ceastă secţiune a raportului psihologic va include doar informaţiile din istoria personală a subiectului care pot fi relevante în înţelegerea stării actuale a subiectului. Ce este =relevant> depinde de natura întrebării de referinţă 6i de scopul evaluării.
'unc*ie%
$olul acestei secţiuni este acela de a prezenta orice informaţie care poate a<uta în înţelegerea comportamentului actual al subiectului.. În cazul evaluării inteligenţei de exemplu! trebuie luate în calcul acele variabile despre care se 6tie că sunt corelate cu funcţionarea intelectuală. Ca orice în raport! nu trebuie să includem aici toate informaţiile pe care le avem despre subiect ci doar acelea care servesc scopului evaluării. În unele cazuri! informaţiile relevante care au legătură cu starea actuală a subiectului sunt evidente #intervenţii neurochirurgicale recente( însă alteori ele nu sunt u6or de surprins.
Rea+iarea corect- a acestei sec*iuni%
Este foarte important ca în această secţiune să se menţioneze în afara informaţiilor relevante 6i sursa acestora. e asemenea se vor menţiona mai ales observaţiile comportamentale înregistrate 6i nu interpretarea acestora. e exemplu se va nota în raport faptul că =învăţătoarea menţionează că de multe ori copilul vorbe6te în timpul orelor> 6i nu faptul =învăţătoarea menţionează că copilul este indisciplinat>. Este cunoscut faptul acelora6i comportamente le pot fi atribuite diferite semnificaţii de către diferite persoane! 6i de asemenea acelea6i comportamente pot avea semnificaţii diferite în contexte diferite. Este vorba deci de prezentarea c4t mai clar cu  putinţă a comportamentelor reale 6i nu a operaţionalizărilor acestora! operaţionalizări adesea incorecte! mai ales c4nd este vorba de surse nespecializate.
Gre/e+i de e0itat%
,endinţa multor examinatori este aceea de a include în această parte toate informaţiile de care dispun privind istoria cazului. În unele cazuri această secţiune poate fi extrem de redusă! iar alteori ea este mult mai extinsă! în funcţie de scopul evaluării. e exemplu! informaţiile legate de modul de integrare socială pot fi relevanteîn situaţia în care trebuie să facem evaluarea unor aspecte ce ţin de personalitatea subiectului! 6i pot fi irelevante în situaţia în care trebuie să realizăm evaluarea funcţiilor cognitive. " altă gre6eală care trebuie evitată este aceea de a omite includerea informaţiilor relevante din istoria subiectului! informaţii legate de întrebarea de referinţă.
&1erci*iu%
aţi definiţia noţiunilor de @timid> 6i @indisciplinat>. 2pecificaţi apoi +-/ comportamente prin care se exprimă ele. Comparaţi definiţiile 6i operaţionalizările proprii cu cele ale unui coleg. Ce contataţi.
!% O(S&R5A3II R&L&5ANT& DIN TI8PUL &<A8IN4RII%'unc*ie%
 "bservaţiile comportamentale din timpul evaluării sunt importante deoarece ele pot confirma #sau infirma( ipotezele pe care examinatorul 6i le-a făcut privind starea actuală a subiectului.
Rea+iarea corect- a acestei sec*iuni%
3ceastă secţiune trebuie să se refere la comportament 6i nu la operaţionalizări ale acestora. An bun exemplu în acest sens este cuv4ntul
)an*ios+
)
)(aria a fost an*ioasă !n timpul testării,+
5entru ca persoana care cite6te raportul să 6tie exact la ce anume vă referiţi c4nd formulaţi acest lucru va trebui să notaţi comportamentele observate)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->